Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/99, XX/00. XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
64 5.7.2000 Zakon o izmjenama Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1410

Na temelju članka 89.L68791 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O FONDU ZA NAKNADU ODUZETE IMOVINE

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 27. lipnja 2000.

Broj: 01-081-00-2314/2
Zagreb, 29. lipnja 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O FONDU ZA
NAKNADU ODUZETE IMOVINE

Članak 1.

U Zakonu o Fondu za naknadu oduzete imovineL68790 (»Narodne novine«, br. 69/97. i 105/99.) u članku 5. u uvodnoj rečenici riječ: »obveznica« zamjenjuje se riječima: »naknade u novcu i obveznicama«, a iza riječi: »Hrvatske« stavlja se zarez i dodaju riječi: »te sredstva potrebna za rad Fonda«.

Članak 2.

U članku 7. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Upravni odbor ima pet članova, a čine ga: ministar nadležan za poslove pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, ministar nadležan za poslove financija, ministar nadležan za poslove poljoprivrede i šumarstva, ministar nadležan za poslove graditeljstva i stanovanja i ministar nadležan za poslove prostornog uređenja.«

Članak 3.

Članak 15. briše se.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 943-01/00-01/02
Zagreb, 27. lipnja 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o Fondu za naknadu oduzete imovine –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !