Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Gradu Zagrebu – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/08, XX/09, XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
62 11.7.2001 Zakon o Gradu Zagrebu

HRVATSKI SABOR

1001

Na temelju članka 88.L100831 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O GRADU ZAGREBU

Proglašavam Zakon o Gradu Zagrebu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. srpnja 2001.

Broj: 01-081-01-2180/2
Zagreb, 11. srpnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O GRADU ZAGREBU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se zakonom uređuje položaj, djelokrug i ustrojstvo Grada Zagreba, glavnog grada Republike Hrvatske.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a odnose se na Grad Zagreb kao jedinicu lokalne samouprave koja ujedno ima položaj jedinice područne (regionalne) samouprave, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 2.

Grad Zagreb ima položaj županije.

Članak 3.

Grad Zagreb ima Statut.

Statutom Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Statut), u skladu sa zakonom, se uređuje njegov samoupravni djelokrug, njegova obilježja, javna priznanja, ustrojstvo, ovlasti i način rada njegovih tijela, oblici neposrednog odlučivanja građana, suradnja s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te druga pitanja od važnosti za ostvarivanje prava i obveza Grada Zagreba.

II. DJELOKRUG GRADA ZAGREBA

Članak 4.

Grad Zagreb u okviru svoga samoupravnog djelokruga obavlja poslove iz djelokruga grada i djelokruga županije te druge poslove u skladu sa zakonom.

Obavljanje poslova državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave i drugih poslova državne uprave utvrđenih posebnim zakonima u Gradu Zagrebu povjerava se upravnim tijelima Grada Zagreba.

U obavljanju poslova iz stavka 2. ovoga članka upravna tijela Grada Zagreba imaju ovlasti i obveze tijela državne uprave sukladno zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave.

III. USTROJSTVO GRADA ZAGREBA

a) Gradska skupština Grada Zagreba

Članak 5.

Gradska skupština Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Gradska skupština) je predstavničko tijelo građana Grada Zagreba koje donosi akte u okviru samoupravnog djelokruga Grada Zagreba te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom.

Gradska skupština ima pedesetjednog člana.

Način rada Gradske skupštine uređuje se poslovnikom Gradske skupštine, u skladu sa zakonom i Statutom.

Gradska skupština ima predsjednika i potpredsjednike, čiji se broj utvrđuje Statutom.

Predsjednik Gradske skupštine i jedan od potpredsjednika mogu svoju dužnost obnašati profesionalno, ako Gradska skupština tako odluči.

b) Izvršna tijela Grada Zagreba

Članak 6.

Izvršna tijela Grada Zagreba su gradonačelnik Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: gradonačelnik) i Gradsko poglavarstvo Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: Gradsko poglavarstvo).

Članak 7.

Gradonačelnik predstavlja i zastupa Grad Zagreb i nositelj je izvršnih poslova u Gradu Zagrebu.

Gradonačelnika bira Gradska skupština iz reda svojih članova, u pravilu između nositelja lista stranaka i nezavisnih lista koje su osvojile mandate u Gradskoj skupštini, većinom glasova svih članova Gradske skupštine, na način i po postupku utvrđenim poslovnikom u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 8.

Gradonačelnik je odgovoran Vladi Republike Hrvatske za obavljanje poslova državne uprave povjerenih upravnim tijelima Grada Zagreba.

Vlada Republike Hrvatske može u obavljanju poslova državne uprave davati gradonačelniku naredbe.

Ako gradonačelnik ne postupi po naredbama iz stavka 2. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske imenovat će povjerenika državne uprave u Gradu Zagrebu (u daljnjem tekstu: povjerenik) na prijedlog ministra nadležnog za poslove uprave.

Povjerenik je dužan osigurati izvršenje naredbi Vlade Republike Hrvatske, iz stavka 2. ovoga članka, te je ovlašten provoditi nadzor nad obavljanjem poslova državne uprave u upravnim tijelima Grada Zagreba najdulje 6 mjeseci, od dana imenovanja.

Po prestanku obavljanja svoje dužnosti povjerenik je dužan Vladi Republike Hrvatske, putem Ministarstva pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, dostaviti izvješće o obavljanju poslova državne uprave u Gradu Zagrebu i o svom radu.

Članak 9.

Gradonačelnik ima dva zamjenika, koji se biraju iz reda članova Gradske skupštine na način i po postupku kao i gradonačelnik.

Gradonačelnik je dužan unaprijed odrediti koji će ga od zamjenika zamjenjivati u slučaju duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti u obavljanju njegove dužnosti.

Članak 10.

Gradsko poglavarstvo obavlja izvršne poslove Grada Zagreba.

Gradonačelnik je predsjednik, a njegovi su zamjenici potpredsjednici Gradskog poglavarstva.

Članak 11.

Članovi Gradskog poglavarstva mogu svoju dužnost obavljati profesionalno, ako Gradska skupština tako odluči.

Na prijedlog gradonačelnika, Gradska skupština može odlučiti da određeni članovi Gradskog poglavarstva, koji svoju dužnost obavljaju profesionalno, ujedno budu i pročelnici upravnih tijela Grada Zagreba, osim onih upravnih tijela koja isključivo obavljaju poslove državne uprave.

Osobama iz stavka 2. ovoga članka mandat pročelnika traje do prestanka njihova mandata člana Gradskog poglavarstva.

Članovi Gradskog poglavarstva koji svoju dužnost ne obavljaju profesionalno imaju pravo na naknadu troškova u skladu s općim aktom Gradske skupštine.

c) Prava osoba izabranih na određene dužnosti

Članak 12.

Osobe koje na temelju odluke Gradske skupštine u skladu s odredbama ovoga Zakona dužnost obavljaju profesionalno, ostvaruju pravo na plaću i ostala prava iz rada sukladno zakonu kojim se uređuje lokalna i područna (regionalna) samouprava.

IV. UPRAVNA TIJELA

Članak 13.

Za obavljanje poslova iz djelokruga Grada Zagreba ustrojavaju se upravna tijela Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: upravna tijela).

Odluku o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela donosi Skupština.

Članak 14.

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici.

Pročelnike upravnih tijela koja obavljaju samo poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba, na temelju javnog natječaja imenuje Gradsko poglavarstvo, osim pročelnika koji tu dužnost obavljaju kao članovi Gradskog poglavarstva sukladno članku 11.#clanak11 stavku 2. ovoga Zakona.

Pročelnike upravnih tijela koja u okviru svog djelokruga, obavljaju samo poslove državne uprave, na temelju javnog natječaja imenuje Gradsko poglavarstvo uz prethodnu suglasnost nadležnog ministra, odnosno ravnatelja državne upravne organizacije.

Pročelnici iz stavka 3. ovoga članka ne mogu biti članovi Gradskog poglavarstva.

Pročelnici se imenuju na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani na istu dužnost.

Članak 15.

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Zagreba pročelnici odgovaraju gradonačelniku i Gradskom poglavarstvu.

Za obavljanje poslova državne uprave pročelnici iz članka 14.#clanak14 stavka 3. ovoga Zakona odgovaraju gradonačelniku koji u odnosu na njih ima ovlasti predstojnika ureda državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave, sukladno odredbama Zakona o sustavu državne uprave.

U slučaju kada Vlada Republike Hrvatske, sukladno odredbi članka 8.#clanak8 stavka 3. ovoga Zakona, imenuje povjerenika, pročelnici iz članka 14.#clanak14 stavka 3. ovoga Zakona za obavljanje poslova državne uprave odgovaraju povjereniku.

Članak 16.

Na prava, obveze, odgovornosti i način utvrđivanja plaća službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima Grada Zagreba primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju prava i obveze lokalnih službenika i namještenika.

V. MJESNA SAMOUPRAVA

Članak 17.

U Gradu Zagrebu se mogu osnovati gradske četvrti i mjesni odbori kao oblici mjesne samouprave.

Gradske se četvrti i mjesni odbori osnivaju na način i u postupku utvrđenim Statutom.

Članak 18.

Djelokrug, ovlasti i tijela gradskih četvrti i mjesnih odbora uređuju se Statutom, u skladu sa zakonom.

VI. ODNOS GRADA ZAGREBA I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Članak 19.

Grad Zagreb i Zagrebačka županija međusobno surađuju radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa.

Ciljevi, uvjeti i oblici suradnje kao i međusobna prava i obveze u rješavanju pitanja od zajedničkog interesa određuju se sporazumom Grada Zagreba i Zagrebačke županije, sukladno Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 20.

Radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa predstavnička tijela Grada Zagreba i Zagrebačke županije osnivaju zajedničko vijeće (u daljnjem tekstu: Vijeće).

Vijeće čine gradonačelnik Grada Zagreba i župan Zagrebačke županije te po dva člana obje jedinice koje biraju njihova predstavnička tijela iz reda svojih članova.

Vijeću predsjedaju naizmjence po 3 mjeseca gradonačelnik Grada Zagreba i župan Zagrebačke županije.

Članak 21.

Skupštine, odnosno poglavarstva Grada Zagreba i Zagrebačke županije povjeravaju Vijeću rješavanje određenih pitanja iz svojeg djelokruga za koja ocijene da su od zajedničkog interesa za obje strane.

Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se većinom glasova svih članova tijela.

Odluka Vijeća donijeta na osnovi stavka 1. ovoga članka obvezna je za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju.

VII. FINANCIRANJE GRADA ZAGREBA

Članak 22.

Grad Zagreb ima svoje prihode kojima u okviru svog djelokruga slobodno raspolaže.

Prihodi Grada Zagreba moraju biti razmjerni poslovima koji su, u skladu sa zakonom, u njegovom djelokrugu.

Prihodi Grada Zagreba su:

1. vlastiti porezi, prirez, naknade, doprinosi i pristojbe,

2. prihodi od stvari u vlasništvu Grada i imovinskih prava,

3. prihodi od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u vlasništvu Grada, odnosno u kojima Grad ima udio ili dionice,

4. prihodi od koncesija koje dodjeljuje Gradska skupština,

5. novčane kazne i oduzeta imovinska korist za prekršaje koje Grad propiše,

6. udio u zajedničkim porezima s Republikom Hrvatskom,

7. drugi prihodi određeni zakonom.

Članak 23.

Prihodi i rashodi Grada Zagreba utvrđuju se godišnjim proračunom.

Sredstvima proračuna Grada Zagreba financira se izvršenje svih poslova iz djelokruga Grada Zagreba utvrđenog člankom 4.#clanak4 ovoga Zakona.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

Pročelnici upravnih tijela Grada Zagreba koji obavljaju dužnost u času stupanja na snagu ovoga Zakona nastavljaju s obavljanjem dužnosti do imenovanja pročelnika sukladno odredbama ovoga Zakona.

Postupak izbora pročelnika upravnih tijela iz članka 14.#clanak14 stavka 2. ovoga Zakona provest će se u roku od tri mjeseca od izbora Poglavarstva.

Članak 25.

Do izmjene ustrojstva Grada Zagreba postojećeg u času stupanja na snagu ovoga Zakona, odredbe članka 14.#clanak14 stavka 3. i 4. i članka 15.#clanak15 stavka 2. i 3. ovoga Zakona primjenjuju se na sljedeća upravna tijela Grada Zagreba:

– Gradski ured za opću upravu,

– Gradski ured za imovinsko-pravne poslove,

– Gradski zavod za katastar i geodetske poslove,

– Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Članak 26.

Grad Zagreb dužan je uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Članak 27.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Zakonom, a odnose se na Grad Zagreb kao jedinicu lokalne samouprave kojoj je utvrđen položaj jedinice područne (regionalne) samouprave, primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Članak 28.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Gradu ZagrebuL100830 (»Narodne novine«, br. 90/92., 76/93., 69/95., 14/97. i 36/98.).

Članak 29.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 015-07/01-01/01
Zagreb, 11. srpnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

   
zatvori
Zakon o Gradu Zagrebu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !