Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o hidrografskoj djelatnosti – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/98-ispr, XX/03. XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
163 16.10.2003 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti

hrvatski sabor

2352

Na temelju članka 88.L93404 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hidrografskoj djelatnosti, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 1. listopada 2003.

Broj: 01-081-03-3309/2
Zagreb, 6. listopada 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HIDROGRAFSKOJ DJELATNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o hidrografskoj djelatnostiL93403 (»Narodne novine«, br. 68/98. i 110/98.) u članku 5. stavku 1. iza točke 7. dodaju se točke 8. i 9. koje glase:

»8. znanstvenoistraživačku djelatnost i znanstvenoistraživačke aktivnosti,

9. stručne poslove zaštite okoliša.«

Članak 2.

U članku 13. stavku 3. riječi: »Izvorne kopije« zamjenjuju se riječima: »Kopije izvornika«.

Članak 3.

Članak 21. mijenja se i glasi:

»Plovni objekti Hrvatskoga hidrografskog instituta obavljaju hidrografsku djelatnost, kao javni brod.«

Članak 4.

Članak 24. mijenja se i glasi:

»Hidrografsko-navigacijsko vijeće ima predsjednika i 12 članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ovlaštenih predlagatelja iz stavka 3. ovoga članka.

Hidrografsko-navigacijsko vijeće imenuje se na vrijeme od četiri godine.

Hidrografsko-navigacijsko vijeće čine:

1. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove pomorstva,

2. dva predstavnika iz lučkih kapetanija,

3. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove obrane,

4. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za unutarnje poslove,

5. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za poslove znanosti i tehnologije,

6. jedan predstavnik ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša,

7. jedan predstavnik tijela državne uprave nadležnog za geodetske poslove,

8. dva predstavnika Hrvatskog hidrografskog instituta,

9. jedan predstavnik iz pomorskog gospodarstva,

10. jedan predstavnik udruženja nautičara,

11. jedan predstavnik udruženja ribara.«

Članak 5.

U članku 27. riječi: »Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora« zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za poslove pomorstva«.

Članak 6.

U članku 30. iza riječi: »na njihov zahtjev« dodaju se riječi: »te veleprodaju i maloprodaju vlastitih proizvoda«.

Članak 7.

U članku 32. stavku 2. u podstavku 1. riječi: »Zastupničkoga doma Hrvatskoga državnog sabora« zamjenjuju se riječima: »ministarstva nadležnog za poslove pomorstva«.

Članak 8.

Sastav Hidrografsko-navigacijskog vijeća Vlada Republike Hrvatske imenovat će u skladu s odredbama ovoga Zakona u roku 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Imenovanjem članova Hidrografsko-navigacijskog vijeća iz stavka 1. ovoga članka prestaje mandat dosadašnjim članovima Hidrografsko-navigacijskog vijeća.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 920-02/03-01/01

Zagreb, 1. listopada 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o hidrografskoj djelatnosti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !