Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o hrani ("Narodne novine", br. XX/07, XX/08 - čl. 55. Zakona o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, XX/08, XX/11)
označi tražene riječi printaj stranicu
84 18.7.2008. Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugled poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

HRVATSKI SABOR

2719

Na temelju članka 88.L406591 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA TRADICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Proglašavam Zakon o oznakama izvornosti, oznakama zemljopisnog podrijetla i oznakama tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 2. srpnja 2008. godine
Klasa: 011-01/08-01/83
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 9. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O OZNAKAMA IZVORNOSTI, OZNAKAMA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKAMA TRADICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA

Glava I.

OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom:
– uređuje postupak zaštite oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na nacionalnoj razini,
– uređuje postupak zaštite oznaka tradicionalnog ugleda na nacionalnoj razini,
– uređuje postupak podnošenja zahtjeva za registraciju oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda na razini Europske unije,
– uređuje postupak podnošenja zahtjeva za registraciju oznaka tradicionalnog ugleda na razini Europske unije,
– uređuju službene kontrole i utvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom proizvoda.
Područje primjene u pogledu oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla
Članak 2.
(1) Odredbama ovoga Zakona utvrđuju se uvjeti, postupak i način zaštite oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla za poljoprivredne proizvode namijenjene za ljudsku prehranu, koji su navedeni u Prilogu I. koji je sastavni dio ovoga Zakona te za prehrambene proizvode navedene u Prilogu II. koji je sastavni dio ovoga Zakona i poljoprivredne proizvode navedene u Prilogu III. koji je sastavni dio ovoga Zakona.
(2) Odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se na proizvode vinarskog sektora, osim na vinski ocat, niti na jaka alkoholna pića.
(3) Na oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla na koje se odnose odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima se utvrđuje postupak osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa te pravila za Usluge informatičkog društva.
Područje primjene u pogledu oznaka tradicionalnog ugleda
Članak 3.
(1) Ovim se Zakonom utvrđuje postupak i uvjeti prema kojima se oznake tradicionalnog ugleda mogu priznati:
a) poljoprivrednim proizvodima namijenjenim za ljudsku prehranu, koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Zakona,
b) prehrambenim proizvodima navedenim u Prilogu IV. koji je sastavni dio ovoga Zakona.
(2) Na oznake tradicionalnog ugleda na koje se odnose odredbe ovoga Zakona ne primjenjuju se odredbe posebnih propisa kojima se utvrđuje postupak osiguravanja informacija u području tehničkih normi i propisa te pravila za Usluge informatičkog društva.
Glava II.
ZAŠTITA OZNAKA NA RAZINI REPUBLIKE HRVATSKE
Poglavlje 1.
ZAŠTITA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA I OZNAKA IZVORNOSTI POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
Oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla
Članak 4.
(1) U smislu ovoga Zakona:
a) »Oznaka izvornosti« – naziv je regije, određenog mjesta ili, u iznimnim slučajevima, zemlje koji se koristi za označavanje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda:
– koji potječu iz te regije, odnosno iz tog mjesta ili iz te zemlje,
– čija kakvoća ili karakteristike, u bitnom ili isključivo, nastaju pod utjecajem posebnih prirodnih i ljudskih čimbenika određene zemljopisne sredine i
– čija se proizvodnja, prerada i priprema u cijelosti odvija u tom zemljopisnom području.
b) »Oznaka zemljopisnog podrijetla« – naziv je regije, određenog mjesta ili, u iznimnim slučajevima, zemlje koji se koristi za označavanje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda:
– koji potječu iz te regije, odnosno iz tog mjesta ili iz te zemlje te
– koji ima specifičnu kakvoću, ugled ili drugo obilježje koje se pripisuje njegovom zemljopisnom podrijetlu i
– čija se proizvodnja i/ili prerada i/ili priprema odvija u tom zemljopisnom području.
(2) Tradicionalni zemljopisni ili nezemljopisni nazivi koji se koriste za označavanje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji udovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka smatrat će se oznakama izvornosti ili oznakama zemljopisnog podrijetla.
(3) Iznimno od odredbe stavka 1. točke a) ovoga članka, neke oznake zemljopisnog podrijetla smatrat će se oznakama izvornosti, kada sirovine za te proizvode dolaze iz zemljopisnog područja koje je šire ili različito od područja prerade, pod uvjetom da:
a) je područje proizvodnje sirovina definirano,
b) postoje posebni uvjeti za proizvodnju sirovina i
c) postoji sustav inspekcije koji osigurava udovoljavanje zahtjeva navedenih u točki b) ovoga stavka.
(4) Oznake iz stavka 3. ovoga članka morale su prije 1. svibnja 2004. biti priznate kao oznake izvornosti u Republici Hrvatskoj.
(5) Popis sirovina iz stavka 3. ovoga članka provedbenim propisom propisuje ministar nadležan za poljoprivredu, ribarstvo i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: ministar).
Generički nazivi, nazivi koji su u sukobu s nazivima biljnih sorti i životinjskih pasmina, homonimi i žigovi
Članak 5.
(1) Nazivi koji su postali generički ne mogu se registrirati.
(2) U smislu ovoga Zakona »naziv koji je postao generički« znači naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji je unatoč povezanosti s mjestom ili regijom u kojoj je poljoprivredni ili prehrambeni proizvod prvobitno proizveden ili stavljen na tržište, postao uobičajen naziv nekog poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda u Republici Hrvatskoj. Pri utvrđivanju je li neki naziv postao generički ili nije, uzimaju se u obzir svi čimbenici, a posebno:
a) postojeća situacija u Republici Hrvatskoj i u područjima potrošnje,
b) odgovarajuće nacionalno zakonodavstvo.
(3) Naziv se ne može registrirati kao oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla kada je u sukobu s nazivom neke biljne sorte ili životinjske pasmine i koji zbog toga može dovesti potrošača u zabludu o pravom podrijetlu proizvoda.
(4) Naziv koji je u cijelosti ili djelomično homonim s nazivom koji je već registriran u skladu s ovim Zakonom, registrirat će se uz odgovarajuće poštivanje lokalne i tradicionalne uporabe te stvarnog rizika od dovođenja u zabludu potrošača. Posebno:
a) neće se registrirati naziv koji je homonim i koji pogrešno upućuje potrošača da proizvod dolazi iz nekog drugog područja, čak i ako je takav naziv točan u odnosu na stvarno područje, regiju ili mjesto podrijetla tih poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda,
b) kada se upotrebljava registrirani naziv koji je homonim, mora se voditi računa da u praksi postoji dovoljna razlika između homonima koji se registrira kasnije i naziva koji je već upisan u registar, pazeći pri tome da se prema proizvođačima postupa na nepristran i pravedan način i da se potrošač ne dovede u zabludu.
(5) Oznaka izvornosti ili oznaka zemljopisnog podrijetla neće se registrirati ako bi takva registracija, zbog ugleda, poznatosti i duljine uporabe žiga, mogla dovesti potrošače u zabludu o pravom podrijetlu proizvoda.
Specifikacija proizvoda
Članak 6.
(1) Da bi mogao dobiti zaštićenu oznaku izvornosti (ZOI) ili zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla (ZOZP), poljoprivredni ili prehrambeni proizvod mora biti u skladu sa specifikacijom proizvoda (u daljnjem tekstu: specifikacija).
(2) Specifikacija obvezno sadrži:
a) naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji sadrži oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla,
b) opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda uključujući, ako je primjereno, sirovine, te glavne fizikalne, kemijske, mikrobiološke ili organoleptičke karakteristike poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda,
c) definiciju zemljopisnog područja, i ako je primjereno, podatke koji pokazuju sukladnost sa zahtjevima iz članka 4.#clanak4 stavka 3. ovoga Zakona,
d) dokaz da poljoprivredni ili prehrambeni proizvod potječe iz određenog zemljopisnog područja iz članka 4. stavka 1. točke a) ili b), ovisno o oznaci,
e) opis metode dobivanja poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i, ako je primjereno, autentične i nepromjenljive lokalne metode kao i podatke o pakiranju ukoliko skupina u smislu članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Zakona koja podnosi zahtjev odluči i navede razloge zbog kojih se pakiranje mora obaviti na određenom zemljopisnom području kako bi se sačuvala kakvoća ili osigurala izvornost ili kontrola,
f) podatke koji iskazuju sljedeće:
– povezanost između kakvoće ili karakteristika poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i zemljopisnog okruženja iz članka 4. stavka 1. točke a) ovoga Zakona ili
– povezanost između specifične kakvoće, ugleda ili neke druge karakteristike poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda i zemljopisnog podrijetla iz članka 4. stavka 1. točke b) ovoga Zakona,
g) naziv i adresu ovlaštenih tijela koja provjeravaju sukladnost s odredbama specifikacije i njihove specifične zadaće,
h) bilo koja specifična pravila označavanja za taj poljoprivredni ili prehrambeni proizvod,
i) sve zahtjeve propisane posebnim propisima.
(3) Podaci koji se moraju nalaziti u specifikaciji provedbenim propisom propisuje ministar.
Zahtjev za registraciju
Članak 7.
(1) Zahtjev za registraciju ima pravo podnijeti samo skupina.
(2) U smislu ovoga Zakona pod pojmom »skupina« podrazumijeva se svako udruženje proizvođača ili prerađivača koji se bave istim poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodom, bez obzira na njihov pravni oblik ili sastav. U skupini mogu sudjelovati i druge zainteresirane strane. Uvjeti pod kojima se fizička ili pravna osoba može smatrati skupinom provedbenim propisom propisuje ministar.
(3) Skupina može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje ona proizvodi ili prerađuje.
(4) Zahtjev za registraciju obvezno sadrži:
a) naziv i adresu skupine koja podnosi zahtjev,
b) specifikaciju navedenu u članku 6.#clanak6 ovoga Zakona,
c) jedinstveni dokument koji sadrži sljedeće:
– glavne točke specifikacije: naziv i opis proizvoda, uključujući, gdje je to primjereno, specifična pravila koja se odnose na pakiranje i označavanje, te sažetu definiciju zemljopisnog područja,
– opis povezanosti između proizvoda i zemljopisnog okruženja ili zemljopisnog podrijetla kako je to navedeno u članku 4. stavku 1. točki a) ili b) ovoga Zakona ovisno o oznaci, uključujući, tamo gdje je to primjereno, specifične elemente opisa proizvoda ili metode proizvodnje koji opravdavaju ovu povezanost.
(5) Zahtjevom se može zatražiti registracija samo jedne oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla.
(6) Dodatne podatke koje sadrži zahtjev i način podnošenja zahtjeva provedbenim propisom propisuje ministar.
Postupanje po zahtjevu
Članak 8.
(1) Zahtjev za registraciju koji sadrži podatke propisane člankom 7.#clanak7 stavkom 4. i 6. ovoga Zakona podnosi se Ministarstvu poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(2) Ministar osniva stručno Povjerenstvo za provedbu postupka registracije oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka razmatra svaki zahtjev kako bi provjerilo je li osnovan i udovoljava li odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega, koje se odnose na oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla.
(4) Ukoliko je zahtjev potpun, osnovan i udovoljava odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega, koje se odnose na oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla, isti će biti objavljen i na taj način učinjen dostupnim javnosti.
(5) Ministar provedbenim propisom detaljno propisuje način i uvjete te provođenje postupka registracije oznaka izvornosti i oznaka zemljopisnog podrijetla, kao i sadržaj koji se objavljuje sukladno stavku 4. ovoga članka.
Prigovor
Članak 9.
(1) Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima nastan ili boravište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku podnijeti prigovor na zahtjev.
(2) Prigovor se podnosi Ministarstvu u roku od tri mjeseca od dana objave iz članka 8.#clanak8 stavka 4. ovoga Zakona uz odgovarajuću utemeljenu izjavu.
(3) Izjava o prigovoru se prihvaća samo ako ju Ministarstvo primi unutar roka navedenog u stavku 2. ovoga članka, i ako:
a) ukaže na nesukladnost s uvjetima navedenim u članku 4.#clanak4 ovoga Zakona, ili
b) ukaže da bi registriranje predloženog naziva bilo u suprotnosti s člankom 5.#clanak5 stavkom 3., 4. i 5. ovoga Zakona, ili
c) ukaže da bi registriranje predloženog naziva ugrozilo opstojnost posve ili djelomično identičnog naziva ili žiga, ili opstojnost proizvoda koji je već bio zakonito na tržištu najmanje tijekom pet godina prije datuma objave iz članka 8.#clanak8 stavka 4. ovoga Zakona, ili
d) sadrži podatke iz kojih se može zaključiti da je naziv za koji je zatražena registracija generički, u smislu članka 5.#clanak5 stavka 1. i 2. ovoga Zakona.
(4) Povjerenstvo iz članka 8.#clanak8 stavka 2. ovoga Zakona provjerava osnovanost prigovora.
(5) Ukoliko Ministarstvo ne primi ni jedan prigovor u skladu sa stavkom 3. i 4. ovoga članka naziv se registrira.
(6) Ukoliko je prigovor u skladu sa stavkom 3. i 4. ovoga članka, Ministarstvo poziva zainteresirane strane da se dogovore.
(7) Ukoliko zainteresirane strane ne postignu dogovor, Povjerenstvo predlaže ministru daljnje postupanje u pogledu zahtjeva za registraciju uvažavajući mišljenje podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora.
(8) Rješenje o daljnjem postupanju sa zahtjevom za registraciju objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(9) Ministar provedbenim propisom detaljno propisuje način podnošenja prigovora, rokove u postupku prigovora i detaljan postupak povodom prigovora, kao i objave u »Narodnim novinama« u tijeku postupka prigovora.
Upis u Registar oznaka izvornosti i Registar oznaka zemljopisnog podrijetla
Članak 10.
(1) Nakon provedenog postupka iz članka 8.#clanak8 i 9.#clanak9 ovoga Zakona, Ministarstvo će donijeti rješenje o registraciji oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla.
(2) Danom pravomoćnosti rješenja iz stavka 1. ovoga članka registrirana oznaka izvornosti upisuje se u Registar oznaka izvornosti, a registrirana oznaka zemljopisnog podrijetla upisuje se u Registar oznaka zemljopisnog podrijetla.
(3) Sadržaj, oblik i način vođenja Registara iz stavka 2. ovoga članka provedbenim propisom propisuje ministar.
(4) Rješenje o registraciji iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Upis u Upisnik korisnika registriranih oznaka izvornosti i Upisnik korisnika registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla
Članak 11.
(1) Naziv koji je registriran u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega, koje se odnose na oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla, može koristiti svaki gospodarski subjekt koji proizvodi i/ili prerađuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod sukladno odgovarajućoj specifikaciji.
(2) Skupina iz članka 7.#clanak7 stavka 1. ovoga Zakona koja je podnijela zahtjev iz članka 8.#clanak8 stavka 1. ovoga Zakona, odnosno svaki njezin proizvođač i/ili prerađivač koji je prošao postupak utvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom, upisuje se u Upisnik korisnika registriranih oznaka izvornosti ili Upisnik korisnika registriranih oznaka zemljopisnog podrijetla.
(3) Svaki novi proizvođač i/ili prerađivač koji nije u skupini iz stavka 2. ovoga članka ili koji je član skupine iz stavka 2. ovoga članka, a koji nije prošao postupak utvrđivanja sukladnosti u tijeku postupka registracije oznake, upisuje se u pripadajući upisnik iz stavka 2. ovoga članka na temelju zahtjeva i dokaza o udovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Ministarstvo izdaje svakom pojedinom proizvođaču i/ili prerađivaču iz stavka 2. i 3. ovoga članka rješenje o upisu u pripadajuće upisnike iz stavka 2. ovoga članka.
(5) Sadržaj, oblik i način vođenja upisnika iz stavka 2. ovoga članka, upis i brisanje iz istih provedbenim propisom propisuje ministar.
Odobrenje promjena specifikacije
Članak 12.
(1) Skupina koja ispunjava uvjete iz članka 7.#clanak7 stavka 1., 2. i 3. ovoga Zakona i koja ima pravni interes može zatražiti odobrenje za izmjenu i dopunu specifikacije, posebno da bi se uvažila dostignuća na području znanosti i tehnologije, ili da bi se izmijenilo zemljopisno područje iz članka 6. stavka 2. točke c) ovoga Zakona. U zahtjevu se moraju opisati zatražene izmjene i dopune specifikacije uz obrazloženja.
(2) Kada izmjene i dopune specifikacije uključuju jednu ili više izmjena i dopuna jedinstvenog dokumenta, podnošenje zahtjeva za izmjenu i dopunu podliježe postupku navedenom u članku 7.#clanak7, 8.#clanak8, 9.#clanak9 i 10.#clanak10 ovoga Zakona. Ukoliko su predložene izmjene i dopune specifikacije manje, Povjerenstvo odlučuje o odobrenju zahtjeva bez primjene postupka iz članka 8.#clanak8 stavka 4. i članka 9.#clanak9 ovoga Zakona, a u slučaju odobrenja Ministarstvo objavljuje podatke iz članka 8.#clanak8 stavka 4. ovoga Zakona.
(3) Kada izmjene i dopune specifikacije ne uključuju nikakve promjene jedinstvenog dokumenta, Povjerenstvo odlučuje o odobravanju predloženih izmjena i dopuna.
(4) Kada se izmjena i dopuna specifikacije odnosi na privremenu promjenu specifikacije zbog obveznih sanitarnih ili fitosanitarnih mjera koje su uvela nadležna javna tijela, primjenjuje se postupak iz stavka 3. ovoga članka.
(5) Ministar provedbenim propisom propisuje uvjete i način postupka podnošenja zahtjeva za izmjenu i dopunu specifikacije te utvrđuje što uključuje veće ili manje izmjene jedinstvenog dokumenta.
Proglašenje rješenja o registraciji oznake ništavim
Članak 13.
(1) Rješenje o registraciji oznake izvornosti, odnosno oznake zemljopisnog podrijetla proglasit će se ništavim ako se utvrdi da nije osigurana sukladnost s uvjetima navedenim u specifikaciji.
(2) Postupak proglašavanja rješenja ništavim iz stavka 1. ovoga članka može pokrenuti Ministarstvo po službenoj dužnosti i svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes uz predočenje razloga za takav zahtjev.
(3) Način i uvjete za pokretanje postupka za proglašavanje rješenja ništavim iz stavka 1. ovoga članka provedbenim propisom propisuje ministar.
(4) Rješenje kojim se rješenje o registraciji iz stavka 1. ovoga članka proglašava ništavim objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Zaštita
Članak 14.
(1) Registrirani nazivi zaštićeni su od:
a) bilo kakvog izravnog ili neizravnog komercijalnog korištenja registriranog naziva za proizvode koji nisu obuhvaćeni registracijom, ukoliko su ti proizvodi usporedivi s proizvodima registriranim pod tim nazivom ili ukoliko se korištenjem tog naziva iskorištava ugled zaštićenog naziva,
b) bilo kakve zlouporabe, oponašanja ili podsjećanja, čak i ako je označeno pravo podrijetlo proizvoda ili ako je naziv proizvoda preveden ili ako mu je dodan izraz poput »stil«, »tip«, »metoda«, »kako se proizvodi u«, »imitacija« ili slično,
c) bilo kakve druge lažne oznake ili oznake koja dovodi u zabludu potrošača glede izvora, podrijetla, prirode ili bitnih osobina proizvoda na unutarnjoj ili vanjskoj ambalaži, na promidžbenim materijalima ili dokumentima koji se odnose na proizvod te od pakiranja proizvoda u ambalažu koja stvara pogrešnu predodžbu o njegovom podrijetlu,
d) bilo kakve druge prakse koja može potrošača dovesti u zabludu glede pravog podrijetla proizvoda.
(2) Kada registrirani naziv sadrži u sebi naziv poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji se smatra generičkim, korištenje toga generičkog naziva za odgovarajući poljoprivredni ili prehrambeni proizvod neće se smatrati suprotnim točki a) ili b) stavka 1. ovoga članka.
(3) Zaštićeni nazivi ne mogu postati generički.
Odnos prema žigovima
Članak 15.
(1) Kada su oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla registrirane u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega, koje se odnose na oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla, prijava za registraciju žiga koji odgovara jednoj od situacija navedenih u članku 14.#clanak14 ovoga Zakona i koji se odnosi na istu kategoriju proizvoda odbija se, ako je prijava za registraciju žiga predana nakon datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake.
(2) Žigovi koji su registrirani u suprotnosti s odredbom stavka 1. ovoga članka, mogu se proglasiti ništavim u postupcima propisanim posebnim propisima.
(3) Žig čija uporaba odgovara jednoj od situacija navedenih u članku 14.#clanak14 ovoga Zakona, koji je registriran za područje Republike Hrvatske u dobroj vjeri u skladu s posebnim propisom, prije datuma podnošenja zahtjeva za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega, koje se odnose na oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla, može se nastaviti koristiti pod uvjetom da ne postoji nikakva osnova za njegovo proglašavanje ništavim ili za njegov opoziv prema posebnom propisu.
Nazivi, oznake i znakovi
Članak 16.
(1) Svaki poljoprivredni ili prehrambeni proizvod proizveden i/ili prerađen u skladu sa specifikacijom mora biti označen na način da pored registriranog naziva ima i vidljivi navod »ZAŠTIĆENA OZNAKA IZVORNOSTI«, odnosno »ZAŠTIĆENA OZNAKA ZEMLJOPISNOG PODRIJETLA« uz nanošenje pripadajućeg znaka.
(2) Samo proizvođači i/ili prerađivači koji udovoljavaju uvjete specifikacije i koji su upisani u pripadajući upisnik korisnika iz članka 11.#clanak11 stavka 2. ovoga Zakona, mogu pri označavanju, oglašavanju ili na drugoj dokumentaciji koja se odnosi na poljoprivredni ili prehrambeni proizvod staviti navod i pripadajući znak iz stavka 1. ovoga članka.
(3) Oblik, veličinu, sadržaj i način izdavanja znaka iz stavka 1. ovoga članka provedbenim propisom propisuje ministar.
Troškovi
Članak 17.
U postupku registracije oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla plaćaju se naknade troškova postupka koje propisuje ministar.
Poglavlje 2.
OZNAKA TRADICIONALNOG UGLEDA POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA
Definicije
Članak 18.
(1) U smislu ovoga Zakona:
a) »posebna svojstva« označavaju svojstvo ili skup svojstava po kojima se poljoprivredni ili prehrambeni proizvod jasno razlikuje od drugih sličnih prehrambenih ili drugih proizvoda iste kategorije,
b) »tradicionalan« označava dokazanu uporabu na tržištu kroz vremensko razdoblje koje pokazuje prenošenje s generacije na generaciju; ovo vremensko razdoblje je razdoblje koje se općenito pripisuje jednoj ljudskoj generaciji, a to je najmanje 25 godina,
c) »oznaka tradicionalnog ugleda« označava tradicionalni poljoprivredni ili prehrambeni proizvod, kojem kroz registraciju sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, koje se odnose na oznake tradicionalnog ugleda, priznaju posebna svojstva,
d) »skupina« podrazumijeva svako udruženje proizvođača ili prerađivača koji se bave istim poljoprivrednim ili prehrambenim proizvodom, bez obzira na njihov pravni oblik ili sastav.
(2) Svojstvo ili skup svojstava iz stavka 1. točke a) ovoga članka mogu biti povezani sa svojstvenim značajkama proizvoda, kao što su njegove fizikalne, kemijske, mikrobiološke ili organoleptičke značajke ili s metodom proizvodnje proizvoda ili sa specifičnim uvjetima koji moraju biti zadovoljeni tijekom njegove proizvodnje.
(3) Prezentacija poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda ne smatra se svojstvom u smislu stavka 1. točke a) ovoga članka.
(4) Posebno svojstvo definirano u stavku 1. točki a) ovoga članka ne može se ograničiti na kvalitativan ili kvantitativan sastav ili na način proizvodnje propisan posebnim propisima, ili u normama koje je donijelo nadležno tijelo za normizaciju ili u proizvoljnim normama, što se ne primjenjuje kada je posebnim propisima ili normama propisana posebnost proizvoda.
(5) Skupini iz stavka 1. točke d) ovoga članka mogu se pridružiti druge zainteresirane strane.
Registar
Članak 19.
(1) Ministarstvo vodi Registar oznaka tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
(2) Registar iz stavka 1. ovoga članka ima dvije liste oznaka tradicionalnog ugleda, ovisno o tome je li uporaba naziva poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda rezervirana ili nije, za proizvođače koji se pridržavaju specifikacije proizvoda.
(3) Sadržaj, oblik i način vođenja Registra iz stavka 1. ovoga članka provedbenim propisom propisuje ministar.
Zahtjevi u odnosu na proizvode i nazive
Članak 20.
(1) Da bi se uvrstio u Registar iz članka 19.#clanak19 ovoga Zakona, poljoprivredni ili prehrambeni proizvod mora biti ili proizveden uporabom tradicionalnih sirovina ili ga mora karakterizirati tradicionalni sastav ili način proizvodnje i/ili prerade, koji odražava tradicionalni način proizvodnje i/ili prerade.
(2) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvod čija posebna svojstva proizlaze iz njegovog izvora ili zemljopisnog podrijetla neće se registrirati. Iznimno od članka 21.#clanak21 stavak 1. ovoga Zakona u nazivu je dopuštena uporaba zemljopisnih izraza.
(3) Za registraciju, naziv mora:
a) biti specifičan sam po sebi, ili
b) izražavati posebna svojstva poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda.
(4) Specifičan naziv, kako je navedeno u stavku 3. točki a) ovoga članka mora biti tradicionalan i u skladu s nacionalnim odredbama ili mora biti ustaljen na temelju uobičajenog korištenja.
(5) Naziv koji izražava posebna svojstva, kako je navedeno u stavku 3. točki b) ovoga članka ne može se registrirati ako:
a) se odnosi samo na tvrdnje općenite prirode koje se upotrebljavaju za određene poljoprivredne ili prehrambene proizvode ili na one propisane posebnim propisima,
b) je zbunjujući, čiji je poseban primjer upućivanje na očigledna svojstva proizvoda ili je svojstvo takvo da ne odgovara specifikaciji proizvoda (u daljnjem tekstu: specifikacija), pa može navesti potrošača na pogrešno mišljenje o karakteristikama proizvoda.
Ograničenja uporabe naziva
Članak 21.
(1) Odredbe Glave II. Poglavlja 2. ovoga Zakona su iznimka u odnosu na propise koji se odnose na intelektualno vlasništvo, posebno žigove, i odredbe Glave II. Poglavlja 1. ovoga Zakona.
(2) Naziv biljne sorte ili životinjske pasmine može biti dio naziva oznake tradicionalnog ugleda, uz uvjet da ne djeluje zbunjujuće u odnosu na prirodu proizvoda.
Specifikacija proizvoda
Članak 22.
(1) Kako bi se poljoprivredni ili prehrambeni proizvod označio kao oznaka tradicionalnog ugleda (OTU) isti mora biti u skladu sa specifikacijom.
(2) Specifikacija proizvoda uključuje:
a) naziv iz članka 20.#clanak20 stavka 3. ovoga Zakona koji mora biti na hrvatskom jeziku i po zahtjevu na drugom jeziku s naznakom zahtijeva li skupina registraciju sa ili bez rezervacije naziva,
b) opis poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda uključujući njegova glavna fizikalna, kemijska, mikrobiološka ili organoleptička svojstva,
c) opis metode proizvodnje koju proizvođači moraju slijediti, uključujući, tamo gdje je to primjereno, prirodu i svojstva upotrijebljenih sirovina ili sastojaka i metodu pripreme poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda,
d) ključne elemente koji određuju posebna svojstva proizvoda i, prema potrebi, osnovne upotrijebljene referencije,
e) ključne elemente koji dokazuju tradicionalni karakter proizvoda sukladno članku 20.#clanak20 stavku 1. ovoga Zakona,
f) minimalne zahtjeve i postupke za provjeru posebnih svojstava.
(3) Podatke koje mora sadržavati specifikacija provedbenim propisom propisuje ministar.
Zahtjev za registraciju
Članak 23.
(1) Zahtjev za registraciju oznake tradicionalnog ugleda ima pravo podnijeti samo skupina.
(2) Skupina može podnijeti zahtjev za registraciju samo za poljoprivredne ili prehrambene proizvode koje ona proizvodi ili prerađuje.
(3) Zahtjev za registraciju uključuje najmanje:
a) naziv i adresu skupine koja podnosi zahtjev,
b) specifikaciju proizvoda navedenu u članku 22.#clanak22 ovoga Zakona,
c) naziv i adresu ovlaštenih tijela koja provjeravaju sukladnost s odredbama specifikacije, te njihove specifične zadaće,
d) dokumente koji dokazuju specifičan i tradicionalan karakter proizvoda.
(4) Zahtjevom se može zatražiti registracija samo jedne oznake tradicionalnog ugleda.
(5) Dodatne podatke koje sadrži zahtjev i način podnošenja zahtjeva provedbenim propisom propisuje ministar.
Postupak po zahtjevu
Članak 24.
(1) Zahtjev za registraciju koji sadrži podatke propisane člankom 23.#clanak23 stavkom 3. i 5. ovoga Zakona podnosi se Ministarstvu.
(2) Ministar osniva stručno Povjerenstvo za provedbu postupka registracije oznaka tradicionalnog ugleda poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.
(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka razmatra svaki zahtjev kako bi provjerilo je li on osnovan i udovoljava li odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, koje se odnose na oznaku tradicionalnog ugleda.
(4) Ukoliko je zahtjev potpun, osnovan i udovoljava odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega koje se odnose na oznaku tradicionalnog ugleda, isti će biti objavljen i na taj način učinjen dostupnim javnosti.
(5) Ministar provedbenim propisom detaljno propisuje način i uvjete te provođenje postupka registracije oznake tradicionalnog ugleda, kao i sadržaj koji se objavljuje sukladno stavku 4. ovoga članka.
Prigovori
Članak 25.
(1) Svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes i koja ima nastan ili boravište u Republici Hrvatskoj može u propisanom roku uložiti prigovor na zahtjev.
(2) Prigovor se podnosi Ministarstvu u roku od tri mjeseca od dana objave iz članka 24.#clanak24 stavka 4. ovoga Zakona uz odgovarajuću utemeljenu izjavu.
(3) Izjava o prigovoru se prihvaća samo ako ju Ministarstvo primi unutar roka navedenog u stavku 2. ovoga članka, i ako se utvrdi:
a) nepoštivanje uvjeta navedenih u članku 18.#clanak18, 20.#clanak20 i 21.#clanak21 ovoga Zakona, ili
b) u slučaju zahtjeva iz članka 30.#clanak30 stavka 2. ovoga Zakona, da je korištenje naziva zakonito, općepoznato i gospodarski značajno za slične poljoprivredne ili prehrambene proizvode.
(4) Povjerenstvo iz članka 24.#clanak24 stavka 2. ovoga Zakona provjerava osnovanost prigovora.
(5) Ukoliko Ministarstvo ne primi ni jedan prigovor u skladu sa stavkom 3. i 4. ovoga članka donosi se rješenje o registraciji oznake tradicionalnog ugleda i registrirani naziv se upisuje u Registar iz članka 19.#clanak19 ovoga Zakona.
(6) Rješenje o registraciji oznake objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(7) Ukoliko je prigovor u skladu sa stavkom 3. i 4. ovoga članka, Ministarstvo poziva zainteresirane strane da se dogovore.
(8) Ukoliko zainteresirane strane ne postignu dogovor, Povjerenstvo predlaže Ministru daljnje postupanje u pogledu zahtjeva za registraciju uvažavajući mišljenje podnositelja zahtjeva i podnositelja prigovora.
(9) Rješenje o daljnjem postupanju sa zahtjevom za registraciju objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(10) Ministar provedbenim propisom detaljno propisuje način ulaganja prigovora, rokove u postupku prigovora, detaljan postupak povodom prigovora, kao i objave u »Narodnim novinama« u tijeku postupka prigovora.
Proglašenje rješenja o registraciji oznake ništavim
Članak 26.
(1) Rješenje o registraciji oznake tradicionalnog ugleda proglasit će se ništavim ako se utvrdi da nije osigurana sukladnost s uvjetima navedenim u specifikaciji.
(2) Postupak proglašenja rješenja ništavim iz stavka 1. ovoga članka može pokrenuti Ministarstvo po službenoj dužnosti i svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravni interes uz predočenje razloga za takav zahtjev.
(3) Način i uvjete za pokretanje postupka za proglašenjem rješenja ništavim iz stavka 1. ovoga članka provedbenim propisom propisuje ministar.
(4) Rješenje kojim se rješenje o registraciji iz stavka 1. ovoga članka proglašava ništavim objavljuje se u »Narodnim novinama«.
Izmjena i dopuna specifikacije
Članak 27.
(1) Skupina koja ima pravni interes može zatražiti odobrenje za izmjenu i dopunu specifikacije.
(2) U zahtjevu se mora dokazati utemeljen gospodarski interes i opisati zatražene izmjene i dopune specifikacije te opravdanje za njih.
(3) Zahtjev za odobrenje izmjene i dopune specifikacije podliježe postupku navedenom u članku 23.#clanak23, 24.#clanak24 i 25.#clanak25 ovoga Zakona.
(4) Ukoliko su zatražene izmjene i dopune specifikacije manje, Povjerenstvo iz članka 24.#clanak24 stavka 2. ovoga Zakona odlučuje o odobrenju promjene bez primjene postupka iz članka 24.#clanak24 stavka 4. i članka 25.#clanak25 ovoga Zakona.
(5) Ministarstvo objavljuje u »Narodnim novinama« izmjene i dopune specifikacije iz stavka 4. ovoga članka.
(6) Ministarstvo obavještava sve proizvođače i/ili prerađivače koji koriste registriranu oznaku tradicionalnog ugleda za koju je zatražena izmjena i dopuna specifikacije o objavi iz stavka 5. ovoga članka.
(7) Pravne i fizičke osobe korisnici registrirane oznake iz stavka 6. ovoga članka mogu pored prigovora iz članka 25.#clanak25 stavka 3. ovoga Zakona podnijeti i prigovor koji pokazuje gospodarski interes na području proizvodnje poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda s oznakom tradicionalnog ugleda.
(8) Kada se izmjena i dopuna odnosi na privremenu promjenu specifikacije zbog obveznih sanitarnih ili fitosanitarnih mjera koje su uvela nadležna javna tijela, primjenjuje se postupak iz stavka 4. ovoga članka.
(9) Ministar provedbenim propisom propisuje uvjete i način postupka podnošenja zahtjeva za izmjenu i dopunu specifikacije te utvrđuje što uključuje manje izmjene i dopune specifikacije.
Upis u Upisnik korisnika registriranih oznaka tradicionalnog ugleda
Članak 28.
(1) Naziv koji je registriran u skladu s odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega, koje se odnose na oznake tradicionalnog ugleda, može koristiti svaki gospodarski subjekt koji proizvodi i/ili prerađuje poljoprivredni ili prehrambeni proizvod sukladno odgovarajućoj specifikaciji.
(2) Skupina iz članka 23.#clanak23 stavka 1. ovoga Zakona koja je podnijela zahtjev iz članka 24.#clanak24 stavka 1. ovoga Zakona, odnosno svaki njezin proizvođač i/ili prerađivač koji je prošao postupak utvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom, upisuje se u Upisnik korisnika registriranih oznaka tradicionalnog ugleda.
(3) Svaki novi proizvođač i/ili prerađivač koji nije u skupini iz stavka 2. ovoga članka ili koji je član skupine iz stavka 2. ovoga članka, a koji nije prošao postupak utvrđivanja sukladnosti u tijeku registracije oznake, upisuje se u Upisnik iz stavka 2. ovoga članka na temelju zahtjeva i dokaza o udovoljavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Ministarstvo izdaje svakom pojedinom proizvođaču i/ili prerađivaču iz stavka 2. i 3. ovoga članka rješenje o upisu u Upisnik iz stavka 2. ovoga članka.
(5) Sadržaj, oblik i način vođenja Upisnika iz stavka 2. ovoga članka, upis i brisanje iz istog provedbenim propisom propisuje ministar.
Naziv, oznaka i znak
Članak 29.
(1) Samo proizvođači i/ili prerađivači koji udovoljavaju uvjete specifikacije i koji su upisani u Upisnik korisnika registriranih oznaka tradicionalnog ugleda iz članka 28.#clanak28 stavka 2. ovoga Zakona mogu pri označavanju, oglašavanju ili na drugoj dokumentaciji koja se odnosi na poljoprivredni ili prehrambeni proizvod, navesti oznaku tradicionalnog ugleda.
(2) Poljoprivredni ili prehrambeni proizvodi iz stavka 1. ovoga članka pri označavanju moraju pored registriranog naziva imati vidljivi navod »OZNAKA TRADICIONALNOG UGLEDA« uz nanošenje znaka.
(3) Oblik, veličinu, sadržaj i način izdavanja znaka iz stavka 2. ovoga članka provedbenim propisom propisuje ministar.
Detaljna pravila za registrirani naziv
Članak 30.
(1) Od datuma objave iz članka 25.#clanak25 stavka 6. i 9. ovoga Zakona, naziv se može koristiti samo za označavanje poljoprivrednog ili prehrambenog proizvoda koji odgovara specifikaciji proizvoda kao oznaka tradicionalnog ugleda u skladu s pravilima propisanim u članku 29.#clanak29 ovoga Zakona. Registrirani nazivi mogu se i dalje koristiti za označavanje proizvoda koji nisu u skladu s registriranom specifikacijom, bez korištenja navoda »OZNAKA TRADICIONALNOG UGLEDA« ili odgovarajućeg znaka.
(2) Oznaka tradicionalnog ugleda može se registrirati s rezerviranim nazivom za poljoprivredni ili prehrambeni proizvod koji zadovoljava objavljenu specifikaciju, uz uvjet da skupina to zatraži u svom zahtjevu za registraciju i da postupak iz članka 25.#clanak25 ovoga Zakona ne pokaže da se taj naziv već koristi na zakonit, općepoznat i gospodarski značajan način za slične poljoprivredne ili prehrambene proizvode. Od datuma objave iz članka 25.#clanak25 stavka 6. i 9. ovoga Zakona, registrirani naziv se više ne smije upotrebljavati za označavanje sličnih poljoprivrednih ili prehrambenih proizvoda koji ne zadovoljavaju registriranu specifikaciju, čak i ako nije praćen navodom »OZNAKA TRADICIONALNOG UGLEDA« ili odgovarajućim znakom.
(3) U slučaju naziva za koje se zahtijeva registracija samo na hrvatskom jeziku, skupina u specifikaciji može navesti da kod stavljanja tog proizvoda na tržište oznaka može uz naziv proizvoda na hrvatskom jeziku sadržavati i oznaku na drugim jezicima koja pokazuje da je proizvod dobiven u skladu s tradicijom područja.
Zaštita
Članak 31.
(1) Registrirani nazivi zaštićeni su od bilo kakve zlouporabe ili korištenja koje može potrošača dovesti u zabludu u pogledu izraza »oznaka tradicionalnog ugleda«, ili odgovarajućeg znaka, te od bilo kakvog oponašanja naziva koji su registrirani i rezervirani u skladu s člankom 30.#clanak30 stavkom 2. ovoga Zakona.
(2) Registrirani nazivi zaštićeni su od bilo kakvih postupaka koji bi mogli potrošača dovesti u zabludu, uključujući postupke koji upućuju da je neki poljoprivredni ili prehrambeni proizvod registriran kao oznaka tradicionalnog ugleda.
(3) Prodajni opisi koji se koriste za poljoprivredne ili prehrambene proizvode ne smiju se koristiti na način koji dovodi do zabune u pogledu naziva koji su registrirani i rezervirani u skladu s člankom 30.#clanak30 stavkom 2. ovoga Zakona.
Troškovi
Članak 32.
U postupku registracije oznaka tradicionalnog ugleda plaćaju se naknade troškova postupka koje propisuje ministar.
Poglavlje 3.
MEĐUNARODNA REGISTRACIJA I GRAĐANSKOPRAVNA ZAŠTITA
Međunarodna registracija
Članak 33.
(1) Međunarodna registracija oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda provodi se na temelju međunarodnog ugovora o uzajamnoj zaštiti registriranih oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda koji obvezuje Republiku Hrvatsku.
(2) Oznake koje nisu registrirane ili koje su prestale važiti u zemlji podrijetla, ne mogu se registrirati u Republici Hrvatskoj.
Građanskopravna zaštita
Članak 34.
Na građanskopravnu zaštitu registriranih oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka tradicionalnog ugleda primjenjuju se odredbe posebnog propisa kojim se uređuju oznake zemljopisnog podrijetla i oznake izvornosti proizvoda i usluga.
Glava III.
ZAŠTITA OZNAKA NA RAZINI EUROPSKE UNIJE
Zahtjev za registraciju
Članak 35.
(1) Nakon što je oznaka izvornosti, oznaka zemljopisnog podrijetla ili oznaka tradicionalnog ugleda zaštićena u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama ovoga Zakona i podzakonskih propisa donesenih na temelju njega, skupina u smislu ovoga Zakona može podnijeti zahtjev za registraciju oznake izvornosti, oznake zemljopisnog podrijetla ili oznake tradicionalnog ugleda na razini Europske unije.
(2) Oznaka tradicionalnog ugleda u Republici Hrvatskoj je u smislu propisa Europske unije »garantirano tradicionalni specijalitet«.
(3) Zahtjev za registraciju oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dokumente iz članka 7.#clanak7 stavka 4. ovoga Zakona, kao i dokaz da je naziv zaštićen u Republici Hrvatskoj.
(4) Zahtjev za registraciju oznake tradicionalni ugled iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati dokumente iz članka 23.#clanak23 stavka 3. ovoga Zakona.
(5) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka šalje se Europskoj komisiji izravno ili putem Ministarstva.
(6) U pogledu oznake izvornosti ili oznake zemljopisnog podrijetla, a kada naziv označava prekogranično zemljopisno područje ili kada je tradicionalni naziv povezan s prekograničnim zemljopisnim područjem, više skupina može podnijeti zajednički zahtjev u skladu s detaljnim pravilima propisanim u propisima Europske unije.
(7) U pogledu oznake tradicionalnog ugleda više skupina iz različitih država članica ili trećih zemalja može podnijeti zajednički zahtjev u skladu s detaljnim pravilima propisanim u propisima Europske unije.
(8) Dokumenti koji se šalju Europskoj komisiji moraju biti napisani na jednom od službenih jezika institucija Europske unije, ili prijevod mora biti ovjeren od ovlaštenog sudskog tumača.
Postupak registracije na razini Europske unije
Članak 36.
(1) Postupak registracije oznaka na razini Europske unije provodi se sukladno Uredbi Vijeća (EZ-a) br. 510/2006 od 20. ožujka 2006. o zaštiti zemljopisnih oznaka i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, Uredbi Komisije (EZ-a) br. 1898/2006 od 14. prosinca 2006. koja predviđa detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 510/2006 o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla i oznaka izvornosti poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda te Uredbi Vijeća (EZ-a) br. 509/2006 od 20. ožujka 2006. o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima i Uredbi Komisije (EZ-a) br. 1216/2007 od 18. listopada 2007. kojom se utvrđuju detaljna pravila za provedbu Uredbe Vijeća (EZ-a) br. 509/2006 o poljoprivrednim i prehrambenim proizvodima kao garantirano tradicionalnim specijalitetima.
(2) U slučaju nacionalnih oznaka registriranih i na razini Europske unije primjenjuju se propisi iz stavka 1. ovoga članka.
Glava IV.
SLUŽBENE KONTROLE I UTVRĐIVANJE SUKLADNOSTI SA SPECIFIKACIJOM PROIZVODA
Službene kontrole
Članak 37.
(1) Službene kontrole zdravstvene ispravnosti i higijene poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda namijenjenih za ljudsku prehranu provode se sukladno odredbama Zakona o hraniL406581 (»Narodne novine«, br. 46/07.) i propisa donesenih na temelju njega.
(2) Svaki korisnik registrirane oznake iz članka 11.#clanak11 stavka 2. i 3. i članka 28.#clanak28 stavka 2. i 3. ovoga Zakona podliježe službenim kontrolama.
Utvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom
Članak 38.
(1) Utvrđivanje sukladnosti sa specifikacijom provodi se prije podnošenja zahtjeva iz članka 8.#clanak8 stavka 1., članka 11.#clanak11 stavka 3., članka 24.#clanak24 stavka 1. i članka 28.#clanak28 stavka 3. ovoga Zakona kao i za vrijeme trajanja registracije oznake.
(2) Utvrđivanje sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka provode pravne osobe (u daljnjem tekstu: certifikacijska tijela) koje ovlašćuje ministar.
(3) Certifikacijska tijela iz stavka 2. ovoga članka moraju biti akreditirana u skladu s uvjetima odgovarajuće hrvatske norme.
(4) Troškove utvrđivanja sukladnosti određuju certifikacijska tijela uz suglasnost Ministarstva, a snose ih podnositelji zahtjeva ili korisnici oznaka.
(5) Popis ovlaštenih certifikacijskih tijela objavljuje se u »Narodnim novinama«.
(6) U slučaju kada ovlašteno certifikacijsko tijelo utvrdi značajne nesukladnosti sa specifikacijom dužno je o tome obavijestiti Ministarstvo.
(7) Ministar provedbenim propisima utvrđuje uvjete kojima moraju udovoljavati certifikacijska tijela, rok za udovoljavanje uvjeta iz stavka 3. ovoga članka, postupak utvrđivanja sukladnosti te obveze certifikacijskih tijela u postupku iz stavka 1. ovoga članka kao i postupanje u slučaju iz stavka 6. ovoga članka.
Upravni i inspekcijski nadzor
Članak 39.
(1) Upravni nadzor nad primjenom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona obavlja Ministarstvo.
(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja inspekcija Ministarstva nadležna za kakvoću poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (u daljnjem tekstu: poljoprivredna inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane).
(3) Poslove nadležne inspekcije iz stavka 2. ovoga članka može obavljati diplomirani inženjer prehrambene tehnologije ili srodnog smjera, agronomije ili drugog srodnog zvanja stečenog nakon odgovarajućega diplomskog studija koji pored općih uvjeta za rad u državnoj službi moraju imati položen državni stručni ispit i najmanje 4 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
(4) Inspekcijski nadzor nad odredbama ovoga Zakona na razini maloprodaje provode gospodarski inspektori Državnog inspektorata sukladno odredbama ovoga Zakona i posebnom propisu.
Iskaznica i znak inspektora
Članak 40.
(1) Poljoprivredni inspektor i inspektor za kakvoću hrane ima posebnu iskaznicu i znak kojim dokazuje svoj službeni status, identitet i ovlasti.
(2) Obrazac iskaznice i izgled znaka, način i postupak izdavanja te vođenje evidencije o izdanim iskaznicama i znakovima iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.
Poslovi nadležnog inspektora
Članak 41.
(1) Poljoprivredna inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane obavlja sljedeće poslove:
1. nadzire rad korisnika registriranih oznaka upisanih u Upisnike iz članka 11.#clanak11 stavka 2. i članka 28.#clanak28 stavka 2. ovoga Zakona,
2. uzima uzorke poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda radi utvrđivanja sukladnosti sa specifikacijom,
3. privremeno zabranjuje korištenje registrirane oznake i stavljanja na tržište poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda sa zaštićenom oznakom koja ne udovoljava uvjetima navedenim u specifikaciji, najduže do šest mjeseci,
4. predlaže Ministarstvu brisanje korisnika oznake iz upisnika iz članka 11.#clanak11 stavka 2. i članka 28.#clanak28 stavka 2. ovoga Zakona,
5. vodi službene podatke za područje županije o povredama odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,
6. izvještava nadležna tijela državne uprave o uočenim nepravilnostima i traži provođenje određenih postupaka, ako sama nije ovlaštena da izravno postupa,
7. podnosi optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka zbog povrede odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega,
8. poduzima i druge mjere i radnje propisane ovim Zakonom i propisima donesenim temeljem njega.
(2) Poslove iz stavka 1. ovoga članka poljoprivredna inspekcija i inspekcija za kakvoću hrane obavlja prema godišnjem planu kontrole i u slučaju iz članka 38.#clanak38 stavka 6. ovoga Zakona.
(3) Gospodarski inspektor Državnog inspektorata u provođenju inspekcijskog nadzora može zabraniti promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kada utvrdi da isti nisu označeni sukladno odredbama članka 16.#clanak16 i članka 29.#clanak29 ovoga Zakona i donosi rješenje o zabrani stavljanja na tržište tih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda dok se utvrđeni nedostatak ne otkloni.
Postupanje poljoprivrednih inspektora i inspektora za kakvoću hrane
Članak 42.
(1) Poljoprivredni inspektor i inspektor za kakvoću hrane u provedbi inspekcijskog nadzora vodi postupak, sastavlja zapisnik i donosi rješenje, kad je za to ovlašten ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.
(2) Na postupak poljoprivrednog inspektora i inspektora za kakvoću hrane primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.
Članak 43.
(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru poljoprivrednog inspektora i inspektora za kakvoću hrane dužne su mu omogućiti obavljanje nadzora, pružiti potrebne podatke i obavijesti te osigurati nesmetan rad.
(2) Pravne i fizičke osobe iz prethodnog stavka dužne su na zahtjev poljoprivrednog inspektora i inspektora za kakvoću hrane, u određenom roku, dostaviti i pripremiti podatke i materijale koji su mu potrebni za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora.
(3) Rok iz stavka 2. ovoga članka mora biti primjeren vrsti zahtjeva.
Članak 44.
(1) Ako poljoprivredni inspektor i inspektor za kakvoću hrane u postupku inspekcijskog nadzora utvrdi da je povrijeđen ovaj Zakon ili propisi doneseni na temelju njega, naredit će rješenjem da se utvrđene nepravilnosti odnosno nedostaci uklone u određenom roku.
(2) Poljoprivredni inspektor i inspektor za kakvoću hrane donijet će rješenje iz stavka 1. ovoga članka bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora.
(3) Poljoprivredni inspektor i inspektor za kakvoću hrane donijet će usmeno rješenje i odmah narediti izvršenje kad utvrdi da pravna ili fizička osoba obavlja djelatnost koja je u suprotnosti s izrečenom zaštitnom mjerom zabrane obavljanja djelatnosti koja je u međuvremenu postala pravomoćna i izvršna.
(4) Rješenje iz prethodnog stavka ovoga članka bit će uneseno u zapisnik o provedenom inspekcijskom pregledu.
Članak 45.
(1) Poljoprivredni inspektor i inspektor za kakvoću hrane može do donošenja rješenja o počinjenom prekršaju ili presude o kaznenom djelu privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz.
(2) O privremenom oduzimanju dokumentacije ili predmeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda.
Članak 46.
(1) Ako poljoprivredni inspektor i inspektor za kakvoću hrane posumnja da proizvod ne odgovara uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, uzet će određen broj uzoraka i dostaviti ih na analizu akreditiranom laboratoriju.
(2) Prigodom uzimanja uzoraka inspektor ima pravo i dužnost:
– pod istim uvjetima i u isto vrijeme za ispitivanje uzeti tri istovjetna uzorka u količini potrebnoj za ispitivanje (za prvu analizu, drugu analizu i za stranku – vlasnika uzorka),
– sastaviti zapisnik o uzimanju uzoraka koji je sastavni dio inspekcijskog zapisnika u koji mora navesti od kojeg proizvoda ili sirovine je uzorak uzet, od koje je količine uzet, gdje je uzet i datum kada je uzet,
– uzorak uzet za prvu analizu bez odgađanja dostaviti akreditiranom laboratoriju, a uzorak namijenjen za drugu analizu čuvati u odgovarajućim uvjetima do završetka prve analize,
– bez odgađanja pisano izvijestiti stranku kod koje je uzet uzorak o rezultatima prve analize,
– utvrditi posebnim zaključkom iznos troškova koji su nastali postupkom ispitivanja uzorka, kome se imaju platiti i u kojem roku, u slučaju kad ispitani uzorak ne odgovara propisanim uvjetima u specifikaciji.
Članak 47.
(1) Korisnik registrirane oznake upisan u Upisnik iz članka 11.#clanak11 stavka 2. i članka 28.#clanak28 stavka 2. ovoga Zakona (u daljnjem tekstu: vlasnik uzorka) može u roku od osam dana od primitka rezultata analize zahtijevati od poljoprivrednog inspektora i inspektora za kakvoću hrane da drugi primjerak uzorka dostavi drugom akreditiranom laboratoriju na ponovnu analizu.
(2) Ponovnu analizu može zahtijevati i poljoprivredni inspektor i inspektor za kakvoću hrane u roku iz stavka 1. ovoga članka ako posumnja u rezultat analize.
(3) Nalaz ponovljene analize konačan je i može se pobijati samo pod uvjetima i na način propisan za pobijanje javnih isprava.
(4) Vlasnik uzorka dužan je podmiriti troškove analize odnosno ponovljene analize ako se utvrdi da proizvod od kojeg su uzeti uzorci ne odgovara propisanim uvjetima.
(5) Ako se analizom utvrdi da uzorci odgovaraju odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega, troškove analize odnosno ponovljene analize podmiruje tijelo državne uprave čiji je poljoprivredni inspektor ili inspektor za kakvoću hrane u redovitoj kontroli dostavio uzorke.
(6) Ako se analizom utvrdi da uzorci odgovaraju odredbama ovoga Zakona i propisima donesenim na temelju njega, troškove analize odnosno ponovljene analize podmiruje osoba na čiji je zahtjev poslan uzorak na analizu.
(7) Vlasnik proizvoda od kojeg je uzet uzorak nema pravo na naknadu vrijednosti uzorka.
Članak 48.
(1) Protiv rješenja donijetih na temelju ovoga Zakona žalba nije dopuštena ali se može pokrenuti upravni spor.
(2) Protiv rješenja poljoprivredne inspekcije i inspekcije za kakvoću hrane može se podnijeti žalba Ministarstvu u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.
(3) O žalbi iz stavka 2. ovoga članka rješava Povjerenstvo za žalbe koje imenuje ministar. Povjerenstvo broji tri člana od kojih najmanje jedan član iz reda poljoprivrednih inspektora ili inspektora za kakvoću hrane u Ministarstvu. Uvjete i način rada Povjerenstva poslovnikom propisuje ministar.
(4) Protiv rješenja gospodarskog inspektora može se podnijeti žalba Državnom inspektoratu sukladno odredbama Zakona o Državnom inspektoratu.
(5) Žalba podnesena protiv rješenja iz stavka 2. i 4. ovoga članka donesenih na temelju ovoga Zakona ne zadržava izvršenje rješenja kada je u javnom interesu potrebno poduzeti hitne mjere, odnosno spriječiti štetu koja bi mogla nastati.
Glava V.
KAZNENE ODREDBE
Članak 49.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 70.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:
– koristi registriranu oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla protivno članku 11.#clanak11 stavku 1., 2. i 3. ovoga Zakona,
– koristi registriranu oznaku izvornosti ili oznaku zemljopisnog podrijetla protivno članku 13.#clanak13 stavku 1. ovoga Zakona,
– koristi registrirani naziv protivno članku 14.#clanak14 stavku 1. ovoga Zakona,
– koristi žig protivno odredbi članka 15.#clanak15 stavka 2. ovoga Zakona,
– označava poljoprivredne ili prehrambene proizvode protivno odredbama članka 16.#clanak16 ovoga Zakona,
– koristi registriranu oznaku tradicionalnog ugleda protivno članku 26.#clanak26 stavku 1. ovoga Zakona,
– koristi registriranu oznaku tradicionalnog ugleda protivno članku 28.#clanak28 stavku 1., 2. i 3. ovoga Zakona,
– označava poljoprivredni ili prehrambeni proizvod protivno članku 29.#clanak29 ovoga Zakona,
– koristi registrirani naziv protivno članku 30.#clanak30 stavku 1. i 2. ovoga Zakona,
– koristi registrirani naziv protivno članku 31.#clanak31 ovoga Zakona.
(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna
Članak 50.
(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba:
– ako postupi protivno rješenju inspektora iz članka 42.#clanak42 stavka 1. ovoga Zakona,
– ako postupi protivno članku 43.#clanak43 stavku 1. i 2. ovoga Zakona,
– ako postupi protivno rješenju inspektora iz članka 44.#clanak44 ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna.
Glava VI.
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 51.
(1) Propise na temelju ovoga Zakona, ministar će donijeti u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Radi usklađenja s propisima Europske unije ministar može, osim propisa predviđenih pojedinim člancima ovoga Zakona, donijeti i druge provedbene propise, potrebne za provedbu ovoga Zakona.
Članak 52.
(1) Do donošenja propisa iz članka 4.#clanak4 stavka 5., članka 7.#clanak7 stavka 2. i 6., članka 8.#clanak8 stavka 5., članka 9.#clanak9 stavka 9., članka 10.#clanak10 stavka 3., članka 11.#clanak11 stavka 5., članka 12.#clanak12 stavka 5. i članka 38.#clanak38 stavka 7. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o oznakama izvornosti i oznakama zemljopisnog podrijetla hraneL406582 (»Narodne novine«, br. 80/05. i 11/05.).
(2) Do donošenja propisa iz članka 23.#clanak23 stavka 5., članka 24.#clanak24 stavka 5., članka 25.#clanak25 stavka 10., članka 27.#clanak27 stavka 9. i članka 38.#clanak38 stavka 7. ovoga Zakona ostaje na snazi Pravilnik o priznavanju posebnih svojstava hrane i dodjeli oznake »tradicionalni ugledL406583« (»Narodne novine«, br. 127/05.).
Članak 53.
(1) Oznake izvornosti odnosno oznake zemljopisnog podrijetla registrirane do stupanja na snagu ovoga Zakona, vrijede i priznaju se do donošenja rješenja iz članka 10.#clanak10 stavka 1. ovoga Zakona.
(2) Postupak obnove registracije oznaka iz stavka 1. ovoga članka mora se pokrenuti najkasnije do 31. prosinca 2008. godine.
(3) Postupci za registraciju oznake izvornosti i oznake zemljopisnog podrijetla pokrenuti do stupanja na snagu ovoga Zakona završit će se prema odredbama Zakona o hraniL406584 (»Narodne novine«, br. 46/07.) i propisa iz članka 52.#clanak52 stavka 1. ovoga Zakona.
Članak 54.
Laboratoriji iz članka 46.#clanak46 i članka 47.#clanak47 stavka 1. ovoga Zakona moraju ishoditi akreditaciju u skladu s uvjetima odgovarajuće hrvatske norme najkasnije do 1. siječnja 2009.
Članak 55.
Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe članka 83.L406585 stavka 3., 4. i 5., članka 86.L406586 stavka 5., članka 97.L406587 do 122.L406588, članka 126.L406589 stavka 1. podstavka 4. do 15., članka 132. i članak 135. Zakona o hrani (»Narodne novine«, br. 46/07.).
Članak 56.
Na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju prestaju važiti odredbe članka 35. stavka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.
Članak 57.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 36. stavka 1. ovoga Zakona koja stupa na snagu danom prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Klasa: 310-01/08-01/01
Zagreb, 2. srpnja 2008.
HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

PRILOG I.
 

(1)

Tarifni broj

(2)

Opis proizvoda

Poglavlje 1

 

Žive životinje

 

Poglavlje 2

 

Meso i jestivi klaonički proizvodi

 

Poglavlje 3

 

Ribe i rakovi, mekušci i ostali vodeni beskralješnjaci

 

Poglavlje 4

 

Mlijeko i drugi mliječni proizvodi; jaja peradi i ptičja jaja; prirodni med; jestivi proizvodi životinjskog podrijetla, što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu

 

Poglavlje 5

05.04

  

05.11

 
 

Crijeva, mjehuri i želuci od životinja (osim od riba), cijeli i njihovi komadi, svježi, rashlađeni, smrznuti, soljeni, u salamuri, sušeni ili dimljeni

Proizvodi životinjskog podrijetla što nisu spomenuti niti uključeni na drugom mjestu; mrtve životinje iz Poglavlja 1 i Poglavlja 3, neuporabive za ljudsku prehranu

Poglavlje 6

 

Živo drveće i druge biljke; lukovice, korijenje i slično; rezano cvijeće i ukrasno lišće

 

Poglavlje 7

 

Jestivo povrće, neko korijenje i gomolji

 

Poglavlje 8

 

Jestivo voće i orašasti plodovi; kore agruma, dinja i lubenica

 

Poglavlje 9

 

Kava, čaj i začini, osim mate čaja (tarifni broj 09.03)

 

Poglavlje 10

 

Žitarice

 

Poglavlje 11

 

Proizvodi mlinske industrije; slad; škrob; inulin; pšenični gluten

 

Poglavlje 12

 

Uljano sjemenje i plodovi; razno zrnje, sjemenje i plodovi; industrijsko i ljekovito bilje; slama i stočna hrana

 

1302 20

 

Pektinske tvari, pektinati i pektati

 

Poglavlje 15

15.01

 

15.02

 

15.03

  

15.04

  

15.07

 

15.08

 

15.09

 

15.10

   

15.11

 

15.12

  

15.13

  

15.14

  

15.15

  

15.16

   

15.17

    

152200
 

Svinjska mast (uključujući salo) i mast peradi, osim iz tarifnog broja 0209 ili 1503

Masti od goveda, ovaca ili koza, osim iz tarifnog broja 1503

Stearin od svinjske masti, ulje od svinjske masti, oleostearin, oleo ulje i ulje od loja, neemulgirani, nemiješani niti na drugi način pripremljeni

Masti i ulja i njihove frakcije, od riba ili morskih sisavaca, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

Sojino ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

Ulje od kikirikija i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

Maslinovo ulje i njegove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

Ostala ulja i njihove frakcije, dobivena isključivo od maslina, rafinirana ili nerafinirana, ali kemijski nemodificirana, uključujući mješavine tih ulja ili frakcija s uljima ili frakcija iz tarifnog broja 1509

Palmino ulje i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

Ulje od sjemena suncokreta, šafranike ili pamuka i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

Ulje od kokosovog oraha (kopre), palminih koštica (jezgri) ili babasu ulje i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

Ulje od repice ili ulje od gorušice i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

Ostale stabilne (nehlapljive) biljne masti i ulja (uključujući jojobino ulje) i njihove frakcije, rafinirani ili nerafinirani, ali kemijski nemodificirani

Masti i ulja životinjskog ili biljnog podrijetla i njihove frakcije, djelomično ili potpuno hidrogenirani, interesterificirani, reesterificirani ili elaidinizirani, rafinirani ili nerafinirani, ali dalje nepripremljeni

Margarin; jestive mješavine ili pripravci od masti ili ulja životinjskog ili biljnog podrijetla ili od frakcija različitih masti ili ulja iz ovog poglavlja, osim jestivih  masti ili ulja i njihovih frakcija iz tarifnog broja 1516

Degra; ostaci dobiveni pri preradi masnih tvari ili voskova životinjskog ili biljnog podrijetla

Poglavlje 16

 

Prerađevine od mesa, riba, rakova, mekušaca ili drugih vodenih beskralješnjaka

 

Poglavlje 17

17.01

 

17.02

    

17.03

 

2106 90 20
 

Šećer od šećerne trske ili šećerne repe i kemijski čista saharoza, u krutom stanju

Ostali šećeri, uključujući kemijski čistu laktozu, maltozu, glukozu i fruktozu, u krutom stanju; šećerni sirupi bez dodanih aroma ili tvari za bojenje; umjetni med miješan ili ne s prirodnim medom; karamel

Melase, dobivene pri ekstrakciji ili rafiniranju šećera

Aromatizirani ili obojeni šećerni sirupi

Poglavlje 18

18.01

18.02
 

Kakao u zrnu, cijeli ili lomljeni, sirovi ili prženi

Ljuske, kore, opne i ostali otpaci od kakaa

Poglavlje 20

 

Proizvodi od povrća, voća, orašastih plodova ili ostalih dijelova biljaka

 

Poglavlje 22

2204

  

22.06

   

22.07

   

22.09
 

Vino od svježeg grožđa, uključujući pojačana vina; mošt od grožđa, osim mošta iz tarifnog broja 2009

Druga fermentirana pića (npr. jabukovača, kruškovača ili medovina); mješavine fermentiranih pića i mješavine fermentiranih i bezalkoholnih pića, nespomenute niti obuhvaćene na drugom mjestu

Nedenaturirani etilni alkohol s volumnim udjelom alkohola 80 vol.%; ili većim; etilni alkohol i ostali alkoholi denaturirani, s bilo kolikim sadržajem alkohola

Ocat i nadomjesci za ocat dobiveni od octene kiseline

 

Poglavlje 23

 

Ostaci i otpaci od prehrambene industrije; pripremljena životinjska hrana

 

Poglavlje 24

24.01
 

Neprerađeni duhan; duhanski otpaci

Poglavlje 45

45.01
 

Pluto, prirodno pluto, sirovo ili jednostavno obrađeno; otpaci od pluta; pluto drobljeno,  granulirano ili mljeveno

Poglavlje 53

53.01

  

53.02
 

Lan, sirovi ili prerađen, ali ne preden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane materijale)

Prava konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili prerađena, ali ne predena, kučina i otpaci od konoplje (uključujući pređu i rastrgane tekstilne materijale)
 

Lan, sirovi ili prerađen, ali ne preden; lanena kučina i otpaci (uključujući otpadnu pređu i rastrgane materijale)
Prava konoplja (Cannabis sativa L.), sirova ili prerađena, ali ne predena, kučina i otpaci od konoplje (uključujući pređu i rastrgane tekstilne materijale)

PRILOG II.
PREHRAMBENI PROIZVODI
– pivo,
– napici dobiveni od biljnih ekstrakata,
– kruh, pecivo, kolači, slastice i drugi pekarski proizvodi,
– prirodne gume i smole,
– senf,
– tjestenina.
PRILOG III.
POLJOPRIVREDNI PROIZVODI
– sijeno,
– esencijalna ulja,
– pluto,
– cochineal boja (sirovina životinjskog podrijetla)
– cvijeće i ukrasno bilje,
– vuna,
– pleter,
– trt lan.
PRILOG IV.
PREHRAMBENI PROIZVODI
– pivo,
– čokolada i drugi prehrambeni pripravci koji sadrže kakao,
– slastice, kruh, peciva, kolači, keksi i drugi pekarski proizvodi,
– tjestenina, bez obzira je li kuhana ili punjena, ili nije,
– unaprijed kuhana jela,
– pripremljeni začinski umaci,
– juhe ili bujoni,
– napici izrađeni od biljnih ekstrakata,
– sladoledi i sorbeti.

 

zatvori
Zakon o hrani
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !