Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/97, XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
108 28.12.1995 Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost

Na temelju članka 89.L37685 Ustava Republike Hrvatske, donosim odluku o proglašenju zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost

ZAKON

O HRVATSKIM DRŽAVNIM NAGRADAMA ZA ZNANOST

Koji je zastupnički dom sabora republike hrvatske donio na sjednici 13. Prosinca 1995.

Broj: 01-95-2118/1

Zagreb, 19. prosinca 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Zakon

o hrvatskim državnim nagradama za znanost

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Državne nagrade za znanost podjeljuje Republika Hrvatska za iznimno značajna dostignuća u znanstvenoistraživačkoj djelatnosti, za proširenje znanstvenih spoznaja i za znatna ostvarenja u primjeni rezultata znanstvenoistraživačkog rada, koja su postigli znanstvenici, istraživači i znanstveni novaci (u daljnjem tekstu: predloženici za nagradu).

Nagrade iz stavka 1. ovoga članka podjeljuju se državljanima Republike Hrvatske.

Članak 2.

Državne nagrade za znanost (u daljnjem tekstu: nagrade) su:

1. nagrada za životno djelo,

2. godišnja nagrada za znanost,

3. godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu znanosti.

Nagrade iz stavka 1. ovoga članka sastoje se od novčanog iznosa i povelje.

Kad se godišnja nagrada podjeljuje skupini znanstvenika, svakom od nagrađenih podjeljuje se povelja a novčani iznos nagrade dijele nagrađeni na jednake dijelove.

II. NAGRADE

Članak 3.

Nagrada za životno djelo podjeljuje se istaknutim znanstvenicima za cjelokupni znanstvenoistraživački rad koji predstavlja osobni doprinos u proširenju znanstvenih spoznaja i primjeni rezultata znanstvenoistraživačke djelatnosti.

Članak 4.

Godišnja nagrada za popularizaciju i promidžbu podjeljuje se za doprinos u širenju spoznaja o znanosti koja se očituje u popularnoj prezentaciji vrijednih stručnih i znanstvenih publikacija i drugim oblicima prezentacije.

Članak 5.

Godišnja nagrada podjeljuje se za:

- značajno znanstveno dostignuće,

- znanstveno otkriće,

- istaknuti rad znanstvenih novaka,

- primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada.

Članak 6.

Nagrade za životno djelo i godišnje nagrade podjeljuju se za sljedeća znanstvena područja:

- prirodnih znanosti,

- biomedicinskih znanosti,

- tehničkih znanosti,

- biotehničkih znanosti,

- društvenih znanosti,

- humanističkih znanosti.

Članak 7.

Svake godine može se podijeliti do šest nagrada za životno djelo.

Svake godine mogu se podijeliti do tri godišnje nagrade za svako znanstveno područje iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona, od kojih po jedna može biti podijeljena za dostignuće znanstvenih novaka.

Svake godine mogu se podijeliti tri nagrade za popularizaciju i promidžbu znanosti.

Članak 8.

Godišnja nagrada za značajno znanstveno dostignuće podjeljuje se znanstvenicima i istraživačima za istaknuti znanstveni rad, ili niz znanstvenih radova koji čine cjelinu, a znatno pridonose proširenju znanstvenih spoznaja.

Godišnja nagrada može se podijeliti i za istaknuto znanstveno djelo objavljeno tijekom protekle dvije godine ili za uspjeh u primjeni rezultata vlastitog znanstvenoistraživačkog rada.

Članak 9.

Godišnja nagrada za znanstveno otkriće podjeljuje se za međunarodno prepoznati znanstveni rad koji je proizveo znakoviti pomak u znanstvenom području.

Članak 10.

Godišnja nagrada za istaknuti rad znanstvenih novaka podjeljuje se znanstvenim novacima koji su se posebno istakli u znanstvenom radu, objavili zapaženi članak u međunarodnom znanstvenom časopisu ili knjigu.

Članak 11.

Godišnja nagrada za primjenu rezultata znanstvenoistraživačkog rada podjeljuje se za značajna tehnološka dostignuća koja se očituju u posebnoj kakvoći ili rasprostranjenosti.

III. POSTUPAK DODJELE NAGRADA

Članak 12.

Nagrade se podjeljuju svake gdine za Dan državnosti Republike Hrvatske.

Članak 13.

Natječaj za podjelu nagrada raspisuje Odbor za podjelu državnih nagrada za znanost (u daljnjem tekstu : Odbor).

Natječaj iz stavka l. ovoga članka objavljuje se u "Narodnim novinama" i javnim glasilima.

Članak 14.

Nagrade podjeljuje Sabor Republike Hrvatske prema prijedlogu Odbora.

Odluka Sabora Republike Hrvatske o podjeli nagrada objavljuje se u "Narodnim novinama" i javnim glasilima.

Članak 15.

Odbor sačinjavaju : predsjednik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske, koji je ujedno i predsjednik Odbora, ministar znanosti i tehnologije i 12 članova iz reda istaknutih znanstvenih djelatnika koje na prijedlog ministra znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu: ministar) imenuje Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Mandat Odbora traje četiri godine.

Odbor donosi Poslovnik o radu.

Članak 16.

Za svako znanstveno područje iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona Odbor osniva stručno povjerenstvo.

Stručna povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka daju Odboru mišljenje o predloženicima za podjelu nagrada i obavljaju druge poslove sukladno Poslovniku o radu Odbora.

Članak 17.

Poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrada mogu dati: znanstvenoistraživački instituti, sveučilišta, fakulteti, sveučilišni odjeli i centri, znanstvene udruge, druge pravne osobe koje su posebnim zakonom ovlaštene obavljati znanstvenoistraživačku djelatnost kao i skupine uglednih znanstvenih djelatnika.

Poticaj za pokretanje postupka upućuje se Odboru putem Ministarstva znanosti i tehnologije (u daljnjem tekstu : Ministarstvo) na temelju objavljenog natječaja za podjelu nagrada.

Članak 18.

Provedbeni propis koji pobliže određuje: osnivanje i rad stručnih povjerenstava, način raspisivanja natječaja za podjelu nagrada, način predlaganja predloženika za podjelu nagrada, kriterije i postupak za podjelu nagrada, visinu novčanih iznosa nagrada, izgled i opis povelje i druga pitanja značajna za postupak podjele nagrada, donosi Odbor na prijedlog ministra.

Prijedlog provedbenog propisa utvrđuje ministar po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog radnog tijela Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske.

Članak 19.

Ako predloženik za nagradu umre nakon donošenja odluke o podjeli nagrade, novčani iznos nagrade predat će se njegovim nasljednicima prema Zakonu o nasljeđivanju, a povelja će se uručiti njegovom bračnom drugu.

Ako nema bračnog druga, povelja će se uručiti najstarijem nasljedniku, ukoliko se nasljednici drugačije ne sporazume.

U skladu sa stavkom 1. i 2. ovoga članka postupit će se i u slučaju kada se predloženiku za nagradu posmrtno podijeli nagrada.

Ako predloženik za nagradu nema nasijednika, ili su nasljednici nepoznati, nagrada se predaje pravnim ili fizičkim osobama koje su dale poticaj za pokretanje postupka za podjelu nagrade.

Članak 20.

Sredstva za nagrade i materijale troškova oko podjele nagrada, osiguravaju se u pravnom proračunu Republike Hrvatske za tekuću godinu, putem Ministarstva.

Naredbodavac izvršenja financijskog plana je ministar.

Članak 21.

Stručne i administrativne poslove za rad Odbora i postupak podjele nagrada obavlja ministarstvo.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Posebni provedbeni propis iz članka 18.#clanak18 ovoga Zakona Odbor će donijeti u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Odbor će donijeti Poslovnik o radu iz članka 15. slavka 3. ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana imenovanja svih članova Odbora.

Članak 23.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:061-01/95-01/01

Zagreb, 13. prosinca 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !