Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/97, XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
104 08.10.1997 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskim državnim nagradama za znanost

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L50948 Ustava Republike HrvatskeL50947, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM DRŽAVNIM NAGRADAMA ZA ZNANOST

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim državnim nagradama za znanost, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 26. rujna 1997.

Broj: 081-97-1549/1
Zagreb, 1. listopada 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKIM DRŽAVNIM NAGRADAMA ZA ZNANOST

Članak 1.

U Zakonu o hrvatskim državnim nagradama za znanostL50946 ("Narodne novine", br. 108/95.) u članku 2. stavku 1. dodaje se točka 4. koja glasi:

"4. godišnja nagrada za znanstvene novake".

Članak 2.

U članku 5. podstavak 3. briše se.

Dosadašnji podstavak 4. postaje podstavak 3.

Članak 3.

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5a. koji glasi:

"Članak 5a.

Godišnja nagrada za znanstvene novake podjeljuje se mladim znanstvenicima za posebno isticanje u znanstvenom radu, za objavljivanje zapaženog članka u časopisima s međunarodno priznatom recenzijom ili s njima po vrsnoći izjednačenim časopisima ili za objavljenu knjigu."

Članak 4.

U članku 7. u stavku 2. iza riječi: "Zakona" stavlja se točka, a riječi: "od kojih po jedna može biti podijeljena za dostignuća znanstvenih novaka" brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

"Svake godine mogu se podijeliti do tri nagrade znanstvenim novacima".

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 5.

Članak 10. briše se.

Članak 6.

U članku 14. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

"U ime Sabora Republike Hrvatske nagrade uručuje predsjednik Sabora Republike Hrvatske."

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 7.

U članku 20. stavku 1. riječ: "materijale troškova" zamjenjuje se riječima: "materijalne troškove".

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 061-01/95-01/01
Zagreb, 26. rujna 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o hrvatskim državnim nagradama za znanost –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !