Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/96, XX/02, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
43 31.05.1996 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L40495 Ustava Republike HrvatskeL40494 donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 17. svibnja 1996.

Broj: 01-96-997/1
Zagreb, 21. svibnja 1996.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ AKADEMIJI ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Članak 1.

U Zakonu o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnostiL40493 ("Narodne novine", br. 34/91) u članku 1. iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

"Pravo uporabe riječi "Hrvatska akademija" u svom nazivu ima samo Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.

Iznimno od odredbe stavka 5. ovoga članka, pravo uporabe riječi "Hrvatska akademija" imaju i pravne osobe koje se bave znanstvenom djelatnosti, ako dobiju suglasnost Sabora Republike Hrvatske."

Članak 2.

U članku 15. stavak 2. briše se.

Članak 3.

Pravne osobe koje u svom nazivu imaju riječi "Hrvatska akademija" obvezne su u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti svoj naziv s člankom 1. ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćen tekst Zakona o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-01/95-01/02
Zagreb, 17. svibnja 1996.

ZASTUPNIČKI DOM
SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !