Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak ("Narodne novine", br. XX/06, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
138 20.12.2006 Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak

HRVATSKI SABOR

3109

Na temelju članka 88.L321674 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/82
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 13. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O HRVATSKOJ BANCI ZA OBNOVU I RAZVITAK

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju položaj, poslovi, vlasništvo, ovlaštenja i ustroj Hrvatske banke za obnovu i razvitak kao posebne financijske institucije.

Položaj i cilj Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Članak 2.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak je razvojna i izvozna banka Republike Hrvatske.
(2) Cilj Hrvatske banke za obnovu i razvitak je poticanje razvitka hrvatskoga gospodarstva.

Tvrtka i sjedište

Članak 3.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak posluje pod tvrtkom »Hrvatska banka za obnovu i razvitak« i pod skraćenom tvrtkom »HBOR«.
(2) U poslovanju s inozemstvom Hrvatska banka za obnovu i razvitak može se koristiti tvrtkom na engleskom jeziku koja glasi »Croatian Bank for Reconstruction and Development«.
(3) Sjedište Hrvatske banke za obnovu i razvitak je u Zagrebu.
(4) Hrvatska banka za obnovu i razvitak ima pečat koji sadrži tvrtku, skraćenu tvrtku i sjedište.

Pravna osobnost

Članak 4.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak je pravna osoba osnovana posebnim zakonom i ne upisuje se u sudski registar.
(2) Nad Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak ne može se provoditi stečaj niti likvidacija. Hrvatska banka za obnovu i razvitak može prestati s radom samo na temelju posebnog zakona.

Temeljni kapital

Članak 5.

(1) Temeljni kapital Hrvatske banke za obnovu i razvitak iznosi 7.000.000.000,00 kuna.
(2) Temeljni kapital iz stavka 1. ovoga članka uplaćuje Republika Hrvatska iz državnog proračuna.
(3) Temeljni kapital Hrvatske banke za obnovu i razvitak čini jedan poslovni udio koji se ne može dijeliti, prenositi niti zalagati i u isključivom je vlasništvu Republike Hrvatske.

Članstvo u trgovačkim društvima i međunarodnim organizacijama

Članak 6.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak može osnivati i biti članica trgovačkih društava u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
(2) Hrvatska banka za obnovu i razvitak može biti članica međunarodnih financijskih institucija te međunarodnih organizacija nadležnih za područja poticanja razvitka gospodarstva i sudjelovati u njihovu radu.
(3) Odluku o članstvu u društvima i organizacijama iz ovoga članka donosi Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Pribavljanje sredstava

Članak 7.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak pribavlja sredstva izdavanjem dužničkih vrijednosnih papira te uzimanjem zajmova i kredita.
(2) Hrvatska banka za obnovu i razvitak može pribavljati sredstva u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Odgovornost za obveze

Članak 8.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
(2) Republika Hrvatska jamči za obveze Hrvatske banke za obnovu i razvitak bezuvjetno, neopozivo i na prvi poziv te bez izdavanja posebne jamstvene isprave.
(3) Odgovornost Republike Hrvatske kao jamca za obveze Hrvatske banke za obnovu i razvitak iz stavka 2. ovoga članka je solidarna i neograničena.

Oporezivanje

Članak 9.

Hrvatska banka za obnovu i razvitak nije obveznik poreza na dobit.

Predmet poslovanja

Članak 10.

(1) Svojim poslovanjem Hrvatska banka za obnovu i razvitak, u okviru svojih ovlasti i nadležnosti, potiče sustavni, održivi i ravnomjeran gospodarski i društveni razvitak, sukladno općim strateškim ciljevima Republike Hrvatske.
(2) Djelatnosti Hrvatske banke za obnovu i razvitak prvenstveno su:
1. financiranje obnove i razvitka hrvatskoga gospodarstva,
2. financiranje infrastrukture,
3. poticanje izvoza,
4. potpora razvitku malog i srednjeg poduzetništva,
5. poticanje zaštite okoliša,
6. osiguranje izvoza hrvatskih roba i usluga od netržišnih rizika.
(3) U cilju obavljanja djelatnosti iz stavka 2. ovoga članka Hrvatska banka za obnovu i razvitak:
1. odobrava kredite i druge plasmane,
2. izdaje bankarska i druga jamstva,
3. zaključuje ugovore o osiguranju i reosiguranju,
4. ulaže u dužničke i vlasničke instrumente,
5. obavlja i druge financijske poslove i usluge u svrhu provedbe djelatnosti određenih ovim člankom.
(4) Vlada Republike Hrvatske može povjeriti Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak obavljanje i drugih financijskih poslova ako ocijeni da je to u interesu Republike Hrvatske.
(5) Djelatnost i poslove iz ovoga članka Hrvatska banka za obnovu i razvitak obavlja sukladno propisima o državnim potporama.
(6) Djelatnosti iz stavka 2. točke 6. te poslove iz stavka 3. točke 3. ovoga članka Hrvatska banka za obnovu i razvitak obavlja u ime i za račun Republike Hrvatske. Način obavljanja navedenih djelatnosti i poslova pobliže utvrđuje Vlada Republike Hrvatske posebnim propisom.

Način obavljanja djelatnosti i upravljanje rizicima

Članak 11.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak svoje djelatnosti provodi izravno i neizravno putem banaka i drugih pravnih osoba.
(2) Hrvatska banka za obnovu i razvitak poslove iz članka 10.#clanak10 stavka 3. i 4. ovoga Zakona obavlja u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.
(3) Odobreni krediti, izdana jamstva i drugi poslovi Hrvatske banke za obnovu i razvitak moraju biti osigurani na način uobičajen u bankarskom poslovanju.
(4) Hrvatska banka za obnovu i razvitak rizike u poslovanju svodi na najmanju mjeru, rukovodeći se načelima bankarskog poslovanja.

Financijsko poslovanje

Članak 12.

(1) Hrvatska banka za obnovu i razvitak ne posluje s ciljem ostvarivanja dobiti.
(2) Dobit poslovne godine raspoređuje se u rezerve Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
(3) Kada, na zahtjev Vlade Republike Hrvatske, Hrvatska banka za obnovu i razvitak odobri plasman ispod tržišnih uvjeta, Republika Hrvatska će iz državnog proračuna naknaditi Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak razliku do visine prihoda koji bi bili ostvareni plasmanom pod tržišnim uvjetima.
(4) Odluka Vlade Republike Hrvatske sa zahtjevom iz prethodnog stavka mora sadržavati i odredbu o visini, načinu i vremenu uplate razlike prihoda.

Tijela Hrvatske banke za obnovu i razvitak

Članak 13.

Tijela Hrvatske banke za obnovu i razvitak jesu Uprava i Nadzorni odbor.

Sastav Uprave i mandat

Članak 14.

(1) Upravu Hrvatske banke za obnovu i razvitak čine tri člana. Članove Uprave imenuje i opoziva Nadzorni odbor, od kojih jednog imenuje za predsjednika Uprave.
(2) Mandat predsjednika i članova Uprave traje pet godina, uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Zastupanje i odlučivanje

Članak 15.

(1) Uprava zastupa, vodi poslove i raspolaže imovinom Hrvatske banke za obnovu i razvitak sukladno ovom Zakonu i Statutu Hrvatske banke za obnovu i razvitak (u daljnjem tekstu: Statut).
(2) Hrvatsku banku za obnovu i razvitak zastupaju skupno predsjednik i jedan član Uprave ili dva člana Uprave.
(3) Za zastupanje u određenim poslovima Uprava može ovlastiti i druge osobe.
(4) Uprava donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članova.
(5) Način rada Uprave utvrđuje se Statutom i Poslovnikom o radu Uprave.

Prava i obveze predsjednika i članova Uprave

Članak 16.

(1) Predsjednik Uprave ima prava, obveze i ovlaštenja utvrđena ovim Zakonom i Statutom. Predsjednik Uprave rukovodi radom Uprave i predsjedava sjednicama Uprave, usklađuje ovlaštenja i odgovornosti u Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak te u ime Uprave podnosi izvješća Nadzornom odboru.
(2) Svaki član Uprave ima djelokrug ovlaštenja i zaduženja koja mu, u skladu s ovim Zakonom i Statutom, posebnom odlukom dodijeli predsjednik Uprave. Zaduženja članova Uprave mogu se u tijeku mandata mijenjati i ponovo utvrđivati.
(3) Prava i obveze predsjednika i članova Uprave, uključujući plaću i ostala materijalna prava, utvrđuju se ugovorom između predsjednika, odnosno člana Uprave i Hrvatske banke za obnovu i razvitak, koju pritom zastupa predsjednik Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor

Članak 17.

(1) Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak čini devet članova.
(2) Nadzorni odbor čini pet ministara Vlade Republike Hrvatske od kojih su ministar nadležan za financije i ministar nadležan za gospodarstvo obvezni članovi Nadzornog odbora, a preostala tri ministra u Nadzorni odbor imenuje Vlada Republike Hrvatske između ministara nadležnih za razvitak, turizam, poljoprivredu, zaštitu okoliša ili graditeljstvo.
(3) Hrvatski sabor imenuje u Nadzorni odbor Hrvatske banke za obnovu i razvitak tri člana i njihove stalne zamjenike iz redova zastupnika.
(4) Predsjednik Hrvatske gospodarske komore član je Nadzornog odbora po položaju.
(5) Članovi Nadzornog odbora iz stavka 2. i 4. ovoga članka imenuju svoje zamjenike koji sudjeluju u radu Nadzornog odbora u slučaju njihove spriječenosti.
(6) Ministar nadležan za financije predsjednik je Nadzornog odbora, a ministar nadležan za gospodarstvo zamjenik predsjednika.

Ovlaštenja Nadzornog odbora

Članak 18.

(1) Nadzorni odbor utvrđuje načela poslovne politike i strategije Hrvatske banke za obnovu i razvitak, nadzire vođenje poslova Hrvatske banke za obnovu i razvitak te odlučuje u slučajevima koji su ovim Zakonom ili Statutom stavljeni u njegovu nadležnost. Nadzorni odbor može zaključivanje određenih poslova ili vrste poslova uvjetovati svojom prethodnom suglasnošću.
(2) Nadzorni odbor imenuje i opoziva predsjednika i članove Uprave te zastupa Hrvatsku banku za obnovu i razvitak prema predsjedniku i članovima Uprave.

Donošenje Statuta i drugih akata

Članak 19.

(1) Statut i druge akte čije je donošenje stavljeno u njegovu nadležnost donosi Nadzorni odbor.
(2) Nadzorni odbor donosi Statut kvalificiranom većinom glasova tri četvrtine prisutnih članova, ali najmanje natpolovičnom većinom glasova svih članova.
(3) Druge akte i odluke Nadzorni odbor donosi natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova, uz obveznu prisutnost najmanje polovice svih članova.
(4) Prijedlog Statuta, te drugih akata i odluka Nadzornom odboru na donošenje podnosi Uprava.
(5) Način rada Nadzornog odbora utvrđuje se Statutom i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

Predmet Statuta

Članak 20.

(1) Statutom se pobliže uređuje način rada, poslovanje i unutarnji ustroj Hrvatske banke za obnovu i razvitak.
(2) Statut mora sadržavati odredbe o:
1. predmetu poslovanja i sjedištu Hrvatske banke za obnovu i razvitak,
2. tijelima Hrvatske banke za obnovu i razvitak, načinu njihova rada i njihovoj nadležnosti,
3. unutarnjem ustroju i nadležnostima radnika s posebnim ovlaštenjima,
4. provođenju tehničke i financijske kontrole u provedbi kreditiranja,
5. unutarnjoj kontroli i reviziji.
(3) Statut može, pored odredbi navedenih u stavku 2. ovoga članka, sadržavati i odredbe o drugim pitanjima značajnim za poslovanje Hrvatske banke za obnovu i razvitak.

Poslovna godina

Članak 21.

Poslovna godina je kalendarska godina.

Financijski izvještaji i revizija poslovanja

Članak 22.

(1) Godišnje financijske izvještaje Hrvatske banke za obnovu i razvitak utvrđuje Nadzorni odbor te ih podnosi na potvrdu Hrvatskom saboru.
(2) Godišnji financijski izvještaji prihvaćeni su kada ih potvrdi Hrvatski sabor.
(3) Reviziju financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak obavljaju ovlaštena revizorska društva, a odluku o izboru revizorskog društva za pojedinu poslovnu godinu donosi Nadzorni odbor na prijedlog Uprave.
(4) Za reviziju poslovanja i financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak nadležna je državna revizija.

Supsidijarna primjena i isključenje od primjene drugih propisa

Članak 23.

(1) Ukoliko ovim Zakonom nije drugačije određeno, na ustroj i poslovanje Hrvatske banke za obnovu i razvitak na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o trgovačkim društvima koje se odnose na društvo s ograničenom odgovornošću te odredbe Zakona o bankama, osim odredaba koje se odnose na odobrenje središnje banke za pružanje bankovnih i ostalih financijskih usluga te osnivanje podružnica i pravnih osoba, nadzor središnje banke, osiguranje uloga, posebnu upravu, likvidaciju, stečaj i kaznene odredbe.
(2) Na Hrvatsku banku za obnovu i razvitak ne primjenjuju se propisi o izdvajanju i održavanju obveznih pričuva kod središnje banke te o ograničenju opsega i dinamike porasta plasmana, propisi o ustrojstvu i načinu rada tijela državne uprave te propisi o državnim službenicima i dužnosnicima, propisi o sklapanju kreditnih i jamstvenih poslova izvanproračunskih korisnika, Zakon o osiguranju, kao ni drugi propisi koji reguliraju odnosnu materiju.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 24.

(1) Dinamika uplate temeljnog kapitala iz članka 5.#clanak5 stavka 1. ovoga Zakona utvrđuje se za pojedinu godinu državnim proračunom.
(2) Propis iz članka 10.#clanak10 stavka 6. ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(3) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitakL321673 (»Narodne novine«, br. 33/92., 76/93., 108/95. i 8/96.).
(4) Sva prava i obveze Hrvatske banke za obnovu i razvitak nastale do dana stupanja na snagu ovoga Zakona ostaju i dalje na snazi do ispunjenja.
(5) Stupanjem na snagu ovoga Zakona članovi tijela Hrvatske banke za obnovu i razvitak nastavljaju obnašati dužnost do isteka mandata.

Stupanje na snagu

Članak 25.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-02/06-01/03
Zagreb, 8. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !