Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori – (“Narodne novine”, br. XX/91, XX/91, XX/93-(čl. 94. Zakona o obrtu).)
označi tražene riječi printaj stranicu
66 09.12.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L8274 Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 4. prosinca 1991, Vijeća općina 4. prosinca 1991. i Društveno-političkog vijeća 4. prosinca 1991.

Klasa: 011-01/91-01/l66

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 9. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo 'Tuđman, v. r.


ZAKON

o Hrvatskoj gospodarskoj komori

Članak 1.

Hrvatska gospodarska komora je samostalna stručnoposlovna organizacija, koja promiče, zastupa i usklađuje zajedničke interese svojih članica pred drevnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu.

Hrvatska gospodarska komora ima svojstvo pravne osobe.

Članak 2.

Članice Hrvatske gospodarske komore su sve pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju članice Hrvatske gospodarske komore upisom u sudski registar.

Fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka postaju članice Hrvatske gospodarske komore preko svojih udruženja odnosno saveza.

U Hrvatsku gospodarsku komoru mogu se učlaniti i organizacije koje obavljaju društvenu djelatnost, profesionalna i stručna društva i udruženja, te druge organizacije koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje gospodarskih subjekata.

Članak 3.

Zadaci Hrvatske gospodarske komore su:

- zastupanje interesa članica pred državnim organima kod oblikovanja gospodarskog sisteme i mjera ekonomske politike;

- procjena mogućnosti i uvjeta gospodarskog razvoja;

- unapređivanje razvoja poduzetništva;

- uspostavljanje i razvijanje svih vrsta poslovnih odnosa s inozemstvom;

- poticanje istraživanja, razvoja i inovacija;

- razvijanje informacijskog sustava Hrvatske gospodarske komore i poslovnog informiranja;

- vođenje evidencije registriranih poduzeća i radnji;

- usklađivanje interesa članica Hrvatske gospodarske komore;

- poticanje razvoja tehnološke infrastrukture, informatizacija gospodarstva i praćenje standardizacije hardvera. softvera i komunikacije;

- usklađivanje gospodarskih i društvenih interesa s područja ekologije;

- priprema, sklapanje i praćenje primjene kolektivnih ugovora;

- izdavanje mišljenja o bonitetu svojih članica;

- poduzimanje mjera za poticanje i razvijanje dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala;

- obrazovanje i inovacija znanja kadrova u gospodarstvu ;

- pružanje pomoći prilikom osnivanja novih i transformacije postojećih poduzeća, te obavljanje drugih zadataka od interesa članica Hrvatske gospodarske komore

- rješavanje tekućih pitanja od značaja za obavljanje gospodarskih djelatnosti;

- obavljanje drugih zadataka određenih zakonom i statutom.

Članak 4.

Organi Hrvatske gospodarske komore su: skupština, upravni odbor, nadzorni odbor i predsjednik.

Članak 5.

Skupštinu Hrvatske gospodarske komore sačinjavaju izabrani predstavnici članica Hrvatske gospodarske komore.

Članak 6.

Skupština Hrvatske gospodarske komore:

- donosi statut;

- donosi temeljne odrednice za program rada;

- donosi financijski proračun;

- odlučuje o raspisivanju izbora te obavlja izbore i razrješenja u skladu sa statutom:

- odlučuje o osnivanju i ukidanju predstavništava u inozemstvu;

- obavlja i druge poslove navedene ovim zakonom statutom.

Članak 7.

Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore:

- provodi odluke i zaključke Skupštine;

- utvrđuje prijedloge statuta i drugih akata koje donosi Skupština;

- predlaže odluke, zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati,

- utvrđuje i uskladuje interese članica;

- donosi opće akte stručne službe;

- obavlja izbore, imenovanja i razrješenja u skladu sa statutom;

- odlučuje o prigovorima na pojedinačne isprave donesene u izvršavanju javnih ovlaštenja;

- obavlja i druge poslove navedene statutom.

Članak 8.

Način izbora organa Hrvatske gospodarske komore, njihov sastav i djelokrug rada utvrđuje se Statutom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 9.

Predsjednika Hrvatske gospodarske komore bira skupština Hrvatske gospodarske komore.

Predsjednik Hrvatske gospodarske komore predstavlja i zastupa Hrvatsku gospodarsku komoru i odgovoran je za zakonitost njenog rada.

Članak 10.

Članice Hrvatske gospodarske komore ostvaruju svoje interese u Hrvatskoj gospodarskoj komori neposredno u strukovnim grupama i posredno preko svojih izabranih predstavnika u skupštini i drugim oblicima organiziranja i rada utvrđenim Statutom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 11.

Hrvatska gospodarska komora obavlja određena javna ovlaštenja koja su utvrđena zakonom.

Potvrde, uvjerenja i druge isprave koje Hrvatska gospodarska komora izdaje u izvršavanju javnih ovlaštenja imaju karakter i značaj javnih isprava.

Članak 12.

Hrvatska gospodarska komora surađuje s drugim komorama i odgovarajućim udruženjima u zemlji i inozemstvu.

Članak 13.

Hrvatska gospodarska komora ima pravo pokretati inicijativu za donošenje republičkih zakona i drugih propisa iz oblasti gospodarskog sustava i mjere tekuće ekonomske politike te davati mišljenje, primjedbe i prijedloge na nacrte i prijedloge zakona i drugih propisa iz ovog područja, kao i sudjelovati u pripremanju zakona i drugih propisa od interesa za njene članice.

Članak 14.

Hrvatska gospodarska komora ima statut.

Statutom Hrvatske gospodarske komore uređuju se osobito: način ostvarivanja interesa članica; prava, obveze i odgovornosti članica; oblici organiziranja i rada; organi, njihov djelokrug. sastav, broj članova, način biranja, imenovanja i trajanje mandata; način odlučivanja; sadržaj i oblici ostvarivanja suradnje s komorama u zemlji i inozemstvu, organima vlasti i drugim organizacijama; javnost rada i informiranje: osiguranje sredstava za rad: način organiziranja i zadaci stručne službe; postupak donošenja statuta i drugih općih akata, te druga pitanja određena zakonom.

Statut Hrvatske gospodarske komore objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak l5.

Hrvatska gospodarska komora osniva regionalne komore. Regionalne komore su sastavni dio Hrvatske gospodarske komore, s položajem i ovlaštenjima utvrđenim ovim zakonom i Statutom Hrvatske gospodarske komore.

Regionalna komora obuhvaća odlukom Skupštine Hrvatske gospodarske komore utvrđeno područje koje čini više prostorno povezanih općina.

Članak 16.

Hrvatska gospodarska komora može osnivati svoja predstavništva u inozemstvu uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 17.

Hrvatska gospodarska komora može u suradnji sa stranim osobama osnivati mješovite komore sa sjedištem u zemlji ili inozemstvu.

Članak 18.

Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji sud časti. Sud časti odlučuje o povredama dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa robe i usluga u prometu robe na područje Hrvatske gospodarske komore, o neizvršavanju obveza članica Hrvatske gospodarske komore i povredama statuta i općih akata Hrvatske gospodarske komore.

Statutom Hrvatske gospodarske komore ili drugim općim aktom skupštine uređuje se način izbora, nadležnost suda časti i mjere koje može izreći, sastav i organizacija suda časti te postupak pred sudom časti.

Članak 19.

Pri Hrvatskoj gospodarskoj komori postoji Stalno izbrano sudište.

Fizičke ili pravne domaće ili strane osobe (fizičke osobe s prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu, odnosno pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu) mogu ugovoriti nadležnost Stalnog izbranog sudišta iz stavka 1. ovoga članka za posredovanje radi mirenja ili za odlčivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva nadležnost redovitog suda.

Pravorijek izbranog suda i Stalnog izbranog sudišta je konačan i među strankama ima snagu pravomoćne presude redovitog suda.

Statutom ili drugim općim aktom Hrvatske gospodarske komore koji se objavljuje u "Narodnim novinama" uređuju se nadležnost, sastav i organizacija Stalnog izbranog sudišta i izbranog suda te pravila o postupku pred izbranim sudom u sporovima bez međunarodnog elementa i u sporovima s međunarodnim elementom.

Članak 20.

Sredstva potrebna za rad Hrvatske gospodarske komore osiguravaju se iz doprinosa ili članarine koju plaćaju članice Hrvatske gospodarske komore, prihoda od naknada za usluge i drugih izvora.

Osnovicu i stopu, te način i rokove plaćanja doprinosa ili članarine utvrđuje Skupština Hrvatske gospodarske komore.

Doprinos ili članarinu članice uplaćuju na račun Hrvatske gospodarske komore.

Članak 21.

Hrvatska gospodarska koniora ima stručnu službu. Akte o organizaciji i radu stručne službe donosi nadležni organ Hrvatske gospodarske komore u skladu sa zakonom i statutom Hrvatske gospodarske komore.

Članak 22.

Hrvatska gospodarska komora je dužna svoju organizaciju, statut i druge opće akte uskladiti s odredbama ovoga zakona u roku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 23.

Osnovne privredne komore osnovane prema Zakonu o udruživanju u privredne komoreL8271 ("Narodne novine", br. 42/86. i 57/89) prestaju s radom tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona i nastavljaju.poslovati kao Regionalne komore Hrvatske gospodarske komore u skladu s njenim statutom i ovim zakonom, a njihova sredstva, prava, obveze i radnike preuzima Hrvatska gospodarska komora.

Članak 24.

Na dan stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o udruživanju u privredne komoreL8272 ("Narodne novine" br. 42/86. i 57/89) i neće se primjenjivati Zakon o Privrednoj komori JugoslavijeL8273 ("Službeni list SFRJ" br. 42/90).

Članak 25.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 300-01/91-01/02

Zagreb, 4. prosinca 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, dlpl. ing., v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, dipl. iur., v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Zakon o Hrvatskoj gospodarskoj komori –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !