Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika – (“Narodne novine”, br. XX/90.)
označi tražene riječi printaj stranicu
59 31.12.1990 Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L2739 Ustava Republike Hrvatske a u svezi članka 6.L2741 i 7.L2742 Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike HrvatskeL2740, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Hrvatskoj matici iseljenika

Proglašavam Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina i Društveno-političkog vijeća 28. prosinca 1990. godine.

Klasa: 011-01/90-02/71

Urbroj: 71-90-1

Zagreb, 29. prosinca 1990.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o Hrvatskoj matici iseljenika

Članak 1.

Hrvatska matica iseljenika i matice iseljenika osnovane za područje jedne ili više općina, (u daljem tekštu: matice) samostalne su organizacije i imaju svojstvo društvene pravne osobe s pravima, obvezama i odgovornostima koje imaju na osnovi zakona i njihova statuta. Djelatnosti matice upisuju se u sudski registar.

Članak 2.

Matice obavljaju društvene i privredne djelatnosti od značaja za položaj hrvatskih iseljeničkih zajednica i za hrvatske etničke manjine u drugim državama, za iseljenike s teritorija Republike Hrvatske i Hrvate koji žive ili rade u inozemstvu iz drugih republika i pokrajina, i članove njihovih obitelji koji borave u inozemstvu te brinu o unapređivanju njihovih odnosa i veza s domovinom. U skladu s odredbom stavka 1. ovoga članka matice mogu :

- izdavati časopise, knjige i druga sredstva informiranja i komuniciranja;

- organizirati posjete iseljenika i članova hrvatskih etničkih grupa te njihovih potomaka i članova njihovih obitelji domovini, te posjete iseljenicima, iseljeničkim organizacijama i hrvatskim etničkim grupama;

- organizirati kulturne, umjetničke i športske priredbe od značaja za iseljenike, članove hrvatskih etničkih grupa, i radnike na radu u inozemstvu, te njihove potomke i članove njihovih obitelji; odnosno vršiti nabavku nošnji i drugog materijala od interesa za očuvanje nacionalnog identiteta;

- organizirati ekskurzije i znanstvena, stručna i popularna predavanja za iseljenike, članove hrvatskih etničkih grupa i radnike na radu u inozemstvu, te njihove potomke i članove njihovih obitelji, o pitanjima značajnim za iseljeništvo i hrvatske etničke grupe. Djelatnosti matice od posebnog su društvenog interesa.

Članak 3.

Statut matice sadrži odredbe o djelatnostima matice i načinu njihova obavljanja, o sjedištu matice, o načinu ostvarivanja posebnog društvenog interesa u obavljanju djelatnosti, organima matice i djelokrugu njihova rada, o predstavljanju i zastupanju matice, o načinu obavljanja stručnih i administrativnih poslova za maticu, o korištenju i raspolaganju sredstvima, o ostvarivanju javnosti, o suradnji između Hrvatke matice iseljenika i matica iseljenika osnovanih za područje jedne ili više općina.

Članak 4.

Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na Statut Hrvatske matice iseljenika. Suglasnost na statut matice osnovane za područje jedne ili više općina daje izvršno vijeće skupštine općine na čijem je području sjedište matice, po pribavljenom mišljenju Ministarstva iseljeništva.

Članak 5.

Sredstva za rad matice osiguravaju se iz prihoda koje matica ostvari vlastitom djelatnošću i iz budžeta društveno-političkih zajednica za čiji teritorij odnosno područje je matica osnovana, na osnovi njezina programa u dijelu koji je od interesa za društveno-političku zajednicu a kojeg prihvati skupština društveno-političke zajednice na prijedlog Vlade odnosno izvršnog vijeća, i iz drugih izvora.

Članak 6.

Maticu može osnovati skupština društveno-političke zajednice po pribavljenom mišljenju Ministarstva iseljeništva.

Članak 7.

Skupština društveno-političke zajednice za čiji teritorij odnosno za čije područje je osnovana matica, odnosno skupština općine na čijem području je sjedište matice osnovane za područje više općina, može nakon pribavljanja mišljenja Hrvatske matice iseljenika i Ministarstva iseljeništva donijeti odluku o prestanku rada matice, ako utvrdi da ne postoje uvjeti određeni ovim zakonom za obavljanje nejzine djelatnosti. Nakon pravomoćnosti odluke o ukidanju matice provodi se postupak redovne likvidacije.

Članak 8.

Nadzor nad radom Hrvatske matice iseljenika i nad radom matica osnovanih za područje jedne ili više općina obavlja Ministarstvo iseljeništva.

Članak 9.

Hrvatskom maticom iseljenika upravlja Upravni odbor koji se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske. Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 10.

Maticom iseljenika osnovanom za područje jedne ili više općina upravlja Upravni odbor koji se sastoji od predsjednika i četiri člana koje imenuje i razrješava izvršno vijeće skupštine općine na čijem području je sjedište matice, po pribavljenom mišljenju Ministarstva iseljeništva. Predsjednik i članovi Upravnog odbora imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 11.

Matica iseljenika Hrvatske i matice iseljenika osnovane do dana stupanja na snagu ovoga zakona uskladit će svoju organizaciju, svoje djelovanje i svoje statute s odredbama ovoga zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o Matici iseljenika HrvatskeL2738 ("Narodne novine", br. 13/90).

Članak 13.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 019-03/90-03/02

Zagreb, 28. prosinca 1990.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća općina

Slavko Degoricija, v. r.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Ivan Vekić, v. r.

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.

zatvori
Zakon o Hrvatskoj matici iseljenika –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !