Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/93-(čl. 111. Zakona o novčanim kaznama), XX/95-(čl. 34. st. 1. toč. 5. Zakona o komunalnom gospodarstvu), XX/98-čl.192. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu), XX/99-(čl. 27. Zakona o inspekciji cestovnog).)
označi tražene riječi printaj stranicu
77 21.7.1999 Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L64993 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA

Proglašavam Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 30. lipnja 1999. godine.

Broj: 01-081-99-1352/2
Zagreb, 8. srpnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O INSPEKCIJI CESTOVNOG PROMETA I CESTA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Zakonom uređuju se ustrojstvo, poslovi, način rada, ovlasti i obveze inspekcije cestovnog prometa i cesta te propisuju posebni uvjeti za postavljanje u zvanje inspektora.

Članak 2.

Poslove inspekcije cestovnog prometa i cesta obavlja Ministarstvo pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: Inspekcija ministarstva).

Članak 3.

Inspekcija ministarstva provodi izravan uvid u opće i pojedinačne akte, uvjete i način rada, nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima zakonom i drugim propisima predviđene mjere da se ustanovljeno stanje uskladi sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje:

1. javni cestovni prijevoz putnika,

2. javni cestovni prijevoz tereta,

3. prijevoz za vlastite potrebe,

4. pružanje usluga na autobusnim i teretnim kolodvorima,

5. održavanje, zaštita, rekonstrukcija i izgradnja javnih cesta (državne, županijske i lokalne),

6. pruža stručnu pomoć jedinicama lokalne samouprave na njihov zahtjev.

Odredbe ovoga Zakona, ne primjenjuju se na vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova.

II. USTROJSTVO

Članak 4.

Inspekcijski nadzor provode inspektori i viši inspektori cestovnog prometa i cesta (u daljnjem tekstu: inspektor), koje u ta zvanja postavlja ministar pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: ministar).

Inspekcijski nadzor mogu obavljati i drugi državni službenici Ministarstva pomorstva, prometa i veza (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), koji ispunjavaju uvjete iz članka 5.#clanak5 ovoga Zakona, a po posebnom ovlaštenju ministra.

Članak 5.

Za inspektora i višeg inspektora može se postaviti osoba, koja pored zakonom utvrđenih uvjeta za postavljanje u to zvanje, ima visoku stručnu spremu prometne, građevinske, pravne ili ekonomske struke.

III. POSLOVI, OVLASTI I OBVEZE

Članak 6.

U obavljanju inspekcijskog nadzora nad obavljanjem prijevoza u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu, Inspekcija ministarstva je ovlaštena:

a) pregledati:

- poslovne i druge prostorije,

- vozila, uređaje i opremu,

- poslovne knjige, sporazume, ugovore, dopusnice i druge isprave u svezi s prijevozničkom djelatnosti,

- dokumentaciju i evidenciju o poslovanju i primjeni propisa u svezi s prijevozničkom djelatnosti;

b) privremeno zabraniti:

- obavljanje prijevoza ako prijevoznik i pravna ili fizička osoba koja obavlja prijevoz za vlastite potrebe ne ispunjava propisane uvjete za obavljanje prijevoza u cestovnom prometu,

- korištenje motornog vozila ako ne ispunjava uvjete predviđene posebnim propisima,

- obavljanje poslova vozača motornog vozila ako nema propisanu stručnu spremu,

- daljnje kretanje hrvatskim cestama stranom prijevozniku i uputiti ga na najbliži granični prijelaz radi izlaska iz zemlje, ako u vozilu nema propisanu i važeću dopusnicu,

- obavljanje kolodvorskih usluga ako autobusni kolodvor i teretni kolodvor ne ispunjava zakonom propisane uvjete,

- obavljanje linijskog prijevoza putnika, ako prijevoznik takav prijevoz obavlja suprotno zakonu, međunarodnim ugovorima i drugim propisima, kojima se uređuje linijski prijevoz;

c) isključiti vozilo iz prometa:

- ako utvrdi da prijevoznik obavlja prijevoz osoba u linijskom cestovnom prometu bez propisane i važeće dopusnice,

- ako utvrdi da se javni prijevoz u slobodnom cestovnom prometu ne obavlja u skladu sa zakonskim odredbama odnosno odredbama međudržavnih sporazuma,

- ako utvrdi da fizička osoba obavlja javni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe bez propisanog rješenja,

- ako utvrdi da pravna i fizička osoba ne obavlja prijevoz za vlastite potrebe u skladu sa zakonskim odredbama,

- ako utvrdi da se prijevoz obavlja autotaksi vozilom koje ne ispunjava uvjete predviđene posebnim propisom.

U obavljanju inspekcijskih poslova javnih cesta Inspekcija ministarstva je ovlaštena:

a) pregledati:

- stanje javnih cesta,

- radove na održavanju javnih cesta,

- radove koji se obavljaju u zaštitnom pojasu javnih cesta,

- radove i tehničku dokumentaciju u svezi održavanja javnih cesta,

- obavljanje poslova zaštite i čuvanje javnih cesta,

- obavljanje upravnih i stručno-tehničkih poslova na javnim cestama,

- planove, programe, ugovore i ostalu dokumentaciju koje se odnosi na održavanje i zaštitu javnih cesta;

b) narediti:

- privremenu obustavu radova koji se izvode na javnim cestama i njihovom zaštitnom pojasu suprotno odredbama Zakona o javnim cestama i drugih propisa iz djelatnosti cesta,

- otklanjanje nedostataka na javnim cestama koji ugrožavaju sigurnost prometa na njima,

- privremenu zabranu odvijanja prometa na javnim cestama ili njihovom dijelu ako utvrdi da se na njima ne može sigurno odvijati promet,

- obustavu prometa cestovnim motornim vozilima, koja zbog svojih tehničkih svojstava ili načina na koji obavljaju prijevoz mogu nanijeti štetu javnoj cesti ili njenom dijelu kada je njihov promet na cesti u suprotnosti s važećim propisima;

c) zabraniti daljnje kretanje motornog vozila na javnoj cesti kada utvrdi da vozilo prazno ili zajedno s teretom ima masu ili osovinski pritisak veći od dopuštenog ili dimenzije veće od propisanih, dok se ne otkloni razlog zbog kojeg je zabrana izrečena.

Inspekcija ministarstva je ovlaštena poduzimati i druge mjere u skladu sa Zakonom o javnim cestama, Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i drugim propisima donesenim na temelju tih zakona.

Članak 7.

Inspektor isključuje vozilo iz prometa, oduzimanjem prometne dozvole, a po potrebi i registarske pločice vozila u trajanju od sedam dana.

Ako radi napravljenog prekršaja inspektor drugi put izrekne mjeru ovog članka, vozilo se isključuje iz prometa u trajanju od sedam do deset dana.

O isključenju vozila iz prometa, inspektor obavještava nadležno tijelo koje je izdalo prometnu dozvolu i registarske pločice vozila.

Prilikom isključenja vozila kojim se obavlja autotaksi prijevoz osoba, oduzima se oznaka "TAXI" te evidencijski broj iz obrtnog registra.

Po isteku roka iz stavka 1. i 2. ovoga članka, inspektor vraća prometnu dozvolu i registarske pločice, odnosno oznaku "TAXI" i evidencijski broj iz obrtnog registra izravno nadziranoj pravnoj ili fizičkoj osobi, a ukoliko to nije moguće tada putem tijela koje ih je izdalo.

Članak 8.

Kada inspektor isključuje vozilo iz prometa o tome donosi rješenje, u kojem na temelju izjave nadzirane pravne ili fizičke osobe utvrđuje gdje će se vozilo nalaziti za vrijeme trajanja is-
ključenja (vlastito parkiralište ili javno parkiralište).

Nadzor nad izvršenjem rješenja iz stavka 1. ovog članka, obavlja inspektor.

Članak 9.

Nadzor nad obavljanjem prijevoza u međunarodnom cestovnom prometu sukladno odredbama ovoga Zakona obavlja inspektor, u pravilu na graničnom prijelazu i u području granične kontrole.

Pored nadzora iz stavka 1. ovoga članka, inspektor na graničnom prijelazu u području granične kontrole, može poduzimati i mjere za koje je odredbom članka 174. i 177. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ovlaštena Carinska uprava.

Članak 10.

O nadzoru inspektor obavještava odgovornu osobu u pravnoj osobi, odnosno fizičku osobu ako su dostupni, osim ako smatra da bi obavještavanje umanjilo učinkovitost nadzora.

Članak 11.

Inspektor je ovlašten, utvrđivati identitet fizičkih osoba koje podliježu inspekcijskom nadzoru, uzimati izjave od odgovornih osoba i drugih osoba, kao i obavljati druge radnje u skladu sa svrhom inspekcijskog nadzora.

Članak 12.

Inspekcija ministarstva obavlja nadzor na temelju godišnjeg programa rada, kojeg donosi ministar, a prema potrebi i izvan programa.

Članak 13.

U obavljanju inspekcijskog nadzora, ako drugim propisom nije drukčije određeno, inspektor će donijeti rješenje kojim će narediti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, ako utvrdi da se prijevoz u cestovnom prometu ne obavlja u skladu s međudržavnim sporazumima, zakonom i propisima donešenim na temelju zakona, drugim propisima kojima se uređuje obavljanje prijevoza u cestovnom prometu, ako utvrdi nedostatke i nepravilnosti na javnim cestama, koji su u suprotnosti s propisima o javnim cestama, te u svim slučajevima u kojima je ovlašten u članku 6.#clanak6 ovoga Zakona.

Članak 14.

Pravne i fizičke osobe koje nadzire inspektor dužne su omogućiti inspektoru obavljanje poslova iz članka 6. stavak 1. točka a) i članka 7.#clanak7 ovoga Zakona i osigurati mu uvjete za neometani rad.

Smatra se da pravna i fizička osoba, nije omogućila obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka, i u slučaju ako u roku utvrđenom zapisnikom od strane inspektora ne osigura radi uvida traženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog i pravnog stanja u započetom nadzoru.

Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su privremeno obustaviti poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora, ako inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili utvrditi činjenično stanje.

Inspekcijski nadzor, obavit će se u vrijeme, u kojem će se na nadziranom objektu nanijeti najmanja šteta, zbog privremene obustave poslovanja.

Članak 15.

Pravne i fizičke osobe koje nadzire inspektor dužne su na njegov zahtjev i u datom roku dostaviti ili pripremiti točne podatke i dokumentaciju koji su mu potrebni za obavljanje poslova iz njegove nadležnosti.

Članak 16.

U obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor može oduzeti pravnoj ili fizičkoj osobi dokumentaciju i isprave, ako posumnja u njihovu ispravnost odnosno ako poslovanje ne obavljaju u skladu s tim ispravama i dokumentacijom.

Isprave se oduzimaju trajno ili na vrijeme potrebno za utvrđivanje njihove ispravnosti ili donošenje konačnog rješenja, pri čemu se nadziranoj pravnoj i fizičkoj osobi daje primjerak zapisnika ili potvrda.

Članak 17.

Protiv rješenja što ga donosi inspektor može se izjaviti žalba Ministarstvu, u roku od 15 dana od dana dostave rješenja.

Žalbu iz stavka 1. ovoga članka rješava Povjerenstvo za žalbe od tri člana koje imenuje ministar.

Žalba iz stavka 1. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

Članak 18.

Na postupak koji vode inspektori primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku i Zakona o sustavu državne uprave, ako ovim Zakonom pojedina pitanja nisu drukčije uređena.

Članak 19.

Pri obavljanju inspekcijskog nadzora inspektor, odnosno ovlašteni državni službenik mora imati posebnu iskaznicu i značku kojom dokazuje svoje službeno svojstvo, identitet i ovlasti, te u pravilu nosi službenu odjeću.

Osobe iz članka 4.#clanak4 stavka 2. ovoga Zakona, nakon obavljenog inspekcijskog nadzora, obvezne su vratiti posebnu iskaznicu i značku.

Obrazac iskaznice, oblik značke inspektora, te način njihova izdavanja i uporabe propisuje ministar.

Propisom iz stavka 3. ovoga članka, ministar će odrediti opremu i službenu odjeću inspektora.

Članak 20.

Inspekcija ministarstva, vodi očevidnik o obavljenim inspekcijskim pregledima i poduzetim mjerama.

Način vođenja očevidnika iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

IV. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 21.

Novčanom kaznom od 7.000,00 do 25.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba:

1. ako ne dozvoli inspektoru da izvrši pregled poslovnih prostorija, vozila, uređaja, opreme, poslovnih knjiga i evidencija, dopusnica, te druge poslovne dokumentacije (članak 6. stavak 1. točka a) i stavak 2. točka a),

2. ako onemogući inspektora u poduzimanju mjera iz članka 6. stavak 1. točka c) i stavka 2. točke b) i c),

3. ako ne omogući utvrđivanje identiteta fizičkih osoba te izjava odgovornih osoba i drugih osoba (članak 11.),

4. ako ne izvrši rješenje i ne postupi po rješenju inspektora (članak 13.),

5. ako ne omogući inspektoru obavljanje pregleda i ne osigura mu uvjete za neometan rad i ako ne obustavi poslovanje nadziranog objekta za vrijeme inspekcijskog nadzora (članak 14. stavak 1. i 3.),

6. ako ne dozvoli inspektoru oduzimanje isprava i druge dokumentacije koja može poslužiti kao dokaz u sudbenom postupku (članak 16. stavak 1.)

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna.

Članak 22.

Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna i fizička osoba, ako na zahtjev inspektora ne dostavi ili ne pripremi u određenom roku tražene podatke i dokumentaciju ili mu dostavi ili pripremi netočne podatke i dokumentaciju (članak 15.).

Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 2.000,00 do 6.000,00 kuna.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Propise na osnovi ovlaštenja iz ovoga Zakona donijet će ministar u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 24.

Do stupanja na snagu propisa iz članka 23.#clanak23 ovoga Zakona ostaju na snazi:

1. Pravilnik o stručnoj spremi, obrascu iskaznice i oznaci inspektora cestovnog prometa i cestaL64989 ("Narodne novine", br. 37/93.),

2. Uputa o načinu vođenja evidencije objekata pod nadzorom iz djelatnosti cestovnog prometa i evidencije izvršenih nadzora i poduzetih mjera nad tim objektimaL64990 ("Narodne novine", br. 40/93.).

Članak 25.

Inspektori zatečeni na radu na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, koji su na ta mjesta postavljeni po dosadašnjim propisima, a nemaju stručnu spremu propisanu člankom 5.#clanak5 ovoga Zakona, nastavljaju obavljati poslove inspektora, uz uvjet da imaju položen državni stručni ispit.

Članak 26.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona, inspekcija za ceste i inspekcija za cestovni promet Grada Zagreba, može nastaviti radom do 1. siječnja 2000., prema propisima koji su važili do stupanja na snagu ovoga Zakona.

Inspektore inspekcija iz stavka 1. ovoga članka preuzima Ministarstvo, najkasnije 1. siječnja 2000.

Članak 27.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaju važiti:

1. Odredbe Zakona o javnim cestamaL64991 ("Narodne novine", br. 42/90., 34/91., 56/91. - pročišćeni tekst 61/91., 109/93., 29/94., 52/94. i 48/96.), koje se odnose na inspekcijski nadzor,

2. Odredbe Zakona o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometuL64992 ("Narodne novine", br. 77/92., 26/93. i 29/94.), koje se odnose na inspekciju cestovnog prometa.

Članak 28.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 340-04/98-01/01
Zagreb, 30. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o prijevozu u unutarnjem cestovnom prometu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !