Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije – (“Narodne novine”, br. XX/93.)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 25.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L24613 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Proglašavam Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 6. listopada 1993. godine.

Broj : PA4-100/ 1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

Članak 1.

Korisnicima mirovine i drugih novčanih primanja (doplatak za pomoć i njegu i novčana naknada za tjelesno oštećenje) s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske koji su ostvarili pravo na mirovinu i druga novčana primanja u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, osim Makedonije i Slovenije, i kojima su te mirovine bile isplaćivane u Republiku Hrvatsku, isplaćivat će se ta primanja od prvog dana sljedećeg mjeseca nakon mjeseca u kojem je onemogućena isplata primanja. Isplatu primanja iz stavka 1. ovoga članka obavljat će Republićki fond mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske (u daljnjem tekstu; Republički fond radnika) u svoti koja je bila isplaćena u hrvatskim dinarima u Republici Hrvatskoj za mjesec prije onemogućavanja isplate i usklađena prema općim aktima Republičkog fonda radnika.

Članak 2.

Sredstva za isplatu primanja iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona osigurat će se iz sredstava Republičkog fonda radnika koja Republički fond radnika ne može doznaćivati umirovljenicima u republike bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije zbog nemogućnosti obavljanja platnog prometa.

Članak 3.

Sredstva potrebna za isplatu tih primanja ne mogu prijeći ukupnu visinu sredstava koje Republički fond radnika potražuje od pojedine republike bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije na temelju isplate mirovina.

Članak 4.

Isplata primanja iz članka 1.#clanak1 ovoga Zakona obavljat će se do uspostave platnog prometa između Republike Hrvatske i republike bivše Socijalisti;ke Federativne Republike Jugoslavije, ili ako Republika Hrvatska s pojedinim republikama bivše Socijalistićke Federativne Republike Jugoslavije isplatu mirovina ne riješi na neki drugi način.

Članak 5.

Isplata mirovine i drugih novčanih primanja obustavit će se osobi koja je na bilo koji način sudjelovala u neprijateljskim djelatnostima protiv Republike Hrvatske ili protiv koje je pokrenut postupak zbog oduzimanja ili pripremanja kažnjivih djela ili propuštene ;inidbe propisane u glavi XIV., XV. i VIII. Osnovnog krivičnog zakona Republike HrvatskeL24609 ("Narodne novine", br. 3I/93 - pro;išćeni tekst i 35/93.), glavi XIX. Krivičnog zakona Republike HrvatskeL24610 ("Narodne novine", br. 32/93 - pročišćeni tekst i 38/93.) i zakonu o kaznenim djelima podriva;ke i terorističke djelatnosti protiv državnog suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Republike HrvatskeL24611 ("Narodne novine", br. 74/92.).

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike JugoslavijeL24612 ("Narodne novine". br. 46/92. i 56/92.).

Članak 7.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

KIasa: 140-01/93-01/04

Zagreb, 6. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o isplati mirovina korisnicima koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !