Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00, XX/03, XX/03-pročišćeni tekst, XX/06 - čl. 27. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu, XX/07, XX/10, XX/11 - čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe XX/11, XX/11 - pročišćeni tekst XX/15, XX/15, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
109 7.11.2000 Vjerodostojno tumačenje članka 12. stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

2139

Na temelju članka 80.L70232 Ustava Republike Hrvatske i članka 119. stavka 1. Poslovnika Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora, Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora 27. listopada 2000., daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANKA 12. STAVKA 3. ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI DRŽAVNI SABOR
(»Narodne novine«, br. 116/99.)

Radi različitog tumačenja i primjene odredbe članka 12.L70230 stavka 3. Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski državni sabor (»Narodne novine«, br. 116/99.) valja tumačiti i primjenjivati imajući u vidu odredbu stavka 1. toga članka, naime tako da u slučaju kada zastupniku Županijskog doma a potom i njegovu zamjeniku prestane mandat ili nije u mogućnosti obnašati zastupničku dužnost zastupnika će zamijeniti neizabrani kandidat sa županijske liste a određuje ga politička stranka odnosno političke stranke koje su listu predložile.

Klasa: 021-12/00-05/23
Zagreb, 27. listopada 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !