Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor – (“Narodne novine”, br. XX/99, XX/00, XX/03, XX/03-pročišćeni tekst, XX/06 - čl. 27. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu, XX/07, XX/10, XX/11 - čl. 52. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe XX/11, XX/11 - pročišćeni tekst XX/15, XX/15, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
19 16.2.2007 Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor

HRVATSKI SABOR

774

Na temelju članka 88.L325940 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

Proglašavam Zakon o izmjenama i i dopuni Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 9. veljače 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/13

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 12. veljače 2007.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR

Članak 1.

U Zakonu o izborima zastupnika u Hrvatski saborL325939 (»Narodne novine«, br. 116/99., 109/00. i 53/03.), u članku 9. stavku 1. riječi: »zamjenik ministra« zamjenjuju se riječima: »državni tajnik«.

Članak 2.

U članku 32. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Parlamentarne političke stranke, predlagatelji neovisnih lista, nezavisni zastupnici i zastupnici nacionalnih manjina koji su imali zastupnike u Hrvatskom saboru na dan isteka njegova mandata ili raspuštanje u mandatu prije održavanja izbora, a koje sudjeluju na izborima, imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe u jednogodišnjem iznosu određenom za godinu u kojoj se provode izbori sukladno zakonu kojim se uređuje financiranje političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata.«

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Političke stranke, predlagatelji neovisnih lista i kandidati za zastupnike pripadnika nacionalnih manjina koji ne ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovoga članka, a koji sudjeluju na izborima imaju pravo na naknadu troškova izborne promidžbe ako na izborima dobiju više od 5% važećih glasova birača izborne jedinice.

Naknada iz stavka 3. ovoga članka ima se isplatiti u roku od 30 dana od dana objave službenih rezultata izbora, prema odluci Vlade Republike Hrvatske.«

Članak 3.

Članci 34., 53., 54. i 55. brišu se.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 013-01/07-01/01

Zagreb, 9. veljače 2007.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !