Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske – (“Narodne novine”, br. XX/92, XX/92-ispr, XX/97, XX/04 - Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, XX/06 - čl. 27. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu, XX/11 - čl. 52. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe XX/14)
označi tražene riječi printaj stranicu
71 9.07.1997 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 89.L49457 Ustava Republike HrvatskeL49456, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 27. lipnja 1997.

Broj: 081-97-1111/1
Zagreb, 1. srpnja 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORU PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o izboru predsjednika Republike HrvatskeL49455 ("Narodne novine", broj 22/92.), u članku 11. i u daljnjem tekstu Zakona, riječi: "Izborna komisija Republike Hrvatske", zamjenjuju se riječima: "Izborno povjerenstvo Republike Hrvatske", u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 2.

U članku 20. i u daljnjem tekstu Zakona, riječi: "općinska izborna komisija", zamjenjuju se riječima: "općinsko izborno povjerenstvo, gradsko izborno povjerenstvo i Gradsko izborno povjerenstvo Grada Zagreba", u odgovarajućem broju i padežu.

Članak 3.

U članku 34. stavku 1. riječi: "ministar pravosuđa i uprave", zamjenjuju se riječima: "ministar uprave".

U stavku 3. riječi: "ministar pravosuđa i uprave", zamjenjuju se riječima: "ministar pravosuđa".

Članak 4.

U članku 49. stavci 3. i 4. postaju stavak 3. koji glasi:

"Svečana prisega koju predsjednik Republike Hrvatske, obvezujući se na vjernost Ustavu, polaže pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske, glasi:

Prisežem svojom čašću da ću dužnost predsjednika Republike Hrvatske obavljati savjesno i odgovorno, na dobrobit hrvatskog naroda i svih hrvatskih državljana.

Kao hrvatski državni poglavar:

- držat ću se Ustava i zakona,

- brinuti se za poštovanje ustavnopravnog poretka Republike Hrvatske,

- bdjeti nad urednim i pravednim djelovanjem svih tijela državne vlasti,

- čuvati nezavisnost, opstojnost i jedinstvenost države Hrvatske.

Tako mi Bog pomogao."

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 013-01/92-01/03
Zagreb, 27. lipnja 1997.

ZASTUPNIČKI DOM

SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik
Zastupničkog doma Sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !