Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje – (“Narodne novine”, br. XX/93, 91A/93-(čl. 111. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata), XX/93-(čl. 62. Zakona o bankama i štedionicama), XX/94, XX/94-(čl. 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina), XX/95-(čl.3. Zakona o izmjenama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske).)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 20.10.1993 Odluka o proglašenju Zakona o bankama i štedionicama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L24335 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

o proglašenju Zakona o bankama i štedionicama

Proglašavam Zakon o bankama i štedionicama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 7. listopada 1993. godine.

Broj: PA4-104/1-93.

Zagreb, 18. listopada 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o bankama i štedionicama

GLAVA I. BANKA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Banka je financijska institucija koja se osniva kao dioničko društvo ili kao društvo s ograničenom odgovornošću uz uvjete utvrđene ovim Zakonom i čiji je predmet poslovanja obavljanje svih ili samo pojedinih bankovnih poslova iz članka 3.#clanak3 stavka 1. točke 1. do 6. ovoga Zakona.

Članak 2.

(1) Banka je poslovno samostalna i posluje po načelima likvidnosti, sigurnosti i rentabilnosti.

(2) Banka ne jamči za obveze države, država ne jamči za obveze banaka, osim kada je to jamstvo ugovoreno za pojedinačni slučaj.

(3) Banka je neovisna o državnim i upravnim organima i njihovim institucijama. Prava države ili njenih organa ostvaruju se u banci na temelju udjela u vlasništvu ili na temelju ugovora za svaki pojedinačni slučaj.

(4) Narodna banka Hrvatske može banci davati naloge u skladu sa zakonom.

2. BANKOVNI POSLOVI

Članak 3.

(1) Bankovni poslovi su:

1. primanje svih vrsta novčanih depozita,

2. odobravanje kredita,

3. poslovi sa stranim sredstvima plaćanja,

4. otkup mjenica i čekova,

5. preuzimanje jamstva, garancija i drugih obveza za druge osobe koje se moraju izvršiti u novcu,

6. obavljanje poslova platnog prometa.

(2) Pored poslova iz stavka I. ovoga članka banka može obavljati i ove poslove:

1. čuvanje vrijednosti i vrijednosnih papira i upravljanje njima za račun drugih osoba,

2. kupnja potraživanja i prava na potraživanja iz poslova isporuke roba i usluga:

3. kupnja i prodaja vrijednosnih papira,

4. osnivarane i upravljanje fondovima zajedničkog investiranja.

(3) Narodna banka Hrvatske može odrediti i druge poslove kao bankovne poslove.

(4) Poslove iz stavka 2. ovoga članka mogu osim banaka, obavljati i druge financijske institucije.

Članak 4.

Banka ne smije obavljati slijedeće poslove:

1. poslove osiguranja,

2. proizvodnju i trgovinu s robama kao i terminske poslove s robama s izuzetkom poslova sa zlatom i drugim plemenitim kovinama i kovanim novcima.

3. OSNIVANJE BANKE I PODRUŽNICE

3.1. Izdavanje odobrenja

Članak 5.

Banku mogu osnovati fizičke i pravne osobe.

Članak 6.

(1) Inozemne fizičke i pravne osobe mogu biti osnivači banke u Republici Hrvatskoj pod uvjetom uzajamnosti.

(2) Uvjerenje o postojanju uzajamnosti izdaje Ministarstva pravosuđa.

Članak 7.

(1) Inozemna banka može pod uvjetom uzajamnosti, za obavljanje svih ili samo pojedinih bankovnih poslova iz članka 3. stavka 1. točke 1. do 6. osnovati podružnicu

(2) Podružnica iz stavka 1. ovoga članka nema svojstvo pravne osobe. a u pravnom prometu s trećim osobama na teritoriju Republike Hrvatske može obavljati poslove u skladu s ovlaštenjima banke osnivaća.

(3) Minimalni iznos kapitala podružnice rke rnože iznositi manje od, u domaćoj valuti izraženoj protuvrijednosti od 2.500.000 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske koji je na snazi na dan podnošenja prijave za upis u sudski registar.

(4) Inozemna banka - osnivač podružnice mora zaposliti najmanje dvije osobe s boravištem u Republici Hrvatskoj koje su ovlaštene voditi poslove u podružnici, rukovoditi podružnicom i zastupati banku u poslovima koje banka obavlja preko podružnice.

(5) Podružnica iz stavka 1. ovoga članka, za potrebe ovoga Zakona, smatra se domaćom bankom i na nju se na odgovarajući naćin primjenjuju njegove odredbe.

(6) Podružnica iz stavka l. ovoga članka dužna je u svom radu pridržavati se propisa Republike Hrvatske.

Članak 8.

(1) Inozemna banka može pod uvjetom uzajamnosti osnovati u Republici Hrvatskoj predstavništvo.

(2) Predstavništvo iz stavka 1. ovoga članka ne smije obavljati bankovne poslove iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona.

(3) Potanje uvjete za otvaranje i rad predstavništva inozemnih banaka donosi Narodna banka Hrvatske

Članak 9.

Osnivački kapital banke koja se osniva ne može u novčanom obliku iznositi manje od. u domaćoj valuti izraženoj protuvrijednosti 5.000.000 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske koji je na snazi na dan podnošenja prijave za upis u sudski registar.

Članak l0.

(1) Za obavljanje jednog ili više bankovnih poslova lz članka 3.#clanak3 stavka 1. točke 1. do 6. ovoga Zakona potrebno je odobrenje za rad banke.

(2) Prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad osnivači banke moraju pružiti dokaze:

1. da za obavljanje poslova raspolažu potrebnim sredstvima i kapitalom,

2. da banka ima najmanje dva rukovoditelja poslova koji. posjeduju potrebna stručna znanja za vođenje banke.

(3) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad također mora sadržavati : .

1. statut banke,

2. detaljan opis poslova koje će banka obavljati i plan obavljanja tih poslova za dvije godine unaprijed,

3. podatak o visini osnivačkog uloga svakog osnivača,

4. informaciju o financijskom stanju osnivača i njihovoj mogućoj međusobnoj kapitalskoj i upravljačkoj povezanosti,

5. dokumentaciju na osnovu koje će se moći utvrditi da će banka kadrovski, tehnički i organizacijski biti sposobna obavljati poslove predviđene odlukom o osnivanju,

6. uvjerenje o postojanju uzajamnosti, ako u osnivanju sudjeluje inozemna osoba.

Članak 11.

(1) Inozemna banka koja hoće u Republici Hrvatskoj osnovati podružnicu treba podnijeti Narodnoj banci Hrvatske zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podružnice.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati: 1. podatke o tvrtki, pravnom statusu i sjedištu banke osnivača

2. podatke o poslovanju banke osnivača.

3. godišnji izvještaj o poslovanju banke osnivača za protekle dvije godine,

4. detaljan opis poslova koje će podružnica obavljati,

5. podatke o visini kapitala koji se podružnici stavlja na raspolaganje,

6. ovjerenu izjavu banke osnivača da preuzme odgovornost za sve obveze koje nastanu u Republici Hrvatskoj u svezi s radom podružnice,

7. imena osoba koje će voditi podružnicu i podatke iz kojih je vidljivo da posjeduju potrebno stručno znanje za vođenje podružnice,

8. potvrdu institucije za nadzor banke zemlje sjedišta inozemne banke da je ona odobrila namjeravano osnivanje podružnice u Republici Hrvatskoj ili da takvo odobrenje nije potrebno,

9. uvjerenje o postojanju uzajamnosti.

(3) Odobrenje za rad podružnice će se uskratiti ili već izdano odobrenje oduzeti, ako je inozemnoj banci - osnivaču, nadležna institucija u državi njezina sjedišta oduzela odobrenje za rad.

Članak 12.

(1) Na temelju cjelovite dokumentacije iz članka l0. i 1l. ovoga Zakona, Narodna banka Hrvatske u roku od 60 dana odlučuje o izdavanju odobrenja za rad banke odnosno podružnice inozemne banke i ako utvrdi da su ispunjeni svi za to propisani uvjeti izdaje banci odnosno podružnici inozemne banke odobrenje za rad.

(2) U odobrenju za rad banke odnosno podružnice inozemne banke može se odobriti obavljanje svih ili samo pojedinih bankovnih poslova iz članka 3.#clanak3 stavka 1. točke 1. do 6. ovoga Zakona.

(3) Uvjete i kriterije za primjenu odredbe stavka 2. ovoga članka posebnom odlukom propisuje Narodna banka Hrvatske.

(4) U slučaju da iz dokumentacije koja je podnijeta prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad proizlazi da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja za rad, Narodna banka Hrvatske donosi negativno rješenje o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

(5) Rješenje iz stavka 4 ovoga članka konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može voditi upravni spor.

3.2. Oduzimanje odobrenja

Članak 13.

(1) Narodna banka Hrvatske može oduzeti odobrenje za rad, ako banka odnosno podružnica inozemne banke ne započne s radom u roku od 6 mjeseci od dana izdavanja odobrenja ili da je odobrenje dobijeno navodenjem neistinitih podataka.

(2) Narodna banka Hrvatske može oduzeti odobrenje banci i u slučajevima predviđenim Zakonom o Narodnoj banci Hrvatske.

(3) Odluka o oduzimanju odobrenja je konačna u upravnom postupku i protiv nje se može voditi upravni spor.

Članak 14.

(1) Narodna banka Hrvatske može svojim rješenjem oduzeti banci odnosno podružnici inozemne banke pravo na obavljanje pojedinih bankovnih poslova, za koju ocijeni da više ne ispunjava uvjete i kriterije za obavljanje tih poslova sukladno članku 12.#clanak12 stavku 3. ovoga Zakona.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka konačno je u upravnom postupku i protiv njega se može voditi upravni spor.

4. OBAVJEŠTAVANJE NARODNE BANKE HRVATSKE

Članak I5.

Banka mora obavijestiti Narodnu banku Hrvatske

1. o svakoj promjeni tvrtke i statuta,

2. o preuzimanju ili ustupanju udjela u trgovačkom društvu kao i svaku promjenu visine udjela,

3. o namjeri osnivanja, premještanja i zatvaranja podružnice u zemlji i inozemstvu,

4. o promjeni sjedišta,

5. o svakom dioničaru odnosno vlasniku poslovnih udjela za kojeg sazna da ima više od 10% dionica odnosno poslovnih udjela s pravom glasa u skupštini banke,

6. o prestanku obavljanja odredenih poslova iz članka 3. stavka 1. točke I. do 6. ovoga Zakona,

7. o stjecanju udjela u nekoj banci kada taj udjel iznosi najmanje 10% kao i o stjecanju većinskog udjela u toj banci,

8. o svakoj promjeni u vlastitom kapitalu,

9. o namjeri odobrenja i o odobrenju velikog odnosno najvećeg mogućeg kredita,

10. o odluci skupštine banke o prestanku rada banke.

Članak 16.

(1) Banka mora dostavljati Narodnoj banci Hrvatske izvještaje.

(2) Narodna banka Hrvatske svojim aktima propisuje vrstu i opseg izvještaja kao i druge podatke koji su joj potrebni za obavljanje njene zadaće.

Članak 17.

(1) Nakon osnivanja banke više od 10% dionica odnosno poslovnih udjela s pravom glasa u skupštini banke može pojedini dioničar, odnosno vlasnik poslovnog udjela, steći jedino uz prethodnu suglasnost Narodne banke Hrvatske.

(2) U slučaju da pojedini dioničar, odnosno vlasnik poslovnog udjela, suprotno odredbi stavka 1. ovoga članka stekne više od 10% dionica odnosno poslovnih udjela s pravom glasa u skupštini banke bez suglasnosti Narodne banke Hrvatske, takovo stjecanje iznad 10% je ništavo i ne proizvodi pravne učinke.

5. POSLOVANJE BANKE

5.1. Kapital i plasmani banke

Članak 18.

Banka mora radi osiguranja obveza prema svojim vjerovnicima raspolagati s odgovarajućim kapitalom te prilagoditi svoje poslovanje uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i uvjetima koje propiše Narodna banka Hrvatske.

Članak 19.

(1) Vlastiti kapital kojim banka raspolaže sastoji se od temeljnog i dopunskog kapitala

(2) Temeljeni kapital, u smislu ovoga Zakona, čini ukupna vrijednost uplaćenih običnih i povlaštenih dionica odnosno poslovnih udjela i prenesena dobit banke po odbitku vrijednosti vlastitih običnih i povlaštenih dionica odnosno poslovnih udjela koje banka sama drži.

(3) Dopunski kapital čine i drugi oblici kapitala.

(4) Potanje propise o pojedinim oblicima kapitala pri utvrđivanju opsega vlastitog kapitala donosi Narodna banka Hrvatske.

Članak 20.

(1) Jamstveni kapital sastoji se od temeljnog kapitala i dijela dopunskog kapitala koji ne prelazi iznos od 50% temeljnog kapitala.

(2) Za određenje jamstvenog kapitala mjerodavno je posljednje utvrđeno godišnje izvješće. Narodna banka Hrvatske može dokazane promjene u kapitalu uvažiti i prije nego se utvrdi godišnje izvješće.

(3) Banka je dužna opseg svojeg poslovanja usklađivati tako da iznos jamstvenog kapitala iznosi najmanje 8% ukupnog iznosa aktive i aktivnih izvanbilančnih stavaka banke, raspoređenih i ponderiranih po stupnjevima rizika.

Članak 21.

(1) Banka mora poštovati odredbe ovoga Zakona o velikom i najvećem mogućem kreditu jednom zajmoprimcu, odredbe o ukupnom iznosu svih kredita, drugih potraživanja i preuzimanja obveza prema jednom zajmoprimcu i odredbe o ukupnom iznosu velikih i najvećih mogućih kredita.

(2) Veliki kredit po odredbama ovoga Zakona znaći pojedinačni kredit, odnosno drugo pojedinaćno potraživanje i preuzimanje obveza prema jednom zajmoprimcu koji prelazi 20% jamstvenog kapitala.

(3) Najveći kredit jednom zajmoprimcu po odredbama ovoga Zakona znači kredit po odredbama stavka 2. ovoga članka koji iznosi 30% jamstvenog kapitala.

(4) Ukupni iznos svih kredita. drugih potraživanja i preuzimanja obveza prema jednom zajmoprimcu ne smije prelaziti 30% jamstvenog kapitala.

(5) Ukupni iznos svih velikih i najvećih kredita ne smije prelaziti dvostruki iznos jamstvenog kapitala.

(6) Velike i najveće kredite banka može odobravati samo na osnovi jednoglasne odluke svih članova uprave. Odluka članova uprave mora biti donijeta prije odobrenja kredita, a ako u pojedinom slučaju to nije moguće, odluka se mora donijeti naknadno u roku od 60 dana

(7) Potanje uvjete za primjenu odredaba ovoga članka propisuje Narodna banka Hrvatske.

Članak 22.

(1) Banka može odobravati kredite dioničarima odnosno vlasnicima poslovnih udjela banke koji raspolažu s više od l0% dionica odnosno poslovnih udjela koje daju pravo glasa u skupštini banke samo na temelju jednoglasne odluke uprave banke uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora banke.

(2) U odluci o odobrenju kredita mora se naznačiti visina kamatne stope i način otplate kredita.

(3) U slučaju da se kredit dade protivno odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka vraćanje kredita odmah dospijeva

Članak 23.

(1) Banka može odobravati kredite članovima uprave, nadzornog odbora, prokuristima i članovima njihovih užih obitelji samo na temelju jednoglasne odluke nadzornog odbora.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka primjenjuju se i na odobravanje kredita osobama iz stavka 1. ovoga članka u bankama koje su uzajamno kapitalski povezane

(3) U odluci o odobrenju kredita mora se naznačiti visina kamatne stope i način otplate kredita.

(4) U slučaju da se kredit dade protivno odredbi stavka 1.. 2. i 3. ovoga članka, vraćanje kredita odmah dospijeva

Članak 24.

(1) Ulaganje banke u zemljišta, zgrade, opremu. uredenje poslovnih prostorija, vlasničke uloge u bankama i drugim trgovačkim društvima ne smije premašiti iznos nd 70% jamstvenog kapitala

(2) Ulaganja u zemljišta, zgrade, opremu i uredenje poslovnog prostora ne smije premašiti iznos od 30% jamstvenog kapitala.

(3) U slučaju da banka premaši iznos iz stavka 1. i 2. ovoga članka dužna je u roku od godinu dana riješiti se tako stečenih ulaganja.

(4) Zemljišta, zgrade i vlasnički ulozi u nebankarskim društvima koje je banka stekla da bi izbjegla gubitke ne ulaze u ulaganja iz stavka 1. i 2. ovoga članka prve dvije godine nakon stjecanja.

(5) Narodna banka Hrvatske može odobriti iznimke od primjene odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka, a također može na zahtjev pojedine banke dozvoliti da privremeno iz posebnih razloga ne postupi po odredbi stavka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 25.

(1) Ako banka u svojem poslovanju ne zadovoljava uvjetima iz članka 20.#clanak20, 21.#clanak21 i 24#clanak24 ovoga Zakona, Narodna banka Hrvatske može takvoj banci za vrijeme dok ne udovolji navedenim uvjetima ograničiti odnosno zabraniti isplatu dividende i odobravanje kredita.

(2) Odluke o isplati dividende dok traje zabrana iz stavka 1. ovoga članka su ništavne i ne proizvode pravne učinke.

Članak 26.

(1) Radi pokrića rizika iz poslovanja banke formiraju se rezerve banke.

(2) Sredstva rezervi banke koriste se za otpis nenaplativih potraživanja, za pokriće gubitaka koji proizlaze iz poslovanja banke i drugih rizika.

Članak 27

( 1) Radi osiguranja sigurnosti poslovanja banka mora, pored sredstava rezervi iz članka 26.#clanak26 ovoga Zakona. formirati posebne rezerve, a osiguranje od potencijalnih gubitaka koji proizlaze iz rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka.

(2) Narodna banka Hrvatska propisuje način utvrdivanja visine potencijalnih gubitaka, odnosno stupnja naplativosti rizičnih plasmana i odgovarajućih izvanbilančnih stavaka banke i u skladu s tim propisuje visinu i način formiranja posebne rezerve iz stavka 1. ovoga članka.

5.2. Likvidnost banke

Članak 28.

(1) Banka je dužna poslovati tako da održava u svako doba vlastitu solventnost i likvidnost.

(2) Narodna banka Hrvatske propisuje potanje uvjete za osiguranje likvidnosti banke.

5.3. Poslovanje sa štednim ulozima

Članak 29.

Banka koja se bavi poslovima štednje mora štedne uloge svakog štediše osigurati pri državnoj instituciji ovlaštenoj za osiguranje štednih uloga u bankama do ukupnog iznosa kojeg propiše ministar financija.

Članak 30.

Banka koja se bavi poslovima štednje mora na vidljivom mjestu objaviti važeće kamatne stope te opće uvjete poslovanja sa štednim ulozima.

6. UPRAVA BANKE

Članak 31.

(1) Poslove banke vodi uprava banke.

(2) Uprava se sastoji od dvije ili više osoba čiji se broj određuje statutom banke.

(3) Jedan od članova uprave banke imenuje se za predsjednika uprave banke odlukom nadzornog odbora banke.

Članak 32.

(1) Za imenovanje predsjednika uprave banke potrebno je mišljenje Narodne banke Hrvatske.

(2) Narodna banka Hrvatske izdaje pozitivno mišljenje iz stavka 1. ovoga članka, ako ustanovi stručnu osposobljenost osobe koja je imenovana da vodi banku. Pod stručnom osposobljenošću smatra se teoretsko i praktično poznavanje bankovnog poslovanja te najmanje trogodišnje radno iskustvo na rukovodećim radnim mjestima u banci usporedive veličine i vrste poslova.

7. RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA U BANKAMA

Članak 33.

Banka je dužna sastavljati financijske izvještaje i godišnje izvješće po propisima o računovodstvu.

Članak 34.

Godišnje izvješće banke, uključivši i vođenje poslovnih knjiga mora provjeriti i ocijeniti ovlašteni revizor.

Članak 35.

Banke su dužne Narodnoj banci Hrvatske prijaviti.revizore koje su izabrale.

Članak 36.

(1) Na osnovi obavljene revizije, ovlašteni revizor sastavlja izvješće o obavljenoj reviziji koje dostavlja nadzornom odboru banke i upravi banke u roku od pet mjeseci po isteku kalendarske godine.

(2) U roku od 6 mjeseci po isteku kalendarske godine banka je dužna dostaviti Narodnoj banci Hrvatske izvješće o obavljenoj reviziji, koji je usvojila uprava banke i nadzorni odbor banke.

(3) Narodna banka Hrvatske može odbiti izvješće iz stavka 2. ovoga članka i zatražiti da se imenuje drugi revizor koji će ponovo obaviti poslove revizije.

(4) U slučaju ponovljene negativne ocjene, Narodna banka Hrvatske može imenovati drugog revizora na teret banke.

Članak 37.

Ako revizor ustanovi činjenice koje ugrožavaju opstanak banke ili mogu značajno utjecati na njen razvoj ili dokazuju teške povrede zakona ili statuta, mora to neodložno prijaviti Narodnoj banci Hrvatske. Na zahtjev Narodne banke Hrvatske revizor je obvezan objasniti joj svoje izvješće i priopćiti joj i druga svoja saznanja o otkrivenim činjenicama koje ukazuju na neprimjerno vođenje poslova.

Članak 38.

(1) Svaka banka mora organizirati službu za unutarnju kontrolu.

(2) Služba za unutarnju kontrolu obavlja stalan i cjelovit nadzor nad poslovanjem banke kontrolirajući da li banka postupa u skladu s odredbama statuta i drugih općih akata banke te planova i akata poslovne politike banke i ne smije joj se dati nikakva druga obveza.

(3) Služba za unutarnju kontrolu za svoj rad odgovorna je upravi banke.

8. NADZOR U BANKAMA

Članak 39.

Provođenje ovoga Zakona u poslovanju banaka nadzire Narodna banka Hrvatske.

Članak 40.

Narodna banka Hrvatske ovlaštena je

1. tražiti obavještenja od banaka i članova njihovih tijela o svim poslovima banke. Tražiti na uvid knjige i spise te bez posebnog povoda poduzeti nadzorne i kontrolne radnje. Ovlašteni djelatnici Narodne banke Hrvatske radi obavljanja navedenih zadataka imaju slobodan pristup poslovnim prostorijama banke,

2. prema potrebi tražiti od banke sazivanje nadzornog odbora banke i sudjelovati u njegovom radu preko svog predstavnika.

Članak 41.

(1) Osobe zaposlene u Narodnoj banci Hrvatske ne smiju o činjenicama koje saznaju u tijeku svog rada, a za čiju su tajnost zainteresirane banke i njezini komitenti učiniti dostupnima trećim osobama ili se njima okoristiti.

(2) Zabrane iz stavka 1. ovoga članka važe za osobe zaposlene u Narodnoj banci Hrvatske i po prestanku rada u Narodnoj banci Hrvatske.

9. BANKARSKA TAJNA

Članak 42.

(I) Članovi uprava i nadzornih odbora banaka kao i sve osobe u stalnoj i povremenoj službi u banci moraju čuvati tajnu o poslovima banke. To se posebno odnosi na imena i adrese komitenata, visinu i vrstu uloga i obveza, stanje depozita te broj i vrstu čuvanih vrijednosnih papira ili drugih predmeta. Obveze čuvanja tajni postoje i nakon prestanka rada u banci.

(2) Revizori i druge institucije i osobe ovlaštene za reviziju banaka obvezne su čuvati tajnu o poslovima banaka i komitenata, s kojima se upoznaju kroz svoju djelatnost.

Članak 43.

(1) Podaci o štednim ulozima i o svim depozitima građana te o poslovanju preko tekućih računa građana poslovna su tajna banke i mogu se priopćavati samo na pisani zahtjev suda, ako je protiv vlasnika uloga, računa ili depozita pokrenut sudski postupak ili ako je to potrebno radi zaštite interesa banke.

(2) Podaci o poslovanju građana preko žiro-raćuna mogu se priopćavati samo na pisani zahtjev suda ili nadležnoga financijskog organa.

Članak 44.

Odredbe članka 42.#clanak42 i 43.#clanak43 ovoga zakona ne primjenjuju se u pogledu dužnosti banaka o davanju podataka Narodnoj banci Hrvatske u obavljanju nadzora nad poslovanjem banaka

GLAVA II. ŠTEDIONICA

Članak 45.

Radi prikupljanja štednje i obavljanja dijela bankovnih poslova, pravne i fizičke osobe mogu osnovati štedionicu.

Članak 46.

(tedionica je financijska institucija koja se osniva kao dioničko društvo ili kao društvo s ograničenom odgovornošću.

Članak 47.

Ukupni osnivački kapital štedionice koja se osniva ne može u novčanom obliku iznositi manje od, u domaćoj valuti izražene protuvrijednosti 1.000.000 DEM po srednjem tečaju Narodne banke Hrvatske koji je na snazi na dan podnošenja prijave za upis u sudski registar

Članak 48.

(1) (tedionica prikuplja štedne uloge gradana u domaćoj valuti, vodi žiro-raćune, tekuće račune i depozitno poslovanje građana, radnji i fizičkih osoba čija je djelatnost registrirana sukladno Zakonu o obrtu, obavlja poslove platnog prometa za građane, radnje i fizičke osobe, te odobrava kredite u prvom redu gradanima.

(2) Slobodna sredstva koja ne iskoristi za odobravanje kredita gradanima, štedionica koristi za odobravanje kredita manjim i srednjim poduzetnicima, za potrebe stambene izgradnje te za djelatnosti drugih subjekata iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Višak slobodnih sredstava koja ne iskoristi za odobravanje kredita po stavku 1. i 2. ovoga članka, štedionica može plasirati bankama.

Članak 49.

(1) Za osnivanje i poslovanje štedionice potrebno je odobrenje za rad.

(2) Odobrenje za rad izdaje Narodna banka Hrvatske.

(3) Na izdavanje odobrenja za rad štedionice odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 10#clanak10, i 12#clanak12, ovoga Zakona.

Članak 50.

(1) Poslove štedionice vodi uprava štedionice.

(2) Na upravu štedionice odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 31.#clanak31 i 32.#clanak32 ovoga Zakona.

Članak 51.

(1) Štedionica ima nadzorni odbor

(2) Broj članova i nadležnost nadzornoga odbora utvrduje se statutom štedionice.

Članak 52.

Pored odredbi članaka 45.#clanak45 do 51.#clanak51 ovoga Zakona na štedionicese na odgovarajući način primjenjuju i cstale odredbe ovoga Zakona.

GLAVA III. OSTALE ODREDBE

Članak 53.

Ako zakonom nije drugačije određeno, pravne oscbe koje nisu osnovane po odredbama ovoga Zakona ne mogu prikupljati štednju te voditi žiro-račune i tekuće račune građana.

Članak 54.

(1) U registar nadležnog suda ne smije se upisati naziv koji u sebi sadrži naziv "banka" ili "štedionica" ili izvedenicu iz ovih riječi ako pravna osoba nije registrirana u skladu s ovim Zakonom.

(2) Poslove iz članka 3.#clanak3 stavka 1. točke 1. do 6. i članka 48.#clanak48 stavka 1, ovoga Zakona mogu kao svoju djelatnost obavljati i kao svoju djelatnost upisati u registar nadležnog suda samo banke i štedionice, osim ako drugim zakonom to nije drugačije propisano.

Članak 55.

(1) Banke se radi zaštite vlastitih interesa mogu udruživati u udruge.

(2) Banke ne smiju zaključivati nikakve pismene ili usmene ugovore s drugim bankama ili bankarskim udrugama kojima se može ograničiti načelo slobodne utakmice u bankarstvu.

(3) Dogovori o uvjetima, kamatama, provizijama ili taksama zahtijevaju, da bi bili važeći, prethodno odobrenje Narodne banke Hrvatske.

GLAVA IV KAZNENE ODREDBE

Članak 56.

(1) Prekršaj čini banka:

1. ako obavlja zabranjene poslove iz članka 4 ovoga

Zakona,

2. ako ne dostavlja obavijesti Narodnoj banci Hrvatske (članak 15.),

3. ako ne dostavlja Narodnoj banci Hrvatske izvješća (članak 16.),

4. ako se ne pridržava odredaba o velikom odnosno najvećem mogućem kreditu (članak 2I ),

5. ako se ne pridržava odredaba o ograničenju ulaganja (članak 24.),

6. ako donese odluku o rasporedu dobiti za vrijeme trajanja mjera iz članka 25.#clanak25 ovoga Zakona,

7. ako ne formira posebne rezerve za osiguranje od potencijalnih gubitaka (članak 27.),

8. ako ne održava vlastitu solventnost i likvidnost (članak 28.),

9. ako ne osigura štedne uloge (članak 29.),

l0. ako ne objavi kamatne stope i opće uvjete poslovanja (članak 30.),

11. ako ne sazove nadzorni odbor banke na traženje Narodne banke Hrvatske (članak 40.),

12. ako ne uskladi poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku i na način koji potpiše Narodna banka Hrvatske (članak 58.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se banka novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute u iznosu od 5.000 do 20.000 DEM

(3) Za prekršaj kaznit će se direktor banke i odgovorna osoba koja je odgovorna osoba u banci u pogledu radnje kojom je učinjen prekršaj iz stavka 1 ovoga članka novčanom kaznom u protuvrijednosti domaće valute u iznosu od 1.000 do 5.000 DEM.

(4) Iznosi novčanih kazni iz stavka 2. i 3. ovoga članka izriču se u domaćoj valuti prema srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan izricanja kazne, a valoriziraju se po srednjem tečaju DEM Narodne banke Hrvatske na dan naplate kazne.

(5) Direktor banke i odgovorna osoba u banci koji je osuđen za prekršaj iz stavka 1. točke 4., 5., 6., 8. i 12. ovoga članka ne može obavljati rukovodeće dužnosti u banci za vrijeme od dvije godine od dana pravomoćnosti rješenja.

GLAVA V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 57.

(1) Banke osnovane po odredbama Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijamaL24331 ("Narodne novine", br. 53/91.) danom stupanja na snagu ovoga Zakona, nastavljaju s radom na način i pod uvjetima pod kojima su upisane u sudski registar.

(2) Banke iz stavka 1. ovoga članka dužne su uskladiti svoju organizaciju, upravljanje i akte s odredbama Zakona o trgovačkim društvima najkasnije do 30 lipnja 1995. godine.

Članak 58.

(1) Banke iz članka 57.#clanak57 ovoga Zakona dužne su uskladiti svoje poslovanje s uvjetima poslovanja propisanim ovim Zakonom na način koji propiše Narodna banka Hrvatske, najkasnije do 3I. prosinca 1994. godine.

(2) Banke iz članka 57.#clanak57 ovoga Zakona dužne su najkasnije do 31. prosinca 1995. godine uskladiti vrijednost svog temeljnog kapitala tako, da iznosi najmanje u domaćoj valuti izraženu protuvrijednost od 5.000.000 DEM.

(3) U slučaju da banka iz članka 57.#clanak57 ovoga Zakona ne uskladi svoje poslovanje i visinu temeljnog kapitala prema odredbama stavka 1. i 2. ovoga članka, Narodna banka Hrvatske može pokrenuti postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke.

Članak 59.

(1) (tedionice koje posluju na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, dužne su organizirati se po Zakonu o trgovačkim društvima, uskladiti svoje poslovanje i visinu osnivačkog kapitala s odredbama ovoga Zakona i zatražiti odobrenje za rad od Narodne banke Hrvatske najkasnije do 30. lipnja 1995. godine.

(2) U slučaju da štedionica u roku iz stavka 1. ovoga članka ne dobije odobrenje za rad, gubi status pravne osobe i briše se iz sudskog registra po službenoj dužnosti.

Članak 60.

Do osnivanja državne institucije ovlaštene za osiguranje štednih uloga u bankama, banke i štedionice će štedne uloge štediša osigurati po odredbi članka 29.#clanak29 ovoga Zakona kod društava za osiguranje koja posluju na teritoriju Republike Hrvatske koje odredi ministar financija.

Članak 61.

Odredbe članka 31., 32., 50. i 51. primjenjivat će se od stupanja na snagu Zakona o trgovačkim društvima.

Članak 62.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o bankama i drugim financijskim organizacijamaL24332 ("Narodne novine", br. 53/91.) osim odredbi članka 39 do 49a. koji će prestati važiti stupanjem na snagu Zakona o trgovačkim društvima i članak 53.L24333 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br 26/93.).

Članak 63.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana Od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/93-01/03

Zagreb, 7. listopada 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić, v. r.

zatvori
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !