Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje – (“Narodne novine”, br. XX/93, 91A/93-(čl. 111. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata), XX/93-(čl. 62. Zakona o bankama i štedionicama), XX/94, XX/94-(čl. 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina), XX/95-(čl.3. Zakona o izmjenama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske).)
označi tražene riječi printaj stranicu
95 27.12.1994 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L31630 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 21. prosinca 1994. godine.

Broj: PA 4-118/94

Zagreb, 27. prosinca 1994.

predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA PROMET NEKRETNINA

Članak 1.

U Zakonu o porezu na promet nekretninaL31627 ("Narodne novine", br. 53/90., 59/90. i 61/91.) u članku 1. stavak 2. mijenja se i glasi: "pripadnost poreza na promet nekrentina ureduje se posebnim zakonom."

Članak 2.

U članku 4. točki 8. riječi:stećajni postupak i" brišu se

Članak 3.

U članku 8. stavku 2. riječi: "općinska skupština ili organ koji ona ovlasti" zamjenjuju se riječima "voditelj ispostave Porezne uprave".

Članak 4.

U članku 18. stavak 4. briše se

Članak 5.

U članku 20. dodaje se stavak 3. koji glasi:

"Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na prognanike i izbjeglice koji su stekli nekretnine zamjenom svojih nekretnina u inozemstvu."

Članak 6.

U članku 21. stavku 2. riječi: "i drugih društvenih obveza pravnih i fizičkih osoba" zamjenjuju se riječima: "na dohodak."

Članak 7.

U članku 23. stavak 2. briše se

Članak 8.

Članak 25. briše se.

Članak 9.

U članku 33. stavku 1. riječi: "u dinarskoj protuvrijednosti 50 do 150 DEM" zamjenjuju se riječima: "od 2.000,00 do 50.000,00 kuna". U stavku 2. rijčei: "u dinarskoj protuvrijednosti 20 do 50 DEM" zamjenjuju se rijećima: "od 1.000,00 do 10.000,00 kuna".

Članak 10.

U cijelom tekstu zakona riječi: "društveno-politička zajednica" zamjenjuju se riječima: "država i jedinice lokalne samouprave i uprave", riječi: "državni organ" rijećima: "državno tijelo", riječ: "eksproprijacija" riječju: "izvlašćenje", riječ: "eksproprirana" riječju: "izvlašćena", riječi: "opčinska uprava društvenih prihoda", riječima: "ispostava Porezne uprave", riječi: "uprava društvenih prihoda" riječima: "Porezna uprava" i riječi: "nadležni drugostepeni organ uprave" riječima: "Središnji ured Porezne uprave", sve u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 11.

U predmetima razreza poreza na promet nekretnina u kojima je prijavljen nastanak porezne obveze Poreznoj upravi do dana stupanja na snagu ovoga Zakona razrez poreza obavit će se po propisima koji su važili na dan prijavljivanja porezne obveze.

Članak 12.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti članak 51.L31628 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", br. 26/93 i 29/94).

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa : 410-20/94-01/01

Zagreb, 21. prosinca 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !