Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje – (“Narodne novine”, br. XX/93, 91A/93-(čl. 111. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata), XX/93-(čl. 62. Zakona o bankama i štedionicama), XX/94, XX/94-(čl. 12. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina), XX/95-(čl.3. Zakona o izmjenama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske).)
označi tražene riječi printaj stranicu
7 30.01.1995 Odluku o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o Narodnoj banci

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L32126 Ustava Republike Hrvatske, donosim

Odluku

o proglašenju Zakona o izmjenama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske, koji je Zastupnički dom Sabora

Republike Hrvatske donio na sjednici 27. siječnja 1995. godine.

Broj: 95-230/ 1

Zagreb, 30. siječnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.


ZAKON

o izmjenama Zakona o Narodnoj banci Hrvatske

Članak 1.

U Zakonu o Narodnoj banci HrvatskeL32124 ("Narodne novine", br. 74/92., 26/93., 79/93. i 29/94.) u članku 84. uvodna rečenica u stavku 1. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 kuna kaznit če se za privredni prijestup banka ili druga financijska organizacija;"

Stavak 2. mijenja se i glasi:

"Za radnje iz stavka 1. ovoga članka kaznit če se za privredni prijestup i odgovorna osoba u banci ili drugoj financijskoj organizaciji novčanom kaznom u visini od 2.000 do 10.000.

Članak 2.

Članak 85. mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom u visini od 1.000 do 5.000 kuna kaznit če se za prekršaj radnik banke, odnosno druge financijske organizacije koji ne izvrši nalog službenika Narodne banke Hrvatske (članak 52. stavak 2.)".

Članak 3.

U Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona kojima su odredene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršajeL32125 ("Narodne novine", br. 26/93. i 29/'94) članak 54. briše se.

Članak 4.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o Narodnoj banci Hrvatske.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 450-02/92-01/ 12

Zagreb, 27. siječnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.


zatvori
Zakon o izmjenama i dopunama zakona kojima su određene novčane kazne za privredne prijestupe i prekršaje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !