Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvlaštenju – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/94-ispr, XX/01, XX/06, XX/11, XX/00, XX/12)
označi tražene riječi printaj stranicu
114 20.12.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju

HRVATSKI SABOR

1885

Na temelju članka 88.L77979 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 7. prosinca 2001.

Broj: 01-081-01-3883/2
Zagreb, 13. prosinca 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Članak 1.

U Zakonu o izvlaštenjuL77977 (»Narodne novine«, br. 9/94., 35/94. i 112/00.) iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

O izvlaštenju u prvom stupnju odlučuje ured državne uprave nadležan za imovinskopravne poslove u županiji, odnosno ured Grada Zagreba nadležan za imovinskopravne poslove (u daljnjem tekstu: ured državne uprave), a u drugom stupnju odlučuje ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa.

Sudska zaštita u postupku izvlaštenja osigurava se sukladno člancima 42.a–42.h ovoga Zakona.«

Članak 2.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»Rješenje o prijedlogu za izvlaštenje donosi ured državne uprave na čijem se području nalazi nekretnina za koju se predlaže izvlaštenje.

Prije donošenja rješenja o izvlaštenju, ured državne uprave saslušat će vlasnika nekretnine.

Ured državne uprave dužan je poučiti vlasnika nekretnine da može podnijeti zahtjev za izvlaštenje preostalog dijela nekretnine u smislu članka 7. ovoga Zakona i ovu pouku obvezno unosi u zapisnik.

Ako je u postupku vlasništva utvrđeno kao neprijeporno i ako se vlasnik nekretnine ne protivi izvlaštenju, ured državne uprave mora istovremeno održati i raspravu za sporazumno određivanje naknade za nekretninu koja je predmetom izvlaštenja.«

Članak 3.

Iza Glave V. dodaje se Glava V.a i članci 42.a–42.h koji glase:

»V.a POSTUPAK PRED ŽUPANIJSKIM SUDOM

Članak 42.a

Protiv drugostupanjskog rješenja o izvlaštenju može se podnijeti tužba mjesno nadležnom županijskom sudu.

Tužba se može podnijeti u roku od 30 dana od dana dostave drugostupanjskog rješenja stranci koja je podnosi.

Tužba iz stavka 1. ovoga članka se može podnijeti i iz razloga što drugostupanjsko tijelo nije u zakonom propisanom roku odlučilo o žalbi.

Članak 42.b

U postupku izvlaštenja pred županijskim sudom na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Zakona o upravnim sporovima, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Članak 42.c

O tužbi odlučuje vijeće županijskoga suda sastavljeno od tri suca na javnoj raspravi, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Predsjednik vijeća će rješenjem odbaciti tužbu ako utvrdi da postoje procesni nedostaci koji onemogućavaju postupanje po tužbi.

Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka dopušten je prigovor u roku od 8 dana od dana primitka rješenja, o kojem odlučuje vijeće iz stavka 1. ovoga članka na nejavnoj sjednici.

Vijeće može rješenjem odbaciti prigovor, odbiti prigovor kao neosnovan ili poništiti rješenje kojim se tužba odbacuje i povodom tužbe nastaviti postupak.

Članak 42.d

Ako su u upravnom postupku učinjene osobito teške povrede postupka ili je materijalno pravo očigledno pogrešno primijenjeno, vijeće može iz tog razloga na nejavnoj sjednici presudom poništiti upravni akt i bez dostave tužbe na odgovor.

U slučaju iz članka 32. Zakona o upravnim sporovima rješenje donosi predsjednik vijeća.

Članak 42.e

Vijeće raspravlja i odlučuje na temelju činjenica koje su iznesene u upravnom postupku.

Stranka u tužbi ne može iznositi nove činjenice, ali može predložiti nove dokaze u pogledu činjenica koje je iznijela u upravnom postupku.

U slučaju iz članka 42.a stavka 3. ovoga Zakona vijeće će o tužbi odlučiti na temelju činjenica koje su iznesene u tužbi i odgovoru na tužbu tuženoga tijela, ako isto odgovori u određenom roku, a najkasnije do sjednice vijeća.

Članak 42.f

Vijeće o tužbi odlučuje presudom ili rješenjem.

Vijeće će rješenjem odbaciti tužbu, ako to nije učinio predsjednik vijeća.

Presudom se tužba uvažava ili odbija kao neosnovana.

Ako se tužba uvažava, vijeće će:

– poništiti drugostupanjsko i prvostupanjsko rješenje i odbaciti zahtjev za izvlaštenje,

– poništiti drugostupanjsko rješenje i uputiti predmet drugostupanjskom tijelu na ponovno odlučivanje,

– poništiti drugostupanjsko i prvostupanjsko rješenje i uputiti predmet prvostupanjskom tijelu na ponovno odlučivanje,

– poništiti drugostupanjsko rješenje ili poništiti drugostupanjsko i prvostupanjsko rješenje i odlučiti o žalbi, odnosno zahtjevu.

Članak 42.g

Protiv odluka vijeća nisu dopušteni žalba i revizija.

Članak 42.h

Postupci izvlaštenja su hitni.«

Članak 4.

U Zakonu o izvlaštenjuL77978 (»Narodne novine« br. 9/94., 35/94. i 112/00.) riječi: »nadležno tijelo« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ured državne uprave« u odgovarajućem padežu.

Članak 5.

Postupci izvlaštenja koji do stupanja na snagu ovoga Zakona nisu pravomoćno dovršeni pred Upravnim sudom Republike Hrvatske dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona.

Upravni sud Republike Hrvatske će sve predmete koji nisu pravomoćno dovršeni bez odgađanja ustupiti nadležnom županijskom sudu.

Članak 6.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 943-01/01-01/01
Zagreb, 7. prosinca 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o izvlaštenju –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !