Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava ("Narodne novine", br. XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
86 23.7.2008. Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava

HRVATSKI SABOR

2751

Na temelju članka 88.L406750 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

Proglašavam Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 15. srpnja 2008. godine.
Klasa: 011-01/08-01/102
Urbroj: 71-05-.03/1-0'8-2
Zagreb, 17. srpnja 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZVOZU I UVOZU ROBE VOJNE NAMJENE I NEVOJNIH UBOJNIH SREDSTAVA

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, ovlasti za izdavanje dozvola za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava iz nadležnosti Ministarstva obrane i Ministarstva unutarnjih poslova, pružanje usluga koje se odnose na robu vojne namjene, nadležnosti tijela državne uprave u provedbi ovoga Zakona, prava i obveze izvoznika, uvoznika i pružatelja usluga, uvjeti za obavljanje djelatnosti propisanih ovim Zakonom, te nadzor i upravne mjere.
Članak 2.
Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:
– roba vojne namjene (u daljnjem tekstu: roba) znači robu koja je uglavnom, ali ne isključivo, konstruirana, izrađena, sastavljena ili modificirana za vojnu namjenu, uključujući tehnologiju i softver povezan uz tu robu, te navedena u Popisu robe vojne namjene,
– nevojna ubojna sredstva (u daljnjem tekstu: roba) znače robu navedenu u Popisu nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe,
– izvoz znači carinskim propisima uređen carinski postupak prema robi koja trajno ili privremeno napušta carinsko područje Republike Hrvatske, uključujući i ponovni izvoz takve robe. Izvoz znači i prijenos računalnog programa i tehnologije putem elektroničkih medija, telefaksom ili telefonom na područje izvan Republike Hrvatske, a odnosi se i na usmeni prijenos tehnologije telefonom samo ukoliko je tehnologija sadržana u dokumentu čiji je bitan dio pročitan putem telefona ili opisan putem telefona na način da se postigne isti rezultat,
– izvoznik je pravna ili fizička osoba – obrtnik, sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, registrirana za obavljanje djelatnosti prometa robe, te upisana u Očevidnik izvoznika i uvoznika,
– uvoz znači provedbu carinskog postupka kod robe koja trajno ili privremeno ulazi na carinsko područje Republike Hrvatske, uključujući i ponovni uvoz,
– uvoznik je pravna ili fizička osoba – obrtnik, sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, registrirana za obavljanje djelatnosti prometa robe, te upisana u Očevidnik izvoznika i uvoznika,
– dozvola znači posebni akt koji izdaje nadležno tijelo na temelju pisanog zahtjeva, sukladno odredbama ovoga Zakona,
– usluge znače pribavljanje koristi, prenošenje prava te ostale poslovne aktivnosti koje se odnose na robu vojne namjene, uključujući brokerske usluge i tehničku pomoć,
– brokerske usluge znače pregovaranje ili ugovaranje poslova za kupovinu, prodaju ili nabavu robe vojne namjene navedenu u Popisu iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona iz jedne strane države u bilo koju drugu stranu državu; prodaja i kupovina robe vojne namjene navedena u Propisu iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona koja se nalazi u jednoj stranoj državi za prijenos u drugu stranu državu. Brokerskim uslugama ne smatraju se pomoćne usluge. Pomoćne usluge su prijevozništvo, financijske usluge, osiguranje ili reosiguranje i oglašavanje ili promidžba,
– broker je pravna ili fizička osoba – obrtnik sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske koja se bavi brokerskim uslugama,
– tehnička pomoć znači svaku tehničku pomoć u svezi s popravkom, razvojem, proizvodnjom, sastavljanjem, testiranjem ili održavanjem robe vojne namjene te bilo koja druga tehnička pomoć koja se odnosi na robu vojne namjene koja može imati oblik upute, osposobljavanja, prijenosa poslovnog znanja ili stručnih ili savjetodavnih usluga. Tehnička pomoć uključuje usmene oblike pomoći, pisane ili glasovne instrukcije, treninge, prijenose poslovnog znanja ili vještina ili konzultantske usluge.
Članak 3.
Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) će na prijedlog ministarstva nadležnog za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) Uredbom donijeti Popis robe vojne namjene, usklađen sa Zajedničkim vojnim popisom Europske unije.
Članak 4.
Vlada će na prijedlog Ministarstva Uredbom donijeti Popis nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe.
Članak 5.
Na postupke izdavanja dozvola za izvoz i uvoz robe te pružanje usluga, na temelju ovoga Zakona, primjenjivat će se zakon kojim se uređuje opći upravni postupak, osim ako ovim Zakonom nije drugačije propisano.
NADLEŽNOST ZA POSTUPANJE PO ZAHTJEVU
Članak 6.
Izvoz i uvoz robe te pružanje usluga iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona, obavlja se na temelju dozvola.
Dozvole za izvoz i uvoz robe te pružanje usluga, izdaje Ministarstvo na temelju suglasnosti Povjerenstva za davanje suglasnosti za izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava, te pružanje usluga za robu vojne namjene (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). Povjerenstvo čine predstavnici ministarstava nadležnih za obranu, unutarnje poslove, vanjske poslove i gospodarstvo.
Suglasnost iz stavka 2. ovoga članka daje se na temelju konsenzusa svih članova Povjerenstva. U slučaju spriječenosti nekog od članova Povjerenstva pravo glasa ima njegov zamjenski član.
U radu Povjerenstva svaki član odnosno njegov zamjenik nadležan je za poslove iz djelokruga rada ministarstva koje predstavlja.
Ukoliko neki od predstavnika Povjerenstva nisu u mogućnosti dati suglasnost na zatraženi izvoz u roku od 15 dana od dana održanog sastanka Povjerenstva, a da pri tom nisu donijeli odluku o odbijanju zahtjeva, ministar nadležan za gospodarstvo (u daljnjem tekstu: ministar) zatražit će pisano očitovanje nadležnih ministara po predmetnom zahtjevu.
Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka imenuje i razrješava ministar na temelju prijedloga ministara nadležnih za obranu, unutarnje poslove, vanjske poslove i gospodarstvo, a sastoji se jednog člana i jednog zamjenika člana iz svakoga nadležnog ministarstva. Predsjednik Povjerenstava je član iz ministarstva nadležnog za gospodarstvo.
Ministar donosi poslovnik o radu Povjerenstva iz stavka 2. ovoga članka.
Članak 7.
Iznimno od članka 6.#clanak6 stavka 2. ovoga Zakona:
– dozvole za uvoz robe namijenjene Oružanim snagama Republike Hrvatske i policiji izdaje Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova,
– dozvole za izvoz robe za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske i policije, s namjerom vraćanja iste u državu, izdaje Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova,
– dozvole za izvoz robe na temelju donacije Vlade Republike Hrvatske izdaje Ministarstvo obrane, odnosno Ministarstvo unutarnjih poslova u slučaju da se radi o robi iz njegove nadležnosti,
– dozvole za izvoz robe na temelju međunarodnih vojnih sporazuma čiji je potpisnik Republika Hrvatska, izdaje Ministarstvo obrane,
– odobrenje za provoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava preko teritorija Republike Hrvatske izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova.
Članak 8.
Ministarstvo izdaje izvoznu, odnosno uvoznu dozvolu za svaki pojedinačni izvoz odnosno uvoz.
Dozvole iz stavka 1. ovoga članka izdaju se s rokom važenja do šest mjeseci i ne mogu se produžiti.
Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj dozvola iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 9.
Iznimno od članka 8.#clanak8 stavka 1. ovoga Zakona, Ministarstvo može izdati opću izvoznu dozvolu za izvoz istovrsne robe vojne namjene, za jednu ili više država, a uzimajući u obzir vrstu robe, vrstu i dugoročnost izvoznih poslova te državu u koju se ta roba izvozi.
Opća izvozna dozvola može se izdati samo za izvoz oklopne ili zaštitne opreme, konstrukcija i komponenti iz kategorije ML13. Popisa iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona s rokom važenja do jedne godine i ne može se produžiti.
Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj dozvole iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 10.
Na zahtjev uvoznika Ministarstvo izdaje potvrdu o krajnjem korisniku za uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe.
Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj potvrde iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 11.
Izvoz i uvoz robe, na temelju ovoga Zakona, mogu obavljati pravne i fizičke osobe – obrtnici (u daljnjem tekstu: osobe) upisane u Očevidnik izvoznika i uvoznika robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe (u daljnjem tekstu: Očevidnik).
Prije započinjanja djelatnosti izvoza, odnosno uvoza osobe su dužne zatražiti upis u Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka.
Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.
Ministar će pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja Očevidnika iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 12.
Upis u Očevidnik iz članka 11.#clanak11 stavka 1. ovoga Zakona, obavlja se na temelju pisanog zahtjeva, ovjerenog žigom i vlastoručnim potpisom odgovorne osobe u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtu.
Podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka dužan je uz zahtjev priložiti sljedeću dokumentaciju:
– ovjerenu presliku rješenja Ministarstva unutarnjih poslova o obavljanju djelatnosti proizvodnje odnosno prometa oružja i streljiva ili eksplozivnih tvari,
– matični odnosno porezni broj osobe,
– carinski identifikacijski broj,
– uvjerenje nadležnog tijela da podnositelj zahtjeva, odnosno odgovorna osoba u pravnoj ili fizičkoj osobi, nije pod istragom odnosno da nije kažnjavana za kazneno djelo radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnim ubojnim sredstvima, ne starije od šest mjeseci,
– naziv banke i dokument ovjeren od banke čiji je deponent (kopije posljednjega bilančnog stanja i bilancu uspjeha, potvrdu da osoba nije u blokadi posljednjih šest mjeseci, kopiju kartona deponiranih potpisa),
– izjavu o broju i strukturi zaposlenih,
– izjavu kojom se odgovorna osoba u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtu, obvezuje da će nadležnom nadzornom tijelu omogućiti nadzor nad poslovanjem u oblasti izvoza i uvoza, kao i kontroli smještajnog prostora i prijevoznih sredstava.
Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Očevidnik iz članka 11.#clanak11 stavka 1. ovoga Zakona.
Članak 13.
Osoba upisana u Očevidnik iz članka 11.#clanak11 ovoga Zakona dužna je pisanim putem dostaviti sve promjene podataka iz članka 12. stavka 2. podstavka 1. do 5., na temelju kojih je upisana u Očevidnik, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene te podatke iz podstavka 6. istog članka u roku od 30 dana.
Članak 14.
Osoba će biti brisana iz Očevidnika ako:
– se utvrde nove činjenice, za koje da je bilo saznanja prilikom upisa u Očevidnik, ne bi bilo moguće izvršiti upis osobe u Očevidnik,
– je odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtu pravomoćno osuđena za kazneno djelo protiv imovine ili mu je izrečena ili traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je u potpunosti ili djelomično obuhvaćena njegovim predmetom poslovanja,
– ne posluje sukladno odredbama ovoga Zakona,
– krši međunarodne sankcije,
– prestane s obavljanjem djelatnosti,
– prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je rješenje izdano,
– na zahtjev osobe upisane u Očevidnik.
POSTUPANJE PO ZAHTJEVU ZA IZVOZ I UVOZ
Članak 15.
Zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz robe podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu.
Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može sadržavati robu iz samo jedne tarifne oznake odnosno samo jedne ML oznake iz Popisa o robi vojne namjene.
Uz zahtjev za izvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava potrebno je priložiti uvoznu dozvolu izdanu od nadležnog tijela države u koju se roba izvozi, te izvorni primjerak potvrde o krajnjem korisniku ovjerenu od nadležnog tijela države u koju se roba izvozi.
Uvoznu dozvolu iz stavka 3. ovoga članka nije potrebno priložiti uz zahtjev za izvoz ukoliko za predmetnu robu u državi uvoza nije potrebno ishoditi uvoznu dozvolu.
Potvrdu o krajnjem korisniku iz stavka 3. ovoga članka nije potrebno priložiti uz zahtjev za izvoz ukoliko se radi o privremenom izvozu za potrebe izložbe ili privremenom izvozu radi popravka robe kod proizvođača, te izvozu uzoraka oklopne ili zaštitne opreme, konstrukcija i komponeti iz kategorije ML13. Popisa iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona.
Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka, te popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev, propisuje ministar.
Članak 16.
O zahtjevu iz članka 15.#clanak15 stavka 1. ovoga Zakona Povjerenstvo odlučuje u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, odnosno u roku od 60 dana ako je u postupku izdavanja dozvole potrebno izvršiti dodatne provjere.
Članak 17.
Ministarstvo je dužno izdati zatraženu dozvolu u roku sedam dana, od dana dobivanja suglasnosti od strane Povjerenstva.
U slučaju kada Povjerenstvo uskrati dati suglasnost za zatraženi izvoz odnosno uvoz, Ministarstvo je dužno u roku sedam dana obavijestiti podnositelja zahtjeva o nemogućnosti izdavanja izvozne, odnosno uvozne dozvole.
Ministarstvo će obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlogu radi kojeg Povjerenstvo nije dalo suglasnost za zatraženi izvoz odnosno uvoz, osim ako je stav Povjerenstva temeljen na informaciji koja je zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom klasificirana odgovarajućim stupnjem tajnosti ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Članak 18.
Dozvola i drugi dokumenti dobiveni na temelju ovoga Zakona nisu prenosivi na drugu osobu.
U slučaju postupanja suprotno stavku 1. ovoga članka, osoba na koju dozvola i drugi dokumenti glase, gubi sva prava proistekla na temelju ovoga Zakona.
Članak 19.
U slučaju uvoza robe radi izvoza u treću državu, podnositelj zahtjeva je dužan na zahtjev Ministarstva, uz zahtjev za izvoz priložiti i suglasnost nadležnog tijela države podrijetla robe, odnosno države iz koje se roba namjerava uvesti, kojom se daje suglasnost za izvoz predmetne robe u treću državu.
U slučaju izvoza ranije uvezene robe, Ministarstvo može zatražiti od podnositelja zahtjeva da uz zahtjev za izvoz priloži i suglasnost o promjeni krajnjeg korisnika robe, izdanu od nadležnog tijela države iz koje je roba uvezena.
Članak 20.
U slučaju postojanja opravdane sumnje u vjerodostojnost, odnosno pravnu valjanost priložene dokumentacije, Ministarstvo će na prijedlog Povjerenstva istu proslijediti nadležnim tijelima na daljnje postupanje.
Članak 21.
Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za izvoz, odnosno uvoz ako Povjerenstvo utvrdi da bi izdavanje zatražene dozvole bilo u suprotnosti s vanjskopolitičkim ili gospodarskim interesom Republike Hrvatske, te u suprotnosti s načelima Kodeksa ponašanja Europske unije za izvoz oružja, te ako:
– bi se izdavanjem dozvole ugrozilo izvršavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske,
– bi se izdavanjem dozvole ugrozila sigurnost ili obrambeni interesi Republike Hrvatske,
– je u suprotnosti sa strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske,
– bi se izdavanjem dozvole omogućilo izbijanje i nastavak oružanih sukoba u državi krajnje uporabe robe,
– bi se izdavanjem dozvole omogućilo poticanje nemira u državi krajnje uporabe robe,
– bi se izdavanjem dozvole za izvoz omogućilo nepoželjnim osobama da, protivno volji izvoznika, dođu u posjed izvezene robe,
– se utvrdi da je roba za koju se traži izvozna dozvola predmet policijskih izvida ili sudskih sporova,
– podnositelj zahtjeva u roku od 30 dana, od dana primljene obavijesti od strane Ministarstva, ne izvrši dopunu nepotpunog zahtjeva.
Članak 22.
U slučaju podnošenja zahtjeva za izdavanje izvozne dozvole u državu koja se nalazi na popisu država za koje su propisane restriktivne mjere UN, EU, OESS ili drugih međunarodnih organizacija čijim se restriktivnim mjerama Republika Hrvatska pridružila, dozvola se može izdati samo za humanitarno korištenje ili za potrebe mirovnih snaga.
Članak 23.
Prije sklapanja ugovora o kupnji ili prodaji robe vojne namjene odnosno nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, osobe mogu zatražiti od Ministarstva mišljenje da li je obavljanje predmetne djelatnosti s određenim brokerom, kupcem, uvoznikom, krajnjim korisnikom, te državom krajnje uporabe robe u suprotnosti s odredbama članka 21.#clanak21 ovoga Zakona.
Ministarstvo je dužno zainteresiranu osobu obavijestiti je li broker, kupac, uvoznik, krajnji korisnik ili država krajnje uporabe, poželjni sudionik u navedenom poslu.
Članak 24.
Ministarstvo će donijeti rješenje o opozivu izdane dozvole, ako se utvrdi:
– da jedan ili više uvjeta, na temelju kojih je dozvola izdana, više ne postoji,
– da je dozvola izdana na temelju netočnih ili nepotpunih podataka, a da je podnositelj zahtjeva znao ili je morao znati, da su ti podaci netočni ili nepotpuni,
– na zahtjev osobe na koju dozvola glasi.
Republika Hrvatska nije odgovorna za troškove koji su nastali ili će nastati opozivom izdane dozvole.
Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.
Članak 25.
Ministarstvo vodi bazu podataka o zatraženim, izdanim, realiziranim i opozvanim dozvolama, te odbijenim zahtjevima za izvoz i uvoz robe, te pružanje usluga iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona.
Ministarstvo je dužno do 30. travnja tekuće godine, izraditi godišnje izvješće o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, za prethodnu godinu i dostaviti ga Vladi Republike Hrvatske sa stupnjem tajnosti.
Ministarstvo je dužno do 30. svibnja tekuće godine, izvješće iz stavka 2. ovoga članka, osim povjerljivih podataka, objaviti na internet stranici Ministarstva.
Povjerljivi podaci iz stavka 3. ovoga članka su imena tvrtki, pojedinačni financijski pokazatelji, odbijeni zahtjevi, te drugi podaci sukladno Zakonu o zaštiti podataka.
Članak 26.
Osobe koje obavljaju djelatnost izvoza, odnosno uvoza robe dužne su:
– voditi posebni registar transakcija koje se obavljaju prema ovom Zakonu i čuvati dokumentaciju o transakcijama i prijevozu, najmanje 10 godina od završenog izvoza odnosno uvoza,
– poštivati rokove i uvjete pod kojima su dozvole izdane, te odmah obavijestiti Ministarstvo o bilo kojoj nastaloj promjeni,
– o svakoj promjeni podataka o posredniku ili krajnjem korisniku, pisanim putem obavijestiti Ministarstvo u roku od 10 dana od dana nastanka promjene,
– u roku od 15 dana, nakon izvršenog izvoza odnosno uvoza, pisanim putem izvijestiti Ministarstvo o izvršenom izvozu odnosno uvozu robe, te priložiti dokumentaciju na temelju koje je izvršen izvoz odnosno uvoz,
– na zahtjev Ministarstva dostaviti potvrdu o primitku robe,
– poštivati ostale obveze proistekle iz dozvole i ovoga Zakona.
Članak 27.
Dokumentacija iz članka 26.#clanak26 podstavka 4. ovoga Zakona mora sadržavati sljedeće:
– obavijest o izvršenom izvozu odnosno uvozu,
– kopiju dozvole na temelju koje je izvršen izvoz odnosno uvoz robe,
– presliku carinske deklaracije,
– serijske brojeve oružja,
– ostalu dokumentaciju, ovisno o vrsti robe.
Članak 28.
Deklarant je dužan u carinsku deklaraciju iz članka 27.#clanak27 podstavka 3. ovoga Zakona, uvrstiti sljedeće podatke:
– puni naziv i adresu izvoznika odnosno uvoznika,
– broj izvozne odnosno uvozne dozvole na temelju koje je izvršen carinski postupak,
– naziv robe sukladan nazivu u predmetnoj dozvoli,
– količinu robe izraženu u jedinici mjere koja je navedena u predmetnoj dozvoli,
– vrijednost robe izraženu u valuti koja je navedena u predmetnoj dozvoli,
– tarifnu oznaku robe,
– ML oznaku navedenu u Popisu iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona ako se radi o takvoj vrsti robe.
USLUGE
Članak 29.
Pružanjem usluga iz članka 2.#clanak2 podstavka 8. ovoga Zakona mogu se baviti osobe registrirane za obavljanje djelatnosti proizvodnje, odnosno posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu robom navedenom u Popisu iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, te upisane u Očevidnik pružatelja usluga za robu vojne namjene.
Očevidnik iz stavka 1. ovoga članka vodi Ministarstvo.
Ministar će pravilnikom propisati sadržaj i način vođenja Očevidnika iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 30.
Upis u Očevidnik iz članka 29.#clanak29 stavka 1. ovoga Zakona obavlja se na temelju pisanog zahtjeva osobe.
Uz zahtjev osobe su dužne priložiti sljedeću dokumentaciju:
– ovjerenu presliku rješenja nadležnog tijela o registriranoj djelatnosti,
– matični, odnosno porezni broj osobe,
– uvjerenje nadležnog tijela da podnositelj zahtjeva, odnosno odgovorna osoba u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtu, nije kažnjavana za kazneno djelo i da nije pod istragom,
– naziv banke i dokument ovjeren od banke čiji je deponent,
– izjavu o broju i strukturi zaposlenih,
– izjavu kojom se odgovorna osoba u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtu, obvezuje da će nadležnom nadzornom tijelu omogućiti nadzor nad poslovanjem u oblasti pružanja usluga,
– izjavu kojom odgovorna osoba u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtu, ovlašćuje jednu ili više uposlenih osoba da za ime i račun te tvrtke obavlja brokerske usluge.
Ministarstvo donosi rješenje o upisu u Očevidnik iz članka 29.#clanak29 stavka 1. ovoga Zakona.
Članak 31.
Ministarstvo će odbiti upis u Očevidnik iz članka 29.#clanak29 ovoga Zakona ako:
– su svjesno dostavljene lažne informacije ili dokumenti s elementima falsifikata,
– je tijekom posljednjih pet godina, podnositelj zahtjeva kršio zakonsku regulativu koja se odnosi na uvoz, izvoz ili provoz robe vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava, te pružanje usluga za robu vojne namjene,
– je tijekom posljednjih pet godina, podnositelj zahtjeva kršio međunarodne sankcije;
– se protiv podnositelja zahtjeva provode policijski izvidi radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava,
– je pokrenut istražni ili kazneni postupak radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava,
– je podignuta optužnica ili je osoba bila osuđena radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava,
– postoje drugi opravdani razlozi.
Članak 32.
Prije početka pružanja usluge, osoba upisana u Očevidnik iz članka 29.#clanak29 stavka 1. ovoga Zakona dužna je zatražiti od Ministarstva dozvolu za pružanje usluge.
Dozvolu iz stavka 1. ovoga članka izdaje Ministarstvo, na temelju suglasnosti Povjerenstva, za svaku pojedinačnu aktivnost, s rokom važenja do najduže dvanaest mjeseci i ne može se produžiti.
Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj dozvole iz stavka 1. ovoga članka.
Stavak 1. i 2. ovoga članka ne primjenjuju se ako je tehnička pomoć pružena u obliku informacije koja je u »javnom vlasništvu« ili je dio »temeljnih znanstvenih istraživanja« te ako se radi o pružanju usluga za potrebe Oružanih snaga Republike Hrvatske.
Članak 33.
Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje pružanja usluge podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu.
Ministar će pravilnikom propisati oblik i sadržaj obrasca iz stavka 1. ovoga članka, te popis dokumenata koji se prilažu uz zahtjev.
Članak 34.
Odredbe ovoga Zakona ne odnose se na pružatelja usluga koji, na temelju odluke Ministarstva obrane ili nekoga drugoga državnog tijela, djeluju u okviru vojnih ili humanitarnih misija.
Članak 35.
O zahtjevu iz članka 33.#clanak33 ovoga Zakona Povjerenstvo odlučuje u roku od 15 dana od dana uredno podnesenog zahtjeva, odnosno 60 dana, ako je u postupku izdavanja dozvole potrebno izvršiti dodatne provjere.
Članak 36.
Ministarstvo je dužno izdati zatraženu dozvolu za pružanje usluge u roku sedam dana od dana dobivanja suglasnosti Povjerenstva.
U slučaju kada Povjerenstvo uskrati suglasnost za pružanje usluge, Ministarstvo je dužno u roku sedam dana obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlogu radi kojeg Povjerenstvo nije dalo suglasnost za pružanje usluge.
Ministarstvo neće obavijestiti podnositelja zahtjeva o razlogu radi kojeg Povjerenstvo nije dalo suglasnost za pružanje usluge, ako je stav Povjerenstva temeljen na informaciji koja je zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom klasificirana odgovarajućim stupnjem tajnosti ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.
Članak 37.
Ministarstvo će odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za pružanje usluga iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona, ako Povjerenstvo iz članka 6.#clanak6 stavka 2. ovoga Zakona, utvrdi da bi izdavanje zatražene dozvole bilo u suprotnosti s vanjskopolitičkim ili gospodarskim interesom Republike Hrvatske, te u suprotnosti s načelima Kodeksa ponašanja Europske unije za izvoz oružja, te ako:
– bi se izdavanjem dozvole ugrozilo izvršavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske,
– bi se izdavanjem dozvole ugrozila sigurnost ili obrambeni interesi Republike Hrvatske,
– je u suprotnosti sa strategijom nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske,
– bi se izdavanjem dozvole omogućilo izbijanje i nastavak oružanih sukoba u državi krajnje uporabe robe,
– bi se izdavanjem dozvole omogućilo poticanje nemira u državi krajnje uporabe robe,
– bi se izdavanjem dozvole omogućilo nepoželjnim osobama da, protivno volji izvoznika, dođu u posjed izvezene robe,
– se utvrdi da je roba za koju se traži dozvola predmet policijskih izvida ili sudskih sporova,
– podnositelj zahtjeva u roku od 15 dana, od dana primljene obavijesti od strane Ministarstva, ne izvrši dopunu nepotpunog zahtjeva.
Članak 38.
Osoba koja obavlja djelatnost pružanja usluge za robu vojne namjene dužna je:
– voditi registar usluga koje se obavljaju na temelju odredbi ovoga Zakona,
– poštovati rokove i uvjete pod kojima je dozvola iz članka 32.#clanak32 ovoga Zakona izdana,
– u roku 15 dana od dana obavljene djelatnosti pružanja usluge ili po isteku roka valjanosti dozvole iz članka 32.#clanak32 ovoga Zakona, pisanim putem obavijestiti Ministarstvo o poduzetim radnjama, proisteklim na temelju dozvole,
– čuvati svu dokumentaciju i informacije povezane s tom uslugom, najmanje 10 godina od izvršene usluge,
– poštivati i ostale odredbe proistekle iz dozvole i ovoga Zakona.
Članak 39.
Ministarstvo će odlukom poništiti rješenje iz članka 30.#clanak30 stavka 3. ovoga Zakona ako:
– se utvrde nove činjenice, za koje da je bilo saznanja prilikom upisa u Očevidnik iz članka 29.#clanak29 ovoga Zakona, ne bi bilo moguće izvršiti upis osobe u Očevidnik,
– je odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtu pravomoćno osuđena za kazneno djela protiv imovine, ili mu je izrečena ili traje sigurnosna mjera zabrane obavljanja zanimanja koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno njegovim predmetom poslovanja,
– osoba ne posluje sukladno odredbama ovoga Zakona,
– osoba krši međunarodne sankcije,
– je osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi ili obrtu, pravomoćno osuđena radi nezakonitosti u postupanju s robom vojne namjene ili nevojnih ubojnih sredstava,
– osoba prestane ispunjavati uvjete na temelju kojih je rješenje izdano,
– osoba prestane s radom,
– na zahtjev osobe upisane u Očevidnik.
NADZOR
Članak 40.
Nadzor nad izvršavanjem obveza proisteklih na temelju ovoga Zakona, provodi tijelo koje izdaje dozvole u suradnji s drugim tijelima koja sudjeluju u postupku izdavanja dozvola, te druga državna tijela u skladu sa svojim nadležnostima.
Provođenje nadzora na temelju ovoga Zakona uključuje nadzor prije, tijekom i nakon izdavanja dozvole.
O rezultatima provedenog nadzora izrađuje se pisano izvješće te dostavlja ministru.
U slučaju utvrđenih nepravilnosti, ministar će o istima obavijestiti nadležna državna tijela radi daljnjeg postupanja.
Članak 41.
Tijekom provođenja nadzora, nadzorna tijela iz članka 39.#clanak39 stavka 1. ovoga Zakona mogu:
– zatražiti informacije od podnositelja zahtjeva, neophodne za provođenje nadzora,
– zatražiti informacije od drugih državnih tijela i službi, neophodne za provođenje nadzora,
– zatražiti pomoć nadležnih tijela drugih država, radi prikupljanja dodatnih informacija neophodnih za provođenje nadzora,
– obavljati nadzor nad pridržavanjem obveza proisteklih na temelju dozvole,
– obavljati nadzor krajnjeg korisnika robe.
Nadzorna tijela dužna su se pridržavati odredbi vezanih za povjerljivost službenih, proizvodnih i komercijalnih tajni, te osoba koje su podvrgnute nadzoru.
Članak 42.
Za potrebe obavljanja zadataka utvrđenih ovim Zakonom Ministarstvo u okviru svojih nadležnosti surađuje s drugim tijelima državne uprave i sigurnosnim agencijama, te međunarodnim organizacijama i nadležnim tijelima drugih država kojima u skladu s preuzetim obvezama Republike Hrvatske dostavlja odgovarajuće podatke.
Članak 43.
Ministarstvo je dužno sudjelovati u razmjeni informacija o izvoznim i uvoznim aktivnostima s drugim državama članicama Europske unije, uključujući i usluge.
Sudjelovanje uključuje i razmjenu informacija o registriranim pružateljima usluga i njihovim aktivnostima te razmjenu na području zakonske regulative.
KAZNENE ODREDBE
Članak 44.
Kaznom zatvora od jedne do pet godina kaznit će se osoba za koju pravosudna tijela Republike Hrvatske utvrde da je izvezla robu navedenu u Popisu iz članka 3.#clanak3 ovoga Zakona bez dozvole ili na temelju krivotvorene potvrde o krajnjem korisniku te osoba koja je postupila suprotno odredbi članka 29.#clanak29 stavka 1. i članka 32.#clanak32 stavka 1. ovoga Zakona, u mjeri koja može ugroziti:
– izvršavanje međunarodnih obveza Republike Hrvatske, posebno sankcija,
– vanjskopolitičke interese Republike Hrvatske.
Ako je kaznenim djelom iz stavka 1. ovoga članka prouzročena smrt više osoba, ili je prouzročena imovinska šteta velikih razmjera, počinitelja će se kazniti kaznom zatvora od najmanje pet godina.
Istom kaznom kaznit će se i fizička osoba – pojedinac koji obavlja poslove iz članka 2.#clanak2 podstavka 3., 5. i 8. ovoga Zakona, bez dozvole Ministarstva, osim ako je to dozvoljeno drugim zakonom.
PREKRŠAJNE ODREDBE
Članak 45.
Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se utvrdi da je pokušala izvesti ili je izvezla robu navedenu u Popisu iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona bez dozvole te ako je roba izvezena na temelju dozvole izdane na temelju netočnih ili nepotpunih podataka.
Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka i odgovorna osoba u pravnoj osobi.
Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako se utvrdi da je pokušala izvesti ili je izvezla robu navedenu u Popisu iz članka 4.#clanak4 ovoga Zakona bez dozvole te ako je roba izvezena na temelju dozvole izdane na temelju netočnih ili nepotpunih podataka.
Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka, uz novčanu kaznu, može se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti izvoza, odnosno uvoza robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe u trajanju od najmanje tri mjeseca do najdulje jedne godine.
Članak 46.
Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba – obrtnik u slučaju kršenja odredbe iz članka 13.#clanak13 stavka 1., članka 26.#clanak26 stavka 1. podstavka 4. i 6., članka 28.#clanak28 te članka 38.#clanak38 stavka 1. podstavka 5. ovoga Zakona.
Članak 47.
Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi ako postupa suprotno odredbama članka 26.#clanak26 te članka 38.#clanak38 ovoga Zakona.
Članak 48.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba – obrtnik ako:
– postupa suprotno odredbama članka 18.#clanak18 ovoga Zakona,
– postupa suprotno odredbama članka 26.#clanak26 podstavka 1., 2., 3. i 5. ovoga Zakona,
– postupa suprotno odredbama članka 27.#clanak27 ovoga Zakona,
– postupa suprotno odredbama članka 38.#clanak38 podstavka 1., 2., 3. i 4 ovoga Zakona.
Članak 49.
Novčanom kaznom u iznosu od 10.000.00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ako:
– postupa suprotno odredbama članka 11.#clanak11 ovoga Zakona,
– je počinio prekršaj iz članka 24.#clanak24 stavka 1. podstavka 2. ovoga Zakona,
– postupa suprotno odredbama članka 29.#clanak29 ovoga Zakona,
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 50.
Prava koja proistječu iz pojedinačnih akata, koje su donijela nadležna tijela u svezi s izvozom i uvozom robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava za komercijalne svrhe, a nisu u potpunosti iskorištena do dana početka primjene ovoga Zakona, mogu se iskoristiti u rokovima utvrđenim tim aktima.
Članak 51.
Uredbe iz članka 3.#clanak3 i 4.#clanak4 ovoga Zakona Vlada će donijeti u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 52.
Propise iz članka 6.#clanak6, 8.#clanak8, 9.#clanak9, 10.#clanak10,11.#clanak11, 15.#clanak15, 29.#clanak29, 30.#clanak30, 32.#clanak32 te članka 33.#clanak33 ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Članak 53.
Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2009., osim odredbi članka 43.#clanak43 ovoga Zakona koje stupaju na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju.
Klasa: 331-02/08-01/02
Zagreb, 15. srpnja 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

 

zatvori
Zakon o izvozu i uvozu robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !