Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/94-ispr, XX/94-(čl. 25. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna za 1995. godinu), XX/95, XX/95-(čl. 170. i 171. Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske), XX/95-(čl. 12. Zakona o plaćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika), XX/96-(v. čl. 25. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1996. godinu),XX/96-(čl. 26. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu) prestao važiti novim Zakonom iz “Narodne novine”, br.  XX/01-vidjeti čl. 130; XX/01-čl. 28. Uredbe o nazivima radnih mjesta…)
označi tražene riječi printaj stranicu
98 31.12.1994 Odluka o proglašenju Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L31958 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1995. GODINU

Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 29. prosincu 1994. godine.

Broj: PA 4-122/94

Zagreb, 31. prosinca 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1995. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način izvršavanja Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1995. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), upravljanje prihodima i izdacima Proračuna, državnom imovinom i dugovima te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Članak 2.

(1) Proračun se sastoji od bilance prihoda i izdataka te računa financiranja.

(2) U bilanci prihoda i izdataka iskazuju se porezni i neporezni prihodi i drugi prihodi i primici od državne imovine te izdaci utvrđeni za financiranje javnih troškova na razini države na temelju zakonskih i drugih propisa.

(3) U računu financiranja iskazuju se zaduživanja i otplata sredstava po zaduženju Proračuna, što je povezano s financiranjem salda bilance prihoda i izdataka.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima i izdacima

Članak 3.

(1) Sredstva Proračuna osiguravaju se proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici) koji su u Posebnom dijelu Proračuna određeni za nositelje sredstava na pojedinim pozicijama.

(2) Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 4

Korisnici koriste sredstva Proračuna u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, a po dinamici utvrđenoj tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Članak 5.

(1) Korisnici moraju pri dogovaranju o uvjetima za ispunjavanje obveza koje se podmiruju iz proračuna uzimati u obzir ugovorene rokove plaćanja.

(2) Pri dogovaranju o obvezama nije moguće uzimati u obzir revalorizaciju obveza, ukoliko to ugovorom nije drukčije određeno.

(3) Korisnici koriste sredstva za plaćanje već izvršenih isporuka i usluga. Dogovaranje avansnog plaćanja moguće je na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva financija, uz primjereno osiguranje avansnog plaćanja.

Članak 6. Postupak nabavke investicijskih dobara i usluga mora se obavljati u skladu sa propisom Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Vlada) o postupku nabave roba i usluga i ustupanja radova.

2. Izvršavanje proračuna

Članak 7.

Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova za izvršavanje Proračuna, u skladu s njegovim likvidnim mogućnostima.

Članak 8.

(1) Korisnici smiju preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim i mjesečnim planom za izvršavanje Proračuna.

(2) Iznimno, zbog neusklađenog priljeva sredstava u Proračun s tromjesečnim i mjesečnim planovima rashoda, Ministarstvo financija može izmijeniti dinamiku doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 9.

(1) Ministarstvo financija izrađuje financijske tromjesečne i mjesečne planove izvršenja po korisnicima i izdacima.

(2) Ministarstva koja su nadležna za proračunske korisnike utvrđuju računske tromjesečne i mjesečne planove izvršenja izdataka po svojim korisnicima u okviru odobrenih sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Korisnici su obvezni Ministarstvu financija dostavljati tromjesečne financijske planove za izvršavanje Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja.

(2) Korisnici su obvezni Ministarstvu financija do 15. u tekućem mjesecu dostavljati prijedlog mjesečnog računskog plana za sljedeći mjesec, po postavkama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom.

(3) Na osnovi prijedloga mjesečnih računskih planova korisnika, Ministarstvo financija utvrđuje mjesečni plan za izvršavanje proračuna za sljedeći mjesec te ga do 25. u tekućem mjesecu dostavlja korisnicima.

(4) Ako korisnik ne podnese Ministarstvu financija prijedlog mjesečnog računskog plana u roku iz stavka 1. ovoga članka, mjesečni plan za tog korisnika utvrđuje Ministarstvo financija.

Članak 11.

Ministarstvo financija prenosi neutrošena prava po pojedinim stavkama izdataka u mjesečnom planu za izvršavanje proračuna na iste stavke u planu za izvršavanje proračuna za sljedeći mjesec.

Članak 12

(1) Izdaci koji nisu predviđeni mjesečnim planom za izvršavanje proračuna ili izdaci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavki u mjesečnom planu za izvršavanje proračuna (u daljnjem tekstu: nepredviđeni izdaci) mogu se podmiriti uz suglasnost Ministarstva financija.

(2) Ministarstvo financija suglasit će se s isplatom izdataka iz stavka 1. ovoga članka, ako isplate proizlaze iz državnog duga ili se zasnivaju na drugim obvezama preuzetim zakonom.

(3) Ministarstvo financija suglasit će se s isplatama iz stavka 2. ovoga članka samo ako se isplate podmire dodatnim prihodima ili uštedama na drugim stavkama mjesečnog plana za izvršavanje proračuna.

Članak 13.

(1) Ako pojedini korisnik ne bude mogao nepredviđene izdatke podmiriti iz vlastitih ušteda, Vlada može, na prijedlog Ministarstva financija i nadležnog ministarstva, odlučiti da se ti izdaci podmire iz ušteda drugih korisnika ili smanjenjem sredstava na njihovim pozicijama.

(2) O podmirenju izdataka iz stavka 1. ovoga članka, Vlada izvješćuje Sabor Republike Hrvatske.

Članak 14.

(1) O korištenju sredstava cjelokupne Tekuće rezerve Proračuna odlučuje Vlada u cijelosti.

(2) Predsjednik Vlade može raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Proračuna do iznosa od 500.000,000 kuna.

(3) Ministar financija može raspolagati sredstvima Tekuće rezerve Proračuna do iznosa od 100.000,000 kuna.

Članak 15.

(1) Ako se tijekom godine, na temelju propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika što zahtijeva i povećana sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove troškove osiguravaju se iz Tekuće proračunske rezerve. (2) Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili se korisnik ukine, neutrošena sredstva za njegove troškove prenose se u Tekuću proračunsku rezervu ili na korisnika koji preuzme njegove poslove.

Članak 16.

(1) Devizna sredstva što ih ostvare korisnici uplaćuju se na poseban račun Republike kod banaka u Republici Hrvatskoj.

(2) Radi učinkovitijeg korištenja deviznih sredstava, Ministarstvo financija odredit će banku ili banke gdje će se uplaćivati ta sredstva.

Članak 17.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi iz Proračuna, vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tome donosi Ministarstvo financija.

Članak 18.

(1) Radi pravovremenog obračunavanja i doznačivanja proračunskih sredstava za 1995. godinu za plaće i druge namjene, korisnici su obvezni Ministarstvu uprave dostaviti rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa službenika, namještenika i dužnosnika koji se financiraju iz Proračuna.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka valja dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja i prestanka radnog odnosa službenika, namještenika i dužnosnika.

Članak 19.

(1) Korisnici ne mogu isplaćivati sredstva za ostala materijalna prava, osim za naknade troškova prijevoza na posao i s posla, otpremnine, dnevnice, terenski dodatak, odvojeni život od obitelji i pomoć u slučaju smrti.

(2) Naknada troškova prijevoza na posao i s posla isplaćuje se prema stvarnim troškovima prijevoza sredstvima javnog prometa, a na temlju potvrde prijevoznika.

(3) Pravo na pomoć iz stavka 1. ovoga članka ima obitelj službenika, namještenika i dužnosnika te službenik, namještenik i dužnosnik u slučaju smrti supružnika, djeteta i roditelja na skrbi.

(4) Visina pomoći iz stavka 3 ovoga članka iznosi tri prosječne mjesečne plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike Hrvatske u prethodna tri mjeseca prema podacima koji su objavljeni u "Narodnim novinama", a u slučaju smrti supružnika, djeteta i roditelja na skrbi jednu prosječnu mjesečnu plaću.

Članak 20.

(1) Ako službenicima, namještenicima i dužnosnicima kojima se sredstva za plaću osiguravaju u Proračunu prestane radni odnos radi odlaska u mirovinu, imaju pravo na otpremninu.

(2) Visina otpremnine iz stavka 1. ovoga članka iznosi tri prosječne mjesečne plaće isplaćene po djelatniku u gospodarstvu Republike u prethodna tri mjeseca prije umirovljenja, prema podacima o visini tih plaća koji su objavljeni u "Narodnim novinama".

Članak 21.

(1) Do promjene statusa javnog poduzeća "Hrvatske ceste" izvorni prihodi Javnog poduzeća "Hrvatske ceste" utvrđeni zakonima i drugim propisima od 1. siječnja 1995. godine prihod su Državnog proračuna.

(2) Do promjene statusa Javnog poduzeća "Hrvatske ceste" sredstva osigurana u Državnom proračunu za 1995. godinu u glavi 25. razdjelu 065 doznačivat će Ministarstvo financija izravno na žiro-račun Javnog poduzeća "Hrvatske ceste" u mjesečnim obrocima sukladno Programu privremenog financiranja Javnog poduzeća "Hrvatske ceste" nakon što ga prihvati Vlada.

Članak 22.

(1) Sredstva osigurana u Proračunu za otplatu ino-kredita za Hrvatske ceste i Hrvatske željeznice doznačivat će Ministarstvo financija poslovnoj banci.

(2) Ministarstvo financija zaključit će ugovor sa poslovnom bankom za izvršenje poslova iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 23.

(1) Korisnicima proračuna osiguravaju se sredstva za obavezno osiguranje iz članka 70.L31944 točke 2, 3. i 4 Zakona o osiguranju ("Narodne novine", br. 9/94.).

(2) Sredstva za naknadu štete na imovini koja nije osigurana prema stavku 1. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu za 1995. godinu i doznačivat će se proračunskim korisnicima za sanaciju štete.

Članak 24.

(1) U Proračunu se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja i članka 51.L31946 stavka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 75/93.).

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na temelju zakonite, pravilne i točne dokumentacije.

Članak 25.

Dok se ne izmijene odredbe članka 164.L31948 stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br 74/94.) i članak 18.L31950 stavka 2. Zakona o plaćama službenika i namještenika u javnim službama ("Narodne novine", br. 74/94.). te se odredbe za korisnike državnog proračuna neće primjenjivati.

Članak 26.

Invalidnine, nadoknade, socijalna skrb i druga osobna Primanja, za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu, mogu se povećavati isključivo na temelju odluke Vlade, na prijedlog Ministarstva Financija, bez obzira na sustav valorizacije tih primanja utvrđen posebnim propisima Republike.

Članak 27.

Ovlašćuje se Vlada da donosi odluke o visini dnevnice za službena putovanja i o visini nadoknada za sve korisnike koji se financiraju iz sredstava Proračuna i kojima se ti troškovi priznaju u izdatke za dobra i usluge.

Članak 28.

U 1995. godini u Proračunu se ne osiguravaju sredstva za obveze propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o zdravstvenom osiguranjuL31952 ("Narodne novine", br. 75/93.), osim za obveze iz članka 47. točke 1, 4, 5, 6. i 14. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Članak 29.

(1) Na prijedlog nadležnih ministarstava u 1995. godini Vlada odobrava programe i djelatnosti udruga građana od interesa za državu.

(2) Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka obvezna su izdati detaljne programe s namjenama, svotama i dinamikom korištenja sredstava.

Članak 30.

(1) Obveze Proračuna prema Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske, Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika Hrvatske i Republičkom fondu mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske neće se izvršavati u 1995. godini

(2) Obveze iz stavka 1. ovoga članka spomenuti fondovi podmirivat će iz svojih izvornih prihoda.

Članak 31.

(1) Za prvi obrok otplate po osnovi obveze Republike iz članka 5.L31953 Zakona o pretvaranju deviznih depozita građana u javni dug Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 106/93.), koji dospijeva za isplatu 30. lipnja 1995. godine, Republika Hrvatska izdat će bankama obveznice.

(2) Ugovor o izdavanju obveznica iz stavka 1. ovoga članka sa poslovnim bankama u ime Vlade zaključit će ministar financija.

Članak 32.

(1) U 1995. godini ne primjenjuju se prava propisana Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometuL31955 ("Narodne novine", br. 27/92. i 35/93.), osim za korisnike navedene u člancima 11-14. toga Zakona. Korisnici iz spomenutih članaka svoja će prava ostvariti putem Ministarstva obrane i Ministarstva rada i socijalne skrbi.

(2) Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometuL31956 ("Narodne novine", br. 40/94.) primjenjivat će se i u 1995. godini.

(3) Ministarstvo rada i socijalne skrbi predložit će izmjenu Uredbe iz stavka 2. ovoga članka u prvom tromjesečju 1995. godine.

Članak 33.

(1) Zbog neravnomjernog priljeva sredstava u županijske proračune, županijama se mogu odobravati kratkoročne pozajmice na teret Stalne rezerve Republike za neophodnu proračunsku potrošnju.

(2) Ministar financija ugovara uvjete korištenja kredita iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.

Sredstva ostvarena povratom kredita datih za jesensku sjetvu 1994. godine iz sredstava robnih zaliha uplaćuju se na poseban račun Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i koriste se za kreditiranje poljoprivrednih projekata koje utvrdi Vlada.

Članak 35.

(1) Ministar Financija donosi po potrebi detaljnije propise o izvršavanju ovoga Zakona

(2) Ministar Financija donijet će pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva proračunskih korisnika za doznačivanje sredstava iz Proračuna.

(3) Radi izvršavanja pravilnika iz stavka 2. ovoga članka ministar financija zaključit će ugovor sa Zavodom za platni promet.

Članak 36.

(1) Do donošenja pravilnika o prihodima ostvarenim obavljanjem osnovne i druge djelatnosti proračunskih korisnika primjenjuje se Uredba o prihodima organizacija znanosti, prosvjete, kulture, tehničke kulture i športa te drugih korisnika Proračuna Republike Hrvatske, ostvarenim obavljanjem vlastite djelatnostiL31957 ("Narodne novine", br 53A/91.) primjenjuje se i u 1995. godini.

(2) Uredba iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na organizacije socijalne skrbi kojima se sredstva za redovnu djelatnost osiguravaju u Proračunu.

(3) Prihodi iz članka 2. Uredbe iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na račune nadležnih ministarstava 10 dana nakon isteka mjeseca za koji su obavljeni obračun i naplata tih prihoda.

(4) Nadležna ministarstva obvezna su tromjesečno izvješćivati Ministarstvo financija o ostvarenim i na račune uplaćenim sredstvima iz stavka 3. ovoga članka te o namjeni njihova korištenja.

Članak 37.

Za obavljanje platnog prometa po uplatnim računima Proračuna, računima Proračuna i računima korisnika, Zavod za platni promet naplaćuje naknadu na teret tih računa prema ugovoru koji će ministar financija zaključiti sa Zavodom za platni promet.

Članak 38.

Kapitalne projekte i projekte obnove ratom razrušenih objekata u zdravstvu, socijalnoj skrbi, pravosuđu, upravi, gospodarstvu, znanosti, kulturi, školstvu, športu odobrava Vlada na prijedlog nadležnog ministarstva.

3. Proračunski nadzor

Članak 39.

Nadzor nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava obavlja Ministarstvo financija.

Članak 40.

(1) Korisnici moraju proračunskim inspektorima omogućiti obavljanje nadzora i dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koji se odnose na inspekcijski pregled.

(2) Proračunski inspektori dužni su prilikom vršenja nadzora čuvati državnu, vojnu, službenu i poslovnu tajnu.

Članak 41.

(1) Ako ovim Zakonom nije drukčije određeno, za proračunske inspektore i za izvršavanje proračunskog nadzora primjenjuju se odredbe zakona koji uređuje upravu i propisi o općem upravnom postupku.

(2) Ako proračunski inspektor prilikom obavljanja proračunskog nadzora utvrdi da je bio povrijeđen zakon ili drugi propis ili akt, čije provođenje nadzire, odlukom nalaže postupak za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku.

(3) Ako proračunski inspektor utvrdi da počinjene nepravilnosti imaju obilježje krivičnog djela, gospodarskih prijestupa ili prekršaja, predlaže pokretanje postupka radi prekršaja ili gospodarskog prijestupa ili prijavljuje krivično djelo.

Članak 42.

(1) Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno zakonu ili Proračunu, stavke izdataka u financijskom planu korisnika umanjuju se za opseg nenamjenski utrošenih sredstava ili se privremeno obustavlja isplata sredstava sa stavki s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

(2) Mjere iz prethodnog stavka izvršavaju se na temelju odluke koju donosi proračunski inspektor.

Članak 43.

(1) Protiv odluke proračunskog inspektora iz članka 41.#clanak41 stavka 2. i članka 42.#clanak42 stavka 2. ovoga Zakona, dozvoljena je žalba Vladi u roku od osam dana od uručenja odluke.

(2) Žalba protiv odluke proračunskog inspektora ne zadržava njezino izvršenje.

Članak 44.

O obavljenom nadzoru, zaključcima i odlukama Ministarstvo financija izvješćuje Vladu.

III. UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM I DUGOVIMA

1. Upravljanje državnom imovinom

Članak 45.

Ministarstvo financija može predložiti Vladi da odluči o upravljanju i raspolaganju dijelom državne imovine, ako je to potrebno radi osiguranja prihoda u bilanci prihoda i izdataka proračuna.

Članak 46.

(1) Korisnik koji stječe nekretninu mora pripremiti zemljišnoknjižni prijedlog i poslati ga Javnom pravobranitetjstvu u roku od 30 dana nakon stjecanja, ako zakonom nije drugačije određeno.

(2) Javno pravobraniteljstvo podnosi zemljišnoknjižni prijedlog nadležnom sudu.

Članak 47.

(1) Za besplatno stjecanje sredstava, čije bi vlasništvo ili uporaba prouzročilo nove troškove, potrebna je suglasnost Ministarstva financija.

(2) Javno pravobraniteljstvo može podnijeti zemljišnoknjižni prijedlog za upis nekretnine iz stavka 1. ovoga članka jedino ako je prijedlogu priložena suglasnost Ministarstva financija.

Članak 48.

(1) Država može stjecati udjele u trgovačkim društvima i zadrugama konverzijom neplaćenih poreza, carina i drugih davanja u postupcima prisilne nagodbe, u skladu sa Zakonom o prisilnoj nagodbi stečaju i likvidaciji.

(2) O stjecanju i raspolaganju udjelima iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Vlada, na prijedlog Ministarstva financija.

Članak 49.

(1) Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna i na računu Stalne rezerve upravlja Ministarstvo financija.

(2) Slobodna novčana sredstva moraju biti uložena tako da su na raspolaganju. (3) Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u Proračun.

2. Zaduživanje i upravljanje državnim dugom

Članak 50.

(1) Ovlašćuje se Vlada, da se može zadužiti kod komercijalnih banaka u inozemstvu do svote u protuvrijednosti od 80.000.000,00 kuna.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koristit će se za potrebe Ministarstva vanjskih poslova radi opremanja diplomatsko konzularnih predstavništava.

Članak 51.

(1) Ovlašćuje se Vlada da u ime Republike Hrvatske može davati jamstva javnim poduzećima na razini Republike i županijama do svote od 2.000.000.000,00 kuna.

(2) Jamstva iz stavka 1. ovoga članka odobravaju se na temelju jamstava prethodno ishođenih od poslovnih banaka.

(3) Država za izdana jamstva iz stavka 1. zaračunava proviziju u visini 0,5 % izdanog jamstva.

Članak 52.

Ministarstvo financija daje u promet državne vrijednosne papire i odlučuje o prijevremenom otkupu državnih vrijednosnih papira.

Članak 53.

(1) Promet državnim vrijednosnim papirima na tržištu vrijednosnih papira provodi se preko posebnog računa.

(2) Sredstva za intervencije pri trgovanju državnim vrijednosnim papirima na tržištu vrijednosnih papira osiguravaju se u Proračunu i izdvajaju na račun iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Prihodi od kamata za sredstva na računu iz stavka 1. ovoga članka uplaćuju se na taj račun.

(4) Sredstva na posebnom računu prema stanju na dan 31. prosinca u tekućoj godini prenose se u Proračun.

Članak 54.

(1) Novčanom kaznom od 7.500,00 do 30.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba korisnika Proračuna:

1. ako sredstva Proračuna ne uporabljuje za one namjene za koje su sredstva utvrđena i ako preuzme obveze iznad svote utvrđene u Proračunu (članak 3. i 4.),

2. ako Ministarstvu financija ne dostavi mjesečni i tromjesečni plan u propisanome roku (članak 10.),

3. ako devizna sredstva ne uplati na poseban račun banke koju odredi Ministarstvo financija (članak 16.),

4. ako pravovremeno ne dostavi rješenje o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa službenika, namještenika i dužnosnika (članak 18.),

5. ako sredstva isplati za dobra i usluge protivno članku 19.#clanak19 ovoga Zakona,

6. ako otpremninu isplati protivno članku 20.#clanak20 ovoga Zakona,

7. ako ne izvijesti Ministarstvo financija u propisanome roku (članak 36. stavak 4.),

(2) Imovinska korist pribavljena prekršajima iz točke 7. stavka 1. ovoga članka bit će oduzeta na temelju rješenja o prekršaju.

Članak 55. Novčane kazne i zaštitne mjere iz članka 54.#clanak54 ovoga Zakona naplaćuju se u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 56.

(1) Rješenja o prekršajima iz kaznenih odredbi ovoga Zakona donosi Porezna uprava Ministarstva financija. (2) Postupak o prekršaju pokreće ovlašteni službenik Porezne uprave. Protiv rješenja može se izjaviti žalba Središnjem uredu Porezne uprave, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak.

Članak 57.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama, a primjenjivat će se od 1. siječnja 1995 godine.

Klasa: 400-06/94-01/07

Zagreb, 29. prosinca 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Zakon o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !