Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načina isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama – (“Narodne novine”, br. XX/93, XX/96-(čl. 27. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske), XX/96-(čl. 28. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1997. godinu), XX/97-(čl. 25. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna RH za 1998. godinu), XX/98 - prestao važiti)
označi tražene riječi printaj stranicu
141 30.12.1997 Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L52685 Ustava Republike HrvatskeL52684, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1998. GODINU

Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 19. prosinca 1997.

Broj: 081-97-2131/1
Zagreb, 24. prosinca 1997.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1998. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju struktura prihoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1998. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje državnom imovinom i dugovima, korištenje vlastitih prihoda proračunskih korisnika, kaznene odredbe te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

(1) Opći se dio Proračuna sastoji od Bilance prihoda i izdataka te Računa financiranja, a Posebni dio sadrži raspored izdataka prema njihovoj vrsti i proračunskim korisnicima.

(2) U Bilanci prihoda i izdataka iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i primitci od državne imovine te sredstva za financiranje javnih izdataka na razini države na temelju zakonskih i drugih propisa.

(3) U Računu financiranja iskazani su zaduženja i otplate sredstava po proračunskim korisnicima, što je povezano s financiranjem salda Bilance prihoda i izdataka.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima i izdatcima

Članak 3.

(1) Sredstva se Proračuna osiguravaju proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici), koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

(2) Korisnici smiju proračunska sredstva koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste proračunska sredstva u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, prema redoslijedu utvrđenom tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Članak 5.

(1) Korisnici moraju pri ugovaranju uvjeta za ispunjavanje obveza koje se podmiruju iz Proračuna uzeti u obzir utvrđeni redoslijed priljeva i odljeva sredstava.

(2) Korisnici koriste sredstva za plaćanje isporučene robe i obavljenih usluga. Plaćanje predujma ugovara se na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva financija.

Članak 6.

Postupak nabave investicijskih dobara i usluga provodi se u skladu s propisima o postupku nabave roba i usluga i ustupanju radova.

2. Trošenje proračunskih sredstava

Članak 7.

Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova korisnika, u skladu s tekućim platežnim mogućnostima.

Članak 8.

(1) Korisnici smiju preuzimati obveze za koje su sredstva namjenski iskazana u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim i mjesečnim planovima njegova izvršavanja.

(2) Zbog neusklađenog priljeva sredstava u Proračun, prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Ministarstvo financija iznimno može izmijeniti redoslijed doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 9.

(1) Ministarstvo financija izvršava mjesečne i tromjesečne financijske planove po korisnicima i izdatcima, u skladu s raspoloživim sredstvima.

(2) Ministarstva koja su nadležna za proračunske korisnike utvrđuju mjesečne i tromjesečne računske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru odobrenih sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Korisnici su obvezni Ministarstvu financija dostavljati tromjesečne financijske planove izvršavanja Proračuna 15 dana prije početka tromjesečja.

(2) Korisnici su obvezni Ministarstvu financija, i to do 25. u tekućem mjesecu, dostavljati prijedlog o mjesečnomu računskom planu za sljedeći mjesec po stavkama utvrđenim tromjesečnim financijskim planom.

(3) Ako korisnik Ministarstvu financija ne podnese prijedlog o mjesečnomu računskom planu u roku iz stavka 1. ovoga članka, mjesečni plan za toga korisnika utvrđuje Ministarstvo financija.

Članak 11.

Neutrošena sredstva s pojedinih stavaka izdataka iz mjesečnog plana izvršavanja Proračuna Ministarstvo financija prenosi na iste stavke u plan izvršavanja Proračuna za sljedeće razdoblje u fiskalnoj godini.

Članak 12.

Iznimno se izdatci koji nisu predviđeni mjesečnim planom izvršavanja Proračuna ili izdatci koji zahtijevaju prekoračenje pojedinih stavaka u mjesečnom planu izvršavanja Proračuna (u daljnjem tekstu: nepredviđeni izdatci) mogu podmiriti uz suglasnost Ministarstva financija.

Članak 13.

(1) Ako pojedini korisnik ne bude mogao nepredviđene i nedovoljno predviđene izdatke podmiriti iz vlastitih ušteda, Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) iznimno može, na prijedlog Ministarstva financija i nadležnog ministarstva, odlučiti da se ti izdatci podmire iz ušteda drugih korisnika ili smanjenjem sredstava na njihovim stavkama.

(2) Korisnici ne smiju sredstva raspoređena za izdatke zaposlenicima preraspodjeljivati za izdatke materijala, energije, tekućeg održavanja i za ostale usluge.

(3) Korisnici smiju, prema odluci Vlade, obavljati preraspodjelu samo neutrošenih sredstava koja su planirana u Posebnom dijelu Proračuna.

(4) O svakoj preraspodjeli odluku donosi Vlada uz prethodno pribavljeno mišljenje od Ministarstva financija.

(5) O podmirenju izdataka iz stavka 1. ovoga članka Vlada izvješćuje Hrvatski državni sabor (u daljnjem tekstu: Sabor) polugodišnje.

Članak 14.

(1) O korištenju sredstava Tekuće zalihe proračuna u cijelosti odlučuje Vlada.

(2) Predsjednik Vlade može raspolagati sredstvima Tekuće zalihe proračuna do iznosa od 500.000,00 kuna.

(3) Ministar financija može raspolagati sredstvima Tekuće zalihe proračuna do iznosa od 100.000,00 kuna.

(4) O korištenju sredstava iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 15.

(1) Ako se tijekom godine, na temelju propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva i povećana sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva za njegove izdatke osiguravaju se iz Tekuće proračunske zalihe.

(2) Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili korisnik bude ukinut, neutrošena sredstva za njegove izdatke prenose se u Tekuću proračunsku zalihu ili na korisnika koji preuzme njegove poslove prema odluci koju Vlada donese na prijedlog Ministarstva financija.

Članak 16.

(1) Devizna sredstva koja ostvare korisnici obavljanjem usluga uplaćuju se na posebni devizni račun Ministarstva financija.

(2) Korisnici svoje devizne račune moraju zatvoriti do 31. ožujka 1998. godine i sredstva s tih računa prenijeti na račun iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Devizni račun može imati Ministarstvo financija, a ostali korisnici jedino na temelju prethodno pribavljene suglasnosti ministra financija.

(4) Sredstva koja su na deviznom računu koriste se za plaćanje planiranih proračunskih izdataka.

Članak 17.

Pogrješno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tomu donosi Ministarstvo financija.

Članak 18.

(1) Radi pravodobnog obračunavanja i doznačivanja proračunskih sredstava za 1998. godinu za plaće i druge izdatke, korisnici su obvezni Ministarstvu uprave dostaviti svako rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa službenika, namještenika ili dužnosnika koji se financiraju iz Proračuna.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka korisnici su obvezni dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa službenika, namještenika ili dužnosnika.

(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose se na Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane.

Članak 19.

Ostala materijalna prava korisnika Proračuna isplaćivat će se prema kolektivnim ugovorima u visini i opsegu koji je utvrđen sporazumom između Vlade i sindikata u dijelu za koji ovim Zakonom nije drukčije propisano.

Članak 20.

(1) Sredstva osigurana u Proračunu po jamstvima Vlade za otplatu inozemnih kredita Hrvatske uprave za ceste doznačivat će Ministarstvo financija poslovnoj banci.

(2) Sredstva osigurana u Proračunu po jamstvima Vlade za otplatu kredita Hrvatskih željeznica doznačivat će Ministarstvo financija poslovnoj banci.

Članak 21.

(1) Kada se iz državnog proračuna osiguravaju dotacije pojedinim jedinicama lokalne samouprave i jedinicama lokalne uprave i samouprave, sa svim aktima kojima se utvrđuju plaće i nadoknade za rad osoba koje u njima obnašaju određene dužnosti te plaće zaposlenika u njihovim tijelima mora se prethodno ishoditi suglasnost Ministarstva uprave.

(2) Ministarstvo financija obustavit će sve dotacije iz prethodnoga stavka dok ne primi propisanu suglasnost.

Članak 22.

Sredstva osigurana u Proračunu za održavanje županijskih i lokalnih cesta rasporedit će Vlada na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Članak 23.

(1) Proračunskim korisnicima osiguravaju se sredstva za obvezno osiguranje iz članka 75.L52677 točke 2., 3. i 4. Zakona o osiguranju ("Narodne novine", br. 46/97. - pročišćeni tekst.).

(2) Sredstva za nadoknadu štete na imovini koja nije osigurana (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.) prema stavku 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu i doznačivat će se proračunskim korisnicima na njihov zahtjev.

(3) U Proračunu se osiguravaju sredstva za osiguranje službenika i namještenika proračunskih korisnika od posljedica nesretnog slučaja.

Članak 24.

U Proračunu se osiguravaju sredstva za ostvarivanje prava i obveza iz obveznog zdravstvenog osiguranja za rizike ozljede na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti iz članka 51.L52679 stavka 1. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine", br. 1/97. - pročišćeni tekst i 109/97.).

Članak 25.

U 1998. godini u Proračunu se ne osiguravaju sredstva za prava i obveze propisane Zakonom o osiguranju sredstava, ostvarivanju prava i načinu isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobamaL52681 ("Narodne novine", br. 109/93.).

Članak 26.

Za podmirenje dijela izdataka obnove koristit će se dionice u svoti od 1.000,000.000,00 kuna po nominalnoj vrijednosti.

Članak 27.

U 1998. godini u Proračunu se ne osiguravaju sredstva za obveze propisane Zakonom o zdravstvenoj zaštitiL52682 ("Narodne novine", br. 1/97. - pročišćeni tekst) i Zakonom o zdravstvenom osiguranjuL52683 ("Narodne novine", br. 1/97. - pročišćeni tekst i 109/97.), nego samo za obveze iz članka 47. točke 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 11. i 16. Zakona o zdravstvenom osiguranju i obveze utvrđene prema članku 24.#clanak24 ovoga Zakona.

Članak 28.

(1) U 1998. godini ne primjenjuju se prava propisana Zakonom o povlasticama u unutarnjem putničkom prometu ("Narodne novine", br. 27/92. i 35/93.).

(2) Uredba o povlasticama u unutarnjem putničkom prometuL52692 ("Narodne novine", br. 33/97.) primjenjivat će se i u 1998. godini.

Članak 29.

(1) U 1998. godini u Proračunu se ne osiguravaju sredstva za obveze propisane odredbama članka 164.L52687 stavka 2. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnostiL52686 ("Narodne novine", br. 74/94. i 7/95.) te članka 18.L52689 stavka 2. Zakona o plaćama službenika i namještenika u javnim službamaL52688 ("Narodne novine", br. 74/94.).

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na sustav znanosti i visoke naobrazbe.

Članak 30.

(1) U Proračunu se ne osiguravaju sredstva za invalidnine i nadoknade osobama koje pravo steknu nakon 1. siječnja 1998. godine.

(2) Invalidnine, nadoknade, socijalna skrb i druga osobna primanja za koja se sredstva osiguravaju u Proračunu mogu se povećavati isključivo na temelju odluke Vlade, bez obzira na sustav usklađivanja tih primanja utvrđen posebnim propisima.

Članak 31.

U 1998. godini u Proračunu se ne osiguravaju sredstva za provedbu članka 50.L52691 Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbiL52690 ("Narodne novine", br. 10/97.), osim za potrebe specijalnog odgoja djece s teškoćama u razvoju.

Članak 32.

(1) Ovlašćuje se Hrvatski zavod za zapošljavanje da vlastita sredstva može koristiti u svoti do 107.018.000,00 kuna, i to za:

- izdatke za plaće, doprinose

i nadoknade zaposlenika 52,745.000,00 kuna

- materijalne troškove 26,377.000,00 kuna

- kapitalna ulaganja 27,896.000,00 kuna

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koriste se na temelju godišnjeg financijskog plana Zavoda.

(3) O utrošku sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka Zavod je obvezan izvješćivati Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Ministarstvo financija tromjesečno.

Članak 33.

(1) Nadoknada plaće za vrijeme korištenja porodnog dopusta od šest mjeseci do jedne godine života djeteta, posvojiteljskog dopusta i skraćenog radnog vremena do jedne godine života djeteta iznosi od 1.540,00 kuna do najviše 2.400,00 kuna ovisno o prosječnom iznosu plaće koja je korisniku isplaćena u posljednjih šest mjeseci prije korištenja prava na porodni dopust.

(2) Nadoknadu plaće za vrijeme korištenja porodnog dopusta od jedne do tri godine života djeteta, posvojiteljskog dopusta, skraćenog radnog vremena od jedne do tri godine života djeteta, dopusta iz članka 57. Zakona o radu te novčana nadoknada za vrijeme korištenja porodnog dopusta nezaposlene majke iznosi 1.540,00 kuna. Ta je svota osnovica za obračun nadoknade plaće za vrijeme stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu.

(3) Nadoknadu plaće iz stavka 1. i 2. ovoga članka Ministarstvo financija doznačivat će Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Članak 34.

(1) Namjena, svote i redosljed korištenja sredstava dotacija udrugama utvrđuje Vlada prema programima udruga a u skladu s Mjerilima za utvrđivanje udruga od interesa za državu, a na prijedlog nadležnih ministarstava u čiji djelokrug spada djelatnost udruge.

(2) O provedbi odredaba stavka 1. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 35.

(1) Kapitalne projekte i projekte obnove ratom razrušenih objekata u zdravstvu, socijalnoj skrbi, pravosuđu, upravi, gospodarstvu, znanosti, kulturi, školstvu, športu koji nisu navedeni u Posebnom dijelu Proračuna, odobrava Vlada i prema potrebi daje jamstva iz članka 43.#clanak43 ovoga Zakona.

(2) Ovlašćuje se Vlada da uštede ostvarene na jednom kapitalnom projektu preraspodijeli na drugi kapitalni projekt na prijedlog nadležnog ministarstva uz suglasnost Ministarstva financija.

(3) O korištenju sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 36.

(1) Sredstva za kapitalne projekte doznačivat će se izravno izvođačima radova i dobavljačima robe.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će Ministarstvo financija.

Članak 37.

Za obavljanje platnog prometa po uplatnim računima Proračuna, računima Proračuna i računima korisnika Zavod za platni promet naplaćuje nadoknadu na teret tih računa, prema ugovoru koji će ministar financija sklopiti sa Zavodom za platni promet.

IV. UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
I DUGOVIMA

1. Upravljanje državnom imovinom

Članak 38.

(1) Korisnik koji stekne nekretninu mora zemljišnoknjižni prijedlog o upisu nekretnine poslati Državnom pravobraniteljstvu u roku od 30 dana nakon njezina stjecanja ako posebnim zakonom nije određeno drukčije.

(2) Državno pravobraniteljstvo treba zemljišnoknjižni prijedlog o upisu nekretnine podnijeti nadležnomu sudu.

Članak 39.

(1) Kada korisnici besplatno stječu osnovna sredstva, kojih bi vlasništvo ili korištenje prouzročilo nove izdatke, obvezni su prije stjecanja zatražiti suglasnost Ministarstva financija.

(2) Državno pravobraniteljstvo može podnijeti zemljišnoknjižni prijedlog o upisu nekretnine iz stavka 1. ovoga članka jedino ako prijedlogu priloži suglasnost iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 40.

(1) Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Ministarstvo financija.

(2) Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u Proračun.

2. Zaduživanje i tekuće otplate

Članak 41.

(1) Ovlašćuje se Vlada da može uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupne svote od 6.859.565.276,00 kuna, koja je iskazana u Računu financiranja Proračuna.

(2) Tekuće otplate glavnice državnog duga, koje u 1998. godini iznose 4.848.997.129,00 kuna, otplaćuju se iz svote utvrđene u stavku 1. ovoga članka. Otplate dospjelog dijela glavnice državnog duga s pripadajućim kamatama imaju prednost u izvršavanju Proračuna.

(3) Ovlašćuje se Vlada da za izvore financiranja zaduženja koristi obveznice, bankarske i druge kredite te kratkoročne vrijednosne papire (trezorski zapisi).

(4) Ministarstvo financija predložit će Vladi najpogodnije oblike zaduženja.

(5) O radnjama iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

3. Upravljanje državnim dugom

Članak 42.

(1) Ovlašćuje se Vlada da može prijevremeno otkupiti obveznice Republike Hrvatske te prijevremeno otplatiti bankarske i druge kredite u slučajevima kada takav otkup obveznica i otplatu kredita može financirati sredstvima iz povoljnijeg oblika zaduživanja te tako ostvariti uštedu u otplati kamata.

(2) Prijevremeni otkup obveznica Republike Hrvatske i prijevremena otplata bankarskih i drugih kredita iskazuju se u Općem dijelu Proračuna kao izvanbilančna stavka Bilance prihoda i izdataka za 1998. godinu.

(3) Zaduženje radi financiranja prijevremenog otkupa obveznica Republike Hrvatske te prijevremene otplate bankarskih i drugih kredita iskazuje se u Općem dijelu Proračuna kao izvanbilančna stavka Bilance prihoda i izdataka za 1998. godinu.

(4) Ovlašćuje se Vlada da može sklopiti financijske sporazume na temelju takozvanih derivatnih financijskih instrumenata radi postizanja najpovoljnije valutne i kamatne strukture državnog duga te što manjeg rizika od međuvalutnih promjena i porasta kamatnih stopa. Uvjet je za takva ovlaštenja da druga stranka u sporazumu ima ocjenu dugoročnog međunarodnog kreditnog rejtinga A+ ili višu.

(5) Potraživanja i obveze koje nastanu na temelju takovaznih derivatnih financijskih instrumenata iskazuju se tromjesečno u Općem dijelu Proračuna kao izvanbilančna stavka Bilance prihoda i izdataka za 1998. godinu.

(6) Ministarstvo financija predložit će Vladi provedbu radnji iz stavka 1. i 4. ovoga članka.

(7) O radnjama iz ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

4. Državna jamstva

Članak 43.

(1) Ovlašćuje se Vlada da u ime Republike Hrvatske može davati financijska i činidbena državna jamstva.

(2) Financijskim državnim jamstvom iz stavka 1. ovoga članka jamči se uredna otplata kreditne obveze ako je ne bude izvršavao izvorni dužnik. Financijsko državno jamstvo može se davati pravnim osobama u pretežito državnom vlasništvu, jedinicama lokalne samouprave i uprave te izvanproračunskim fondovima za zaduživanje u zemlji i inozemstvu.

(3) U 1998. godini mogu se dati financijska državna jamstva do ukupne svote od 1.000.000.000,00 kuna.

(4) Pored jamstva na iznos iz stavka 3. ovoga članka, dodatno se ovlašćuje Vlada da u ime Republike Hrvatske može financijsko državno jamstvo dati Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak za zaduženje do svote od 750.000.000,00 kuna, pod uvjetom da se 50% tih sredstava koristi za kreditiranje razvojnih projekata obrtnika te malih i srednjih poduzeća u privatnom vlasništvu.

(5) Obvezuje se Ministarstvo financija da iz Državnog proračuna prilikom izdavanja državnog financijskog jamstva izdvoji 6% od jamstvenog iznosa u jamstvenu zalihu. Sredstva jamstvene zalihe izdvajaju se na poseban kunski račun kod Narodne banke Hrvatske.

(6) Činidbena državna jamstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o najmu te za infrastrukturne projekte (promet i veze, energetika, zaštita okoliša), koji se izvode na osnovi koncesija ili zajedničkih ulaganja.

(7) Za dana činidbena državna jamstva ne utvrđuje se obveza izdvajanja sredstava iz Proračuna u jamstvenu zalihu niti se ograničuje godišnja svota danih jamstava.

(8) Zahtjev za izdavanje državnog jamstva podnosi se na mišljenje Ministarstvu financija, uz podroban prikaz financijske i gospodarske opravdanosti predloženog zaduženja, prikaz ukupne zaduženosti te mišljenje nadležnog ministarstva. Ministarstvo financija obvezno je u roku do 60 dana predložiti Vladi da prihvati takav zahtjev ili da ga odbije.

(9) O radnjama iz ovog članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 44.

Odluke Vlade o zaduživanju te o davanju državnih jamstava objavljuju se u "Narodnim novinama".

Članak 45.

(1) Pravne osobe u pretežito državnom vlasništvu, jedinice lokalne samouprave i uprave mogu sklapati ugovore o kreditima na tuzemnom i inozemnom tržištu kapitala isključivo za financiranje programa i projekata obnove i razvitka, u skladu sa zakonskim propisima, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija i prema odluci Vlade o uvjetima davanja jamstva.

(2) Ukupne godišnje obveze jedinica lokalne samouprave i uprave za kredite iz stavka 1. ovoga članka mogu iznositi najviše do 30% od njihovih proračunskih izdataka iz prethodne godine.

V. VLASTITI PRIHODI

Članak 46.

(1) S izvješćem o izvršavanju Proračuna treba dostaviti i izvješće o prihodima od nadoknada korisnika usluga ostvarenih na tržištu od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti.

(2) Izvješća iz stavka 1. ovoga članka Vlada dostavlja Saboru polugodišnje.

VI. KAZNENE ODREDBE

Članak 47.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti odgovorna osoba korisnika Proračuna:

1. ako proračunska sredstva ne koristi za one namjene za koje su utvrđena ili ako preuzme obvezu iznad svote utvrđene u Proračunu (članak 3. stavak 2. i članak 4.),

2. ako Ministarstvu financija ne dostavi mjesečni ili tromjesečni plan u propisanom roku (članak 10.),

3. ako devizna sredstva ne uplati na posebni račun banke koju odredi Ministarstvo financija (članak 16.),

4. ako pravovremeno ne dostavi rješenje o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa službenika, namještenika ili dužnosnika (članak 18.),

5. ako sredstva isplati suprotno članku 19.#clanak19 ovoga Zakona,

6. ako se invalidnine, nadoknade, socijalna skrb i druga osobna primanja povećaju suprotno odluci iz članka 30.#clanak30 stavka 2. ovoga Zakona,

7. ako sredstva ne koristi na temelju godišnjeg financijskog plana (članak 32. stavak 2.),

8. ako prihod od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima ne uplaćuje u Proračun (članak 40. stavak 2.),

9. ako 50% sredstva ne koristi za kreditiranje razvojnih projekata obrtnika te malih i srednjih poduzeća u privatnom vlasništvu (članak 43. stavak 4.),

10. ako sklopi ugovore suprotno članku 45.#clanak45 ovoga Zakona.

Članak 48.

Novčane kazne iz članka 47.#clanak47 ovoga Zakona naplaćuju se u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 49.

(1) Rješenja o prekršajima iz članka 47.#clanak47 ovoga Zakona donosi Porezna uprava Ministarstva financija.

(2) Postupak o prekršaju pokreće ovlašteni službenik Porezne uprave. Protiv rješenja može se izjaviti žalba Središnjem uredu Porezne uprave, u skladu s odredbama Zakona o porezu na dohodak.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Ovlašćuje se ministar financija da prema potrebi donosi podrobnije propise za provedbu ovoga Zakona

Članak 51.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. siječnja 1998. godine.

Klasa: 400-06/97-01/12
Zagreb, 19. prosinca 1997.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.

zatvori
Zakon o osiguravanju sredstava, ostvarivanju prava i načina isplate minimalnih plaća i naknada određenim fizičkim i pravnim osobama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !