Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/99.)
označi tražene riječi printaj stranicu
70 7.7.1999 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Na temelju članka 89.L64710 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLA?ENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVR?AVANJU DR?AVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1999. GODINU

Progla?avam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvr?avanju Dr?avnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga dr?avnog sabora na sjednici 25. lipnja 1999.

Broj: 01-081-99-1317/2
Zagreb, 2. srpnja 1999.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVR?AVANJU DR?AVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 1999. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvr?avanju Dr?avnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu (»Narodne novine« br. 167/98. i 17/99.) iza članka 32. dodaje se članak 32a. koji glasi:

»Članak 32a.

Zavod mo?e na teret vlastitih prihoda bespovratno financirati mjere aktivne politike zapo?ljavanja iz Programa nacionalne politike zapo?ljavanja, isplaćivati novčane naknade hrvatskim braniteljima te financirati javne radove u visini koju će utvrditi Vlada.«

Članak 2.

U članku 42. stavku 1. svota: »3.831.017.329,00« zamjenjuje se svotom: »5.094.886.796,00«, u stavku 2. svota: »3.831.017.329,00« zamjenjuje se svotom: »3.669.422.449,00«.

Članak 3.

U članku 44. stavku 5. riječi: »i nadzornog odbora« bri?u se.

Članak 4.

Iza članka 44. dodaje se članak 44a. koji glasi:

»Članak 44a.

(1) Radi podmirenja dijela kapitalnih izdataka, Agencija za posredovanje u prometu određenim nekretninama mo?e uzeti zajam na domaćem tr?i?tu u okviru bankarskog sektora.

(2) O visini i uvjetima zajma iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Vlada.«

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/98-01/14
Zagreb, 25. lipnja 1999.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DR?AVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga dr?avnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v. r.
zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !