Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00, XX/00, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
97 30.9.2000 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

1916

Na temelju članka 89.L69823 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2000. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 28. rujna 2000.

Broj: 01-081-00-3187/2
Zagreb, 30. rujna 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2000. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinuL69822 (»Narodne novine«, br. 33/00 i 73/00) u članku 42. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) U slučaju neostvarenja Proračunom planiranih prihoda od privatizacije, ovlašćuje se vlada da može uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupne svote od 5.000.000.000,00 kuna.«

U stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »duga« dodaju se riječi: »iz stavka 1. i 2. ovoga članka«.

U stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »stavka: 1., 2. i 3« zamjenjuju se riječima: »stavka 1., 2., 3. i 4«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/00-01/11
Zagreb, 28. rujna 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

  
zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !