Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/00, XX/00, XX/00.)
označi tražene riječi printaj stranicu
118 28.11.2000 2269 Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

2269

Na temelju članka 89.L70364 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2000. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 17. studenoga 2000.

Broj: 01-081-00-4006/2
Zagreb, 22. studenoga 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2000. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinuL70363 (»Narodne novine«, br. 33/00., 73/00. i 97/00.) u članku 30. svota: »192.706.000,00 kuna« zamjenjuje se svotom: »165.682.000,00«, svota: »133.466.000,00 kuna« svotom: »100.000.000,00 kuna«, svota: »30.500.000,00 kuna« svotom: »35.000.000,00 kuna« i svota: »28.740.000,00 kuna« svotom: »30.682.000,00 kuna«.

Članak 2.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašćuje se Vlada da može uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupne svote od 13.241.968.490,00 kuna, koja je iskazana u Računu financiranja Proračuna.

(2) Tekuće otplate glavnice državnog duga iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2000. godinu u svoti od 6.596.023.490,00 kuna te pripadajuće kamate imaju prednost u izvršavanju Proračuna, pred svim ostalim izdatcima.

(3) Ovlašćuje se Vlada da za izvore sredstava za otplatu duga koristi obveznice, bankarske i druge kredite te kratkoročne vrijednosne papire (trezorski zapisi).

(4) Ministarstvo će predložiti Vladi najpogodnije oblike zaduženja.

(5) O radnjama iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/00-01/13
Zagreb, 17. studenoga 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2000. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !