Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/01, XX/01, XX/01, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

 

2401

Na temelju članka 89.L70667 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2001. GODINU

Proglašavam Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga sabora na sjednici 13. prosinca 2000.

Broj: 01-081-00-4339/2
Zagreb, 19. prosinca 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA
REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2001. GODINU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje struktura prihoda i izdataka Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje državnom imovinom i dugovima, davanje jamstava, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava te kazne za neispunjavanje obveza.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

(1) Opći se dio Proračuna sastoji od Bilance prihoda i izdataka te Računa financiranja, a Posebni dio sadrži raspored izdataka prema njihovoj vrsti i proračunskim korisnicima.

(2) U Bilanci prihoda i izdataka iskazani su porezni i neporezni prihodi, drugi prihodi i primitci od državne imovine te sredstva za financiranje javnih izdataka na razini države na temelju zakonskih propisa.

(3) U Računu financiranja iskazana su zaduženja i otplate sredstava, što je povezano s financiranjem salda Bilance prihoda i izdataka.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

1. Upravljanje prihodima i izdatcima

Članak 3.

(1) Sredstva se Proračuna osiguravaju proračunskim korisnicima (u daljnjem tekstu: korisnici), koji su u njegovu Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava na pojedinim stavkama.

(2) Korisnici smiju koristiti proračunska sredstva samo za namjene koje su određene Proračunom, i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 4.

Korisnici koriste proračunska sredstva u skladu sa svojim godišnjim financijskim planom, prema redoslijedu utvrđenom tromjesečnim i mjesečnim planovima.

Članak 5.

(1) Korisnici moraju pri ugovaranju uvjeta za ispunjavanje obveza koje se podmiruju iz Proračuna uzeti u obzir utvrđeni redoslijed priljeva i odljeva sredstava.

(2) Plaćanje predujma može se ugovoriti samo na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

2. Trošenje proračunskih sredstava

Članak 6.

Proračun se izvršava na temelju tromjesečnih i mjesečnih planova korisnika, u skladu s raspoloživim sredstvima.

Članak 7.

(1) Korisnici smiju preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Posebnom dijelu Proračuna ako je njihovo plaćanje usklađeno s tromjesečnim i mjesečnim planovima njegova izvršavanja.

(2) Zbog neusklađenog priljeva sredstava u Proračun, prema tromjesečnim i mjesečnim planovima izdataka, Ministarstvo iznimno može izmijeniti redoslijed doznake sredstava pojedinim korisnicima.

Članak 8.

(1) Ministarstvo izvršava mjesečne i tromjesečne financijske planove po korisnicima i izdatcima, u skladu s raspoloživim sredstvima.

(2) Ministarstva koja su nadležna za korisnike utvrđuju mjesečne i tromjesečne računske planove izvršavanja izdataka svojih korisnika u okviru raspoloživih sredstava iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 9.

(1) Korisnici su obvezni Ministarstvu dostavljati tromjesečne računske planove izvršavanja izdataka s mjesečnim računskim planovima izvršavanja izdataka i to 15 dana prije početka tromjesečja.

(2) Ako korisnik Ministarstvu ne dostavi tromjesečni plan s mjesečnim računskim planovima izvršavanja izdataka u roku iz stavka 1. ovoga članka, mjesečni računski plan za toga korisnika utvrđuje Ministarstvo.

Članak 10.

Neutrošena sredstva s pojedinih stavaka planiranih izdataka prema mjesečnom računskom planu izvršavanja izdataka Ministarstvo doznačuje na iste stavke računskog plana za sljedeći mjesec.

Članak 11.

Izdatci korisnika koji nisu utvrđeni mjesečnim računskim planom izvršavanja izdataka ili izdatci koji prekoračuju iznose na određenim stavkama mjesečnoga računskog plana izvršavanja izdataka mogu se iznimno podmiriti samo uz prethodnu suglasnost Ministarstva.

Članak 12.

(1) O korištenju sredstava Tekuće zalihe Proračuna odlučuje Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada).

(2) Predsjednik Vlade može raspolagati sredstvima Tekuće zalihe Proračuna do pojedinačnog iznosa od 500.000,00 kuna.

(3) Ministar financija može raspolagati sredstvima Tekuće zalihe Proračuna do pojedinačnog iznosa od 100.000,00 kuna.

(4) Sredstva Tekuće zalihe Proračuna mogu se koristiti za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.) radi isplate naknade i rente koje se isplaćuju na teret sredstava Proračuna.

(5) O korištenju sredstava iz stavka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka Vlada izvješćuje Hrvatski sabor (u daljnjem tekstu: Sabor) polugodišnje.

Članak 13.

(1) Ako se tijekom godine, na temelju propisa, poveća djelokrug ili nadležnost korisnika, koji zahtijeva i povećana sredstva, ili se osnuje novi korisnik, sredstva se za njegove izdatke osiguravaju iz Tekuće zalihe Proračuna.

(2) Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadležnost korisnika, što zahtijeva smanjena sredstva, ili korisnik bude ukinut, neutrošena se sredstva za njegove izdatke prenose u Tekuću zalihu Proračuna ili na korisnika koji preuzme njegove poslove.

Članak 14.

(1) Devizna sredstva koja ostvare korisnici obavljanjem usluga uplaćuju se na posebni devizni račun Proračuna.

(2) Devizni račun iz stavka 1. ovoga članka koristi Ministarstvo, a ostali korisnici mogu imati devizni račun jedino na temelju prethodne suglasnosti ministra financija.

(3) Sredstva koja su na deviznom računu iz stavka 1. ovoga članka koriste se za plaćanje planiranih proračunskih izdataka.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda. Rješenje o tomu donosi Ministarstvo.

Članak 16.

(1) Radi pravodobnog obračunavanja i doznačivanja proračunskih sredstava za 2001. godinu za plaće i druge izdatke, korisnici su obvezni Ministarstvu pravosuđa, uprave i lokalne samouprave dostaviti svako rješenje o zasnivanju i o prestanku radnog odnosa zaposlenika.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka korisnici su obvezni dostaviti u roku od osam dana od dana zasnivanja ili prestanka radnog odnosa.

(3) Odredbe se stavka 1. i 2. ovoga članka ne odnose na Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo obrane.

Članak 17.

(1) Sredstva za ostala materijalna prava isplaćivat će se korisnicima prema kolektivnim ugovorima i sporazumima u visini i opsegu utvrđenim između Vlade i sindikata u dijelu za koji ovim Zakonom nije propisano drukčije.

(2) Materijalna prava koja nisu utvrđena kolektivnim ugovorima i sporazumima između Vlade i sindikata, isplaćivat će se korisnicima u visini i u opsegu utvrđenim zakonom ili odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Članak 18.

(1) Sredstva osigurana u Proračunu po jamstvima Vlade za otplatu inozemnih kredita Hrvatske uprave za ceste doznačivat će Ministarstvo poslovnoj banci.

(2) Sredstva osigurana u Proračunu po jamstvima Vlade za otplatu kredita Hrvatskih željeznica doznačivat će Ministarstvo poslovnoj banci, ako Hrvatske željeznice ne izvrše obvezu za koje je jamstvo dala Vlada.

Članak 19.

(1) U Proračunu su do 30. lipnja 2001. planirana sredstva za materijalne izdatke, opremu, kapitalne izdatke te za tekuće i investicijsko održavanje za potrebe domova umirovljenika, primarnu zdravstvenu zaštitu, županijske i gradske bolnice, za osnovne i srednje škole te sredstva za materijalne izdatke centra za socijalnu skrb.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka od 1. srpnja 2001. osiguravat će se u proračunima županija i gradova.

Članak 20.

(1) Sredstva osigurana u Proračunu za održavanje županijskih i lokalnh cesta rasporedit će Vlada na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza na temelju sljedećih mjerila:

- mreže županijskih i lokalnih cesta,

- visine vlastitih izravnih prihoda županijskih uprava za ceste po Zakonu o javnim cestama,

- ujednačavanja propisanog standarda redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta do 50% u svim županijama,

- ujednačavanje izdataka za izvanredno održavanje asfaltnih županijskih i lokalnih cesta prema ocjeni stanja kolnika.

(2) Sredstva osigurana u Proračunu za potporu modernizacije, rekonstrukcije i građenja županijskih i lokalnih cesta rasporedit će Vlada na prijedlog Ministarstva pomorstva, prometa i veza na temelju sljedećih mjerila:

- stupnja izgrađenosti mreže županijskih i lokalnih cesta,

- visine vlastitih izravnih prihoda županijskih uprava za ceste po Zakonu o javnim cestama,

- potpune pripremljenosti izvedbene dokumentacije,

- stope povrata investicije od 12%,

- osiguranog vlastitog učešća županije i županijske uprave za ceste u financiranju od 60%.

Članak 21.

(1) Korisnicima su osigurana sredstva za obvezno osiguranje iz članka 75.L70653 točke 2., 3. i 4. Zakona o osiguranju (»Narodne novine«, br. 90/94., 20/97. i 46/97. - pročišćeni tekst i 116/99.).

(2) Sredstva za nadoknadu štete na imovini koja nije osigurana (poslovne zgrade, uređaji, instalacije, oprema i dr.) osigurana su u Proračunu prema stavku 1. ovoga članka, a doznačivat će se korisnicima na njihov zahtjev.

(3) U Proračunu su osigurana sredstva za osiguranje službenika, namještenika i dužnosnika korisnika od posljedica nesretnog slučaja, te sredstva za obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja za rizike od ozljede na radu i oboljenja od profesionalnih bolesti.

Članak 22.

(1) U Proračunu su osigurana sredstva za zdravstvenu zaštitu staračkih seljačkih domaćinstava i neosiguranih osoba iz članka 47.L70655 točke 20. i 21. Zakona o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 75/93., 11/94., 55/96., 1/97. - pročišćeni tekst, 109/97., 88/98., 10/99. i 34/99.).

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će se Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

Članak 23.

U 2001. godini u Proračunu su osigurana sredstva za obveze iz Zakona o zdravstvenom osiguranjuL70657 (»Narodne novine«, br. 75/93., 11/94., 55/96., 1/97. - pročišćeni tekst, 109/97., 88/98. i 10/99.), samo za obveze iz članka 47., i to za:

1. nadoknadu plaće za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta do jedne, odnosno tri godine života djeteta, posvojiteljskog dopusta i prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne, odnosno tri godine života djeteta te za novčanu nadoknadu nezaposlenim majkama za vrijeme korištenja porodiljnog dopusta za blizance, treće i svako sljedeće dijete od dana rođenja djeteta do navršene treće godine života,

2. nadoknadu plaće za vrijeme korištenja dopusta iz članka 57. Zakona o radu,

3. nadoknadu plaće za korištenje stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu,

4. mjere povećane zdravstvene skrbi nad pučanstvom starijim od 65 godina života, kao i djece do navršene 18 godine života,

5. zdravstveno prosvjećivanje,

6. pomoć za opremu novorođenog djeteta,

7. liječenje po posebnim propisima,

8. razvoj znanstveno-istraživačke djelatnosti, zdravstveno-informacijskog sustava i zdravstvene statistike,

9. razliku u troškovima zdravstvene zaštite izazvane većim odstupanjem u organiziranju zdravstvene zaštite od propisanih normativa zbog demografskih karakteristika (otoci, gustoća naseljenosti),

10. zdravstvene mjere zaštite čovjekova okoliša,

11. epidemiološke, zdravstveno-statističke i socijalno-medicinske djelatnosti,

12. međunarodne obveze u oblasti zdravstvenog osiguranja,

13. dio rada državnih zdravstvenih zavoda sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti,

14. zdravstvenu zaštitu osiguranika i članova obitelji iz članka 5. Zakona o zdravstvenom osiguranju,

15. zdravstvenu zaštitu osiguranika i članova obitelji iz članka 5. stavka 1. točke 18. Zakona o zdravstvenom osiguranju i obveze utvrđene prema članku 22. Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Članak 24.

U Proračunu su osigurana sredstva za obveze iz članka 3.L70658 Zakona o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 114/97.) i iz članka 8.L70660 stavka 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 108/96.).

Članak 25.

Invalidnine, nadoknade, socijalna skrb i druga osobna primanja za koja su sredstva osigurana u Proračunu, mogu se povećavati isključivo na temelju mjerila utvrđenih sustavom usklađivanja tih primanja utvrđenim posebnim propisima.

Članak 26.

Ovlašćuje se Vlada da donosi odluke o visini dnevnice za službena putovanja u zemlji i o visini nadoknada za terenski doplatak, za korištenje osobnog automobila u službene svrhe te o visini nadoknade zbog odvojenog života od obitelji za sve korisnike i druge pravne i fizičke osobe kojima se ti izdatci isplaćuju iz proračunskih sredstava ili sredstava dobivenih kredita.

Članak 27.

(1) Ovlašćuje se Hrvatski zavod za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Zavod) da vlastita sredstva može koristiti u svoti od 167.914.000,00 kuna, i to za:

- izdatke za plaće, doprinose i nadoknade

zaposlenika 101.500.000,00 kuna

- materijalne troškove 34.800.000,00 kuna

- kapitalna ulaganja 31.614.000,00 kuna

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka koriste se na temelju Godišnjega financijskog plana Zavoda.

(3) O utrošku sredstava iz stavka 1. i 2. ovoga članka Zavod je obvezan izvješćivati Ministarstvo rada i socijalne skrbi i Ministarstvo tromjesečno.

Članak 28.

Zavod može sredstvima ostvarenim vlastitim prihodom sudjelovati u provedbi politike zapošljavanja.

Članak 29.

(1) Nadoknada plaće za vrijeme korištenja porodnog dopusta od šest mjeseci do jedne godine djetetova života, posvojiteljskog dopusta i skraćenoga radnog vremena do jedne godine djetetova života iznosi 1.600,00 kuna.

(2) Nadoknade plaće za vrijeme korištenja porodnog dopusta od jedne do tri godine djetetova života i posvojiteljskog dopusta iznos 1.100,00 kuna, nadoknada plaće za vrijeme skraćenog radnog vremena od jedne do tri godine djetetova života, dopusta iz članka 57. Zakona o radu iznosi 1.600,00 kuna, novčana nadoknada za vrijeme korištenja porodnog dopusta nezaposlene majke iznosi 900,00 kuna. Osnovica za obračun nadoknade plaće za vrijeme stanke za dojenje djeteta iz članka 60. Zakona o radu iznosi 1.600,00 kuna.

(3) Nadoknadu će plaće iz stavka 1. i 2. ovoga članka Ministarstvo doznačivati Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

(4) Nadoknada za opremu novorođenog djeteta iznosi 1.360,00 kuna.

Članak 30.

Sredstva koja su Proračunom osigurana za potporu udrugama, čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku, raspoređivat će se u skladu s Odlukom o mjerilima za određivanje udruga čija je djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku i financijskoj potpori udrugama iz sredstava državnog proračunaL70662 (»Narodne novine«, br. 86/98.).

Članak 31.

(1) Ovlašćuje se Vlada da uštede ostvarene na jednom kapitalnom projektu preraspodijeli na drugi kapitalni projekt na prijedlog ministarstva u čiji djelokrug spada korisnik drugoga kapitalnog projekta.

(2) Odluka iz stavka 1. ovoga članka donosi se uz prethodno mišljenje Ministarstva.

(3) O korištenju sredstava iz stavka 1. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 32.

(1) Sredstva za kapitalne projekte i izdatke doznačivat će se izravno izvođačima radova i dobavljačima robe.

(2) Sredstva iz stavka 1. ovoga članka doznačivat će Ministarstvo.

Članak 33.

Za obavljanje platnog prometa po računima Proračuna, računima Proračuna i računima korisnika proračuna Zavodu za platni promet plaća se nadoknada prema ugovoru koji će ministar financija sklopiti sa Zavodom za platni promet.

IV. UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM
I DUGOVIMA

1. Upravljanje državnom imovinom

Članak 34.

(1) Korisnik koji stekne nekretninu, dužan je u roku od 30 dana od dana njezinog stjecanja, podnijeti zahtjev Državnom pravobraniteljstvu Republike Hrvatske za podnošenje prijedloga za upis nekretnine u zemljišne knjige, s potrebnom dokumentacijom.

(2) Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske sačinit će zemljišnoknjižni prijedlog, koji će podnijeti nadležnom sudu radi upisa nekretnine u zemljišne knjige.

Članak 35.

(1) Kada korisnici besplatno stječu osnovna sredstva, kojih bi vlasništvo ili korištenje prouzročilo nove izdatke veće od vrijednosti osnovnog sredstva, odnosno od prihoda koji se ostvaruju korištenjem, obvezni su prije njihova stjecanja zatražiti suglasnost Ministarstva.

(2) Državno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske može podnijeti zemljišnoknjižni prijedlog za upis nekretnine ako ona spada u sredstva iz stavka 1. ovoga članka na temelju dokumentacije prema članku 35.#clanak35 stavku 1. ovoga Zakona, ako je Ministarstvo dalo suglasnost iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 36.

(1) Slobodnim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Ministarstvo.

(2) Prihodi od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima uplaćuju se u Proračun.

Članak 37.

(1) Kada se sredstva Proračuna koriste za sanaciju, dokapitalizaciju ili kao udio u sredstvima pravne osobe, Republika Hrvatska postaje suvlasnikom imovine u tim pravnim osobama razmjerno uloženim sredstvima.

(2) Dio imovine u vlasništvu Republike Hrvatske iz stavka 1. ovoga članka upisuje njezin korisnik u Glavnu knjigu Državne riznice, a dioničko društvo upisuje Republiku Hrvatsku i kao vlasnika razmjernog broja dionica u knjigu dionica.

(3) Evidenciju o imovini i suvlasničkim dijelovima iz stavka 1. i 2. ovoga članka vode njezini korisnici kao i Ured za državnu imovinu, a podatke o tome dostavljaju Ministarstvu.

2. Zaduživanje i tekuće otplate

Članak 38.

(1) Ovlašćuje se Vlada da može uzeti zajam na inozemnom i domaćem tržištu novca i kapitala do ukupne svote od 5.756.231.106,00 kuna, koja je iskazana u Računu financiranja Proračuna.

(2) Tekuće otplate glavnice državnog duga iskazane u Računu financiranja Proračuna za 2001. godinu u svoti od 7.908.820.106,00 kuna te pripadajuće kamate imaju prednost u izvršavanju Proračuna, pred svim ostalim izdatcima.

(3) Ovlašćuje se Vlada da za izvore sredstava za otplatu duga koristi obveznice, bankarske i druge kredite te kratkoročne vrijednosne papire (trezorski zapisi).

(4) Ministarstvo će predložiti Vladi najpogodnije oblike zaduženja.

(5) O radnjama iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

3. Upravljanje državnim dugom

Članak 39.

(1) Ovlašćuje se Vlada da može prijevremeno otkupiti obveznice Republike Hrvatske te prijevremeno otplatiti bankarske i druge kredite u slučajevima kada otkup obveznica i otplatu kredita može financirati sredstvima iz povoljnijeg oblika zaduživanja te tako ostvariti uštedu u otplati kamata.

(2) Prijevremeni otkup obveznica Republike Hrvatske i prijevremena otplata bankarskih i drugih kredita iskazuje se u Općem dijelu Proračuna kao izvanbilančna stavka Bilance prihoda i izdataka za 2001. godinu.

(3) Zaduženje radi financiranja prijevremenog otkupa obveznica Republike Hrvatske te prijevremene otplate bankarskih i drugih kredita iskazuju se u Općem dijelu Proračuna kao izvanbilančna stavka Bilance prihoda i izdataka za 2001. godinu.

(4) Vlada može sklopiti financijske sporazume na temelju takozvanih derivatnih financijskih instrumenata radi postizanja najpovoljnije valutne i kamatne strukture državnog duga te što manjeg rizika u međuvalutnih promjena i porasta kamatnih stopa. Uvjet je za sklapanje sporazuma da druga stranka u sporazumu ima ocjenu dugoročnoga međunarodnoga kreditnog rejtinga A+ ili višu.

(5) Potraživanja i obveze koje nastanu na temelju takozvanih derivatnih financijskih instrumenata iskazuju se tromjesečno u Općem dijelu Proračuna kao izvanbilančna stavka Bilance prihoda i izdataka za 2001. godinu.

(6) Ministarstvo će predložiti Vladi provedbu radnji iz stavka 1. i 4. ovoga članka.

(7) O radnjama iz ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 40.

(1) Mjenice kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze može izdavati samo Ministarstvo.

(2) Ministri i rukovoditelji tijela državne i sudbene vlasti mogu stvarati obveze i sklapati ugovore kojima se stvaraju višegodišnje obveze za Proračun na temelju prethodne suglasnosti Ministarstva.

(3) Kontrolu poslovnih postupaka u pripremi i izvršenju proračuna, upravljanju javnim dugom i gotovinom, praćenje primjene propisa, nastanka obveza, sustav računovodstva proračuna i financijskog izvještavanja obavljat će Državna riznica.

Članak 41.

(1) Jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave može se zadužiti uzimanjem kredita na tržištu novca i kapitala i kod izvođača radova, isključivo za kapitalni projekt obnove i razvitka (investiciju) koji se financira iz njihova proračuna, a koji potvrdi njihovo predstavničko tijelo uz prethodnu suglasnost Vlade.

(2) Ugovor o zaduživanju sklapa župan, gradonačelnik i načelnik na osnovi proračuna.

(3) Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka je obvezni prilog ugovora o zaduživanju.

(4) O zahtjevu za davanje suglasnosti Vlada odlučuje u roku od 40 dana nakon podnošenja zahtjeva.

(5) Ministar financija propisuje obvezne sastojke zahtjeva, obvezne priloge i dokumentaciju.

Članak 42.

(1) Ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet) jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave za kredit iz članka 41.#clanak41 ovoga Zakona može iznositi najviše do 20% ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuju.

(2) U iznos ukupne godišnje obveze iz stavka 1. ovoga članka uključen je i iznos godišnjeg anuiteta po kreditima, danim jamstvima i suglasnostima iz prethodnih godina.

(3) Pod ostvarenim proračunskim prihodima podrazumijevaju se ostvareni prihodi pojedine jedinice lokalne samouprave iz članka 6.L70663 Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 92/94.) umanjeni za primitke od: 1. domaćih i inozemnih potpora, dotacija i transfera iz državnog proračuna i proračuna drugih jedinica lokalne samouprave i uprave (točka d), 2. primitke iz posebnih ugovora: mjesni samodoprinos i sufinanciranje građana (točka b) i 3. tuzemnog i inozemnog zaduženja (točka f).

Članak 43.

(1) Trgovačko društvo i javna ustanova, čiji je osnivač i većinski vlasnik jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave, može se zadužiti samo uz suglasnost osnivača.

(2) Dok se statutom ili odlukom jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave ne propiše tko odlučuje o suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave.

(3) Ako jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave ne postignu dogovor o davanju suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, smatra se da je suglasnost dana ako se za njeno davanje izjasni više od 50% vlasničkog udjela trgovačkog društva ili javne ustanove.

(4) Jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o danim suglasnostima dva puta godišnje i to u srpnju i prosincu tekuće godine.

Članak 44.

(1) Jedinica lokalne uprave i samouprave može davati jamstvo jedinici lokalne samouprave na svojem području uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske, pod uvjetima iz članka 41.#clanak41 i 42.#clanak42 ovoga Zakona.

(2) Jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave može davati jamstva za ispunjenje obveza trgovačkog društva i javne ustanove, čiji je osnivač i većinski vlasnik. Dano jamstvo uključuje se u opseg mogućeg zaduženja jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave iz članka 42.#clanak42 ovoga Zakona.

(3) Dok se statutom ili odlukom jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave ne propiše tko odlučuje o davanju jamstva iz stavka 2. ovoga članka, odluku donosi predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, odnosno jedinice lokalne uprave i samouprave, razmjerno njihovu udjelu u vlasništvu.

(4) Ako jedinice lokalne samouprave i jedinice lokalne uprave i samouprave ne postignu dogovor o davanju jamstva iz stavka 2. ovoga članka, smatra se da je jamstvo dano ako se za njegovo davanje izjasni više od 50% vlasničkog udjela trgovačkog društva ili javne ustanove.

(5) Jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o danim jamstvima dva puta godišnje, u srpnju i prosincu tekuće godine.

Članak 45.

(1) Radi podmirenja dijela kapitalnih izdataka, Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo i Hrvatska vodoprivreda koristit će dionice iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju do visine neiskorištenog iznosa nominalne vrijednosti dionica, utvrđenog člankom 23.L70665 točkom 1., 2. i 3. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 1999. godinu (»Narodne novine«, br. 167/98., 17/99. i 70/99.), uvećanog za 50% iznosa nominalne vrijednosti dionica utvrđene tim Zakonom, a Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave do potpunog iskorištenja iznosa nominalne vrijednosti dionica utvrđene istim Zakonom.

(2) Ministarstvu pomorstva, prometa i veza dodijelit će se dionice iz portfelja Hrvatskog fonda za privatizaciju u iznosu od 800.000.000,00 kuna za održavanje cesta.

4. Državna jamstva

Članak 46.

(1) Ovlašćuje se Vlada da u ime Republike Hrvatske iznimno može davati financijska i činidbena jamstva na prijedlog Ministarstva.

(2) Iznos državnih jamstava utvrdit će Vlada.

(3) Davanje jamstava uvjetovat će se osiguranjem naplate na temelju zaloga imovine tražitelja kredita, odnosno drugim instrumentima osiguranja.

(4) Jamčevna zaliha za financijska državna jamstva u Proračunu iznosi 150.000.000,00 kuna.

(5) Činidbena državna jamstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se davati na temelju primljenih predujmova u novcu ili imovini za gradnju brodova do njihove isporuke, nabavu zrakoplova na temelju dugoročnog ugovora o zakupu te za infrastrukturne projekte (promet i veze, energetika, zaštita okoliša), koji se izvode na osnovi koncesija ili zajedničkih ulaganja.

(6) Tražitelj jamstava i prateća banka, dužni su prethodno zatražiti suglasnost Ministarstva o namjeri davanja državnoga jamstva.

(7) Zahtjev se dokumentira procjenom boniteta tražitelja prije dobivanja jamstva, te ocjenom efekta novoga kreditnog zaduženja na ukupno poslovno stanje tražitelja, uzimajući u obzir stupanj postojeće zaduženosti.

(8) Ministarstva koja su nadležna za tražitelje jamstva dužna su u roku od petnaest dana od podnošenja zahtjeva za suglasnost dati Ministarstvu mišljenje o razvojnim promjenama, restrukturiranju društva tražitelja, kao i ocjenu mogućnosti otplate kredita.

(9) Ministarstvo je dužno Vladi dostaviti svoje mišljenje najkasnije u roku od 40 dana od prijma zahtjeva za prethodnu suglasnost.

(10) Hrvatska banka za obnovu i razvitak, te Hrvatska garancijska agencija kreditima i jamstvima poticat će i osigurati proizvodnju, izvoz i malo poduzetništvo.

(11) Država za dana financijska jamstva zaračunava proviziju u visini od 0,5% vrijednosti državnog jamstva.

(12) Provizija se naplaćuje prije preuzimanja odluke o danom jamstvu tražitelju. Provizija je prihod Proračuna.

(13) Ministarstvo, za državna jamstva koja se aktiviraju, može dati nalog banci ili drugoj financijskoj organizaciji ovlaštenoj za platni promet radi blokade računa dužnika i izmirenja povrata duga.

(14) Ministarstvo, na temelju posebnim ugovorom predviđenih obveza dužnika, ima isti prioritet u izvršavanju kao i nalozi za druge oblike javnih davanja u odnosu na sve ostale naloge po obvezama dužnika, njegovog pravnog sljednika i solidarnog jamca.

(15) O radnjama iz ovoga članka Vlada izvješćuje Sabor polugodišnje.

Članak 47.

Odluke Vlade o zaduživanju te o davanju državnih jamstava objavljuju se u »Narodnim novinama«.

Članak 48.

Za temeljni kapital Hrvatske banke za obnovu i razvitak u 2001. godini osiguravaju se sredstva u svoti od 146.000.000,00 kuna.

Članak 49.

(1) U Proračunu nisu planirana sredstva za kapitalne projekte izgradnje autocesta u Republici Hrvatskoj, osim sredstava u visini od 150.000.000,00 kuna za podmirenje dijela ugovornih obveza koje dospijevaju u prvom tromjesečju 2001. godine na projektima: Autocesta Bregana - Zagreb i Autocesta Bosiljevo - Tunel Sv. Rok.

(2) Sukladno programu građenja autocesta u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2001. do 2004. godine predložit će se cjelovit model financiranja i plana izgradnje autocesta u Republici Hrvatskoj.

Članak 50.

Ako se izmjenama i dopunama zakona smanje izdatci planirani u Proračunu oni će se usmjeriti u znanost, obrazovanje i pravosuđe i ka novim gospodarskim projektima, novim tehnologijama i novim proizvodima od strane mladih znanstvenika, te osnivanjem znanstvenih zaklada.

Članak 51.

(1) Svako ministarstvo i svi drugi proračunski korisnici utvrdit će visinu plaća po mjesecima koja u zbroju za cijelu godinu mora biti u okviru proračuna.

(2) Svi proračunski korisnici izvijestit će, do kraja ožujka 2001. godine, Vladu o planu isplate plaća te mjerama i aktivnostima kojima će osigurati izvršenje zadaća iz stavka 1. ovoga članka.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 52.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 25.000,00 kuna za prekršaj će se kazniti odgovorna osoba korisnika Proračuna:

1) ako proračunska sredstva ne koristi za one namjene za koje su utvrđena ili ako preuzme obveze iznad svote utvrđene u Proračunu (članak 3. stavak 2. i članak 4.),

2) ako preuzme obveze iznad visine osiguranih sredstava u Posebnom dijelu Proračuna (članak 7. stavak 1.),

3) ako Ministarstvu ne dostavi tromjesečni računski plan s razrađenim mjesečnim planom u propisanom roku (članak 9.),

4) ako devizna sredstva ne uplati na posebni račun banke koju odredi Ministarstvo (članak 14.),

5) ako u roku ne dostavi rješenje o zasnivanju ili prestanku radnog odnosa zaposlenika (članak 16. stavak 1. i 2.),

6) ako sredstva isplati suprotno članku 17.#clanak17 ovoga Zakona,

7) ako invalidnine, nadoknade, socijalnu skrb i druga osobna primanja poveća suprotno odluci iz članka 25.#clanak25 ovoga Zakona,

8) ako sredstva ne koristi na temelju godišnjega financijskog plana (članak 27. stavak 2.),

9) ako prihode od upravljanja slobodnim novčanim sredstvima ne uplaćuje u Proračun (članak 36. stavak 2.),

10) ako sklopi ugovor suprotno članku 39.#clanak39, 41.#clanak41 i 42.#clanak42 ovoga Zakona,

11) ako izda suglasnost i jamstvo suprotno članku 44.#clanak44 i 45.#clanak45 ovoga Zakona, i

12) ako Ministarstvu ne dostavi podatke u propisanom roku (članak 44. i 45.).

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 53.

Ovlašćuje se ministar financija da prema potrebi donosi podrobnije propise za provedbu ovoga Zakona.

Članak 54.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2001.

Klasa: 400-06/00-01/15
Zagreb, 13. prosinca 2000.

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !