Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/00, XX/01, XX/01, XX/01, XX/01.)
označi tražene riječi printaj stranicu
82 26.9.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001.

HRVATSKI SABOR

 

1406

Na temelju članka 88.L76353 Ustava Republike Hrvatske, donosim

 

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2001. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 21. rujna 2001.

Broj: 01-081-01-2941/2
Zagreb, 24. rujna 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2001. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinuL76352 (»Narodne novine«, br. 130/00., 19/00. i 59/01.) iza članka 16. dodaju se članci 16.a, 16.b i 16.c koji glase:

»Članak 16.a

Korisnicima kojima je mirovina, odnosno naknada plaće po osnovi preostale radne sposobnosti određena prema posebnim propisima pod povoljnijim uvjetima, a za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu sukladno odredbi članka 152. Zakona o mirovinskom osiguranju, mirovina, odnosno naknada smanjuje se ovisno o visini, i to:

- za 8% razlika od 2.500,01 do 3.000,00 kuna,

- za 12% razlika od 3.000,01 do 4.000,00 kuna,

- za 16% razlika od 4.000,01 do 5.000,00 kuna,

- za 20% iznos od 5.000,00 i nadalje.

Tako smanjena svota mirovine, odnosno naknade ne može iznositi manje od svote mirovine, odnosno naknade korisnika određene prema općim propisima o mirovinskom osiguranju.

Članak 16.b

Smanjenje svote mirovine, odnosno naknade prema ovom Zakonu provest će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje po službenoj dužnosti, bez donošenja rješenja.

Članak 16.c

Utvrđuje se proračunska osnovica u visini od 3.326,00 kuna koja će se primjenjivati za obračun i isplatu naknada i drugih primanja na temelju posebnih zakona za koje se sredstva osiguravaju u državnom proračunu.«

Članak 2.

U članku 23. stavku 1. točka 1. mijenja se i glasi:

»Nadoknadu plaće za vrijeme korištenja porodnog dopusta do jedne odnosno dvije godine života djeteta, posvojiteljskog dopusta, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do jedne godine života djeteta iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu, prava na rad u skraćenom radnom vremenu do tri godine života djeteta iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu, te za novčanu nadoknadu nezaposlenim majkama za vrijeme korištenja porodnog dopusta od dana rođenja djeteta do navršenih šest mjeseci djetetova života,«.

Članak 3.

U članku 29. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»(1) Nadoknada plaće za vrijeme korištenja porodnog dopusta od šest mjeseci do jedne godine djetetova života, posvojiteljskog dopusta, skraćenoga radnog vremena do jedne godine djetetova života iz članka 59. stavka 1. Zakona o radu, skraćenoga radnog vremena do tri godine djetetova života iz članka 59. stavka 3. Zakona o radu te dopusta iz članka 57. Zakona o radu iznosi 1.600,00 kuna.

(2) Novčana nadoknada za vrijeme korištenja porodnog dopusta nezaposlene majke, majke na redovitom školovanju, nezaposlene majke koja ostvaruje pravo na invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad i majke korisnice mirovine iznosi 900,00 kuna. Osnovica za obračun nadoknade plaća za vrijeme stanke za dojenje iz članka 60. Zakona o radu iznosi 1.600,00 kuna.«

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«, a primjenjivat će se od 1. listopada 2001.

Klasa: 400-06/01-01/09
Zagreb, 21. rujna 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2001. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !