Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/02.)
označi tražene riječi printaj stranicu
139 27.11.2002 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu.

HRVATSKI SABOR

2261

Na temelju članka 88.L82703 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2002. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. studenoga 2002.

Broj: 01-081-02-3577/2
Zagreb, 19. studenoga 2002.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2002. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinuL82701 (»Narodne novine«, br. 116/01.) u članku 5. stavak 2. briše se.

Članak 2.

U članku 28. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Država će u 2002. godini nadoknaditi jedinicama lokalne samouprave razliku manje ostvarenog prihoda od poreza na dohodak po osnovi osobnih odbitaka primjenom propisa o porezu na dohodak na područjima posebne državne skrbi prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o područjima posebne državne skrbiL82702 (»Narodne novine«, br. 88/02.)«.

Članak 3.

U članku 29. stavku 1. iznos: »11.664.251.992,00 kuna« zamjenjuje se iznosom: »11.036.220.743,00 kuna«, a u stavku 2. iznos: »6.968.078.600,00 kuna« zamjenjuje se iznosom: »6.519.983.500,00 kuna«.

Članak 4.

U članku 36. stavku 3. iznos: »400.000.000,00 kuna« zamjenjuje se iznosom: »750.000.000,00 kuna«.

Članak 5.

U članku 39. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Odredbe stavka 2. i 3. ovoga članke ne odnose se na poticaje u poljoprivredi koji su uređeni posebnim propisom.«

Članak 6.

U članku 43. stavak 2. briše se.

Članak 7.

Članak 44. briše se.

Članak 8.

Članak 45. briše se.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/02-01/10
Zagreb, 14. studenoga 2002.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !