Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/02, XX/03.)
označi tražene riječi printaj stranicu
147 17.9.2003 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu

Hrvatski sabor

2148

Na temelju članka 88.L94364 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2003. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 11. rujna 2003.

Broj: 01-081-03-3116/2
Zagreb, 16. rujna 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2003. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinuL94362 (»Narodne novine«, br. 154/02.) Članak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom uređuje struktura prihoda, primitaka, rashoda i izdataka Dražvnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava države, upravljanje javnim dugom te financijskom i nefinancijskom imovinom, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, pojedine ovlasti Vlade Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada), predsjednika Vlade, Ministarstva financija i ministra financija u izvršavanju Proračuna, kazne za neispunjavanje obveza te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.«

Članak 2.

Članak 2. briše se.

Članak 3.

Članak 4. briše se.

Članak 4.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»(1) Korisnici su dužni izvijestiti Ministarstvo financija (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) u kojoj su banci otvorili račun iz članka 62. Zakona o proračunu.

(2) Radi održavanja tekuće likvidnosti Ministarstvo može povlačiti raspoloživa sredstva sa računa korisnika.«

Članak 5.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»(1)Visina sredstava Tekuće zalihe Proračuna iznosi 232.468.000,00 kuna.

(2) Predsjednik Vlade može raspolagati sredstvima Tekuće zalihe Proračuna do pojedinačnog iznosa od 500.000,00 kuna.

(3) Ministar financija može raspolagati sredstvima Tekuće zalihe Proračuna do pojedinačnog iznosa od 100.000,00 kuna.

(4) Sredstva Tekuće zalihe Proračuna mogu se, osim za hitne i nepredviđene izdatke, koristiti i za izvršavanje sudskih odluka (presuda, rješenja, nagodbi i dr.) o isplati rente na teret sredstava Proračuna.«

Članak 6.

Članak 8. briše se.

Članak 7.

U članku 26. stavak 1. briše se, stavak 2. postaje stavak 1.

Članak 8.

U članku 28. stavku 1. iznos: »9.152.148.545,00 kuna« zamjenjuje se iznosom: »8.162.718.545,00 kuna«.

U stavku 5. iznos: »7.673.977.805,00 kuna« zamjenjuje se iznosom: »7.304.137.805,00 kuna«.

Članak 9.

U članku 30. stavci 2., 3. i broj (1) brišu se.

Članak 10.

U članku 34. stavku 1. riječi: »iz članka 32. i 33. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 31. i 32. ovoga Zakona«.

U stavku 2. riječi: »iz članka 33. ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »iz članka 32. ovoga Zakona«.

Članak 11.

U članku 35. stavku 5. iznos: »550.000.000,00 kuna« zamjenjuje se iznosom: »620.000.000,00 kuna«.

Članak 12.

Iz članka 35. dodaje se članak 35.a koji glasi:

»Članak 35.a

Pravna osoba u većinskom ili neizravnom državnom vlasništvu sklapa kreditne poslove ili daje jamstva na osnovu suglasnosti Vlade, ako vrijednost posla ili jamstvo prelazi iznos od 7.500.000,00 kuna«.

Članak 13.

Članak 36. briše se.

Članak 14.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Ovlašćuje se Vlada da može izdati suglasnosti za zaduživanje jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu sa člankom 31. do 34. ovoga Zakona, najviše do 3% ukupno planiranih rashoda svih jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave iskazanih u financijskom izvještaju o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2003. godine (Obrazac: PR-RAS) u koloni 5 pod oznakom AOP 113 i 281.

(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka ne odnose se na:

1. jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave kojima je Vlada izdala suglasnosti do 31. prosinca 2002., a korištene su u 2003. godini,

2. jedinice lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi,

3. jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave koje ostvaruju kreditna sredstva za nabavu nefinancijske imovine iz sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske i Fonda za razvoj i zapošljavanje.«

Članak 15.

U članku 38. iznos: »590.500.000,00 kuna« zamjenjuje se iznosom: »690.500.000,00«.

Članak 16.

Iza članka 38. dodaje se članak 38.a koji glasi:

»Članak 38.a

Ukupna visina zaduženja izvanproračunskih korisnika državnog proračuna u 2003. godini može iznositi 4.756.692.000,00 kuna.«

Članak 17.

U članku 39. stavku 5. riječi: »fizičke osobe« brišu se.

Članak 18.

U članku 43. stavku 2. iza riječi: »kulture« veznik: »i« zamjenjuje se zarezom, a iza riječi: »predstavništvo« briše se točka i dodaju riječi: »i djelatnosti turizma«.

Članak 19.

Iza članka 43. dodaje se novi članak 43.a koji glasi:

»Članak 43.a

Aktivnosti iz Uredbe o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na srećuL94363 (»Narodne novine«, br. 68/03 – u daljnjem tekstu: Uredba) mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih Proračunom za 2003. godinu, do iznosa ostvarenih prihoda od igara na sreću utvrđenih Uredbom.«

Članak 20.

Članak 44. briše se.

Članak 21.

U članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Vlada će na prijedlog Ministarstva obavljati preraspodjelu sredstava za plaće, naknade, materijalne rashode, subvencije, pomoći i nabavu nefinancijske imovine u okviru u Proračunu planiranih sredstava za plaće, naknade, materijalne rashode, subvencije, pomoći i nabavu nefinancijske imovine.«

Članak 22.

Članak 48. briše se.

Članak 23.

U članku 49. u točki 7) broj: »6« zamjenjuje se brojem: »10«.

U točki 8) riječi: »plaće i« brišu se.

U točki 11) brojevi: »32. i 33.« zamjenjuju se brojevima: »31. i 32«.

U točki 12) brojevi: »35. i 36.« zamjenjuju se brojevima: »33. i 34.«

Točka 14. briše se.

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/03-01/08
Zagreb, 11. rujna 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskog sabora
Zlatko Tomčić,
v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !