Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/04,)
označi tražene riječi printaj stranicu
104 27.7.2004 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu

HRVATSKI SABOR

2020

Na temelju članka 88.L107366 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 15. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2500/2
Zagreb, 21. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

 

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA
O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2004. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinuL107365 (»Narodne novine«, br. 31/04.) u članku 5. stavku 1. riječi: »318.086.911,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »293.444.297,00 kuna«.

Članak 2.

U članku 6. ispred teksta stavlja se broj: »(1)« i dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odluku iz stavka 1. ovoga članka donosi Vlada«.

Članak 3.

U članku 12. stavku 2. broj: »3%« zamjenjuje se brojem: »2,0%«.

Članak 4.

U članku 25. stavak 1. riječi: »19.146.339.003,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »18.495.003.167,00 kuna«.

U stavku 5. riječi: »16.800.786.850,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »16.801.746.850,00 kuna«.

Članak 5.

U članku 28. stavku 18. riječi: »313.700.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »533.889.000,00 kuna«.

Članak 6.

U članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Obveze uplate namjenskih prihoda, primitaka, prava (dionica) i donacija ne odnose se na znanost, visoko obrazovanje, zdravstvene ustanove, pravosuđe, sustav izvršenja sankcija, na ustanove socijalne skrbi, ustanove kulture, na diplomatsko-konzularna predstavništva, robne zalihe i Ministarstvo pravosuđa«.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uplaćene, a manje planirane ili neplanirane donacije mogu se izvršavati po aktivnostima i/ili projektima za koje su namijenjeni, iznad iznosa utvrđenih u Proračunu.«

Članak 7.

Iza članka 40. dodaju se članci 40.a i 40.b koji glase:

»Članak 40.a

Radi osiguranja isplate sredstava za plaće i ostala primanja korisnika i servisiranja javnog duga, Vlada Republike Hrvatske će na prijedlog Ministarstva financija obavljati preraspodjelu sredstava između stavki namijenjenih za plaće, materijalne rashode, subvencije, pomoći i nabavu nefinancijske imovine, u okviru Proračunom planiranih sredstava za plaće, naknade, materijalne rashode, subvencije, pomoći i nabavu nefinancijske imovine.

Članak 40.b

(1) Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.

(2) Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet će ministar financija.«

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/04-01/06
Zagreb, 15. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

 
zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !