Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu – ("Narodne novine", br. XX/04, XX/05)
označi tražene riječi printaj stranicu
89 22.7.2005 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu

HRVATSKI SABOR

1772

Na temelju članka 88.L265550 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2005. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. srpnja 2005. godine.

Broj: 01-081-05-2468/2

Zagreb, 18. srpnja 2005.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2005. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinuL265549 (»Narodne novine«, br. 171/04.) u članku 24. stavku 1. svota: »12.189.616.099,00« zamjenjuje se svotom:
»12.830.039.748,00«.

U stavku 5. svota: »12.050.011.490,00« zamjenjuje se svotom: »11.787.514.705,00«.

Članak 2.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

Vlada se može dodatno zadužiti do iznosa neostvarenih primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici.«

Članak 3.

U članku 29. iznos: »600.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »595.000.000,00« kuna.

Članak 4.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

(1) Vlada će na prijedlog Ministarstva donijeti odluku o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine u okviru u Proračunu planiranih sredstava za rashode.

(2) Vlada će izvijestiti Sabor u roku 15 dana od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odredba stavka 1. ovoga članka odgovarajuće se primjenjuje i na preraspodjelu sredstava u okviru proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.«

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/05-01/04

Zagreb, 12. srpnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2005. godinu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !