Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu ("Narodne novine", br. XX/05, XX/06)
označi tražene riječi printaj stranicu
83 22.7.2006 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu

HRVATSKI SABOR

2001

Na temelju članka 88.L305626 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2006. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. srpnja 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/40
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 14. srpnja 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA ZA 2006. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinuL305621 (»Narodne novine«, br. 148/05.) članak 8. mijenja se i glasi:
»(1) Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun vraćaju se uplatiteljima na teret tih prihoda.
(2) Rješenje o povratu sredstava iz stavka 1. ovoga članka donosi tijelo nadležno prema posebnim propisima. Ako nadležno tijelo nije utvrđeno posebnim propisima, rješenje o povratu donosi tijelo koje je u skladu s člankom 39.L305622 Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03.) odgovorno za potpunu i pravodobnu naplatu prihoda na račun proračuna.«

Članak 2.

U članku 12. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje je Vlada donijela do 31. prosinca 2005., a koje se mogu koristiti od 1. siječnja 2006. ulaze u ograničenje od 2 posto iz stavka 2. ovoga članka.«

Članak 3.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Članak 12.a

(1) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, ustanove čiji je osnivač jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: javni partner) mogu sklopiti ugovor o javno privatnom partnerstvu (JPP) po modelu privatno-financijske inicijative (PFI model) ako ukupan godišnji iznos svih naknada, koje javni partner na temelju svih ugovora o JPP-u plaća privatnim partnerima ne prelazi 35 posto ostvarenoga proračunskog prihoda prethodne godine umanjenog za kapitalne prihode, i uz prethodnu suglasnost Ministarstva i ministarstva ili drugog tijela državne uprave u čijoj je nadležnosti predmet sklopljenog ugovora.
(2) Pod ostvarenim proračunskim prihodima iz stavka 1. ovoga članka smatraju se prihodi navedeni u članku 106.L305624 stavka 4. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 96/03). Za općine, gradove i županije koje su preuzele financiranje decentraliziranih funkcija ostvareni proračunski prihodi umanjuju se i za prihode ostvarene na temelju dodatnog udjela poreza na dohodak te za dio pomoći izravnanja iz državnog proračuna.
(3) Kapitalni prihodi iz stavka 1. ovoga članka jesu prihodi od prodaje nefinancijske imovine, primici od prodaje vrijednosnih papira i primici od prodaje dionica i udjela u glavnici.
(4) Vlada će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti uredbu kojom će propisati obvezne sastojke zahtjeva za izdavanjem suglasnosti iz stavka 1. ovoga članka, obvezne priloge i dokumentaciju te način izvještavanja o izvršavanju sklopljenih ugovora.«

Članak 4.

U članku 24. stavku 1. svota: »10.565.602.757,00« zamjenjuje se svotom: »10.079.536.351,00«.
U stavku 5. svota: »10.562.683.857,00« zamjenjuje se svotom: »10.561.378.530,00«.

Članak 5.

Iza članka 24. dodaje se članak 24.a koji glasi:

»Članak 24.a

Vlada se može dodatno zadužiti do iznosa neostvarenih primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici.«

Članak 6.

U članku 35. stavku 1. riječi: »na ustanove socijalne skrbi, robne zalihe i Ministarstvo pravosuđa« brišu se.
U stavku 4. iza riječi: »Neplanirane, a uplaćene pomoći i donacije« dodaju se riječi: »te prihodi za posebne namjene (kao što su prihodi od igara na sreću, prihodi od spomeničke rente i ostali prihodi za posebne namjene).«

Članak 7.

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

»Članak 40.a

(1) Vlada će na prijedlog Ministarstva donijeti odluku o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine u okviru u Proračunu planiranih sredstava za rashode.
(2) Vlada će izvijestiti Sabor u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/05-01/06
Zagreb, 11. srpnja 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2006. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !