Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu ("Narodne novine", br. XX/06, XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
78 26.7.2007 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu

HRVATSKI SABOR

2472

Na temelju članka 88.L348470 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 13. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/86

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 18. srpnja 2007.

Predsjednik
Republike
Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU

Članak 1.

 

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinuL348469 (»Narodne novine«, br. 137/06.) u članku 12. stavku 4. riječi: »2 posto« zamjenjuju se riječima: »2,3 posto«.

 

Članak 2.

 

U članku 25. stavku 1. svota: »13.631.886.844,00« zamjenjuje se svotom: »10.982.215.194,00«. Iza riječi: »Proračuna« stavlja se točka, a riječi: »i financijskim planovima Hrvatskih autocesta d.o.o., Zagreb i Hrvatskih cesta d.o.o., Zagreb« brišu se.

U stavku 2. svota: »8.742.020.353,00« zamjenjuje se svotom: »8.677.243.173,00«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Ukupna visina zaduženja iskazana u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznosi3.863.755.000,00 kuna. Tekuće otplate glavnice duga iskazane u financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna iznose 981.596.124,00 kuna.«

 

Članak 3.

 

Iza članka 25. dodaju se članci 25.a i 25.b koji glase:

 

»Članak 25.a

 

Vlada se može dodatno zadužiti do iznosa neostvarenih primitaka od prodaje dionica i udjela u glavnici.

 

Članak 25.b

 

Tečajne razlike mogu se u skladu s obračunom priznati i iznad iznosa predviđenog Proračunom.«

 

Članak 4.

 

U članku 30. iznos: »595.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »575.000.000,00«.

 

Članak 5.

 

U članku 37. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Uplaćene i prenesene, a manje planirane pomoći, donacije i prihodi za posebne namjene (kao što su prihodi od igara na sreću, prihodi od spomeničke rente i ostali prihodi za posebne namjene) mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Uplaćeni i preneseni, a manje planirani namjenski primici mogu se izvršavati iznad iznosa utvrđenih u Proračunu, a do visine uplaćenih, odnosno prenesenih sredstava uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«

Dosadašnji stavak 4., koji postaje stavak 5., mijenja se i glasi:

»(5) Uplaćene i prenesene, a neplanirane pomoći, donacije, namjenski primici i prihodi za posebne namjene (kao što su prihodi od igara na sreću, prihodi od spomeničke rente i ostali prihodi za posebne namjene) mogu se koristiti prema naknadno utvrđenim aktivnostima i/ili projektima uz prethodnu suglasnost Ministarstva.«

 

Članak 6.

 

Iza članka 40. dodaje se članak 40.a koji glasi:

 

»Članak 40.a

 

(1) Vlada će na prijedlog Ministarstva donijeti odluku o preraspodjeli sredstava za rashode poslovanja, nabavu nefinancijske imovine, izdatke za dane zajmove i izdatke za dionice i udjele u glavnici, u okviru u Proračunu planiranih sredstava za navedene rashode i izdatke.

(2) Vlada će izvijestiti Hrvatski sabor u roku od 15 dana od dana donošenja odluke iz stavka 1. ovoga članka.«

 

Članak 7.

 

Iza članka 41. dodaje se članak 41.a koji glasi:

 

»Članak 41.a

 

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba javnog partnera ako se postupi suprotno odredbama članka 13. stavka 1. ovoga Zakona.«

 

Članak 8.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/07-01/02

Zagreb, 13. srpnja 2007.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !