Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu ("Narodne novine", br. XX/06, XX/07, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
100 3.10.2007 Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2952

Na temelju članka 40.aL357001 Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu (»Narodne novine«, br. 137/2006 i 78/2007) i članka 30.L357003 stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003i 30/2004), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2007. GODINU

I.

Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva unutar proračunskih razdjela u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinuL357005 (»Narodne novine«, br. 137/2006 i 78/2007).

II.

Sredstva iz točke I. preraspodjelit će se kod proračunskih korisnika prema sljedećem rasporedu:
 

 

 

PLAN
2007.
1

POVEĆANJE

2

SMANJENJE

3

NOVI PLAN
 2007.
4

Sveukupno

 

33.918.649.079

459.992.072

-459.992.072

33.918.649.079

015         

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

33.957.000

1.140.000

-1.140.000

33.957.000

01505         

Ured Predsjednika Republike Hrvatske

33.957.000

1.140.000

-1.140.000

33.957.000

  1001       

USTAVNE OVLASTI PREDSJEDNIKA RH U PREDSTAVLJANJU I ZASTUPANJU RH U ZEMLJI I INOZEMSTVU

33.957.000

1.140.000

-1.140.000

33.957.000

    A504000     

POSLOVANJE UREDA PREDSJEDNIKA

21.500.000

640.000

-660.000

21.480.000

         3111

Plaće za redovan rad

13.780.000

 

-200.000

13.580.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

310.000

 

-80.000

230.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

2.380.000

 

-150.000

2.230.000

         3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

250.000

 

-80.000

170.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

730.000

 

-100.000

630.000

         3223

Energija

120.000

 

-50.000

70.000

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

140.000

100.000

 

240.000

         3235

Zakupnine i najamnine

310.000

200.000

 

510.000

         3293

Reprezentacija

1.600.000

200.000

 

1.800.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

900.000

80.000

 

980.000

         3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

980.000

60.000

 

1.040.000

    A504001     

TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA

12.457.000

500.000

-480.000

12.477.000

         3113

Plaće za prekovremeni rad

1.100.000

 

-50.000

1.050.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

520.000

 

-100.000

420.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

1.285.000

 

-80.000

1.205.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.000.000

100.000

 

1.100.000

         3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

342.000

 

-100.000

242.000

         3225

Sitni inventar i auto gume

235.000

 

-75.000

160.000

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

2.000.000

150.000

 

2.150.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

5.675.000

250.000

 

5.925.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

300.000

 

-75.000

225.000

020         

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2.083.207

275.000

-275.000

2.083.207

02042         

Ured za protokol Vlade RH

1.547.500

150.000

-150.000

1.547.500

  1023       

PROTOKOL VLADE

1.547.500

150.000

-150.000

1.547.500

    A686000     

PROTOKOL VLADE

1.547.500

150.000

-150.000

1.547.500

         3111

Plaće za redovan rad

694.500

 

-110.000

584.500

         3113

Plaće za prekovremeni rad

178.000

 

-10.000

168.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

55.000

 

-10.000

45.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

140.000

 

-10.000

130.000

         3211

Službena putovanja

120.000

70.000

 

190.000

         3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

30.000

 

-10.000

20.000

         3239

Ostale usluge

130.000

10.000

 

140.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

70.000

 

270.000

02092         

Ured za ravnopravnost spolova

535.707

125.000

-125.000

535.707

  1034       

ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

535.707

125.000

-125.000

535.707

    A532004     

ZAŠTITA I PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

260.707

 

-85.000

175.707

         3211

Službena putovanja

165.707

 

-50.000

115.707

         3239

Ostale usluge

85.000

 

-25.000

60.000

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

10.000

 

-10.000

0

    A532009     

PROVEDBA NACIONALNE POLITIKE ZA PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA

275.000

125.000

-40.000

360.000

         3239

Ostale usluge

200.000

 

-40.000

160.000

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

75.000

125.000

 

200.000

023         

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU   FONDOVA EU

1.802.500

320.000

-320.000

1.802.500

02305         

Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju   fondova EU

1.802.500

320.000

-320.000

1.802.500

  1025       

STRATEGIJA RAZVITKA REPUBLIKE HRVATSKE

1.802.500

320.000

-320.000

1.802.500

    A680012     

POSLOVANJE SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJUI KOORDINACIJU FONDOVA EU

932.750

155.000

-175.000

912.750

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

345.000

 

-175.000

170.000

         3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

23.750

20.000

 

43.750

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

90.000

40.000

 

130.000

         3238

Računalne usluge

210.000

75.000

 

285.000

         3239

Ostale usluge

264.000

20.000

 

284.000

    A758008     

KOORDINACIJA PRIPREME I PROVEDBE EU PROGRAMA

213.750

150.000

 

363.750

         3237

Intelektualne i osobne usluge

213.750

150.000

 

363.750

    A758010     

INFORMIRANJE I OBRAZOVANJE O PROGRAMIMA EU I SOR-a

50.000

15.000

 

65.000

         3293

Reprezentacija

50.000

15.000

 

65.000

    A758011     

IZGRADNJA SUSTAVA KVALITETE

200.000

 

-85.000

115.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

 

-85.000

115.000

    K758004     

INFORMATIZACIJA SREDIŠNJEG DRŽAVNOG UREDA ZA RAZVOJNU STRATEGIJU I KOORDINACIJU FONDOVA EU

406.000

 

-60.000

346.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

406.000

 

-60.000

346.000

025         

MINISTARSTVO FINANCIJA

3.994.454.044

15.923.054

-15.785.274

3.994.591.824

02506         

Ministarstvo financija – ostali izdaci države

3.994.454.044

15.923.054

-15.785.274

3.994.591.824

  1056       

POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA

8.300.000

137.780

 

8.437.780

    A539214     

NAKNADA PRAVNIM OSOBAMA KATOLIČKE CRKVE ZA ODUZETU IMOVINU

8.300.000

137.780

 

8.437.780

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

8.300.000

137.780

 

8.437.780

  1068       

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA

2.231.245.030

264.026

-10.609.245

2.220.899.811

    A539100     

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

296.424.879

264.026

 

296.688.905

         3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

296.424.879

264.026

 

296.688.905

    A539103     

IZDANE OBVEZNICE U ZEMLJI

1.934.820.151

 

-10.609.245

1.924.210.906

         3413

Kamate za izdane obveznice

1.934.820.151

 

-10.609.245

1.924.210.906

  1480       

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

1.675.209.014

15.521.248

-4.935.910

1.685.794.352

    A539097     

ZAJMOVI OD INOZEMNIH VLADA

64.176.114

5.766.647

 

69.942.761

         3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

64.176.114

5.766.647

 

69.942.761

    A539098     

ZAJMOVI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA

357.292.696

2.901.969

 

360.194.665

         3421

Kamate za primljene zajmove od drugih razina vlasti, inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

357.292.696

2.901.969

 

360.194.665

    A539101     

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA

193.146.567

6.852.632

 

199.999.199

         3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

193.146.567

6.852.632

 

199.999.199

    A539153     

IZDANE OBVEZNICE U INOZEMSTVU

1.060.593.637

 

-4.935.910

1.055.657.727

         3413

Kamate za izdane obveznice

1.060.593.637

 

-4.935.910

1.055.657.727

  1491       

SERVISIRANJE UNUTARNJEG I VANJSKOG DUGA

79.700.000

 

-240.119

79.459.881

    A539164     

IZDAVANJE VRIJEDNOSNIH PAPIRA – TROŠKOVI

79.700.000

 

-240.119

79.459.881

         3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

79.700.000

 

-240.119

79.459.881

027         

RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA

141.150.000

2.500.000

-2.500.000

141.150.000

040         

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

4.583.000

15.403.971

-80.000

19.906.971

04020         

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

4.583.000

15.403.971

-80.000

19.906.971

  1094       

ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

4.583.000

15.403.971

-80.000

19.906.971

    K260089     

PROGRAM U PROVEDBI POSEBNIH MJERA ZA ZAŠTITU OD POŽARA

4.583.000

15.403.971

-80.000

19.906.971

         3222

Materijal i sirovine

1.000.000

1.000.000

 

2.000.000

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

300.000

300.000

 

600.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

80.000

 

-80.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

1.000.000

700.000

 

1.700.000

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

1.350.000

492.975

 

1.842.975

         3811

Tekuće donacije u novcu

853.000

12.910.996

 

13.763.996

046         

MINISTARSTVO OBITELJI, BRANITELJA I MEĐUGENERACIJSKE SOLIDARNOSTI

53.521.350

2.658.100

-2.658.100

53.521.350

04605         

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti

53.521.350

2.658.100

-2.658.100

53.521.350

  1030       

ZATOČENI I NESTALI

575.000

20.000

-510.000

85.000

    A522013     

PODRŠKA PROGRAMU ZA ZATOČENE I NESTALE

75.000

20.000

-10.000

85.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

7.000

 

-7.000

0

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

65.000

20.000

 

85.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3.000

 

-3.000

0

    K558068     

TERENSKA OPREMA ZA EKSHUMACIJE ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

500.000

 

-500.000

0

         4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

500.000

 

-500.000

0

  1522       

MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST

2.201.500

80.000

-80.000

2.201.500

    A754000     

PODRŠKA PROGRAMU ZA  MEĐUGENERACIJSKU SOLIDARNOST

1.658.500

 

-60.000

1.598.500

         3111

Plaće za redovan rad

1.533.500

 

-35.000

1.498.500

         3211

Službena putovanja

85.000

 

-20.000

65.000

         3234

Komunalne usluge

40.000

 

-5.000

35.000

    A754002     

RAZVIJANJE USLUŽNIH DJELATNOSTI ZA STARIJE

20.000

 

-10.000

10.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

10.000

 

-5.000

5.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

10.000

 

-5.000

5.000

    A754003     

DNEVNI BORAVAK ZA STARIJE GRAĐANE

523.000

80.000

-10.000

593.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

500.000

 

-10.000

490.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

23.000

80.000

 

103.000

  1571       

SKRB ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA

46.990.000

2.463.100

-1.838.100

47.615.000

    A558041     

PODRŠKA PROGRAMU ZA SKRB HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

1.881.000

134.000

 

2.015.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

1.531.000

100.000

 

1.631.000

         3293

Reprezentacija

350.000

34.000

 

384.000

    A558043     

JEDNOKRATNA PRAVA IZ ZAKONA O PRAVIMA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

20.391.000

110.000

 

20.501.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

20.391.000

110.000

 

20.501.000

    A558063     

IZVRŠAVANJE PRAVOMOĆNIH SUDSKIH PRESUDA

1.095.000

 

-700.000

395.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.095.000

 

-700.000

395.000

    A558070     

POVJERENSTVO ZA REVIZIJU OCJENE INVALIDNOSTI

1.760.000

65.000

 

1.825.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

1.760.000

65.000

 

1.825.000

    A558072     

TROŠKOVI POGREBA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

30.000

10.000

 

40.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

30.000

10.000

 

40.000

    A753015     

UDRUGE BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

17.350.000

11.000

 

17.361.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

537.000

10.000

 

547.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

16.813.000

1.000

 

16.814.000

    K558037     

OBILJEŽAVANJE MJESTA MASOVNIH GROBNICA ŽRTAVA IZ DOMOVINSKOG RATA

390.000

60.000

-90.000

360.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

300.000

60.000

 

360.000

         4111

Zemljište

90.000

 

-90.000

0

    K558045     

OPREMANJE MINISTARSTVA

226.000

138.000

 

364.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

226.000

138.000

 

364.000

    K558062     

INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

1.272.000

230.000

-650.000

852.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

242.000

230.000

 

472.000

         4262

Ulaganja u računalne programe

1.030.000

 

-650.000

380.000

    K558071     

OPREMANJE OBJEKATA ZA REHABILITACIJU 100% HRVI

125.000

40.100

 

165.100

         3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

20.000

4.000

 

24.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

100.000

35.000

 

135.000

         4222

Komunikacijska oprema

5.000

1.100

 

6.100

    K753017     

STAMBENO ZBRINJAVANJE INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

1.400.000

 

-378.100

1.021.900

         3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.400.000

 

-378.100

1.021.900

    K754004     

SPOMEN OBILJEŽJE ŽRTVAMA STRADALIM IZ VUKOVARSKE BOLNICE

1.070.000

1.665.000

-20.000

2.715.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

1.010.000

 

1.060.000

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

20.000

 

-20.000

0

         4214

Ostali građevinski objekti

1.000.000

655.000

 

1.655.000

  1572       

SOCIJALNO OSNAŽIVANJE OBITELJI, MLADIH, DJECE I OSOBA S INVALIDITETOM

3.754.850

95.000

-230.000

3.619.850

    A558047     

POLITIKA ZA MLADE

880.000

 

-130.000

750.000

         3239

Ostale usluge

50.000

 

-30.000

20.000

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

830.000

 

-100.000

730.000

    A558049     

PROVEDBA MJERA OBITELJSKE I POPULACIJSKE POLITIKE

2.633.850

40.000

-100.000

2.573.850

         3235

Zakupnine i najamnine

50.000

 

-20.000

30.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

210.000

 

-40.000

170.000

         3239

Ostale usluge

173.650

 

-40.000

133.650

         3811

Tekuće donacije u novcu

2.200.200

40.000

 

2.240.200

    A558067     

MEĐUNARODNE AKTIVNOSTI U ZAŠTITI OBITELJI I OSOBA S INVALIDITETOM

121.000

35.000

 

156.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

10.000

 

30.000

         3293

Reprezentacija

101.000

25.000

 

126.000

    A653012     

DOPLATAK ZA DJECU

120.000

20.000

 

140.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

120.000

20.000

 

140.000

050         

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

26.800.965.692

143.631.036

-169.895.667

26.774.701.061

05005         

Gospodarstvo i poduzetništvo

348.551.536

64.067.866

-45.770.090

366.849.312

  1110       

INFORMATIZACIJA

316.000

58.000

-36.000

338.000

    K406386     

INFORMATIZACIJA

316.000

58.000

-36.000

338.000

         3238

Računalne usluge

305.000

 

-30.000

275.000

         4222

Komunikacijska oprema

6.000

 

-6.000

0

         4262

Ulaganja u računalne programe

5.000

58.000

 

63.000

  1111       

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH U ULICI GRADA VUKOVARA 78, ZAGREB

2.500.000

600.000

 

3.100.000

    K310113     

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE POSLOVNOG OBJEKTA VLADE RH, ZGRADE JUG, ULICA GRADA VUKOVARA 78

2.500.000

600.000

 

3.100.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.500.000

600.000

 

3.100.000

  1112       

NACIONALNI CERTIFIKACIJSKI AUTORITET ZA RH

720.000

300.000

-80.000

940.000

    A560048     

PROVEDBA NACIONALNOG CERTIFIKACIJSKOG AUTORITETA ZA RH

520.000

80.000

-80.000

520.000

         3239

Ostale usluge

440.000

80.000

 

520.000

         3294

Članarine

80.000

 

-80.000

0

    K563104     

RAZVOJ ELEKTRONIČKOG POSLOVANJA U RH

200.000

220.000

 

420.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

220.000

 

420.000

  1115       

POTICANJE BRODOGRADNJE

1.500.000

 

-29.000

1.471.000

    A560046     

POTICANJE MALE BRODOGRADNJE

1.500.000

 

-29.000

1.471.000

         3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

1.500.000

 

-29.000

1.471.000

  1116       

PROGRAM REINDUSTRIJALIZACIJE

5.080.000

 

-1.580.000

3.500.000

    A560050     

SANACIJA I RESTRUKTURIRANJE INDUSTRIJSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKATA

5.000.000

 

-1.500.000

3.500.000

         3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

5.000.000

 

-1.500.000

3.500.000

    K310084     

OSNIVANJE CENTRA ZA PARTNERSTVO I PODUGOVARANJE INDUSTRIJSKIH PROIZVODA I USLUGA

30.000

 

-30.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

30.000

 

-30.000

0

    K560025     

REINDUSTRIJALIZACIJA – IZVOZ KROZ TURIZAM

50.000

 

-50.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

 

-40.000

0

         3239

Ostale usluge

10.000

 

-10.000

0

  1117       

PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA

200.000

 

-200.000

0

    A560022     

PROVEDBA PRIVATIZACIJE VELIKIH DRŽAVNIH PODUZEĆA

200.000

 

-200.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

 

-200.000

0

  1119       

REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST

42.908.536

3.610.000

-5.947.901

40.570.635

    A560000     

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

41.328.536

3.560.000

-5.577.901

39.310.635

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

630.000

400.000

 

1.030.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

3.952.521

 

-20.000

3.932.521

         3133

Doprinosi za zapošljavanje

436.900

20.000

 

456.900

         3211

Službena putovanja

4.300.000

 

-700.000

3.600.000

         3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

800.000

200.000

 

1.000.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

400.000

 

-100.000

300.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.250.000

 

-51.001

1.198.999

         3222

Materijal i sirovine

20.000

 

-19.900

100

         3223

Energija

5.700.000

 

-100.000

5.600.000

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

4.602.500

 

-1.700.000

2.902.500

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

8.000.000

 

-1.500.000

6.500.000

         3234

Komunalne usluge

5.000.000

600.000

 

5.600.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

3.700.000

1.700.000

 

5.400.000

         3239

Ostale usluge

961.615

 

-500.000

461.615

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

100.000

400.000

 

500.000

         3292

Premije osiguranja

120.000

40.000

 

160.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

200.000

200.000

 

400.000

         3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

25.000

 

-17.000

8.000

         3433

Zatezne kamate

130.000

 

-40.000

90.000

         3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

800.000

 

-780.000

20.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

200.000

 

-50.000

150.000

    A560049     

INTEGRALNO UPRAVLJANJE POSLOVNIM PROCESIMA

100.000

 

-100.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

60.000

 

-60.000

0

         3238

Računalne usluge

40.000

 

-40.000

0

    K560021     

OPREMANJE

970.000

 

-200.000

770.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

630.000

 

-80.000

550.000

         4222

Komunikacijska oprema

300.000

 

-80.000

220.000

         4223

Oprema za održavanje i zaštitu

40.000

 

-40.000

0

    K560102     

OBNOVA VOZNOG PARKA

510.000

50.000

-70.000

490.000

         3235

Zakupnine i najamnine

110.000

 

-70.000

40.000

         4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

400.000

50.000

 

450.000

  1120       

REFORMA ENERGETSKOG SEKTORA

5.390.000

1.700.000

-1.704.000

5.386.000

    A560035     

PROGRAMI ZA UČINKOVITIJE KORIŠTENJE ENERGIJE

250.000

100.000

-50.000

300.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

100.000

 

250.000

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

100.000

 

-50.000

50.000

    A560036     

PROGRAMI I PROJEKTI KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

200.000

50.000

-50.000

200.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

50.000

 

200.000

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

50.000

 

-50.000

0

    A560108     

STRATEGIJA RAZVITKA TOPLINARSTVA U RH- KREDIT WB ZA  TEHNIČKU PODRŠKU MINISTARSTVU

3.690.000

1.500.000

-1.500.000

3.690.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

2.190.000

1.500.000

 

3.690.000

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

1.500.000

 

-1.500.000

0

    K310105     

STRATEGIJA RAZVITKA ENERGETSKOG SUSTAVA – INSTITUCIONALNI OKVIR

450.000

50.000

-50.000

450.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

350.000

50.000

 

400.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

100.000

 

-50.000

50.000

    K406409     

NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM

800.000

 

-54.000

746.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

600.000

 

-34.000

566.000

         3294

Članarine

200.000

 

-20.000

180.000

  1121       

RUDARSTVO

350.000

100.000

-50.000

400.000

    K310121     

INFORMATIZACIJA KATASTRA ISTRAŽNIH PROSTORA I EKSPLOATACIJSKIH POLJA

350.000

100.000

-50.000

400.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

300.000

100.000

 

400.000

         3239

Ostale usluge

50.000

 

-50.000

0

  1122       

SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA

40.000

 

-40.000

0

    A560037     

RAD POVJERENSTVA VLADE RH ZA SIGURNO GOSPODARENJE KEMIKALIJAMA

40.000

 

-40.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

 

-40.000

0

  1125       

TRGOVINSKA POLITIKA I MEĐUNARODNI GOSPODARSKI ODNOSI

19.255.000

 

-2.734.250

16.520.750

    A560001     

POTICANJE IZVOZA

17.650.000

 

-2.000.000

15.650.000

         3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

17.650.000

 

-2.000.000

15.650.000

    A560016     

MULTILATERALNI TRGOVINSKI PREGOVORI U OKVIRU SVJETSKE TRGOVINSKE ORGANIZACIJE (WTO)

120.000

 

-49.250

70.750

         3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

 

-15.750

34.250

         3239

Ostale usluge

70.000

 

-33.500

36.500

    A560024     

PROVEDBA PRIVREMENOG SPORAZUMA O TRGOVINSKIM  PITANJIMA IZMEĐU RH I EUROPSKE ZAJEDNICE

40.000

 

-40.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

 

-40.000

0

    A560054     

NACIONALNI PROGRAM ZA  ZAŠTITU POTROŠAČA

1.200.000

 

-400.000

800.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

1.200.000

 

-400.000

800.000

    A560073     

UREĐENJE TRŽIŠTA NEKRETNINA U REPUBLICI HRVATSKOJ

20.000

 

-20.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

20.000

 

-20.000

0

    A560075     

PROVEDBA NADZORA IZVOZA  ROBE S DVOJNOM NAMJENOM

100.000

 

-100.000

0

         3239

Ostale usluge

100.000

 

-100.000

0

    A560104     

IZRADA I PROVEDBA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI POTROŠAČA

125.000

 

-125.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

125.000

 

-125.000

0

  1126       

UNAPREĐENJE POTICANJA ULAGANJA

19.500.000

 

-11.000.000

8.500.000

    A560004     

PROVEDBA MJERA ZA POTICANJE ULAGANJA

19.500.000

 

-11.000.000

8.500.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

100.000

 

-100.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

 

-100.000

0

         3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

19.300.000

 

-10.800.000

8.500.000

  1134       

MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA

500.000

 

-13.600

486.400

    A563101     

MEĐUNARODNA AKTIVNOST PODUZETNIKA

500.000

 

-13.600

486.400

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

300.000

 

-12.600

287.400

         3811

Tekuće donacije u novcu

200.000

 

-1.000

199.000

  1135       

POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI

18.000.000

 

-2.058.300

15.941.700

    A563040     

POTICANJE MARKETINŠKIH AKTIVNOSTI

18.000.000

 

-2.058.300

15.941.700

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

15.000.000

 

-962.300

14.037.700

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

1.000.000

 

-286.000

714.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

2.000.000

 

-810.000

1.190.000

  1136       

OBRTNI REGISTAR RH

900.000

100.000

-300.000

700.000

    K105579     

USPOSTAVA OBRTNOG REGISTRA RH

900.000

100.000

-300.000

700.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

400.000

 

-100.000

300.000

         3238

Računalne usluge

250.000

100.000

 

350.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

250.000

 

-200.000

50.000

  1146       

POTICANJE RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA (HAMAG)

200.000

 

-50.000

150.000

    A563113     

IZRADA PRIJEDLOGA NOVOG ZAKONA O POTICANJU RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA

200.000

 

-50.000

150.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

 

-50.000

150.000

  1149       

PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA

7.582.000

550.161

-4.220.140

3.912.021

    A560093     

PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA

1.365.000

500.000

 

1.865.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.365.000

500.000

 

1.865.000

    A563018     

NACIONALNO SAVJETOVANJE O MALOM GOSPODARSTVU

2.217.000

50.161

-220.140

2.047.021

         3211

Službena putovanja

100.000

26.622

 

126.622

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.617.000

23.539

 

1.640.539

         3239

Ostale usluge

500.000

 

-220.140

279.860

    A563108     

FOND RIZIČNOG KAPITALA

4.000.000

 

-4.000.000

0

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

4.000.000

 

-4.000.000

0

  1155       

RAZVOJ OBRTA

3.400.000

10.000

 

3.410.000

    A563094     

RAZVOJ OBRTA

3.400.000

10.000

 

3.410.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

3.400.000

10.000

 

3.410.000

  1163       

POTICANJE ZADRUGARSTVA

3.500.000

 

-271.000

3.229.000

    A560097     

POTICANJE ZADRUGARSTVA

3.500.000

 

-271.000

3.229.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

3.500.000

 

-271.000

3.229.000

  1556       

POTICANJE PROIZVODNJE

34.100.000

13.000.000

-813.488

46.286.512

    A560099     

POTICANJE PROIZVODNJE – PROIZVODI, INOVACIJA I POVEZIVANJE SA ZNANOŠĆU

34.100.000

13.000.000

-813.488

46.286.512

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

32.500.000

13.000.000

 

45.500.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

400.000

 

-281.813

118.187

         3811

Tekuće donacije u novcu

1.200.000

 

-531.675

668.325

  1558       

OBRAZOVANJE OBRTNIKA

4.700.000

856.000

-399.800

5.156.200

    A560083     

OBRAZOVANJE OBRTNIKA

4.700.000

856.000

-399.800

5.156.200

         3811

Tekuće donacije u novcu

2.000.000

 

-399.800

1.600.200

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

1.900.000

150.000

 

2.050.000

         3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

800.000

706.000

 

1.506.000

  1560       

POTICANJE EDUKACIJE

5.500.000

1.068.150

 

6.568.150

    A560087     

POTICANJE EDUKACIJE

5.500.000

1.068.150

 

6.568.150

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

4.500.000

850.000

 

5.350.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

1.000.000

218.150

 

1.218.150

  1562       

POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

93.210.000

10.000.000

-2.146.411

101.063.589

    A560089     

POTICANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE

88.210.000

10.000.000

 

98.210.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

88.210.000

10.000.000

 

98.210.000

    A560113     

POTICANJE ULAGANJA U CLUSTERE

500.000

 

-319.411

180.589

         3211

Službena putovanja

200.000

 

-82.985

117.015

         3235

Zakupnine i najamnine

200.000

 

-191.050

8.950

         3293

Reprezentacija

100.000

 

-45.376

54.624

    A563116     

POTICANJE PODUZETNIČKIH POTPORNIH INSTITUCIJA

4.500.000

 

-1.827.000

2.673.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

200.000

 

-200.000

0

         3811

Tekuće donacije u novcu

1.000.000

 

-133.000

867.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

500.000

 

-500.000

0

         3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

2.800.000

 

-994.000

1.806.000

  1564       

SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE

30.600.000

24.635.555

-5.000.000

50.235.555

    A560091     

SUBVENCIJE KAMATA ZA KREDITE I POTPORE

30.600.000

24.635.555

-5.000.000

50.235.555

         3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

8.700.000

 

-5.000.000

3.700.000

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

21.900.000

24.635.555

 

46.535.555

  1566       

POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA

7.500.000

280.000

 

7.780.000

    A560095     

POTICANJE CILJNIH SKUPINA DRUŠTVA

7.500.000

280.000

 

7.780.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

7.500.000

280.000

 

7.780.000

  1568       

DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRTNIKA

1.500.000

 

-96.200

1.403.800

    A563041     

DOKVALIFIKACIJE, PREKVALIFIKACIJE I ZAPOŠLJAVANJE OBRTNIKA

1.500.000

 

-96.200

1.403.800

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

1.500.000

 

-96.200

1.403.800

  1672       

POVEĆANJE KONKURENTNOSTI HRVATSKE INDUSTRIJE

39.600.000

7.200.000

-7.000.000

39.800.000

    A560117     

RESTRUKTURIRANJE I RAZVOJ POJEDINIH GRANA INDUSTRIJE

39.600.000

7.200.000

-7.000.000

39.800.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

5.600.000

7.200.000

 

12.800.000

         3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

34.000.000

 

-7.000.000

27.000.000

05010         

Ravnateljstvo za robne zalihe

37.161.027

35.932.500

 

73.093.527

  1124       

STVARANJE, OBNAVLJANJE I KORIŠTENJE ROBNIH ZALIHA

37.161.027

35.932.500

 

73.093.527

    A561001     

SKLADIŠTENJE I ČUVANJE ROBNIH ZALIHA

15.300.000

900.000

 

16.200.000

         3235

Zakupnine i najamnine

15.300.000

900.000

 

16.200.000

    K561016     

NABAVA ROBNIH ZALIHA REPUBLIKE HRVATSKE

21.861.027

35.032.500

 

56.893.527

         4411

Strateške zalihe

21.861.027

35.032.500

 

56.893.527

05020         

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje

25.346.030.000

22.400.000

-102.325.305

25.266.104.695

  1264       

MIROVINE I MIROVINSKA PRIMANJA

25.298.930.000

21.200.000

-102.325.305

25.217.804.695

    A688022     

NAKNADE ZA ISPLATU MIROVINA

154.500.000

20.000.000

 

174.500.000

         3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

154.500.000

20.000.000

 

174.500.000

    A688037     

MIROVINE HRVATSKE VOJSKE

450.000.000

 

-20.000.000

430.000.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

450.000.000

 

-20.000.000

430.000.000

    A688039     

MIROVINE PRIPADNIKA BIVŠE JNA

402.000.000

 

-5.000.000

397.000.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

402.000.000

 

-5.000.000

397.000.000

    A688040     

MIROVINE ČLANOVA IVS, SIV I ADMINISTRATIVNO UMIROVLJENIH JAVNIH SLUŽBENIKA

21.000.000

 

-2.000.000

19.000.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

21.000.000

 

-2.000.000

19.000.000

    A688042     

MIROVINE HAZU

15.200.000

 

-1.200.000

14.000.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

15.200.000

 

-1.200.000

14.000.000

    A688043     

MIROVINE BORACA NOR-A

650.350.000

 

-20.350.000

630.000.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

650.350.000

 

-20.350.000

630.000.000

    A688044     

MIROVINE MUP-A

385.000.000

 

-9.758.674

375.241.326

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

385.000.000

 

-9.758.674

375.241.326

    A688045     

MIROVINE HRVATSKE DOMOVINSKE VOJSKE

167.000.000

 

-5.000.000

162.000.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

167.000.000

 

-5.000.000

162.000.000

    A688046     

MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – STAROSNE MIROVINE

13.331.880.000

1.200.000

-1.200.000

13.331.880.000

         3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

13.331.880.000

1.200.000

-1.200.000

13.331.880.000

    A688047     

MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – INVALIDSKE MIROVINE

4.600.000.000

 

-11.264.631

4.588.735.369

         3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

4.600.000.000

 

-11.264.631

4.588.735.369

    A688048     

MIROVINE NA TEMELJU OSIGURANJA – OBITELJSKE MIROVINE

3.570.000.000

 

-7.552.000

3.562.448.000

         3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3.570.000.000

 

-7.552.000

3.562.448.000

    A688049     

OSTALA MIROVINSKA PRIMANJA (TO I TPNJ)

40.000.000

 

-4.000.000

36.000.000

         3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

40.000.000

 

-4.000.000

36.000.000

    A688052     

DODATAK UZ MIROVINU – 100 KN + 6%

1.512.000.000

 

-15.000.000

1.497.000.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

1.512.000.000

 

-15.000.000

1.497.000.000

  1493       

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM

47.100.000

1.200.000

 

48.300.000

    A688026     

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE MIROVINSKIM SUSTAVOM

47.100.000

1.200.000

 

48.300.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

42.400.000

1.100.000

 

43.500.000

         3133

Doprinosi za zapošljavanje

4.700.000

100.000

 

4.800.000

05025         

Hrvatski zavod za zapošljavanje

947.277.739

14.295.000

-18.195.000

943.377.739

  1257       

ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI

31.311.500

2.145.000

-900.000

32.556.500

    A689013     

ADMINISTRATIVNI I UPRAVNI POSLOVI

27.705.500

1.145.000

 

28.850.500

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

5.000.000

600.000

 

5.600.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

15.500.000

50.000

 

15.550.000

         3133

Doprinosi za zapošljavanje

1.800.000

50.000

 

1.850.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

955.500

150.000

 

1.105.500

         3238

Računalne usluge

4.450.000

295.000

 

4.745.000

    K813003     

POSLOVNE ZGRADE U HZZ

3.606.000

1.000.000

-900.000

3.706.000

         4212

Poslovni objekti

300.000

1.000.000

 

1.300.000

         4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

3.306.000

 

-900.000

2.406.000

  1269       

PRIPREMA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE

2.400.000

150.000

 

2.550.000

    A689016     

PROFESIONALNO USMJERAVANJE, INFORMIRANJE I ZADRŽAVANJE POSTOJEĆE ZAPOSLENOSTI

2.400.000

150.000

 

2.550.000

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

2.400.000

150.000

 

2.550.000

  1430       

MATERIJALNO PRAVNA ZAŠTITA NEZAPOSLENIH

802.847.000

 

-5.295.000

797.552.000

    A689014     

NAKNADE NEZAPOSLENIMA

802.847.000

 

-5.295.000

797.552.000

         3711

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

802.847.000

 

-5.295.000

797.552.000

  1671       

AKTIVNA POLITIKA U ZAPOŠLJAVANJU

110.719.239

12.000.000

-12.000.000

110.719.239

    A689023     

AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA

110.719.239

12.000.000

-12.000.000

110.719.239

         3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

16.795.254

 

-12.000.000

4.795.254

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

93.923.985

12.000.000

 

105.923.985

05030         

Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom

40.671.802

4.222.500

-222.500

44.671.802

  1494       

PROFESIONALNA REHABILITACIJA I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

40.671.802

4.222.500

-222.500

44.671.802

    A741003     

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE FONDA ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU I ZAPOŠLJAVANJE OSOBA S INVALIDITETOM

2.008.000

222.500

-222.500

2.008.000

         3111

Plaće za redovan rad

793.500

100.000

 

893.500

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

40.000

15.000

 

55.000

         3223

Energija

45.000

5.000

 

50.000

         3225

Sitni inventar i auto gume

10.000

50.000

 

60.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

20.000

10.000

 

30.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

47.500

 

-20.000

27.500

         3234

Komunalne usluge

5.000

35.000

 

40.000

         3235

Zakupnine i najamnine

570.000

 

-40.000

530.000

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

475.000

 

-162.500

312.500

         3292

Premije osiguranja

1.000

7.000

 

8.000

         3294

Članarine

1.000

500

 

1.500

    A741006     

OLAKŠICE I POTICAJI PRI ZAPOŠLJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM

38.663.802

4.000.000

 

42.663.802

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

38.663.802

4.000.000

 

42.663.802

05045         

Središnji registar osiguranika

77.831.088

1.008.170

-3.382.772

75.456.486

  1045       

MIROVINSKA REFORMA

77.831.088

1.008.170

-3.382.772

75.456.486

    A539048     

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – REGOS

3.729.800

334.852

-213.132

3.851.520

         3211

Službena putovanja

200.000

50.000

 

250.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

192.950

18.121

 

211.071

         3225

Sitni inventar i auto gume

23.700

 

-9.760

13.940

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

760.300

 

-29.280

731.020

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

400.000

245.381

 

645.381

         3236

Zdravstvene i veterinarske usluge

2.500

21.350

 

23.850

         3237

Intelektualne i osobne usluge

192.000

 

-31.600

160.400

         3238

Računalne usluge

203.000

 

-35.392

167.608

         3239

Ostale usluge

1.432.000

 

-36.600

1.395.400

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

240.000

 

-19.000

221.000

         3294

Članarine

75.000

 

-45.000

30.000

         3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

5.850

 

-4.000

1.850

         3432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

2.500

 

-2.500

0

    A539296     

ULAGANJE U II STUP (REGOS)

73.569.288

 

-3.050.000

70.519.288

         3239

Ostale usluge

73.569.288

 

-3.050.000

70.519.288

    K539301     

INFORMATIZACIJA

128.000

199.958

 

327.958

         4123

Licence

128.000

199.958

 

327.958

    K539302     

OPREMANJE

324.000

473.360

-64.640

732.720

         4221

Uredska oprema i namještaj

224.000

473.360

 

697.360

         4223

Oprema za održavanje i zaštitu

30.000

 

-2.440

27.560

         4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

20.000

 

-12.200

7.800

         4541

Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu

50.000

 

-50.000

0

    K772001     

OBNOVA VOZNOG PARKA

80.000

 

-55.000

25.000

         3235

Zakupnine i najamnine

80.000

 

-55.000

25.000

05055         

Agencija za promicanje izvoza i ulaganja

3.442.500

1.705.000

 

5.147.500

  1119       

REDOVNA ADMINISTRATIVNA DJELATNOST

3.442.500

1.705.000

 

5.147.500

    A775000     

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

2.617.500

950.000

 

3.567.500

         3223

Energija

142.500

80.000

 

222.500

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

425.000

200.000

 

625.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

95.000

25.000

 

120.000

         3234

Komunalne usluge

175.000

100.000

 

275.000

         3235

Zakupnine i najamnine

1.425.000

450.000

 

1.875.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

315.000

35.000

 

350.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000

60.000

 

100.000

    A775001     

ANALIZA, UNAPREĐENJE I PROMIDŽBA ULAGAČKOG OKRUŽENJA U RH

25.000

15.000

 

40.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

25.000

15.000

 

40.000

    A775002     

PRIVLAČENJE I REALIZACIJA ULAGAČKIH PROJEKATA

325.000

120.000

 

445.000

         3211

Službena putovanja

325.000

120.000

 

445.000

    A775005     

PROMIDŽBA AGENCIJE I ODNOSI S JAVNOŠĆU

285.000

420.000

 

705.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

285.000

420.000

 

705.000

    K689026     

INFORMATIZACIJA

190.000

200.000

 

390.000

         4123

Licence

190.000

200.000

 

390.000

065         

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2.191.399.906

159.825.031

-159.825.031

2.191.399.906

06505         

More, turizam, promet i razvitak

1.825.770.780

128.183.531

-158.683.531

1.795.270.780

  1087       

RAZVOJ SUSTAVA STANOVANJA

48.500.000

 

-14.300.000

34.200.000

    K549117     

STAMBENO ZBRINJAVANJE POVRATNIKA IZVAN PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

48.500.000

 

-14.300.000

34.200.000

         3235

Zakupnine i najamnine

1.500.000

 

-1.300.000

200.000

         4211

Stambeni objekti

47.000.000

 

-13.000.000

34.000.000

  1200       

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

113.269.650

5.800.000

-3.000.000

116.069.650

    A250997     

OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA

700.000

2.600.000

 

3.300.000

         3433

Zatezne kamate

700.000

2.600.000

 

3.300.000

    A570000     

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

111.969.650

3.050.000

-3.000.000

112.019.650

         3111

Plaće za redovan rad

74.406.500

 

-1.300.000

73.106.500

         3113

Plaće za prekovremeni rad

3.815.000

100.000

 

3.915.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

3.508.150

100.000

 

3.608.150

         3211

Službena putovanja

6.100.000

 

-400.000

5.700.000

         3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

2.940.000

100.000

 

3.040.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

390.000

 

-100.000

290.000

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

9.050.000

 

-500.000

8.550.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

2.350.000

900.000

 

3.250.000

         3238

Računalne usluge

450.000

 

-200.000

250.000

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

7.200.000

1.850.000

 

9.050.000

         3294

Članarine

980.000

 

-300.000

680.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

380.000

 

-100.000

280.000

         3433

Zatezne kamate

400.000

 

-100.000

300.000

    K570321     

INFORMATIZACIJA MINISTARSTVA

600.000

150.000

 

750.000

         3235

Zakupnine i najamnine

600.000

150.000

 

750.000

  1202       

MEĐUNARODNA SURADNJA UNUTARNJE PLOVIDBE

650.000

 

-177.788

472.212

    K570297     

RAD SAVSKE I DUNAVSKE KOMISIJE TE SUDJELOVANJE U RADU MEĐUNARODNIH INSTITUCIJA S PODRUČJA UNUTARNJE PLOVIDBE

650.000

 

-177.788

472.212

         3294

Članarine

650.000

 

-177.788

472.212

  1204       

RESTRUKTURIRANJE I MODERNIZACIJA ŽELJEZNICE

429.309.200

20.400.000

-20.400.000

429.309.200

    A570491     

UNAPREĐENJE STRUKTURNIH REFORMI ŽELJEZNICE U PREDPRISTUPNOM PROCESU

1.459.200

 

-400.000

1.059.200

         3239

Ostale usluge

459.200

 

-100.000

359.200

         3811

Tekuće donacije u novcu

400.000

 

-100.000

300.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

600.000

 

-200.000

400.000

    K570490     

STUDIJSKE PODLOGE I PLANOVI RAZVITKA ŽELJEZNIČKOG PROMETNOG SEKTORA

850.000

400.000

 

1.250.000

         4126

Ostala nematerijalna imovina

850.000

400.000

 

1.250.000

    T587030     

NABAVA NOVIH ŽELJEZNIČKIH VOZILA

79.000.000

 

-20.000.000

59.000.000

         3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

79.000.000

 

-20.000.000

59.000.000

    T761012     

MODERNIZACIJA ŽELJEZNIČKIH VOZILA

348.000.000

20.000.000

 

368.000.000

         3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

348.000.000

20.000.000

 

368.000.000

  1205       

MODERNIZACIJA I RAZVOJ LUKA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

95.900.000

7.500.000

-10.000.000

93.400.000

    A250999     

MODERNIZACIJA, OBNOVA I IZGRADNJA RIBARSKIH LUKA (ZERP)

12.900.000

 

-4.500.000

8.400.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

12.900.000

 

-4.500.000

8.400.000

    A570325     

GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKE PODGRADNJE U LUKAMA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

54.100.000

2.000.000

 

56.100.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

54.100.000

2.000.000

 

56.100.000

    A570348     

UTVRĐIVANJE GRANICA POMORSKOG DOBRA I PROVEDBA UTVRĐENOG POMORSKOG DOBRA

5.000.000

 

-2.500.000

2.500.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

5.000.000

 

-2.500.000

2.500.000

    A570464     

POTPORA LUČKOJ UPRAVI DUBROVNIK ZA REALIZACIJU ZAJMA EBRD-PROJEKT IZGRADNJE LUČKE INFRASTRUKTURE-DOMAĆA KOMPONENTA

8.900.000

 

-3.000.000

5.900.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

8.900.000

 

-3.000.000

5.900.000

    K587039     

IZGRADNJA TRAJEKTNE LUKE GAŽENICA

15.000.000

5.500.000

 

20.500.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

15.000.000

5.500.000

 

20.500.000

  1208       

OSUVREMENJIVANJE I IZGRADNJA PRUGA I ČVORIŠTA

5.570.000

 

-1.950.000

3.620.000

    K570484     

ISPA PROJEKTI-IZRADA STUDIJA

5.570.000

 

-1.950.000

3.620.000

         4126

Ostala nematerijalna imovina

5.570.000

 

-1.950.000

3.620.000

  1209       

POTICANJE HRVATSKIH BRODARA

39.751.200

150.000

-17.420.000

22.481.200

    A250998     

POTICANJE GRADNJE, OBNOVE I MODERNIZACIJE RIBARSKE FLOTE (ZERP)

23.000.000

 

-12.270.000

10.730.000

         3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

23.000.000

 

-12.270.000

10.730.000

    A570288     

POTICANJE GRADNJE BRODOVA ZA HRVATSKE BRODARE TE IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PLOVNIH OBJEKATA U HRVATSKIM BRODOGRADILIŠTIMA

12.000.000

 

-4.150.000

7.850.000

         3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

12.000.000

 

-4.150.000

7.850.000

    A570482     

STIPENDIRANJE REDOVITIH UČENIKA I STUDENATA SREDNJIH POMORSKIH ŠKOLA I POMORSKIH FAKULTETA, TE VJEŽBENIČKOG STAŽA POMORACA

3.251.200

150.000

 

3.401.200

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

3.251.200

150.000

 

3.401.200

    K819001     

GRADNJA ŠKOLSKOG BRODA – “LOGER”

1.500.000

 

-1.000.000

500.000

         4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

1.500.000

 

-1.000.000

500.000

  1217       

PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU PREMA MAP PROGRAMU

1.500.000

 

-1.500.000

0

    A570296     

PRIBLIŽAVANJE NATO SAVEZU – OPREMANJE AERODROMA PREMA NATO (MAP) PROGRAMU

1.500.000

 

-1.500.000

0

         3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

1.500.000

 

-1.500.000

0

  1219       

RAZVOJ CESTOVNOG PROMETA I SIGURNOSTI NA CESTAMA

4.050.000

450.000

-1.140.338

3.359.662

    A570003     

ARBITRAŽNI POSTUPCI POKRENUTI PROTIV RH OD TVRTKE ASTALDI I  TRANSEUROPSKE AUTOCESTE

2.000.000

 

-690.338

1.309.662

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.000.000

 

-690.338

1.309.662

    A570014     

SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA

1.450.000

150.000

-450.000

1.150.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

700.000

 

-400.000

300.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

650.000

50.000

 

700.000

         3239

Ostale usluge

50.000

 

-50.000

0

         3811

Tekuće donacije u novcu

50.000

100.000

 

150.000

    K570315     

OPREMANJE ŠKOLSKIH PATROLA

600.000

300.000

 

900.000

         4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

600.000

300.000

 

900.000

  1221       

RAZVOJ ZRAČNOG PROMETA

4.090.000

80.000

-3.800.000

370.000

    A570001     

POVEZIVANJE I SURADNJA S MEĐUNARODNIM ORGANIZACIJAMA U ZRAKOPLOVSTVU

90.000

80.000

 

170.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

90.000

80.000

 

170.000

    A570256     

INTERVENTNI HELIDROMI NA HRVATSKIM OTOCIMA

1.000.000

 

-800.000

200.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.000.000

 

-800.000

200.000

    K108887     

REGIONALNE (OTOČNE) ZRAČNE LUKE U RH

2.000.000

 

-2.000.000

0

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.000.000

 

-1.000.000

0

         4126

Ostala nematerijalna imovina

1.000.000

 

-1.000.000

0

    K271210     

STRATEGIJA ZRAČNOG PROMETA

1.000.000

 

-1.000.000

0

         4126

Ostala nematerijalna imovina

1.000.000

 

-1.000.000

0

  1222       

SIGURNOST I ZAŠTITA U ZRAČNOM PROMETU

32.670.000

6.220.000

 

38.890.000

    A570016     

ISTRAŽIVANJE NESREĆA I NEZGODA U ZRAČNOM PROMETU

120.000

100.000

 

220.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

120.000

100.000

 

220.000

    A570332     

ODRŽAVANJE RAZINE STRUČNOSTI PREMA ICAO I JAA STANDARDIMA

550.000

100.000

 

650.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

550.000

100.000

 

650.000

    A570333     

OSIGURANJE SIGURNOSNO PROMETNIH STANDARDA U ZRAČNIM LUKAMA RH

32.000.000

6.020.000

 

38.020.000

         3861

Kapitalne pomoći bankama i ostalim financijskim institucijama i trgovačkim društvima u javnom sektoru

32.000.000

6.020.000

 

38.020.000

  1224       

SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

21.184.000

3.060.000

-5.060.000

19.184.000

    A570017     

SIGURNOST POMORSKOG PROMETA

4.310.000

1.950.000

-60.000

6.200.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.500.000

850.000

 

2.350.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

2.500.000

1.100.000

 

3.600.000

         3294

Članarine

310.000

 

-60.000

250.000

    K103278     

OPREMANJE LUČKIH KAPETANIJA PLOVILIMA, UREĐAJIMA I OSTALOM OPREMOM

1.250.000

900.000

-400.000

1.750.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

150.000

100.000

 

250.000

         4126

Ostala nematerijalna imovina

400.000

 

-400.000

0

         4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

700.000

800.000

 

1.500.000

    K250796     

USPOSTAVA INFORMACIJSKOG SUSTAVA POMORSKOG PROMETA

3.000.000

110.000

-1.200.000

1.910.000

         3238

Računalne usluge

2.000.000

 

-1.200.000

800.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

1.000.000

110.000

 

1.110.000

    K407071     

VTS SUSTAV – USPOSTAVA NADZORA PLOVIDBE I SUSTAVA RADIOVEZA ZA PRAĆENJE POMORSKOG PROMETA –
PHARE POTPORA

10.124.000

100.000

-3.000.000

7.224.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

200.000

100.000

 

300.000

         4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

9.924.000

 

-3.000.000

6.924.000

    K570411     

OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA LUČKIH KAPETANIJA I ISPOSTAVA

2.500.000

 

-400.000

2.100.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

1.400.000

 

-200.000

1.200.000

         4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

1.100.000

 

-200.000

900.000

  1229       

ZAŠTITA OKOLIŠA U TRANSPORTU

2.100.000

 

-730.000

1.370.000

    A570501     

PHARE PROJEKT-SUDJELOVANJE U PROGRAMU ZAJEDNICE MARCO POLO

2.100.000

 

-730.000

1.370.000

         3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

2.100.000

 

-730.000

1.370.000

  1281       

MEĐUNARODNA SURADNJA

1.200.000

 

-403.379

796.621

    A587006     

MEĐUNARODNA SURADNJA

1.200.000

 

-403.379

796.621

         3211

Službena putovanja

350.000

 

-275.000

75.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

100.000

 

-100.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

40.000

 

-25.000

15.000

         3294

Članarine

710.000

 

-3.379

706.621

  1283       

POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA

500.000

100.000

 

600.000

    A587014     

POTICAJ ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI TURISTIČKOG TRŽIŠTA

500.000

100.000

 

600.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

500.000

100.000

 

600.000

  1490       

RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U TURIZMU

62.500.000

1.000.000

-2.000.000

61.500.000

    A587008     

SUBVENCIJE BANKAMA I OSTALIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA ZA PROGRAM KREDITIRANJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA

6.000.000

 

-1.000.000

5.000.000

         3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

6.000.000

 

-1.000.000

5.000.000

    A587018     

PROGRAM POTICANJA U TURIZMU – »POTICAJ ZA USPJEH«

54.500.000

1.000.000

 

55.500.000

         3521

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora

54.500.000

1.000.000

 

55.500.000

    K587044     

POTICANJE IZGRADNJE MALIH BRODOVA-PLOVEĆIH HOTELA KAO UDJELA HRVATSKE TURISTIČKE PONUDE

2.000.000

 

-1.000.000

1.000.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

2.000.000

 

-1.000.000

1.000.000

  1497       

IZGRADNJA PROMETNE INFRASTRUKTURE

87.294.200

6.917.852

-707.746

93.504.306

    A570497     

SEETO-FINANCIRANJE TAJNIŠTVA SEETO-A

300.000

 

-102.746

197.254

         3294

Članarine

300.000

 

-102.746

197.254

    K570344     

PROVEDBA UGOVORA O KONCESIJI ZA IZGRADNJU AUTOCESTE ZAGREB – MACELJ

85.994.200

6.917.852

 

92.912.052

         3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

85.994.200

6.917.852

 

92.912.052

    K570421     

RAZVOJ PROJEKATA CESTOVNE INFRASTRUKTURE

1.000.000

 

-605.000

395.000

         4126

Ostala nematerijalna imovina

1.000.000

 

-605.000

395.000

  1507       

PROGRAM REGIONALNOG RAZVOJA

181.712.200

40.786.200

-12.286.200

210.212.200

    A587032     

POTPORA ZA OSNIVANJE I RAD ŽUPANIJSKIH RAZVOJNIH AGENCIJA

7.000.000

 

-4.500.000

2.500.000

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

2.000.000

 

-1.000.000

1.000.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

5.000.000

 

-3.500.000

1.500.000

    A587034     

PHARE 2005 CBC PROJEKT – PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE

11.100.000

1.210.000

-800.000

11.510.000

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

5.550.000

 

-300.000

5.250.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

5.550.000

 

-500.000

5.050.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

 

505.000

 

505.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

 

705.000

 

705.000

    A587036     

PHARE 2005 CBC PROJEKT – PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE I ITALIJE

14.612.200

1.000.000

-4.986.200

10.626.000

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

7.306.100

 

-2.485.000

4.821.100

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

7.306.100

 

-2.501.200

4.804.900

         3811

Tekuće donacije u novcu

 

500.000

 

500.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

 

500.000

 

500.000

    A819002     

PHARE 2006 CBC-PREKOGRANIČNA SURADNJA IZMEĐU HRVATSKE, SLOVENIJE I MAĐARSKE

 

3.500.000

 

3.500.000

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

 

1.000.000

 

1.000.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

 

1.000.000

 

1.000.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

 

780.000

 

780.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

 

720.000

 

720.000

    A820002     

REGIONALNI CARDS 2004-ADMINISTRATIVNA PODRŠKA PRI PROVEDBI PROGRAMA ZA NOVO SUSJEDSTVO JADRANSKE PREKOGRANIČNE SURADNJE

 

76.200

 

76.200

         3211

Službena putovanja

 

72.000

 

72.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

 

1.000

 

1.000

         3239

Ostale usluge

 

2.000

 

2.000

         3293

Reprezentacija

 

1.200

 

1.200

    K549033     

OBNOVA U RATU STRADALIH ŠKOLSKIH OBJEKATA

3.000.000

 

-2.000.000

1.000.000

         4212

Poslovni objekti

3.000.000

 

-2.000.000

1.000.000

    K549131     

OBNOVA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE U PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (EIB)

146.000.000

35.000.000

 

181.000.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

146.000.000

35.000.000

 

181.000.000

  1509       

OTOČNI RAZVOJ

152.000.000

2.000.000

-2.000.000

152.000.000

    A570463     

RAZVOJ JADRANSKIH OTOKA

80.000.000

2.000.000

 

82.000.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

80.000.000

2.000.000

 

82.000.000

    T570462     

IZGRADNJA OBJEKATA KOMUNALNE I DRUŠTVENE INFRASTRUKTURE NA HRVATSKIM OTOCIMA (CEB IV)

72.000.000

 

-2.000.000

70.000.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

72.000.000

 

-2.000.000

70.000.000

  1510       

RAZVITAK UNUTARNJE PLOVIDBE

3.045.000

52.600

-860.000

2.237.600

    K570358     

OBNOVA I ODRŽAVANJE POSLOVNOG PROSTORA KAPETANIJA NA UNUTARNJIM VODAMA

3.045.000

52.600

-860.000

2.237.600

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

400.000

 

-160.000

240.000

         4126

Ostala nematerijalna imovina

45.000

52.600

 

97.600

         4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

2.600.000

 

-700.000

1.900.000

  1512       

PROGRAM POVRATKA PROGNANIKA, IZBJEGLICA I RASELJENIH OSOBA

478.328.000

24.891.300

-53.461.000

449.758.300

    A549007     

POTICANJE OBNOVE KUĆA I – III STUPANJ OŠTEĆENJA

13.000.000

 

-5.000.000

8.000.000

         3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

13.000.000

 

-5.000.000

8.000.000

    K549030     

OBNOVA I IZGRADNJA U RATU OŠTEĆENIH STAMBENIH JEDINICA

240.000.000

 

-22.500.000

217.500.000

         3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

240.000.000

 

-22.500.000

217.500.000

    K570480     

SOCIJALNO EKONOMSKI OPORAVAK PODRUČJA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI (IBRD)

42.328.000

4.891.300

-13.661.000

33.558.300

         3211

Službena putovanja

450.000

 

-100.000

350.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

200.000

 

-50.000

150.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.000.000

 

-600.000

400.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

6.880.000

2.391.300

 

9.271.300

         3239

Ostale usluge

275.000

 

-100.000

175.000

         3523

Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

3.444.000

 

-3.444.000

0

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

10.498.000

 

-3.500.000

6.998.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

13.294.000

 

-3.880.000

9.414.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

2.800.000

2.000.000

 

4.800.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

1.500.000

500.000

 

2.000.000

         3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

1.987.000

 

-1.987.000

0

    K570492     

STAMBENO ZBRINJAVANJE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

183.000.000

20.000.000

-12.300.000

190.700.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

12.000.000

 

-1.300.000

10.700.000

         3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

155.000.000

20.000.000

 

175.000.000

         4211

Stambeni objekti

16.000.000

 

-11.000.000

5.000.000

  1514       

RAZVOJ TURISTIČKOG SEKTORA

0

1.403.379

 

1.403.379

    A587001     

TURISTIČKA PROMIDŽBA REPUBLIKE HRVATSKE

0

1.403.379

 

1.403.379

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

0

1.403.379

 

1.403.379

  1544       

SIGURNOST I NADZOR PLOVIDBE NA PLOVNIM PUTOVIMA UNUTARNJIH VODA

8.147.330

311.200

-2.900.080

5.558.450

    A570442     

TRAGANJE I SPAŠAVANJE U PROMETU UNUTARNJIM VODAMA

400.000

 

-381.000

19.000

         3859

Ostali izvanredni rashodi

400.000

 

-381.000

19.000

    K570439     

D4D-PROJEKT IZRADE BAZE PODATAKA ZA PLOVNI PUT DUNAVA

200.000

 

-1.140

198.860

         3238

Računalne usluge

200.000

 

-1.140

198.860

    K570441     

OPREMANJE KAPETANIJA SLUŽBENIM PLOVILIMA, PRIJEVOZNIM SREDSTVIMA, ODORAMA I OPREMOM ZA POTREBE SIGURNOSTI RIJEČNE PLOVIDBE

5.311.330

 

-1.483.540

3.827.790

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

700.000

 

-500.000

200.000

         4126

Ostala nematerijalna imovina

300.000

 

-275.000

25.000

         4222

Komunikacijska oprema

100.000

 

-40.000

60.000

         4231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

711.330

 

-141.316

570.014

         4233

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

2.500.000

 

-437.224

2.062.776

         4531

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

1.000.000

 

-90.000

910.000

    K587028     

INFORMATIZACIJA UNUTARNJE PLOVIDBE

1.750.000

311.200

-938.800

1.122.400

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

500.000

 

-182.800

317.200

         3238

Računalne usluge

300.000

 

-56.000

244.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

250.000

311.200

 

561.200

         4262

Ulaganja u računalne programe

700.000

 

-700.000

0

    K587029     

NCC-NACIONALNI KONTROLNI CENTAR

486.000

 

-95.600

390.400

         4126

Ostala nematerijalna imovina

300.000

 

-7.200

292.800

         4221

Uredska oprema i namještaj

186.000

 

-88.400

97.600

  1545       

POTICANJE RIJEČNOG PROMETA

1.500.000

500.000

-1.000.000

1.000.000

    A570487     

ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ NOVIH TEHNOLOGIJA I SUSTAVA

1.500.000

500.000

-1.000.000

1.000.000

         3522

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

500.000

500.000

 

1.000.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

1.000.000

 

-1.000.000

0

  1546       

RAZVITAK LUKA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

35.500.000

4.561.000

 

40.061.000

    A570447     

GRADNJA I ODRŽAVANJE LUČKIH GRAĐEVINA U LUKAMA UNUTARNJIH VODA OD DRŽAVNOG ZNAČAJA

35.500.000

4.561.000

 

40.061.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

1.500.000

1.500.000

 

3.000.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

34.000.000

3.061.000

 

37.061.000

  1547       

GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

500.000

 

-487.000

13.000

    K587027     

UPRAVLJANJE INFRASTRUKTURNIM PROJEKTIMA

500.000

 

-487.000

13.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

150.000

 

-137.000

13.000

         4262

Ulaganja u računalne programe

350.000

 

-350.000

0

  1549       

RAZVOJ SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA

3.000.000

 

-2.000.000

1.000.000

    A570453     

POTICANJE SEOSKOG TURIZMA

3.000.000

 

-2.000.000

1.000.000

         3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

3.000.000

 

-2.000.000

1.000.000

  1551       

KULTURNA, TRADICIJSKA I PRIRODNA BAŠTINA U FUNKCIJI TURIZMA

8.500.000

2.000.000

 

10.500.000

    A570461     

OBNOVA, VALORIZACIJA I REVITALIZACIJA KULTURNE, TRADICIJSKE I PRIRODNE BAŠTINE KAO NOVI TURISTIČKI PROIZVOD

5.000.000

1.000.000

 

6.000.000

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

750.000

420.000

 

1.170.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

650.000

20.000

 

670.000

         3822

Kapitalne donacije građanima i kućanstvima

1.750.000

440.000

 

2.190.000

         3863

Kapitalne pomoći poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

1.850.000

120.000

 

1.970.000

    A587045     

POTICANJE RAZVOJA TURISTIČKIH TEMATSKIH PUTOVA

2.500.000

400.000

 

2.900.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

2.500.000

400.000

 

2.900.000

    A587046     

POTICANJE IZRADE IZVORNIH HRVATSKIH TURISTIČKIH SUVENIRA

1.000.000

600.000

 

1.600.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

1.000.000

600.000

 

1.600.000

  1659       

PROGRAM ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE (VHS) U REPUBLICI HRVATSKOJ

1.000.000

 

-1.000.000

0

    A570465     

VHS SUSTAV-USPOSTAVA ORGANIZACIJE VIŠENAMJENSKE HELIKOPTERSKE SLUŽBE U RH

1.000.000

 

-1.000.000

0

         3239

Ostale usluge

1.000.000

 

-1.000.000

0

  1691       

STUDIJE, PROJEKTI I PROGRAMI U TURIZMU

2.500.000

 

-100.000

2.400.000

    K761007     

IZRADA STUDIJE HRVATSKOG TURIZMA

2.500.000

 

-100.000

2.400.000

         4126

Ostala nematerijalna imovina

2.500.000

 

-100.000

2.400.000

06540         

Skrb za prognanike i izbjeglice

14.696.040

950.000

-450.000

15.196.040

  1090       

ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

14.696.040

950.000

-450.000

15.196.040

    A761000     

ZBRINJAVANJE PROGNANIKA, POVRATNIKA I IZBJEGLICA

12.343.500

450.000

-450.000

12.343.500

         3111

Plaće za redovan rad

9.830.200

 

-400.000

9.430.200

         3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

534.700

 

-50.000

484.700

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

52.500

50.000

 

102.500

         3235

Zakupnine i najamnine

1.926.100

400.000

 

2.326.100

    K761004     

KAPITALNA POTPORA ZA ODRŽIVI POVRATAK NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

2.352.540

500.000

 

2.852.540

         3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.352.540

500.000

 

2.852.540

06545         

Agencija za obalni linijski promet

329.448.800

30.020.000

-20.000

359.448.800

  1218       

PROMETNO POVEZIVANJE OTOKA S KOPNOM I MEĐUSOBNO

329.448.800

30.020.000

-20.000

359.448.800

    A570323     

POTICANJE REDOVITIH POMORSKIH PUTNIČKIH I BRZOBRODSKIH LINIJA

328.960.000

30.000.000

 

358.960.000

         3512

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

328.960.000

30.000.000

 

358.960.000

    A587023     

AGENCIJA ZA OBALNI LINIJSKI PROMET

488.800

20.000

-20.000

488.800

         3237

Intelektualne i osobne usluge

240.000

 

-20.000

220.000

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

248.800

20.000

 

268.800

06550         

Agencija za plovne putove unutarnjih voda

20.658.736

628.000

-628.000

20.658.736

  1547       

GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

20.658.736

628.000

-628.000

20.658.736

    A570448     

RAD AGENCIJE ZA PLOVNE PUTOVE UNUTARNJIH VODA

3.057.700

300.000

-578.000

2.779.700

         3111

Plaće za redovan rad

1.400.000

 

-180.000

1.220.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

25.000

35.000

 

60.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

180.000

25.000

 

205.000

         3133

Doprinosi za zapošljavanje

20.000

5.000

 

25.000

         3211

Službena putovanja

150.000

 

-50.000

100.000

         3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

90.000

80.000

 

170.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

30.000

 

-20.000

10.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

38.000

70.000

 

108.000

         3222

Materijal i sirovine

12.000

 

-5.000

7.000

         3223

Energija

300.000

 

-100.000

200.000

         3225

Sitni inventar i auto gume

25.000

 

-10.000

15.000

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

28.000

25.000

 

53.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

30.000

 

-10.000

20.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

33.700

10.000

 

43.700

         3234

Komunalne usluge

15.000

 

-10.000

5.000

         3235

Zakupnine i najamnine

150.000

 

-30.000

120.000

         3238

Računalne usluge

25.000

 

-6.000

19.000

         3239

Ostale usluge

25.000

20.000

 

45.000

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

200.000

 

-40.000

160.000

         3292

Premije osiguranja

200.000

 

-70.000

130.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

22.000

30.000

 

52.000

         3434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

59.000

 

-47.000

12.000

    K810000     

OPREMANJE

300.000

 

-50.000

250.000

         4212

Poslovni objekti

300.000

 

-50.000

250.000

    K810001     

GRADNJA I TEHNIČKO ODRŽAVANJE PLOVNIH PUTOVA UNUTARNJIH VODA

17.301.036

328.000

 

17.629.036

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

17.301.036

328.000

 

17.629.036

06555         

Vijeće za poštanske usluge

825.550

43.500

-43.500

825.550

  1215       

PRAĆENJE I RAZVOJ SUSTAVA POŠTE I POŠTANSKOG PROMETA

825.550

43.500

-43.500

825.550

    A570298     

RAD VIJEĆA ZA POŠTANSKE USLUGE

825.550

43.500

-43.500

825.550

         3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

33.000

9.000

 

42.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

67.000

13.000

 

80.000

         3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

57.000

5.000

 

62.000

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

38.000

5.000

 

43.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

11.500

 

-6.500

5.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

126.000

11.300

 

137.300

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

487.000

 

-37.000

450.000

         3294

Članarine

6.050

200

 

6.250

080         

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

685.675.090

112.785.880

-107.383.000

691.077.970

08007         

Zajednički programi u znanosti, obrazovanju i športu

1.761.900

 

-373.500

1.388.400

  1246       

RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA

632.900

 

-123.500

509.400

    A577016     

PREVENCIJA NASILJA U ŠKOLAMA

10.400

 

-5.000

5.400

         3293

Reprezentacija

10.400

 

-5.000

5.400

    A577133     

POTICANJE PROGRAMA RADA S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

122.500

 

-56.500

66.000

         3211

Službena putovanja

30.000

 

-15.000

15.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

20.000

 

-5.000

15.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

 

-25.000

25.000

         3239

Ostale usluge

5.000

 

-2.500

2.500

         3293

Reprezentacija

5.000

 

-2.500

2.500

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

12.500

 

-6.500

6.000

    A577135     

IZRADA PROJEKATA I STUDIJA ZA RAD S DAROVITIM UČENICIMA I STUDENTIMA

500.000

 

-62.000

438.000

         3211

Službena putovanja

70.000

 

-10.000

60.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

80.000

 

-10.000

70.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

340.000

 

-40.000

300.000

         3293

Reprezentacija

10.000

 

-2.000

8.000

  1252       

PROGRAM PREVENCIJE OVISNOSTI U ŠKOLAMA

849.000

 

-135.000

714.000

    A577009     

PREVENCIJA OVISNOSTI U ŠKOLAMA

849.000

 

-135.000

714.000

         3211

Službena putovanja

39.000

 

-10.000

29.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

32.000

 

-5.000

27.000

         3239

Ostale usluge

738.000

 

-100.000

638.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

40.000

 

-20.000

20.000

  1255       

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

150.000

 

-75.000

75.000

    A580003     

POTICANJE IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

150.000

 

-75.000

75.000

         3211

Službena putovanja

50.000

 

-25.000

25.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

 

-25.000

25.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

50.000

 

-25.000

25.000

  1432       

REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA

130.000

 

-40.000

90.000

    A621047     

DRŽAVNE, AKADEMSKE NAGRADE I POTPORE U ZNANOSTI I VISOKOM ŠKOLSTVU

130.000

 

-40.000

90.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

55.000

 

-20.000

35.000

         3293

Reprezentacija

75.000

 

-20.000

55.000

08010         

Predškolske ustanove

6.600.000

990.000

-2.000.000

5.590.000

  1248       

PREDŠKOLSKI ODGOJ

6.600.000

990.000

-2.000.000

5.590.000

    K578010     

IZGRADNJA DJEČJEG CENTRA VOŠTARNICA

4.000.000

 

-2.000.000

2.000.000

         4212

Poslovni objekti

4.000.000

 

-2.000.000

2.000.000

    K578035     

OPREMANJE PREDŠKOLSKIH USTANOVA DIDAKTIČKIM SREDSTVIMA

2.600.000

990.000

 

3.590.000

         4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

2.600.000

990.000

 

3.590.000

08015         

Osnovne škole

103.338.193

2.030.000

-72.304.144

33.064.049

  1246       

RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA

82.717.793

 

-69.845.644

12.872.149

    A577004     

IZRADA NASTAVNOG UPUTNIKA (KURIKULUMA)

3.379.793

 

-1.000.000

2.379.793

         3237

Intelektualne i osobne usluge

3.379.793

 

-1.000.000

2.379.793

    A579065     

KOMISIJSKI PREGLED ZA UTVRĐIVANJE PSIHOFIZIČKOG STANJA DJECE

200.000

 

-200.000

0

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

25.000

 

-25.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

175.000

 

-175.000

0

    A579068     

OSPOSOBLJAVANJE UČENIKA/CA OŠ ZA VOŽNJU BICIKLOM

2.000.000

 

-2.000.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

2.000.000

 

-2.000.000

0

    A579070     

VIJEĆE UČENIKA I VIJEĆE UČITELJA POUČAVATELJA

138.000

 

-75.000

63.000

         3211

Službena putovanja

112.800

 

-55.000

57.800

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.200

 

-20.000

5.200

    K579064     

KAPITALNE INVESTICIJE U ŠKOLSTVU

77.000.000

 

-66.570.644

10.429.356

         4212

Poslovni objekti

77.000.000

 

-66.570.644

10.429.356

  1247       

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

20.620.400

2.030.000

-2.458.500

20.191.900

    A579058     

MREŽA ŠKOLA I PROJEKT JEDNOSMJENSKOG RADA

250.000

 

-208.500

41.500

         3211

Službena putovanja

50.000

 

-35.000

15.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

125.000

 

-103.500

21.500

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

75.000

 

-70.000

5.000

    A579069     

PROJEKT REFORME OSNOVNOG OBRAZOVANJA

2.070.400

 

-750.000

1.320.400

         3211

Službena putovanja

1.250.400

 

-606.488

643.912

         3237

Intelektualne i osobne usluge

720.000

 

-100.000

620.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

 

-43.512

56.488

    K261112     

IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE OŠ ZMIJAVCI

300.000

700.000

 

1.000.000

         4212

Poslovni objekti

300.000

700.000

 

1.000.000

    K303702     

IZGRADNJA ZGRADE I ŠPORTSKE DVORANE OŠ MURTERSKI ŠKOJI

3.000.000

 

-1.500.000

1.500.000

         4212

Poslovni objekti

3.000.000

 

-1.500.000

1.500.000

    K579014     

OPREMANJE OSNOVNIH ŠKOLA KABINETSKOM I DIDAKTIČKOM OPREMOM

15.000.000

1.330.000

 

16.330.000

         4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

15.000.000

1.330.000

 

16.330.000

08020         

Srednje škole i učenički domovi

29.673.949

6.902.880

-1.805.000

34.771.829

  1246       

RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA

729.000

 

-453.638

275.362

    A580059     

IZRADA MREŽE PROGRAMA I MREŽE SREDNJOŠKOLSKIH USTANOVA

155.000

 

-153.638

1.362

         3211

Službena putovanja

10.000

 

-10.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

125.000

 

-125.000

0

         3239

Ostale usluge

10.000

 

-10.000

0

         3293

Reprezentacija

10.000

 

-8.638

1.362

    A589063     

NACIONALNO VIJEĆE UČENIKA REPUBLIKE HRVATSKE

104.000

 

-30.000

74.000

         3211

Službena putovanja

80.000

 

-20.000

60.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

24.000

 

-10.000

14.000

    A589064     

NACIONALNA STRATEGIJA JEDINSTVENE POLITIKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

260.000

 

-160.000

100.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

80.000

 

-60.000

20.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

180.000

 

-100.000

80.000

    A733043     

MODERNIZACIJA PROGRAMA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA

210.000

 

-110.000

100.000

         3211

Službena putovanja

10.000

 

-5.000

5.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

10.000

 

-5.000

5.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

190.000

 

-100.000

90.000

  1255       

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

28.944.949

6.902.880

-1.351.362

34.496.467

    A580037     

JAVNI MEĐUMJESNI PRIJEVOZ ZA UČENIKE

25.200.000

5.402.880

 

30.602.880

         3631

Tekuće pomoći unutar opće države

25.200.000

5.402.880

 

30.602.880

    A580050     

RAZVOJ MODELA KURIKULUMA ZA SREDNJE OBRAZOVANJE

974.949

 

-201.362

773.587

         3211

Službena putovanja

251.825

 

-51.362

200.463

         3237

Intelektualne i osobne usluge

723.124

 

-150.000

573.124

    A580056     

REVIZIJA POSTOJEĆIH I IZRADA NOVIH PROGRAMA U SUSTAVU SREDNJEG ŠKOLSTVA

1.270.000

1.500.000

 

2.770.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

1.270.000

1.500.000

 

2.770.000

    K252925     

SANACIJA ZGRADE GIMNAZIJE DUBROVNIK

500.000

 

-250.000

250.000

         4212

Poslovni objekti

500.000

 

-250.000

250.000

    K310759     

6 SREDNJIH ŠKOLA SPLIT, IZGRADNJA ŠPORTSKE DVORANE

1.000.000

 

-900.000

100.000

         4212

Poslovni objekti

1.000.000

 

-900.000

100.000

08030         

Šport

78.207.500

513.000

-3.585.000

75.135.500

  1254       

RAZVOJ ŠPORTA

78.207.500

513.000

-3.585.000

75.135.500

    A577030     

POTICANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA ŠPORTA (HOO)

72.340.000

 

-2.000.000

70.340.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

72.340.000

 

-2.000.000

70.340.000

    A577125     

MEĐUNARODNA ŠPORTSKA SURADNJA

37.500

13.000

 

50.500

         3293

Reprezentacija

37.500

13.000

 

50.500

    A577129     

POTICAJI MEĐUNARODNE ŠPORTSKE SURADNJE HRVATSKIH ŠPORTAŠA

1.050.000

300.000

 

1.350.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

1.050.000

300.000

 

1.350.000

    A768012     

POTICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA U ŠPORTU

100.000

 

-100.000

0

         3211

Službena putovanja

30.000

 

-30.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

50.000

 

-50.000

0

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

 

-20.000

0

    A768033     

IZRADA NACIONALNOG PROGRAMA ŠPORTA

370.000

 

-360.000

10.000

         3211

Službena putovanja

50.000

 

-50.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

300.000

 

-300.000

0

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

20.000

 

-10.000

10.000

    A768039     

HRVATSKI ŠKOLSKI ŠPORTSKI SAVEZ

3.335.000

 

-300.000

3.035.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

3.335.000

 

-300.000

3.035.000

    A768041     

NACIONALNO VIJEĆE ZA ŠPORT

525.000

 

-525.000

0

         3237

Intelektualne i osobne usluge

500.000

 

-500.000

0

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

25.000

 

-25.000

0

    A768044     

FINANCIJSKA POTPORA DJECI-PERSPEKTIVNIM SPORTAŠIMA

300.000

 

-300.000

0

         3811

Tekuće donacije u novcu

300.000

 

-300.000

0

    T768043     

PREOBLIKOVANJE ŠPORTSKIH KLUBOVA-UDRUGA

150.000

200.000

 

350.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

200.000

 

350.000

08043         

Visoka naobrazba

65.825.120

16.600.000

-11.144.627

71.280.493

  1432       

REDOVNA DJELATNOST VISOKIH UČILIŠTA I STUDENTSKIH CENTARA

46.025.120

4.000.000

-6.094.627

43.930.493

    A621024     

SMJEŠTAJ I PREHRANA STUDENATA STUDENTSKOG CENTRA SPLIT – SUFINANCIRANJE

16.800.000

2.500.000

 

19.300.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

16.800.000

2.500.000

 

19.300.000

    A621034     

STIPENDIRANJE REDOVITIH STUDENATA I ZNANSTVENO USAVRŠAVANJE

672.500

1.500.000

 

2.172.500

         3721

Naknade građanima i kućanstvima u novcu

672.500

1.500.000

 

2.172.500

    A621038     

PROGRAMI VJEŽBAONICA VISOKIH UČILIŠTA

4.000.000

 

-500.000

3.500.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

4.000.000

 

-500.000

3.500.000

    A621048     

PROGRAMI NACIONALNE ZAKLADE ZA ZNANOST, VISOKU NAOBRAZBU I TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

5.000.000

 

-2.500.000

2.500.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

5.000.000

 

-2.500.000

2.500.000

    A621049     

KAMATE ZA STANOVE ZNANSTVENIH NOVAKA I ASISTENATA

18.952.620

 

-2.894.627

16.057.993

         3511

Subvencije bankama i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru

18.952.620

 

-2.894.627

16.057.993

    A621182     

VIJEĆE VELEUČILIŠTA I VISOKIH ŠKOLA

600.000

 

-200.000

400.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

600.000

 

-200.000

400.000

  1451       

KAPITALNO ULAGANJE I IZGRADNJA U VISOKOŠKOLSKIM USTANOVAMA

10.700.000

12.600.000

 

23.300.000

    K621061     

ODRŽAVANJE OBJEKATA

2.500.000

1.100.000

 

3.600.000

         3821

Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

2.500.000

1.100.000

 

3.600.000

    K621143     

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

8.000.000

10.000.000

 

18.000.000

         4212

Poslovni objekti

8.000.000

10.000.000

 

18.000.000

    K621177     

SVEUČILIŠTE U PULI

200.000

1.500.000

 

1.700.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

200.000

1.500.000

 

1.700.000

  1635       

RAZVOJ SUSTAVA VISOKOG ŠKOLSTVA – PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA

9.100.000

 

-5.050.000

4.050.000

    A621159     

PROJEKT LUMP SUME – UVOĐENJE NOVOG NAČINA FINANCIRANJA VISOKOG ŠKOLSTVA

3.100.000

 

-2.050.000

1.050.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

3.000.000

 

-2.000.000

1.000.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

 

-50.000

50.000

    A621171     

PROVEDBA BOLONJSKOG PROCESA

6.000.000

 

-3.000.000

3.000.000

         3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

6.000.000

 

-3.000.000

3.000.000

08044         

Znanstveno-istraživačka djelatnost

36.590.000

 

-5.558.729

31.031.271

  1101       

PRIDRUŽIVANJE RH EUROPSKOJ UNIJI

10.090.000

 

-5.258.729

4.831.271

    A622119     

PROGRAMI EUROPSKE ZAJEDNICE – NACIONALNI DOPRINOS

10.090.000

 

-5.258.729

4.831.271

         3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

100.000

 

-89.306

10.694

         3621

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama

9.990.000

 

-5.169.423

4.820.577

  1679       

ULAGANJE U ZNANSTVENU INFRASTRUKTURU

26.500.000

 

-300.000

26.200.000

    K622118     

ZNANSTVENA OPREMA

26.500.000

 

-300.000

26.200.000

         4227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

26.500.000

 

-300.000

26.200.000

08050         

Tehnologijsko-istraživačke i razvojne djelatnosti

16.500.000

 

-5.750.000

10.750.000

  1429       

HITRA – HRVATSKI INOVACIJSKI TEHNOLOGIJSKI RAZVITAK

2.000.000

 

-750.000

1.250.000

    A676051     

POVEĆANJE KONKURENTNOSTI KONCRO

2.000.000

 

-750.000

1.250.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

2.000.000

 

-750.000

1.250.000

  1680       

PROGRAM RAZVOJA HRVATSKOG INOVACIJSKOG SUSTAVA

14.500.000

 

-5.000.000

9.500.000

    A676006     

RAZVOJ NA ZNANJU UTEMELJENIH MALIH I SREDNJIH TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

14.500.000

 

-5.000.000

9.500.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

14.500.000

 

-5.000.000

9.500.000

08055         

Međunarodna znanstveno-tehnička suradnja

23.100.000

2.850.000

-3.635.000

22.315.000

  1103       

PROVOĐENJE VANJSKE POLITIKE RH

570.000

 

-100.000

470.000

    A679055     

URED OBRAZOVNO REFORMSKE INICIJATIVE ZA JUGOISTOČNU EUROPU

570.000

 

-100.000

470.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

100.000

 

-50.000

50.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

470.000

 

-50.000

420.000

  1246       

RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA

2.400.000

 

-535.000

1.865.000

    A577124     

HRVATSKA NASTAVA U INOZEMSTVU

1.000.000

 

-410.000

590.000

         3211

Službena putovanja

100.000

 

-40.000

60.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

200.000

 

-100.000

100.000

         3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

550.000

 

-250.000

300.000

         3237

Intelektualne i osobne usluge

150.000

 

-20.000

130.000

    A577132     

POTICANJE MEĐUNARODNE OBRAZOVNE SURADNJE ŠKOLA

1.200.000

 

-100.000

1.100.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

1.200.000

 

-100.000

1.100.000

    A679062     

OBRAZOVANJE PRIPADNIKA HRVATSKE NACIONALNE MANJINE IZ INOZEMSTVA I ISELJENIKA

200.000

 

-25.000

175.000

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

200.000

 

-25.000

175.000

  1417       

BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA

10.130.000

 

-2.000.000

8.130.000

    A679007     

BILATERALNA ZNANSTVENA, OBRAZOVNA I TEHNIČKA SURADNJA

10.130.000

 

-2.000.000

8.130.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

10.130.000

 

-2.000.000

8.130.000

  1437       

PROGRAM POSEBNE VISOKOOBRAZOVNE, ZNANSTVENE I TEHNIČKE SURADNJE

10.000.000

2.850.000

-1.000.000

11.850.000

    A679049     

PROGRAM POMOĆI BIH U SUSTAVU ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

10.000.000

2.850.000

-1.000.000

11.850.000

         3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

3.700.000

 

-1.000.000

2.700.000

         3612

Kapitalne pomoći inozemnim vladama

6.300.000

2.850.000

 

9.150.000

08060         

Agencija za obrazovanje odraslih

1.193.394

 

-150.000

1.043.394

  1246       

RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA

216.000

 

-100.000

116.000

    A589083     

VIJEĆE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH

216.000

 

-100.000

116.000

         3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

216.000

 

-100.000

116.000

  1255       

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

977.394

 

-50.000

927.394

    A589077     

PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA STRATEGIJE OBRAZOVANJA ODRASLIH

977.394

 

-50.000

927.394

         3811

Tekuće donacije u novcu

977.394

 

-50.000

927.394

08065         

Agencija za strukovno obrazovanje

214.000

 

-77.000

137.000

  1246       

RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA

214.000

 

-77.000

137.000

    A589061     

STRUČNA USAVRŠAVANJA – AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE

64.000

 

-27.000

37.000

         3239

Ostale usluge

50.000

 

-20.000

30.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

14.000

 

-7.000

7.000

    A589080     

RAZVOJ SUSTAVA STRUKOVNOG OBRAZOVANJA – AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE

150.000

 

-50.000

100.000

         3811

Tekuće donacije u novcu

150.000

 

-50.000

100.000

08085         

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

2.671.034

900.000

-1.000.000

2.571.034

  1255       

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE

2.671.034

900.000

-1.000.000

2.571.034

    A580046     

OPĆI POSLOVI I ADMINISTRACIJA -NCVVO

183.034

650.000

 

833.034

         3234

Komunalne usluge

35.537

80.000

 

115.537

         3235

Zakupnine i najamnine

7.108

520.000

 

527.108

         3239

Ostale usluge

140.389

50.000

 

190.389

    K580052     

UREĐENJE CENTRA ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA

2.488.000

250.000

-1.000.000

1.738.000

         4212

Poslovni objekti

2.000.000

 

-1.000.000

1.000.000

         4221

Uredska oprema i namještaj

488.000

250.000

 

738.000

08090         

Agencija za odgoj i obrazovanje

320.000.000

82.000.000

 

402.000.000

  1246       

RAZVOJ ODGOJNO-OBRAZOVNOG SUSTAVA

320.000.000

82.000.000

 

402.000.000

    K767005     

SUFINANCIRANJE UDŽBENIKA

320.000.000

82.000.000

 

402.000.000

         4241

Knjige u knjižnicama

320.000.000

82.000.000

 

402.000.000

106         

HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI

5.819.890

5.400.000

 

11.219.890

10605         

Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

5.819.890

5.400.000

 

11.219.890

  1325       

RAZVOJ I UNAPREĐENJE ZNANOSTI, UMJETNOSTI I KULTURE I OČUVANJE SPOMENIČKE I KULTURNE BAŠTINE

5.819.890

5.400.000

 

11.219.890

    K404216     

ADAPTACIJA I UREĐENJE ZGRADE NA STROSSMAYEROVOM TRGU 14, ZAGREB

5.819.890

5.400.000

 

11.219.890

         4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

5.819.890

5.400.000

 

11.219.890

121         

PRAVOBRANITELJ ZA DJECU

3.237.400

130.000

-130.000

3.237.400

12105         

Pravobranitelj za djecu

3.237.400

130.000

-130.000

3.237.400

  1496       

ZAŠTITA DJECE

3.237.400

130.000

-130.000

3.237.400

    A739000     

UPRAVA I ADMINISTRACIJA

3.227.400

124.000

-130.000

3.221.400

         3111

Plaće za redovan rad

2.430.000

 

-100.000

2.330.000

         3121

Ostali rashodi za zaposlene

41.000

5.000

 

46.000

         3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

377.000

 

-10.000

367.000

         3211

Službena putovanja

162.400

50.000

 

212.400

         3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

42.000

56.500

 

98.500

         3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

75.000

 

-10.000

65.000

         3233

Usluge promidžbe i informiranja

70.000

 

-10.000

60.000

         3239

Ostale usluge

30.000

12.500

 

42.500

    K739002     

OPREMANJE UREDA

10.000

6.000

 

16.000

         4223

Oprema za održavanje i zaštitu

10.000

6.000

 

16.000

 III.

Ova Odluka je sastavni dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/07-01/05
Urbroj 5030116-07-3
Zagreb, 27. rujna 2007.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2007. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !