Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu ("Narodne novine", br. XX/09, XX/10)
označi tražene riječi printaj stranicu
103 31.08.2010 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu

HRVATSKI SABOR

2804

Na temelju članka 89.L608914 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 30. kolovoza 2010. godine.

Klasa: 011-01/10-01/91

Urbroj: 71-05-03/3-10-2

Zagreb, 30. kolovoza 2010.

Predsjednik
Republike Hrvatske
prof. dr. sc. Ivo Josipović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2010. GODINU

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinuL608913 (»Narodne novine«, br. 151/09.) u članku 11. stavku 1. iznos: »270.000.000,00« zamjenjuje se iznosom: »220.000.000,00«.

Članak 2.

U članku 14. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.«

Članak 3.

U članku 18. stavku 3. iza točke 4. dodaje se točka 5. koja glasi:

»5. jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za projekte energetske učinkovitosti (ESCO projekte).«

Članak 4.

U članku 26. stavku 1. iznos: »28.527.531.654,00« zamjenjuje se iznosom: »34.627.568.011,00«.

U stavku 2. iznos: »18.345.186.443,00« zamjenjuje se iznosom: »19.087.040.919,00«.

U stavku 3. iznos: »1.229.817.112,00« zamjenjuje se iznosom: »1.429.817.112,00«, a iznos: »448.858.500,00« zamjenjuje se iznosom: »378.168.120,00«.

Članak 5.

Iza članka 41. dodaje se članak 41.a koji glasi:

»Članak 41.a

Nadležna ministarstva mogu, u suglasnosti s Ministarstvom financija donijeti pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija za koje namjena nije utvrđena.«

Članak 6.

U članku 43. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Nadležna ministarstva mogu, u suglasnosti s Ministarstvom financija donijeti pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda iz ovoga članka.«

Članak 7.

U članku 45. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Iznimno, kada o odgodi plaćanja ili obročnoj otplati duga odlučuje Vlada Republike Hrvatske, plaćanje duga može se odgoditi i odobriti obročna otplata za razdoblje duže od predviđenog u stavku 1. ovoga članka.«

Članak 8.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/10-01/05

Zagreb, 30. kolovoza 2010.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2010. godinu
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !