Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju kazne zatvora ("Narodne novine", br. XX/99, XX/00, XX/00, XX/00, XX/01, XX/01, XX/02, XX/03 – pročišćeni tekst, XX/07, XX/08, XX/09, XX/11, XX/11, XX/11, XX/13, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
27 5.3.2008 Zakon o izmjenama Zakona o izvršavanju kazne zatvora

HRVATSKI SABOR

902

Na temelju članka 88.L383292 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠENJU KAZNE ZATVORA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o izvršenju kazne zatvora, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/04
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 27. veljače 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O IZVRŠAVANJU KAZNE ZATVORA

Članak 1.

U Zakonu o izvršavanju kazne zatvoraL383291 (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 59/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst i 76/07.) u članku 156. stavak 3. mijenja se i glasi:
»(3) Rješenje o prekidu donosi sudac izvršenja nakon pribavljenog izvješća o tijeku izvršavanja kazne kaznionice, odnosno zatvora u kojem zatvorenik izdržava kaznu. Protiv rješenja suca izvršenja zatvorenik i državno odvjetništvo prema mjestu izdržavanja kazne zatvorenika, imaju pravo žalbe u roku od 3 dana od dana primitka rješenja. Žalba zadržava izvršenje rješenja, a o žalbi odlučuje sudsko vijeće u roku od 3 dana od dana primitka žalbe.«
U stavku 4. riječi: »sucu izvršenja prema mjestu korištenja prekida« zamjenjuju se riječima: »državnom odvjetništvu prema mjestu izvršavanja kazne zatvora«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 730-04/08-01/01
Zagreb, 22. veljače 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju kazne zatvora
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !