Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje ("Narodne novine", br. XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
153 21.12.2009 Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje

HRVATSKI SABOR

3742

Na temelju članka 88.L489176 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE

Proglašavam Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena dijela prekršaje, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 11. prosinca 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/210

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 17. prosinca 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZVRŠAVANJU SANKCIJA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE

Dio prvi
OPĆE ODREDBE

Glava I.
UVODNE ODREDBE

Osnovna odredba

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje izvršavanje sankcija izrečenih maloljetnicima i mlađim punoljetnicima u kaznenom postupku i to: odgojnih mjera, kazne maloljetničkog zatvora i sigurnosnih mjera.

(2) Prema odredbama ovoga Zakona izvršavaju se i sankcije izrečene maloljetnicima u prekršajnom postupku, i to: odgojne mjere, kazna maloljetničkog zatvora i zaštitne mjere.

Nadležnost za izvršavanje sankcija

Članak 2.

(1) Izvršavanje odgojnih mjera: posebne obveze, upućivanje u centar za odgoj, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu i upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu u nadležnosti je ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.

(2) Izvršavanje odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod i kazne maloljetničkog zatvora u nadležnosti je ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa.

(3) Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi i ministarstvo nadležno za poslove pravosuđa će u suradnji s odgovarajućim stručnim i znanstvenim institucijama poduzimati mjere za unapređenje organizacije i metodike rada i stručno usavršavanje osoba koje rade na poslovima izvršavanja sankcija izrečenih maloljetnicima.

Temeljna prava maloljetnika

Članak 3.

(1) Maloljetnik ili mlađi punoljetnik (u daljnjem tekstu: maloljetnik) uživa zaštitu temeljnih prava utvrđenih Ustavom Republike Hrvatske, Konvencijom UN-a o pravima djeteta i drugim međunarodnim ugovorima, Zakonom o sudovima za mladež i ovim Zakonom.

(2) Maloljetnika se može ograničiti u temeljnim pravima samo iznimno i u granicama nužnim za ostvarenje svrhe izvršavanja sankcija i u postupku propisanom ovim Zakonom.

(3) O bilo kojem ograničenju u temeljnim pravima maloljetnika tijekom izvršavanja sankcija, razlozima i trajanju tog ograničenja treba odmah izvijestiti nadležni sud za mladež i centar za socijalnu skrb te obavijestiti roditelja, odnosno skrbnika maloljetnika.

Tajnost podataka

Članak 4.

(1) Podaci o maloljetniku i tijeku izvršavanja sankcija podliježu zaštiti prema propisima o zaštiti osobnih podataka i zaštiti tajnosti podataka.

(2) Pristup podacima iz stavka 1. ovoga članka dopušten je službenicima koji sudjeluju u izvršavanju sankcija i tijelima koja obavljaju nadzor, maloljetniku i njegovim roditeljima ili skrbniku.

(3) Maloljetniku, roditelju ili skrbniku može se uskratiti pristup zabilježenim podacima sadržanim u pojedinačnim stručnim mišljenjima i zapažanjima ovlaštenih službenih osoba, kada je to u interesu svrhe izvršavanja sankcija i maloljetnika.

(4) Uvid u podatke dopušten je u svrhu otkrivanja i progona počinitelja kaznenih djela. Na zahtjev drugih državnih tijela dostavit će im se podaci iz stavka 1. ovoga članka u okviru njihovih zakonskih ovlasti.

(5) Bez odobrenja suda za mladež, odnosno prekršajnog suda nadležnog za nadzor nad izvršavanjem sankcija ne smije se objaviti tijek izvršavanja sankcije.

(6) Objaviti se mogu samo oni podaci za koje postoji odobrenje, ali se tada ne smije navesti ime i prezime maloljetnika i oni podaci koji bi mogli ukazivati na identitet maloljetnika.

Glava II.
TEMELJNA NAČELA IZVRŠAVANJA SANKCIJA

Zaštita ljudskog dostojanstva

Članak 5.

(1) Tijekom izvršavanja sankcije maloljetniku se jamči poštovanje ljudskog dostojanstva, potiče njegov tjelesni, intelektualni i moralni razvoj i čuva njegovo tjelesno i duševno zdravlje.

(2) Tijekom izvršavanja sankcije zabranjena je diskriminacija maloljetnika prema pripadnosti rasi, etničkoj pripadnosti, boji kože, spolu, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovnom stanju, članstvu u sindikatu, obrazovanju, društvenom položaju, bračnom ili obiteljskom statusu, dobi, zdravstvenom stanju, invaliditetu, genetskom naslijeđu, rodnom identitetu, izražavanju ili spolnoj orijentaciji.

(3) Zabranjeni su i kažnjivi postupci kojima se maloljetnik podvrgava bilo kakvom obliku mučenja, zlostavljanja ili ponižavanja te liječničkim ili znanstvenim pokusima.

(4) Zabranjenim postupcima smatraju se i postupci koji su nerazmjerni održavanju reda i stege pa mogu proizvesti trpljenje ili neprimjereno ograničenje temeljnih prava maloljetnika.

(5) Maloljetnik koji je bio žrtva zabranjenih postupaka ima pravo na naknadu štete.

Zaštita osobnih i imovinskih prava i interesa

Članak 6.

(1) Tijekom izvršavanja sankcije nadležni centar za socijalnu skrb poduzet će mjere radi zaštite dobrobiti osobnih i imovinskih prava i interesa maloljetnika.

(2) O poduzetim mjerama centar za socijalnu skrb obavijestit će sud za mladež, odnosno prekršajni sud koji je sankciju izrekao, tijelo ili ustanovu koja je podnijela prijedlog za zaštitu osobnih i imovinskih prava i interesa maloljetnika, kao i ustanovu, odnosno tijelo koje izvršava sankciju.

Programiranje izvršavanja

Članak 7.

(1) Izvršavanje sankcija temelji se na pojedinačnom programu postupanja s maloljetnikom koji je u najvećoj mogućoj mjeri prilagođen procijenjenim kriminogenim rizičnim čimbenicima vezanim uz njegovu osobnost te širu i užu socijalnu okolinu i usklađen sa suvremenim dostignućima znanosti i prakse.

(2) Za vrijeme izvršavanja sankcija maloljetniku se mora omogućiti pohađanje redovitih školskih programa. Pravilnikom o načinu provođenja izobrazbe maloljetnika propisat će se uvjeti pod kojima će se izobrazba maloljetnika organizirati u odgojnoj ustanovi.

(3) Izvršavanje odgojnih mjera: upućivanje u centar za odgoj, pojačana briga i nadzor, pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, upućivanje u odgojnu ustanovu, upućivanje u posebnu odgojnu ustanovu, upućivanje u odgojni zavod i izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora izvršavaju se u malim skupinama prema dobi maloljetnika.

(4) Pravilnik iz stavka 2. ovoga članka donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi po prethodnoj suglasnosti ministra nadležnog za obrazovanje.

Priprava za otpuštanje

Članak 8.

(1) Odgojna ustanova, posebna odgojna ustanova i odgojni zavod u kojem se izvršava zavodska odgojna mjera ili kaznionica u kojoj se izvršava kazna maloljetničkog zatvora će pravodobno osigurati pripravu maloljetnika za otpuštanje u suradnji s ustanovama i drugim pravnim osobama u čijoj nadležnosti su poslovi pomoći poslije otpusta.

(2) Maloljetnik koji je otpušten s izvršavanja zavodske odgojne mjere obvezan je javiti se centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta.

(3) Centar za socijalnu skrb pružit će sustavnu stručnu pomoć maloljetniku radi prevladavanja teškoća nakon otpusta i stvaranja uvjeta za njegovo uključivanje u svakodnevni život, osobito za razvoj osobnih mogućnosti i njegovog odgovornog odnosa prema sebi, obitelji i društvu, te ga nadzirati dok za to postoji potreba, a najmanje šest mjeseci po otpustu.

Dio drugi
IZVRŠAVANJE ODGOJNIH MJERA

Glava I.
ZAJEDNIČKE ODREDBE

Početak izvršavanja odgojne mjere

Članak 9.

(1) Odluku o izrečenoj odgojnoj mjeri ili izmjeni odgojne mjere, sud za mladež, odnosno prekršajni sud će najkasnije u roku od osam dana od pravomoćnosti dostaviti centru za socijalnu skrb na čijem se području nalazi prebivalište, odnosno boravište maloljetnika.

(2) Na zahtjev suda za mladež, odnosno prekršajnog suda koji je izrekao sankciju, nadležna tijela i ustanove odmah će dostaviti obavijesti, izvješća ili mišljenja radi žurnog započinjanja s izvršavanjem sankcije kako bi se u interesu maloljetnika s izvršavanjem sankcija što prije započelo.

(3) Sud za mladež, odnosno prekršajni sud će uz odluku dostaviti sve podatke o osobnosti maloljetnika te o njegovoj široj i užoj socijalnoj sredini koje je obvezan pribaviti tijekom postupka, a naročito nalaz i mišljenje vještaka, ako je vještačenje provedeno, podatke o ranije vođenim postupcima za kaznena djela i izrečenim sankcijama te odluku o visini doprinosa roditelja u plaćanju troškova izvršavanja odgojne mjere, odnosno osoba koje su po zakonu dužne uzdržavati maloljetnika.

(4) Ukoliko se radi o posebnoj obvezi da se maloljetnik uzdrži od posjećivanja određenih lokala, odnosno priredaba i kloni društva određenih osoba koje na njega štetno utječu te obvezi da bez posebnog odobrenja centra za socijalnu skrb ne može trajnije napustiti mjesto prebivališta ili boravišta, odluku iz stavka 1. ovoga članka sud za mladež, odnosno prekršajni sud dostavit će policijskoj postaji odmah nakon izricanja, dok će pravomoćnu odluku policijskoj postaji dostaviti u roku iz stavka 1. ovoga članka.

Pozivanje i upućivanje na izvršavanje odgojnih mjera

Članak 10.

(1) Poslove pozivanja i upućivanja maloljetnika kojem je izrečena odgojna mjera, na izvršavanje odgojne mjere obavlja centar za socijalnu skrb na čijem se području nalazi prebivalište, odnosno boravište maloljetnika.

(2) Rješenje o upućivanju maloljetnika na izvršavanje odgojne mjere, centar za socijalnu skrb dostavit će maloljetniku, roditeljima ili skrbniku.

(3) Rješenje o upućivanju maloljetnika na izvršavanje odgojne mjere sadrži:

1. ime i prezime maloljetnika, ime roditelja, datum i mjesto rođenja, te adresu stanovanja,

2. broj i datum izvršne sudske odluke na temelju koje se maloljetnika upućuje na izvršavanje odgojne mjere,

3. naziv i adresu sjedišta ustanove ili tijela u koju se upućuje na izvršavanje odgojne mjere,

4. dan i sat u koji je maloljetnik u pratnji roditelja ili skrbnika obvezan doći na izvršavanje odgojne mjere,

5. odluku suda o visini doprinosa roditelja o troškovima izvršavanja odgojne mjere.

(4) Ako u centru za socijalnu skrb poslove na izvršavanju odgojne mjere obavlja više stručnjaka, ili se u izvršavanje uključuje voditelj – vanjski suradnik u rješenju iz stavka 3. ovoga članka navest će se: ime i prezime, vrsta i stupanj stručne spreme i adresa ustanove ili udruge čiji je zaposlenik uključen u izvršavanje odgojne mjere za određenog maloljetnika.

(5) Rješenje o upućivanju maloljetnika centar za socijalnu skrb dostavit će ustanovi u kojoj će se izvršavati odgojna mjera, maloljetniku i njegovim roditeljima, odnosno skrbniku, voditelju – vanjskom suradniku i sudu za mladež, odnosno prekršajnom sudu.

(6) Centar za socijalnu skrb će uz rješenje o upućivanju maloljetnika ustanovi u kojoj će se izvršavati odgojna mjera dostaviti i sudsku odluku, potvrdu o zdravstvenom osiguranju, nalaze i mišljenja za maloljetnika i drugu dokumentaciju iz članka 9.#clanak9 stavka 3. ovoga Zakona.

(7) Protiv rješenja o upućivanju maloljetnika na izvršavanje odgojne mjere maloljetnik, njegovi roditelji ili skrbnik imaju pravo žalbe u roku od osam dana od primitka rješenja ministarstvu nadležnom za poslove socijalne skrbi. Žalba protiv rješenja o upućivanju ne zadržava izvršenje rješenja.

(8) Dan javljanja na izvršavanje odgojne mjere mora biti određen tako da od uručenja rješenja o upućivanju do javljanja na izvršavanje odgojne mjere protekne najmanje četrnaest, a najviše dvadeset jedan dan.

(9) U slučaju promjene mjesta prebivališta ili boravišta maloljetnika i njegovih roditelja ili skrbnika, centar za socijalnu skrb će o tome izvijestiti sud za mladež, odnosno prekršajni sud te postojeću dokumentaciju o tijeku izvršavanja odgojne mjere odmah ustupiti nadležnom centru za socijalnu skrb kako bi se odgojna mjera provodila bez prekida.

(10) Pravilnik o načinu izvršavanja odgojnih mjera iz članka 2.#clanak2 stavka 1. ovoga Zakona donosi ministar nadležan za poslove socijalne skrbi.

Drugi izvršitelji odgojne mjere

Članak 11.

Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi može izvršavanje pojedinih odgojnih mjera povjeriti udrugama građana te pravnim osobama koje su registrirane i ispunjavaju propisane uvjete za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi u području odgoja i rada s mladima.

Započinjanje izvršavanja odgojne mjere

Članak 12.

(1) Centar za socijalnu skrb i ustanova nadležna za izvršavanje odgojne mjere poduzet će sve potrebne radnje da se s izvršavanjem odgojne mjere započne bez odgode.

(2) Ako maloljetnik iz opravdanih razloga bude spriječen doći u određeno vrijeme na izvršavanje odgojne mjere, roditelj ili skrbnik obvezan je o tome odmah izvijestiti nadležni centar za socijalnu skrb i ustanovu u kojoj se odgojna mjera treba izvršavati. Mlađi punoljetnik osobno izvještava o razlozima spriječenosti.

(3) Ako se maloljetnik nakon uredno dostavljenog poziva ne odazove na izvršavanje odgojne mjere upućivanja u centar za odgoj, pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi, odgojnu ustanovu, posebnu odgojnu ustanovu ili odgojni zavod, ravnatelj ustanove, odnosno upravitelj odgojnog zavoda obvezan je o tome odmah izvijestiti sud za mladež i centar za socijalnu skrb.

(4) Maloljetnik kojem je izrečena zavodska odgojna mjera koji se ne odazove na izvršavanje odgojne mjere, a roditelj ili skrbnik ne izvijesti o spriječenosti iz opravdanih razloga, prisilno će se dovesti na izvršavanje odgojne mjere.

(5) Nalog o dovođenju maloljetnika izvršavaju policijski službenici posebno osposobljeni za poslove suzbijanja maloljetničke delinkvencije u građanskoj odjeći od kojih jedan mora biti istog spola kao maloljetnik.

Pojedinačni program postupanja

Članak 13.

(1) Pojedinačni program postupanja u pravilu zajednički izrađuju, preispituju i nadopunjuju odgojitelj, stručni radnik centra za socijalnu skrb, stručni suradnik nadležnog suda za mladež, maloljetnik, njegovi roditelji ili skrbnik i druge osobe koje mogu pridonijeti u izvršavanju odgojne mjere.

(2) Pojedinačni program postupanja izrađuje se na osnovi: analize osobnosti i ponašanja maloljetnika, uvida u obiteljsku situaciju i odnose, uvida u tijek školovanja i odnose prema školskim obvezama, uvida u način provođenja slobodnog vremena, životne vještine, interese i navike maloljetnika, posebne potrebe maloljetnika te druge okolnosti koje mogu bitno utjecati na razvoj osobne odgovornosti i prosocijalnog ponašanja.

(3) Pojedinačni program postupanja sadrži: prikaz utvrđenih problema i potreba maloljetnika, ciljeve, područja djelovanja, metode i postupke, posebne programe tretmana, procjenu rizika ponašanja, izvršitelje zadaća, rokove u kojima će se planirano izvršiti, a dostavlja se sudu za mladež koji nadzire izvršavanje odgojne mjere.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su pratiti provedbu pojedinačnog programa i redovito, a najmanje jednom u tri mjeseca utvrđivati uspješnost tretmana, te prema potrebi izvršiti promjene ili nadopune u skladu s potrebama maloljetnika i svrhom izvršavanja odgojne mjere.

(5) Centar za socijalnu skrb i odgojna ustanova, posebna odgojna ustanova ili odgojni zavod dogovorno izrađuju pojedinačni program pomoći obitelji, ponajprije roditeljima ili skrbniku, koji se provodi tijekom trajanja odgojne mjere.

(6) Program pomoći obitelji sadrži: utvrđene potrebe roditelja i drugih članova kućanstva, vrste pomoći, nositelje pomoći, rokove izvršenja pojedinog zadatka, sredstva i način ostvarenja sredstava za izvršavanje programa. Program pomoći obitelji sastavni je dio pojedinačnog programa postupanja u interesu maloljetnika.

(7) Ako u pružanju pomoći obitelji sudjeluju druge osobe, ustanove i udruge, potrebno ih je uključiti u izradu plana pomoći obitelji.

(8) Centar za socijalnu skrb i odgojna ustanova, posebna odgojna ustanova ili odgojni zavod dužni su pratiti provedbu pomoći obitelji, a najmanje jedan put u tri mjeseca utvrđivati uspješnost programa pomoći obitelji.

Pretpostavke za povratak maloljetnika u obitelj

Članak 14.

(1) Savjetovanjem i drugim oblicima pomoći obitelji treba stvoriti pretpostavke za povratak maloljetnika u obitelj.

(2) Ako su uvjeti u obitelji poboljšani u tolikoj mjeri da roditelji mogu preuzeti brigu o odgoju maloljetnika, centar za socijalnu skrb obvezan je o tome izvijestiti odgojnu ustanovu, posebnu odgojnu ustanovu i odgojni zavod.

(3) Ako centar za socijalnu skrb nakon poduzetih radnji prema programu pomoći obitelji utvrdi da se na stanje u obitelji i na obveze roditelja u odgoju maloljetnika ne može bitno utjecati i utvrdi da nije u interesu maloljetnika povratak u obitelj, u cilju osamostaljivanja maloljetnika obvezan je poduzeti potrebne radnje za osiguranje smještaja maloljetnika izvan obitelji nakon obustave odgojne mjere.

(4) Maloljetnika se do osamostaljivanja može privremeno smjestiti u ustanovu socijalne skrbi, te pravnu osobu koja je registrirana i ispunjava propisane uvjete za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi u području odgoja i rada s mladima.

Evidencija i dokumentacija

Članak 15.

Tijela i ustanove nadležne za izvršavanje sankcija izrečenih maloljetnicima vode evidenciju i dokumentaciju za svakog maloljetnika o tijeku izvršavanja sankcije.

Glava II.
IZVRŠAVANJE POSEBNIH OBVEZA

Voditelj mjere

Članak 16.

(1) Po zaprimanju izvršne odluke suda za mladež ili prekršajnog suda centar za socijalnu skrb će u roku od petnaest dana od zaprimanja izvršne odluke odrediti osobu koja će izvršavati posebnu obvezu (voditelj). O tome će izvijestiti sud te za maloljetnika dostaviti pojedinačni program postupanja.

(2) Voditelj može biti stručni radnik centra za socijalnu skrb ili vanjski suradnik (voditelj – vanjski suradnik).

(3) Voditelj mjere obvezan je o tijeku izvršavanja posebne obveze jedanput mjesečno izvještavati centar za socijalnu skrb, a centar će svaka tri mjeseca dostaviti izvješće državnom odvjetništvu i sudu, a na njihov zahtjev i češće.

Pravne osobe

Članak 17.

(1) Posebne obveze izvršavaju se u ustanovama, udrugama te drugim pravnim osobama iz Popisa pravnih osoba u kojima se provode posebne obveze.

(2) Popis pravnih osoba iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje i jednom godišnje ažurira ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi u suradnji sa sudom za mladež i državnim odvjetništvom.

(3) Ako je posebna obveza izrečena uz neku drugu sankciju izvršava se prema odredbama ovoga Zakona koje propisuju izvršavanje posebnih obveza.

Isprika maloljetnika

Članak 18.

Posebna obveza kojom je maloljetnik obvezan ispričati se oštećeniku može se izvršiti u sudnici po pravomoćnosti sudske odluke uz pristanak oštećenika ili u centru za socijalnu skrb ili pisanim putem.

Popravak ili nadoknada štete prema vlastitim mogućnostima

Članak 19.

(1) Posebna obveza kojom je maloljetnik obvezan prema vlastitim mogućnostima popraviti ili nadoknaditi štetu nanesenu kaznenim djelom može se izvršiti osobnim radom maloljetnika, nadoknadom štete iz osobnih sredstava, uplatom određenog iznosa maloljetnikova novca u korist neke humanitarne organizacije ili na drugi dogovoreni način.

(2) Postupak izvršavanja obveze iz stavka 1. ovoga članka nadzire centar za socijalnu skrb.

Pohađanje škole, rada, osposobljavanje i zapošljavanje

Članak 20.

Posebnu obvezu kojom je maloljetnik obvezan redovito pohađati školu, ne izostajati s radnog mjesta, osposobljavati se za zanimanje koje odgovara njegovim sposobnostima ili sklonostima, prihvatiti zaposlenje i u njemu ustrajati, sudjelovati u tečajevima za stručno osposobljavanje, nadzire voditelj mjere tako da metodama nadzora, savjetodavnog rada i drugim odgojnim postupcima stalno utječe na ponašanje maloljetnika, surađujući s drugim osobama i ustanovama.

Uključivanje u rad organizacija

Članak 21.

(1) Posebna obveza kojom je maloljetnik obvezan uključiti se u rad humanitarnih organizacija ili u poslove komunalnog ili ekološkog značenja, izvršava se u pravnim osobama koje su za takav rad maloljetnika osposobljene i suglasne prihvatiti maloljetnika na izvršavanje ove posebne obveze.

(2) Izbor pravne osobe u kojoj će se obveza izvršavati zajednički dogovaraju voditelj mjere, maloljetnik, njegovi roditelji ili skrbnik i sud za mladež, a u pretkaznenom postupku državni odvjetnik.

Suzdržavanje od posjećivanja određenih mjesta

Članak 22.

(1) Posebnu obvezu kojom je maloljetnik obvezan suzdržati se od posjećivanja određenih lokala, odnosno priredbi i kloniti se društva određenih osoba koje na njega štetno utječu, izvršava voditelj mjere u suradnji s policijskim službenicima posebno osposobljenim za poslove suzbijanja maloljetničkog kriminaliteta.

(2) Policijski službenici će saznanja o maloljetnikovom kršenju ove posebne obveze bez odgode priopćiti voditelju mjere.

(3) Voditelj mjere će roditelje ili skrbnika maloljetnika posebno upozoriti da su dužni surađivati s voditeljem mjere i istog obavijestiti o svakom nepridržavanju obveze od strane maloljetnika.

Liječenje i odvikavanje od droge ili druge ovisnosti

Članak 23.

(1) Posebna obveza kojom je maloljetnik uz suglasnost roditelja ili skrbnika obvezan podvrgnuti se stručnom medicinskom postupku ili liječenju od droge ili druge ovisnosti, izvršava se u zdravstvenim ustanovama u skladu s propisima iz područja zdravstva.

(2) Pomoć u postupku odvikavanja od droge i drugih ovisnosti pružaju centri za socijalnu skrb te druge ustanove socijalne skrbi u suradnji sa službama za prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti, vjerske zajednice, udruge, pravne i fizičke osobe u skladu sa Zakonom o suzbijanju zlouporabe opojnih droga.

Uključivanje u savjetovališta

Članak 24.

(1) Posebna obveza kojom je maloljetnik obvezan uključiti se u pojedinačni ili skupni rad u savjetovalištu za mlade izvršava se u centru za socijalnu skrb.

(2) Roditelji ili skrbnik obvezni su osigurati redoviti dolazak maloljetnika u savjetovalište tijekom izvršavanja posebne obveze.

Nenapuštanje mjesta prebivališta ili boravišta

Članak 25.

(1) Posebna obveza kojom je maloljetnik obvezan da bez posebnog odobrenja centra za socijalnu skrb ne može trajnije napustiti mjesto prebivališta ili boravišta izvršava centar za socijalnu skrb u suradnji s policijskim službenicima posebno osposobljenim za poslove suzbijanja maloljetničkog kriminaliteta.

(2) Voditelj mjere obvezat će roditelje ili druge članove obitelji ili skrbnika o izvješćivanju o svakom trajnijem udaljavanju maloljetnika iz mjesta prebivališta ili boravišta bez dozvole nadležnog centra.

Provjera znanja prometnih propisa

Članak 26.

(1) Posebna obveza kojom se maloljetnik radi provjere znanja prometnih propisa upućuje u nadležnu ustanovu za osposobljavanje vozača, izvršava se u autoškolama.

(2) Postupak izvršavanja obveze iz stavka 1. ovoga članka nadzire centar za socijalnu skrb.

GLAVA III.
IZVRŠAVANJE ODGOJNE MJERE UPUĆIVANJA U CENTAR ZA ODGOJ

Ustanove za izvršavanje

Članak 27.

Odgojna mjera upućivanja u centar za odgoj izvršava se u domu za odgoj djece i mladeži ili u posebnom odjelu centra za socijalnu skrb namijenjenom za tu svrhu.

Obveze maloljetnika

Članak 28.

(1) Odgojna mjera upućivanja u centar za odgoj na određeni broj sati tijekom dana izvršava se u slobodno vrijeme maloljetnika u najdužem trajanju od četiri sata dnevno u vremenu između osam i dvadeset sati.

(2) Maloljetnik upućen u centar za odgoj na neprekidni boravak na određeni broj dana nastavlja pohađati školu, odnosno odlaziti na radno mjesto.

(3) U slučaju teže povrede reda i discipline, nejavljanja maloljetnika na izvršavanje odgojne mjere ili bijega maloljetnika, ravnatelj ustanove u kojoj se izvršava odgojna mjera obavijestit će sud za mladež, odnosno prekršajni sud, državno odvjetništvo, centar za socijalnu skrb te roditelje ili skrbnika maloljetnika.

(4) O nejavljanju maloljetnika na izvršavanje odgojne mjere ili bijegu maloljetnika ravnatelj ustanove u kojoj se izvršava odgojna mjera izvijestit će i nadležnu policijsku postaju.

Pogodnosti i uskrate

Članak 29.

Maloljetnicima se tijekom izvršavanja odgojne mjere mogu odobriti pogodnosti, a zbog povrede discipline uskrate u skladu sa suvremenim socijalno-pedagoškim metodama rada i postupcima.

Ponašanje i stegovne mjere

Članak 30.

(1) Maloljetnik koji zlostavlja druge, unosi ili drži nedopuštene stvari i tvari, ne izvršava određene mu obveze, primjenjuje nasilje ili na drugi način propisan pravilnikom iz članka 10.#clanak10 stavka 10. ovoga Zakona remeti organizaciju života u centru za odgoj čini stegovni prijestup.

(2) Povodom počinjenog stegovnog prijestupa pojačanim odgojnim radom s maloljetnikom utjecat će se na maloljetnika da preuzme odgovornosti za svoje ponašanje, promijeni ponašanje i popravi štetu počinjenu stegovnim prijestupom.

(3) Ukoliko se postupcima iz stavka 2. ovoga članka ne uspije ukloniti neprimjereno ponašanje, maloljetniku se mogu izreći stegovne mjere: usmena opomena, ukor, zabrana raspolaganja određenim novčanim iznosom do trideset dana, uskraćivanje pojedinih ili svih pogodnosti najdulje do devedeset dana i izdvajanje u posebnu prostoriju do sedam dana.

(4) Stegovnu mjeru izriče ravnatelj u postupku u kojem će maloljetnik biti upoznat s prijedlogom za pokretanje stegovnog postupka i dokazima o kojima se ima pravo očitovati te će ga se upoznati s pravom podnošenja žalbe nadležnom sudu za mladež protiv odluke o stegovnoj mjeri.

(5) Ravnatelj može u svako doba odustati od vođenja stegovnog postupka ili izvršenja stegovne mjere, a izvršenje stegovne mjere zabrane raspolaganja određenim novčanim iznosom do trideset dana, uskraćivanje pojedinih ili svih pogodnosti najdulje do devedeset dana i izdvajanje u posebnu prostoriju do sedam dana može izreći uz uvjet da maloljetnik u određenom roku ne počini novi stegovni prijestup.

(6) Protiv odluke o stegovnoj mjeri maloljetnik ima pravo podnijeti žalbu nadležnom sudu za mladež u roku od osam dana. Žalba ne odgađa izvršenje. Povodom žalbe maloljetnika ravnatelj može ukinuti izrečenu stegovnu mjeru.

Računanje trajanja odgojne mjere

Članak 31.

(1) Trajanje izvršavanja odgojne mjere računa se u danima i satima boravka maloljetnika u centru za odgoj.

(2) Maloljetniku kojemu je izrečena odgojna mjera neprekidnog boravka u centru za odgoj i koji neopravdano izostane do tri dana i maloljetniku kojemu je izrečena odgojna mjera na određeni broj sati tijekom dana i koji neopravdano izostane do dvanaest sati, produžit će se izvršavanje mjere u trajanju neopravdanog izostanka.

Izvješće o postignućima

Članak 32.

Ustanova u kojoj se izvršava odgojna mjera upućivanja u centar za odgoj dostavit će sudu za mladež, državnom odvjetništvu i centru za socijalnu skrb izviješće o postignućima maloljetnika u provođenju pojedinačnog programa postupanja u roku od osam dana od izvršenja mjere.

GLAVA IV.
IZVRŠAVANJE ODGOJNE MJERE POJAČANE BRIGE I NADZORA I POJAČANE BRIGE I NADZORA UZ DNEVNI BORAVAK U ODGOJNOJ USTANOVI

Pojačana briga i nadzor

Članak 33.

(1) Odgojnu mjeru pojačane brige i nadzora izvršava nadležni centar za socijalnu skrb koji o uspješnosti provedbe pojedinačnog programa postupanja izvješćuje sud za mladež svaka tri mjeseca, a na zahtjev suda i češće, te predlaže odgovarajuće mjere ovisno o uspješnosti provedbe pojedinačnog programa postupanja.

(2) Centar za socijalnu skrb će o promjeni prebivališta ili boravišta maloljetnika i njegovih roditelja ili skrbnika obavijestiti sud za mladež i državno odvjetništvo, a dokumentaciju o tijeku izvršavanja odgojne mjere odmah ustupiti nadležnom centru za socijalnu skrb.

Pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi

Članak 34.

(1) Odgojna mjera pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi izvršava se u domu za odgoj djece i mladeži ili posebnom odjelu centra za socijalnu skrb.

(2) U odnosu na izvršavanje odgojne mjere pojačane brige i nadzora uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 33.#clanak33 ovoga Zakona.

Postupanje u izvršavanju odgojne mjere

Članak 35.

(1) Stručni radnik centra za socijalnu skrb upoznat će maloljetnika i njegove roditelje ili skrbnika sa sadržajem i načinom izvršavanja odgojne mjere, njihovim dužnostima i obvezama te s početkom izvršavanja odgojne mjere.

(2) Odgojna mjera se izvršava u suradnji s roditeljima na način da se maloljetnika priprema za samostalan i odgovoran život koristeći metode i postupke socijalno-pedagoškog rada prikladne dobi i psihofizičkim sposobnostima maloljetnika koristeći mogućnosti u lokalnoj zajednici.

(3) Tijekom izvršavanja odgojne mjere maloljetnik je pod stalnim nadzorom i odgojnim utjecajem stručnog osoblja.

(4) Maloljetniku će se omogućiti pohađanje škole, stručne izobrazbe i rada te nastavak organizirane aktivnosti slobodnog vremena koje je pohađao prije dolaska na izvršavanje odgojne mjere, te aktivnosti slobodnog vremena za koje se utvrdi u individualnom programu postupanja da bi pozitivno utjecale na njegov rast i razvoj.

GLAVA V.
IZVRŠAVANJE ODGOJNE MJERE UPUĆIVANJA U ODGOJNU USTANOVU

Ustanova za izvršavanje i stupnjevitost izvršavanja

Članak 36.

(1) Odgojna mjera upućivanja u odgojnu ustanovu izvršava se u domu socijalne skrbi osnovanom samo za tu namjenu.

(2) U odgojnoj ustanovi organizirat će se za pojedine skupine maloljetnika tretmanski programi stupnjevitog intenziteta nadzora, skrbi i zaštite ovisno o odgojnim ciljevima koji se planiraju postići, prilagođeno potrebama maloljetnika.

Započinjanje izvršavanja

Članak 37.

(1) Centar za socijalnu skrb dužan je u roku od 15 dana od zaprimanja pravomoćne sudske odluke osigurati prijam maloljetnika u dom socijalne skrbi.

(2) Odgojna ustanova u koju je maloljetnik upućen na izvršavanje odgojne mjere dužna je bez odgode prihvatiti maloljetnika.

Intenzivna potpora i pomoć

Članak 38.

Maloljetniku koji ima potrebu za intenzivnom potporom i pomoći u socijalnom učenju te psihoterapijom, osigurat će se različiti terapijski i tretmanski sadržaji u skladu s njegovim potrebama.

Izdvajanje

Članak 39.

Maloljetnika koji ugrožava sigurnost drugih osoba ili svoju sigurnost može se izdvojiti od ostalih maloljetnika i smjestiti u odgovarajuću prostoriju radi pružanja psihološke ili druge stručne pomoći.

Ponašanje i stegovne mjere

Članak 40.

Tijekom izvršavanja odgojne mjere u odnosu na ponašanje i stegovne mjere na maloljetnika se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 30.#clanak30 ovoga Zakona.

Izvješćivanje

Članak 41.

(1) Tijekom izvršavanja odgojne mjere, kad je to od interesa za maloljetnika, roditelj ili skrbnik uključit će se u obiteljsku terapiju.

(2) Ustanova u kojoj se izvršava odgojna mjera obavijestit će roditelja ili skrbnika, sud za mladež i centar za socijalnu skrb o promjenama u duševnom i fizičkom zdravlju maloljetnika.

(3) Ustanova u kojoj se izvršava odgojna mjera svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće, izvijestit će sud za mladež, državno odvjetništvo i centar za socijalnu skrb, roditelje ili skrbnika o učincima izvršavanja odgojne mjere.

GLAVA VI.
IZVRŠAVANJE ODGOJNE MJERE UPUĆIVANJA U POSEBNU ODGOJNU USTANOVU

Ustanova za izvršavanje

Članak 42.

(1) Odgojna mjera upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu izvršava se u domu socijalne skrbi osnovanom za tu namjenu.

(2) Ustanova u koju je maloljetnik upućen dužna je maloljetnika bez odgode primiti na izvršavanje odgojne mjere.

(3) U odnosu na izvršavanje odgojne mjere upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu, ponašanje i stegovne mjere odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 30.#clanak30, članka 36.#clanak36 stavka 2., članka 38.#clanak38, 39.#clanak39 i 41.#clanak41 ovoga Zakona.

GLAVA VII.
IZVRŠAVANJE ODGOJNE MJERE UPUĆIVANJA U ODGOJNI ZAVOD

Odgojni zavod

Članak 43.

(1) Odgojna mjera upućivanja u odgojni zavod izvršava se u odgojnim zavodima koji se ustrojavaju u ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa.

(2) Poslove osiguranja, održavanja reda te nadzora maloljetnika obavljaju službenici pravosudne policije posebno osposobljeni za postupanje s maloljetnicima.

(3) Na državne službenike u odgojnom zavodu shodno se primjenjuju odredbe Glave V. Zakona o izvršavanju kazne zatvoraL489170 (»Narodne novine«, br. 128/99., 55/00., 59/00., 129/00., 159/01., 67/01., 11/02., 190/03. – pročišćeni tekst, 76/07. i 27/08.) ukoliko nisu u suprotnostima s odredbama ove Glave.

Pojačane mjere odgoja

Članak 44.

(1) Tijekom izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod prema maloljetniku se provode pojačane mjere odgoja.

(2) Pojačanim mjerama odgoja smatraju se socijalno-pedagoški, psihološki i medicinski postupci te mjere nadzora i osiguranja kojima odgojitelji, drugi ovlašteni službenici i izvanzavodski suradnici sustavno i programirano utječu na osobnost maloljetnika, njegovo ponašanje, pravilan tjelesni i duševni razvoj, osobito glede stjecanja obrazovanja, pozitivnih životnih navika i radnog osposobljavanja.

Razvrstavanje maloljetnika

Članak 45.

(1) Tijekom izvršavanja odgojne mjere maloljetnike se razvrstava u odgojne skupine radi provođenja različitih mjera koje je potrebno poduzimati utvrđenih pojedinačnim programom postupanja i postizanja odgojnih ciljeva koji se tim mjerama planiraju postići.

(2) U odgojnu skupinu pojačane skrbi i nadzora razvrstava se maloljetnike kod kojih je potrebna pojačana mjera skrbi, nadzora, zaštite ili podučavanja radi dodatnog stručnog utjecanja na njihov odgoj, razvijanja osobnosti, osobne odgovornosti ili sigurnosti.

(3) U pozitivno poticajnu odgojnu skupinu razvrstava se maloljetnike koji uspješno izvršavaju pojedinačni program postupanja, kojima su odobrene pogodnosti radi daljnjeg poticanja razvoja osobnosti, osobne odgovornosti te pripreme za život izvan zavoda.

(4) Pravilnikom o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod, koji donosi ministar nadležan za poslove pravosuđa, propisat će se način izvršavanja odgojne mjere određivanjem načina života i rada, pravila ponašanja, stegovni prijestupi i mjere, način ostvarivanja prava i dužnosti maloljetnika te druga pitanja važna za organizaciju života u odgojnom zavodu.

Ponašanje i stegovne mjere

Članak 46.

(1) Maloljetnik koji zlostavlja druge, unosi ili drži nedopuštene stvari i tvari, ne izvršava određene mu obveze, primjenjuje nasilje ili na drugi način propisan pravilnikom iz članka 45.#clanak45 stavka 4. ovoga Zakona remeti organizaciju života u odgojnom zavodu čini stegovni prijestup.

(2) Povodom počinjenog stegovnog prijestupa pojačanim odgojnim radom s maloljetnikom utjecat će se na maloljetnika da preuzme odgovornosti za svoje ponašanje, promjeni ponašanje i popravi štetu počinjenu stegovnim prijestupom.

(3) Ukoliko se postupcima iz stavka 2. ovoga članka ne uspije ukloniti neprimjereno ponašanje, maloljetniku se mogu izreći stegovne mjere: usmena opomena, ukor, zabrana raspolaganja određenim novčanim iznosom do trideset dana, uskraćivanje pojedinih ili svih pogodnosti najdulje do devedeset dana i izdvajanje u posebnu prostoriju do sedam dana.

(4) Stegovnu mjeru izriče upravitelj u postupku u kojem će maloljetnik biti upoznat s prijedlogom za pokretanje stegovnog postupka i dokazima o kojima se ima pravo očitovati te će ga se upoznati s pravom podnošenja žalbe nadležnom sudu za mladež protiv odluke o stegovnoj mjeri.

(5) Upravitelj može u svako doba odustati od vođenja stegovnog postupka ili izvršenja stegovne mjere, a izvršenje stegovne mjere zabrane raspolaganja određenim novčanim iznosom do trideset dana, uskraćivanje pojedinih ili svih pogodnosti najdulje do devedeset dana i izdvajanje u posebnu prostoriju do sedam dana može izreći uz uvjet da maloljetnik u određenom roku ne počini novi stegovni prijestup.

(6) Protiv odluke o stegovnoj mjeri maloljetnik ima pravo podnijeti žalbu nadležnom sudu za mladež u roku od osam dana. Žalba ne zadržava izvršenje. Povodom žalbe maloljetnika upravitelj može ukinuti izrečenu stegovnu mjeru.

Izdvajanje

Članak 47.

Maloljetnika koji ugrožava sigurnost drugih osoba ili svoju sigurnost može se izdvojiti u posebnu prostoriju radi poduzimanja pružanja pomoći u skladu s člankom 39.#clanak39 ovoga Zakona.

Dovođenje i odvođenje maloljetnika

Članak 48.

(1) Na temelju naloga suda ili drugog tijela državne vlasti ili kada je to u vezi s osiguravanjem korištenja prava ili pogodnosti maloljetnika, upravitelj odgojnog zavoda može narediti dovođenje, odnosno odvođenje maloljetnika pred nadležno tijelo, odnosno u odgojni zavod.

(2) Dovođenje i odvođenje maloljetnika obavlja se, u pravilu, u građanskoj odjeći i u vozilu bez posebnih oznaka te u pratnji odgojitelja.

(3) Ovlaštena službena osoba može u odori dovoditi i odvoditi maloljetnika koji je počinio kazneno djelo za koje je propisana kazna zatvora od petnaest godina ili dulja ili ako postoji potreba za pojačanim mjerama sigurnosti, u kojim slučajevima se maloljetniku po nalogu upravitelja mogu vezati ruke.

Primjena sredstava prisile

Članak 49.

(1) Sredstva prisile mogu se primijeniti samo kad je nužno da se spriječi bijeg maloljetnika, napad na službene ili druge osobe, namjerno nanošenje veće materijalne štete ili radi svladavanja pasivnog ili aktivnog otpora maloljetnika.

(2) Pasivni otpor predstavlja ponašanje kojim maloljetnik odbija postupiti po zakonitoj naredbi ovlaštene službene osobe i pri tome ne ugrožava sebe, druge osobe ili imovinu, ali ometa redovito obavljanje poslova izvršavanja odgojne mjere ili redovitu organizaciju života u odgojnom zavodu.

(3) Aktivni otpor predstavlja ponašanje kojim maloljetnik odbija postupiti po zakonitoj naredbi ovlaštene službene osobe i pri tome ugrožava sebe, druge osobe ili imovinu.

(4) Za svladavanje pasivnog otpora može se primijeniti samo zahvat za privođenje.

(5) Za svladavanje aktivnog otpora može se primijeniti tehnika obrane, a gumena palica samo ako zahvat za privođenje i tehnika obrane nisu dali rezultate. Gumena palica drži se i nosi izvan vidokruga i dosega maloljetnika.

(6) O primjeni sredstva prisile upravitelj će obavijestiti roditelja ili skrbnika maloljetnika i centar za socijalnu skrb, a nadležnom sudu za mladež i ministarstvu nadležnom za poslove pravosuđa dostavit će izvješće s mišljenjem o opravdanosti primjene sredstva prisile.

GLAVA VIII.
UVJETNI OTPUST S IZVRŠAVANJA ZAVODSKE ODGOJNE MJERE

Prijedlog i rješenje

Članak 50.

(1) Prijedlog za uvjetni otpust nadležnom sudu za mladež može podnijeti maloljetnik, njegovi roditelji ili skrbnik, državni odvjetnik, nadležni centar za socijalnu skrb i ravnatelj odgojne ustanove, odnosno upravitelj odgojnog zavoda.

(2) U prijedlogu za uvjetno otpuštanje s izvršavanja zavodske odgojne mjere prijedlog za uvjetni otpust mora biti obrazložen.

(3) Rješenje o uvjetnom otpustu sud za mladež će, osim strankama, dostaviti i ustanovi, odnosno tijelu u kojem se odgojna mjera izvršava te policijskoj upravi mjesta prebivališta, odnosno boravišta maloljetnika.

Nadzor za vrijeme uvjetnog otpusta

Članak 51.

(1) Nadzor za vrijeme uvjetnog otpusta prema odluci suda za mladež obavlja centar za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta maloljetnika.

(2) Centar za socijalnu skrb može provođenje nadzora maloljetnika za vrijeme uvjetnog otpusta povjeriti udruzi građana i volonterima – pojedincima, imenujući ih voditeljem – vanjskim suradnikom.

(3) Centar za socijalnu skrb, odnosno voditelj – vanjski suradnik iz stavka 2. ovog članka dostavljat će sudu za mladež izvješće o nadzoru maloljetnika svaka tri mjeseca, a na zahtjev suda i češće.

Dio treći
IZVRŠAVANJE KAZNE MALOLJETNIČKOG ZATVORA

GLAVA I.
POSEBNE ODREDBE O IZVRŠAVANJU KAZNE MALOLJETNIČKOG ZATVORA

Tijela nadležna za izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora

Članak 52.

(1) Kazna maloljetničkog zatvora izvršava se u specijaliziranoj kaznionici za maloljetnike, a iznimno u specijaliziranom odjelu za maloljetnike.

(2) Na izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora na odgovarajući se način primjenjuje Zakon o izvršavanju kazne zatvora, ako u ovom Zakonu nije drukčije propisano.

(3) U odnosu na postupak zaštite prava pred nadležnim županijskim sudom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o izvršavanju kazne zatvora koje se odnose na suca izvršenja, ako ovim Zakonom ili Zakonom o sudovima za mladež nije drukčije propisano.

(4) Kućnim redom kaznionice odredit će se aktivnosti i njihov dnevni raspored.

Prava na posjete i boravak na zraku

Članak 53.

(1) Maloljetnik ima pravo na posjete članova obitelji četiri puta mjesečno i blagdanom u trajanju najmanje dva sata, a po odobrenju upravitelja mogu ga posjećivati i druge osobe još najmanje dva puta mjesečno u trajanju najmanje jedan sat.

(2) Maloljetniku će se omogućiti boravak na zraku u trajanju od najmanje tri sata dnevno.

Posebne mjere održavanja reda i sigurnosti

Članak 54.

(1) Prema maloljetniku nije dopuštena primjena posebne mjere održavanja reda i sigurnosti – osamljenja.

(2) Primjena posebne mjere održavanja reda i sigurnosti odvajanja od ostalih maloljetnika dopuštena je u trajanju do sedam dana.

Primjena vatrenog oružja

Članak 55.

Uporaba vatrenog oružja prema maloljetniku nije dopuštena, osim u slučaju kada se drugim sredstvima ne može odbiti istodoban ili izravno predstojeći protupravni napad kojim maloljetnik ugrožava život drugih osoba.

Dio četvrti
IZVRŠAVANJE SIGURNOSNIH I ZAŠTITNIH MJERA IZREČENIH MALOLJETNICIMA ZA KAZNENA DJELA I PREKRŠAJE

GLAVA I.
SIGURNOSNE I ZAŠTITNE MJERE

Zajednička odredba

Članak 56.

(1) Na postupak upućivanja maloljetnika kojemu je izrečena sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti primjenjuju se odredbe članka 5.#clanak5, 6.#clanak6, 7.#clanak7 i 8.#clanak8 ovoga Zakona.

(2) Pravilnik o načinu izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti donosi ministar nadležan za poslove zdravstva.

Sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja

Članak 57.

(1) Sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja izvršava se u odgovarajućoj zdravstvenoj ustanovi na način propisan pravilnikom iz članka 56.#clanak56 stavak 2. ovoga Zakona.

(2) Sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja izrečena uz odgojnu mjeru upućivanja u odgojni zavod i izrečena uz kaznu maloljetničkog zatvora može se izvršavati u odgojnom zavodu, odnosno u kaznionici.

Izvješćivanje

Članak 58.

(1) Tijekom izvršavanja sigurnosne mjere obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti, kad je to od interesa za maloljetnika, roditelj ili skrbnik uključit će se u obiteljsku terapiju.

(2) Ustanova u kojoj se izvršava sigurnosna mjera obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti obavijestit će roditelja ili skrbnika, sud za mladež i centar za socijalnu skrb o promjenama u duševnom i tjelesnom zdravlju maloljetnika.

(3) Ustanova u kojoj se izvršava mjera obveznog psihijatrijskog liječenja i obveznog liječenja od ovisnosti svaka tri mjeseca, a po potrebi i češće, izvijestit će sud za mladež i centar za socijalnu skrb, a roditelje ili skrbnika obavijestit će o učincima izvršavanja mjere.

Sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti

Članak 59.

(1) Sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti izvršava se u zdravstvenoj ustanovi ili odgojnom zavodu ako je izrečena uz tu odgojnu mjeru, a u kaznionici ako je izrečena uz kaznu maloljetničkog zatvora.

(2) Ako je sigurnosna mjera obveznog liječenja od ovisnosti izrečena uz mjeru upućivanja u odgojnu ustanovu ili upućivanja u posebnu odgojnu ustanovu, koja se provodi u domu socijalne skrbi, dom je obvezan osigurati njezino izvršavanje.

(3) Maloljetnika, njegove roditelje ili skrbnika uključit će se u rad udruga koje djeluju na području suzbijanja ovisnosti kada je to svrhovito za izvršavanje ove sigurnosne mjere.

(4) Zdravstvena ustanova obavijestit će centar za socijalnu skrb i nadležni sud za mladež ako maloljetnik odbija ili uredno ne izvršava liječenje.

Dio peti
MALOLJETNIČKI ZATVOR IZREČEN U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

GLAVA I.
IZVRŠAVANJE KAZNE MALOLJETNIČKOG ZATVORA KAO PREKRŠAJNE SANKCIJE

Tijela nadležna za izvršavanje, smještaj i stručna pomoć

Članak 60.

(1) Maloljetnika na izvršavanje kazne maloljetničkog zatvora kao prekršajne sankcije upućuje prekršajni sud nadležan prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta maloljetnika.

(2) Kazna maloljetničkog zatvora izrečena u prekršajnom postupku izvršava se u specijaliziranom odjelu zatvora prema mjestu prebivališta, odnosno boravišta maloljetnika, u kojemu mu su osigurava stalna zdravstvena skrb i stručna psihosocijalna pomoć te boravak na zraku od najmanje tri sata dnevno.

(3) Maloljetnika se smješta s drugim maloljetnicima, odvojeno od punoljetnika.

(4) Ukoliko nema drugih maloljetnika u zatvoru, a smještaj samog u sobi mogao bi štetno djelovati na zdravlje maloljetnika, upravitelj zatvora odmah će o tome obavijestiti nadležni prekršajni sud radi odobravanja smještaja s punoljetnom osobom koja na njega neće štetno djelovati. Upravitelj će sudu dostaviti podatke o punoljetnoj osobi s kojom bi maloljetnik bio smješten iz kojih se može utvrditi da takav smještaj na maloljetnika neće štetno djelovati i izjavu maloljetnika o predloženom smještaju.

(5) Kućnim redom zatvora odredit će se aktivnosti maloljetnika i njihov dnevni raspored.

(6) O tijeku izvršavanja maloljetničkog zatvora vodi se evidencija.

Dio šesti
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Prestanak važenja dosadašnjih propisa

Članak 61.

Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaju važiti odredbe Glave I., II. i III. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za kaznena djela, privredne prijestupe i prekršajeL489171 (»Narodne novine«, br. 21/74., 39/74., 55/88., 19/90., 26/93, 66/93., 29/94. i 73/00.).

Donošenje provedbenih propisa

Članak 62.

Provedbene propise iz ovoga Zakona nadležni ministri donijet će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Važenje dosadašnjih propisa

Članak 63.

Do donošenja provedbenih propisa iz članka 62.#clanak62 ovoga Zakona ostaju na snazi:

1. Pravilnik o izvršenju odgojnih mjeraL489172 (»Narodne novine«, br. 50/88.),

2. Pravilnik o izvršenju odgojne mjere pojačane brige i nadzoraL489173 (»Narodne novine«, br. 22/85. i 111/02.),

3. Pravilnik o izvršenju odgojne mjere upućivanja u posebnu odgojnu ustanovuL489174 (»Narodne novine«, br. 15/89.),

4. Pravilnik o izvršavanju odgojne mjere upućivanja u odgojni zavodL489175 (»Narodne novine«, br. 97/01.), u dijelu u kojemu nisu u suprotnosti s ovim Zakonom.

Članak 64.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 24. koji stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 730-04/09-01/05
Zagreb, 11. prosinca 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !