Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje – (“Narodne novine”, br. 21/74, 39/74, 55/88, XX/90, XX/93-(čl. 141. Zakona o novčanim kaznama), XX/93, XX/97-(čl. 131. Zakona o sudovima za mladež), XX/99-(Zakon o izvršavanju kazne zatvora), 128/99, 128/99, XX/00; XX/03-(čl. 177. Zakona o izvršenju kazne zatvora), )
označi tražene riječi printaj stranicu
66 09.07.1993 Ukaz o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L22589 Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 24. lipnja 1993. godine.

Broj : PA4-51 / 1-93.

Zagreb, 30. lipnja 1993.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje

Članak 1.

U Zakonu o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršajeL22588 ("Narodne novine", br. 21/74., 39/74., 55/88. i 19/90.) u članku 5. stavku 1. riječi:

"organizacije udruženog rada i druge organizacije" zamjenjuju se riječima: "ustanove i druge pravne osobe".

Članak 2.

U članku 11. stavku 2. i cijelom tekstu Zakona riječi: "kao i društveno-političkih organizacija" brišu se.

Članak 3.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: "građana" stavlja se točka, a ostale riječi brišu se.

U cijelom tekstu Zakona riječi: "socijalističke zajednice" brišu se.

Članak 4.

Iza članka 14. dodaje se članak 14a. koji glasi:

"Članak 14a.

Osuđena osoba ima pravo zadovoljavati svoje vjerske potrebe.

Zavodi i zatvori dužni su osigurati uvjete za zadovoljavanje vjerskih potreba".

Članak 5.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

"Osuđenim osobama omogućit će se rad u skladu s njihovim zdravstvenim sposobnostima, stečenim znanjima i mogućnostima zavoda ili zatvora".

Članak 6.

Članak 23. mijenja se i glasi:

"U kaznenim zavodima izdržavaju kaznu zatvora osuđene osobe kojima su sudili sudovi Republike Hrvatske, ukoliko međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno".

Članak 7.

U članku 24. stavku 3. iza riječi: "organi" dodaje se riječ: "državne".

Članak 8.

Članak 30. briše se.

Članak 9.

U članku 40. stavak 2. mijenjs se i glasi:

"Vlada Republike Hrvatske propisat će temelje unutarnjeg ustrojstva i način rada kaznenih zavoda, okružnih zatvora, zavoda za preodgoj i bolnice za osobe lišene slobode":

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada kaznenog zavoda, okružnog zatvora, zavoda za preodgoj i bolnice za osobe lišene slobode donosi ravnatelj, odnosno upravitelj uz suglasnost ministra pravosuđa".

Članak 10.

Članak 41. mijenja se i glasi:

"U kaznenim zavodima, okružnim zatvorima, zavodima za preođgoj maloljetnika i bolnici za osobe lišene slobode mogu se ustrojiti jedinice za: tretman, osiguranje (pravosudna policija), zdravstvo, pravne poslove, financijske poslove i gospodarska jedinica sa stručnim instruktorima, ovisno o veličini i sadržaju poslova".

Članak 11.

Članak 53. i 54. briše se.

Članak 12.

U članku 55. stavku 4. riječi: "prethodno pribavljeno mišljenje radne zajednice" brišu se.

Članak 13.

U članku 62. riječi: "o uniformi, oznakama zvanja" brišu se, a iza riječi: "pravosudne policije" dodaju se riječi: "o boji i oznakama vozila sustava izvršenja sankcija kojima se prevoze osobe lišene slobode".

Članak 14.

U članku 64. riječi: "Viša škola za unutarnje poslove i Srednja škola za milicionare u okviru Školskog centra za unutrašnje poslove" zamjenjuje se riječima: "Obrazovni centar Ministarstva unutarnjih poslova".

U stavku 3. riječi: "s područja Republike Hrvatske" brišu se.

Članak 15.

U članku 65. stavku 2. riječi: "povratiti", zamjenjuju se riječima: "vratiti".

Članak 16.

U članku 66. stavak 3. briše se.

Članak 17.

U članku 81. stavak 3. briše se.

Članak 18.

Iza članka 88. dodaje se članak 88a., koji glasi:

" Članak 88a.

Stručni zdravstveni nadzor rada bolnice za osobe lišene slobode i zdravstvenih službi zavoda i zatvora obavlja Ministarstvo zdravstva".

Članak 19.

Članak 91. briše se.

Članak 20.

U članku 97. stavku 3. riječi: "kad bude doveden u ustanovu" zamjenjuju se riječima: "kad ga se liši slobode".

Članak 21.

U članku 106. stavku 5. riječi: "radi gonjenja" brišu se.

Članak 22.

U članku 121. riječi: "dužne su da rade" zamjenjuju se riječima: "omogućit će se rad".

Članak 23.

U članku 126. stavak 2. i 3. mijenjaju se i glase:

"Osuđenoj osobi koja oboli na radu ili u svezi sa radom u kaznenom zavodu ili okružnom zatvoru pripada naknada za vrijeme spriječenosti za rad po općim propisima o radu".

Naknada za odmor osuđenim osobama utvrđuje se po općim propisima o radu".

Članak 24.

Članak 144. briše se.

Članak 25.

U članku 145. dodaje se novi stavak 1. koji glasi:

"Osuđeni, koji za vrijeme izdržavanja kazne duševno obole ili pokazuju teške psihičke smetnje, uputit će se u psihijatrijski odjel bolnice za osobe lišene slobode ili drugu odgovarajuću zdravstvenu ustanovu".

Dosadašnji stavci 1., 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 2., 3., 4., 5. i 6.

Članak 26.

U članku 146. stavku 1. riječi: "pregled će se odobriti, ako je koristan po mišljenju liječnika kaznene ustanove" brišu se.

Članak 27.

U članku 148. stavku 2. riječi: "može se odobriti" zamjenjuju se riječima: "odobrit će".

Članak 28.

U članku 152. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Osuđeni ima pravo na dvije do četiri posjete mjesečno, ovisno o stupnju sigurnosti kaznenog zavoda".

U stavku 4. riječi: "jugoslavenski konzularni predstavnici" zamjenjuju se riječima: "diplomatski i konzularni predstavnici Republike Hrvatske".

Članak 29.

U članku 163. dodaje se stavak 2. koji glasi:

"Troškove premještaja osuđenog, nastale u svezi s bijegom, snosi osuđeni".

Članak 30.

Članak 164. briše se.

Članak 31.

U članku 165. stavku 6. iza riječi: "žalba" stavlja se zarez, a riječi: "niti pokrenuti upravni spor", zamjenjuju se riječima: "a može se pokrenuti upravni spor".

Članak 32.

Članak 180. briše se.

Članak 33.

U članku 187. riječi: "ima pravo da" zamjenjuje se riječju: "može".

Članak 34.

U članku 188. stavku 3. iza riječi: "prekršaj" stavlja se točka, a riječi: "novčanom kaznom od 1500. - dinara" brišu se.

Članak 35.

U članku 202. i u svim narednim odredbame ovoga Zakona riječi: "privredne jedinice" zamjenjuju se riječima: "gospodarske jedinice".

Članak 36.

U člancima 204., 210. i 218. riječi: "organi upravljanja" zamjenjuju se riječju: "uprava".

Članak 37.

U članku 212. stavku 1. alineja 3. briše se.

Članak 38.

U članku 216. riječi: "prema samoupravnom sporazumu" brišu se.

Članak 39.

Članak 230. briše se.

Članak 40.

Glava X. i XI. članci 240. 241., 242., 243., 244.. 245., 246., 247., 248.. 249. i 250, brišu se.

Članak 41.

U člancima 250j. i 250n. iza riječi: "Republika" dodaje se riječ: "Hrvatska" i stavlja se točka, a ostale riječi brišu se.

Članak 42.

U članku 196. stavku 2. i člancima 258. do 274. riječi: "republički organ uprave nadležan za poslove zdravstvene i socijalne zaštite" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo zdravstva", a riječi: "rukovodilac republičkog organa uprave za poslove zdravstva i socijalne zaštite" zamjenjuju se riječima: "ministar zdravstva".

Članak 43.

U članku 265a. stavak 2. briše se.

Članak 44.

U članku 272. stavku 2. riječi: "na teret nadležne zajednice zdravstvenog osiguranja odnosno" brišu se.

Članak 45.

U člancima 282., 293.. 294., i 295. riječ: "Jugoslavija" zamjenjuje se riječima: "Republika Hrvatska" u odgovarajućim padežima.

Članak 46.

U članku 296. riječi: "Zakona o kretanju i boravku stranaca u Jugoslaviji" zamjenjuju se riječima: "Zakon o kretanju i boravku stranaca".

Članak 47.

U članku 306. i ostalim odredbama glave XXI. riječi: "republički organ uprave nadležan za poslove zdravstvene i socijalne zaštite" zamjenjuju se riječima: "Ministarstvo rada i socijalne skrbi", a riječi: "radne organizacije" zamjenjuju se riječima: "ustanove socijalne skrbi" u odgovarajućim padežima.

Članak 48.

U članku 361. stavak 2. mijenja se i glasi:

"Maloljetniku koji oboli na radu ili u svezi s radom, pripada naknada za vrijeme spriječenosti za rad po općim propisima o radu".

Članak 49.

U članku 367. stavku 2. točki 5. riječ: "pritvor" zamjenjuje se riječju "izdvajanje".

Članak 50.

Iza članka 384. dodaje se članak 384a. koji glasi:

"Članak 384a.

Prema ovom Zakonu neće se izvršavati sudske presude izrečene do 8. listopada 1991. godine suprotne pravnom poretku ili interesima Republike Hrvatske.

Postojanje okolnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje rješenjem izvanraspravno vijeće okružnog suda nakon pribavljenog mišljenja okružnog državnog odvjetnika Protiv tog rješenja dopušten je žalba koj zadržava izvršenje a o kojoj odlučuje Vrhovni sud Republike Hrvatske nakon pribavljenog mišljenja državnog odvjetnika Republike Hrvatske".

Članak 51.

U cijelom tekstu Zakona riječi: "kazneno-popravna ustanova, kazneno-popravni dom, dom za preodgoj, kazneno-popravni domovi bolnice, stepen, organizacija udruženog rada, druga organizacija, republički organ uprave nadležan za poslove pravosuđa i uprave, rukovodilac organa uprave nadležan za poslove pravosuđa i uprave, pravosudna milicija, društvena organizacija, tok, SR Hrvatska, odjeljenje, direktor, rukovodilac ustanove, radnik, Izvršno vijeće Sabora, službena legitimacija, Zakon o unutrarnjim poslovima,vršenje službe, osobni dohodak, starješina, Budžet SR Hrvatske, Sabor, vozna karta, općinski organ uprave za javni red i sigurnost, javni tužilac, vrši, učestvovanje, unutrašnja organizacija, služba za preodgoj, pravovremeno, uniforma, služba straže, dohodak privredne jedinice, štampa, član, stav, kazna lišenja slobode, saobraćaj, provođenje, potjernica, služenje vojnog roka, lično, republički sekretarijat za prosvjetu, kulturu i fizičku kulturu, fiskultura, radiona,radna organizacija socijalne zaštite, porodica, republičko javno pravobranilaštvo, raport, preodgoj, Služba izvršenja krivičnih sankcija, Krivični zakon SFRJ, socijalna zaštita, dužan, državni praznik, zajamčeni osobni dohodak, izuzetno, sistem, u vezi, naučna ustanova, dobrovoljno, obrazovanje, aktivnost, posticanje, uticaj, grupa, obim, kancelarijsko, jednoobrazno, uniformirani, šef odjeljenja, sahrana, SDK, Jugoslavenska narodna armija, SIZ, dinar, Republički sekretarijat za unutrašnje poslove, republički sekretar za unutrašnje poslove, Republički sekretarijat za financije, mjere sigurnosti, prisustvo, počinioc, prisila, radni ljudi, učinjeno, općinska skupština", zamjenjuju se riječima: "kazneni organ, kazneni zavod, zavod za preodgoj, bolnica za osobe lišene slobode, stupanj, poduzeće, druga pravna osoba, Ministarstvo pravosuđa, ministar pravosuđa, pravosudna policija, pravna osoba, tijek, Republika Hrvatska, odjel, ravnatelj, upravitelj zatvora ili ravnatelj zavoda, djelatnik, Vlada Republike Hrvatske, službena iskaznica, Zakon o unutarnjim poslovima, obavljanje službe, plaća, nadređena službena osoba, državni proračun Republike Hrvatske, Sabor Republike Hrvatske, putna karta, nadležna policijska uprava, državni odvjetnik, obavlja, sudjelovanje, unutarnje ustrojstvo, služba za tretman, pravodobno, odora, služba osiguranja (pravosudna policija), dobit gospodarske jedinice, tisak, članak, stavak, kazna zatvora, promet, sprovođenje, tjeralica, vojna obveza, osobno, Ministarstvo kulture i prosvjete, tjelesna kultura, radionica, ustanova socijalne skrbi, obitelj, Javno pravobraniteljstvo Republike Hrvatske, prijavak, tretman (osim u dijelu izvršavanja odgojnih mjera), Uprava za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, Osnovni krivični zakon Republike Hrvatske, socijalna skrb, obvezan, blagdan, minimalna plaća, iznimno, sustav, u svezi, znanstvena ustanova, dragovoljno, izobrazba, djelovanje, poticanje, utjecaj, skupina, obujam, uredsko, jednako, odjevni, predstojnik odjela, pogreb, Zavod za platni promet, Hrvatska vojska i domobranstvo, Fond, HRD, Ministarstvo unutarnjih poslova, ministar unutarnjih poslova, Ministarstvo financija, sigurnosne mjere, nazočnost, počinitelj, prinuda, djelatnici, počinjeno, općinsko ili gradsko vijeće", u odgovarajućim padežima.

Članak 52.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana nakon objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 740-03/93-01/01

Zagreb, 24. lipnja 1993.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

Stjepan Mesić. v. r.


zatvori
Zakon o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !