Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o javnobilježničkim pristojbama – (“Narodne novine”, br. XX/94, XX/95, XX/96. XX/12, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 28.09.1995 Odluka o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89.L35969 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnobilježničkim pristojbama, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 20. rujna 1995.

Broj: 01-95-1573/1

Zagreb, 21. rujna 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOBILJEŽNIČKIM PRISTOJBAMA

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

U Zakonu o javnobilježničkim pristojbamaL35968 ("Narodne novine" br. 72/94. - u daljnjem tekstu: Zakon) u svim člancima riječi: "javnobilježnički biljezi" zamjenjuju se riječima: "državni biljezi" u odgovarajućem rodu, broju i padežu.

Članak 2.

U članku 4. stavci 2. i 3. brišu se.

Članak 3.

U članku 6. stavku 1. iza riječi "prihoda" dodaju se riječi "državnog proračuna".

U stavku 3. riječ: "utvrditi" zamjenjuje se riječju: "zabilježiti".

Članak 4.

Članak 10. mijenja se i glasi:

"Od plaćanja pristojbi oslobođeni su:

1. Republika Hrvatska i tijela državne vlasti,

2. osobe i tijela u obavljanju javnih oblasti,

3. invalidi domovinskog rata, na temelju odgovarajućih is prava kojima dokazuju svoj status,

4. supružnici, djeca i roditelji branitelja poginulih, nestalih zatočenih u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih ispra va kojima dokazuju svoj status,

5. supružnici, djeca i roditelji poginulih, nestalih i zatočenil u domovinskom ratu, na temelju odgovarajućih isprava kojim dokazuju svoj status,

6. prognanici i izbjeglice, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status,

7. imatelji socijalnih iskaznica, na temelju odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status i

8. humanitarne organizacije i organizacije koje se bave za štitom invalida i obitelji poginulih, zatočenih i nestalih u obavIjanju humanitarne djelatnosti.

Strana država oslobođena je od plaćanja pristojbi, ako je ti predviđeno međunarodnim ugovorom ili pod uvjetom uzajamnosti.

U slučaju sumnje o postojanju uvjeta iz stavka 2. ovog: članka, sud će zatražiti objašnjenje od Ministarstva pravosuđa.

Odredba stavka 1. točke 8. ovoga članka odnosi se na one humanitarne organizacije za koje to odredi ministar rada i socijalne skrbi"

Članak 5.

U članku 11. iza stavaka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase "Stranka je dužna uz prijedlog za oslobođenje od plaćanja pristojbe podnijeti i potvrdu o imovnom stanju koju izdaje Porezna uprava Ministarstva financija.

Pobliže odredbe o izdavanju potvrde o imovnom stanju propisat će Ministarstvo financija."

Članak 6.

lza članka 11. dodaje se novi članak 11a. koji glasi

"Članak 11a.

Sud će kao dokaz u postupku povodom prijedloga za oslobođenje od plaćanja pristojbe prihvatiti potvrdu o imovnom stanju, ako od izdavanja potvrde do podnošenja prijedloga za oslobođenje nije proteklo više od tri mjeseca.

Uz potvrdu o imovnom stanju iz stavka 1. ovoga članka, stranka mora dati izjavu o svom imovnom stanju i o imovnom stanju svog supružnika i to da nemaju nekretnina u vlasništvu, da nemaju u vlasništvu motorno vozilo koje nije starije od pet godina i da nisu vlasnici štedne knjižice. Potpisi supružnika na izjavi trebaju biti ovjereni po javnom bilježniku.

Ako se utvrdi da podaci iz izjave propisane stavkom 2. ovoga članka ne odgovaraju stvarnom stanju, izjavitelji odgovaraju za davanje lažne izjave."

Članak 7.

U članku 29. brojka "30,00" zamjenjuje se brojkom: " 100,00".

Članak 8.

Tarifa javnobilježničkih pristojbi mijenja se i glasi :

TARIFA JAVNOBILJEŽNIČKIH PRISTOJBI

1. Zahtijevi i podnesci

Tar. br. 1.

Za usmene i pisane zahtjeve i druge podneske, plaća se prema vrijednosti predmeta službene radnje, sljedeća javnobilježnička pristojba (u daljnjem tekstu: pristojba):

iznad do kuna kuna

0 5.000,00 5

5.000,00 10.000,00 10

10.000,00 50.000,00 20

50.000,00 75.000,00 30

75.000,00 100.000,00 40

100.000,00 150.000,00 70

150.000,00 200.000,00 100

200.000,00 300.000,00 150

300.000,00 400.000,00 200

Preko 400.000,00 kuna do 1.000.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 200,00 kuna i još 20,00 kuna na svakih započetih 50.000,00 kuna.

Preko 1.000.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 440,00 kuna i još 40,00 kuna na svakih započetih 100.000,00 kuna, ali ne više od 1.000,00 kuna.

Kada je vrijednost zahtjeva ili podneska neprocjenjiva, plaća se pristojba od 40,00 kuna.

Napomena:

Kada zahtjev podnose bračni drugovi (supružnici) ili osobe koje žive u izvanbračnoj zajednici, plaća se samo jedna pristojba.

Tar. br. 2.

Na opomenu za plaćanje pristojbe plaća se 30,00 kuna.

2. Javnobilježnički akti o prsvnim poslovima medu živima Tar. br. 3,

Za sastavljanje javnobilježničkih akata o pravnim poslovima medu živima, plaća se prema vrijednosti predmetnog akta sljedeća pristojba :

iznad do kuna kuna

0 5.000,00 10

5.000,00 10.000,00 20

10.000,00 50.000,00 40

50.000,00 75.000,00 60

75.000,00 100.000,00 80

100.000,00 150.000,00 140

150.000,00 200.000,00 200

200.000,00 300.000,00 300

300.000,00 400.000,00 400

Preko 400.000,00 kuna do 1.000,000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 400,00 kuna i još 50,00 kuna na svakih započetih 50.000,00 kuna.

Preko 1.000.000,00 kuna plaća se pristojba u iznosu od 1.000,00 kuna i još 80,00 kuna za svakih zapoćetih 100.000,00 kuna, ali ne više od 2.000,00 kuna.

Kada je vrijednost akta neprocjenjiva, plaća se pristojba od 100,00 kuna.

Tar. br. 4.

Za prijepis javnobilježničkog akta o pravnim poslovima medu živima i za ponovno izdavanje otpravka i prijepisa tih akata, plaća se polovica pristojbe iz Tar. br. 1.

3. Sastavljanje i čuvanje javuobilježničkog akta oizjavama posljednje volje, o raspoložbama za slučaj smrti i o nasljednim ugovorima

Tar. br. 5.

Za sastavljanje javnobilježničkog akta o izjavama posljednje volje, o raspoložbama za slučaj smrti i o nasljednim ugovorima, plaća se prema vrijednosti predmetnog akta, pristojba iz Tar. br. 3.

Za čuvanje kod javnog bilježnika javnobilježničkog akta o izjavama posljednje volje, o raspoložbama za slučaj smrti i o nasljednim ugovorima, za opoziv akta pred javnim bilježnikom i za vraćanje akta koji se nalazi na čuvanju kod javnog bilježnika, plaća se pristojba iz Tar. br. 1.

Napomena

1. Ne plaća se nova pristojba za čuvanje, ako se obavlja zamjena akta, ali se naplaćuje pristojba za vraćanje akta koji se zamjenjuje.

2. Ne plaća se pristojba za podnesak kojim se traži sastavIjanje javnobilježničkog akta.

3. Ne plaća se pristojba za opozivanje, ako se kasnijim aktom opoziva prijašnji i ujedno sastavlja novi akt.

Tar. br. 6.

Za prijepis javnobilježničkog akta o izjavama posljednje volje, o raspoložbama za slučaj smrti i o nasljednim ugovorima i za ponovno izdavanje otpravka tog akta, plaća se prema vrijednosti predmetnog akta polovica pristojbe iz Tar. br. 1.

4. Javnobilježnička potvrda privatnih isprava Tar. br. 7.

Za potvrde privatnih isprava iz članka 59. Zakona o javnom bilježništvu, plaća se pristojba iz Tar. br. 1.

Za potvrde privatnih isprava koje sc obavljaju sastavljanjem posebnog javnobilježničkog akta, plaća se pristojba iz Tar. br. 3.

Napomena :

Za zahtjev kojim se traži potvrda privatnih isprava iz članka 59. Zakona o javnom bilježništvu ne plaća se pristojba.

5. Ostale javnobilježničke potvrde

Tar. br. 8.

Za potvrdu o vremenu kada je isprava predočena javnom bilježniku ili u njegovoj nazočnosti kojoj drugoj osobi, plaća se pristojba od 10,00 kuna.

Za potvrdu da je netko živ, plaća se pristojba od 10,00 kuna.

Za potvrdu o ovlasti za zastupanje koja proizlazi iz trgovačkog ili sličnog registra, plaća se pristojba od 50,00 kuna.

Za potvrdu o drugim pravno važnim činjenicama što proizlaze iz kojeg javnog registra, plaća se pristojba od 50,00 kuna.

Za potvrdu o učinjenom priopćenju, te za ostale potvrde, plaća se pristojba iz Tar. br. 1

Napomena:

Na pisano priopćavanje sadržaja priopćenja, ne plaća se pristojba.

Na zahtjev za izdavanje potvrde o vremenu predaje isprave ili potvrde da je netko živ ne plaća se pristojba.

6. Ugovori u obliku javnobilježaičke isprave

Tar. br. 9.

Za usmeni ili pisani zahtjev kojim se traži sastavljanje ugovora, plaća se pristojba propisana Tarifom javnobilježničkih pristojbi za odnosni zahtjev.

Za sastav ugovora pred javnim bilježnikom, pristojba iznosi:

a) prema vrijednosti:

iznad do kuna kuna

0 5.000,00 20

5.000,00 10.000,00 40

10.000,00 50.000,00 80

50.000,00 100.000,00 120

100.000,00 200.000,00 200

200.000,00 300.000,00 300

300.000,00 400.000,00 400

Kada vrijednost prelazi iznos od 400.000,00 kuna iznos pristojbe povećava se za još 100,00 kuna na svakih započetih 100.000,00 kuna;

b) ako je vrijednost ugovora neprocjenjiva, pristojba iznosi 100,00 kuna.

7. Sastavljanje zapisuika sa skupštine društva i sjednica drugih tijela Tar. br. 10.

Za sastavljanje zapisnika o radu sa sjednica skupština i nekog drugog tijela pravnih osoba, plaća se prema vrijednosi koja se određuje u skladu s člankom 19. i 20. ovoga Zakona, pristojba iz Tar. br. 3.

8. Ovjere isprava

Tar. br. 11.

Za ovjeru prijepisa isprave, plaća se pristojba od 10,00 kuna po jednoj ispravi ako isprava ima do pet stranica. Za svak daljnju stranicu plaća se pristojba od 1,00 kune.

Za ovjeru izvoda iz trgovačkih i poslovnih knjiga, plaća za svaki poluarak, pristojba iz Tar. br.1.

Za ovjeru prijevoda, plaća se pristojba od 10.00 kuna. Za ovjeru potpisa ili rukoznaka iste osobe na istoj isprai plaća se pristojba od 10,00 kuna za prva četiri primjerka iste isprave. Za svaki daljnji primjerak plaća se pristojba od 1,00 kune.

Za ovjeru isprava o imenovanju prvog nadzornog odbora trgovačkog društva i revizora, plaća se pristojba prema vrijednosti društva i to:

0 do 100.000,00 kuna 100 kuna

iznad 100.000,00 kuna 200 kuna

Za ovjeru odluke o osnivanju podružnice, plaća se prema vrijednosti podružnice, pristojba iz stavka 5. ovog Tar. br.

Za ovjeru punomoći punomoćnika osnivača dioničkog društva i društva s ograničenom odgovornošću, plaća se pristojba prema vrijednosti društva i to:

0 do 100.000,00 kuna 50 kuna

iznad 100.000,00 kuna 100 kuna

Za ovjeru teksta izmjene društvenog ugovora, odnosno statuta ili izjave o osnivanju, plaća se pristojba prema vrijednosti društva i to:

do 100.000,00 kuna 100 kuna

iznad 100.000,00 kuna 150 kuna

Napomena :

1. Potpisi na ispravi koju izdaje tijelo ili organizacija Republike Hrvatske i jedinica lokalne samouprave i uprave, društvo ili druga pravna osoba, smatraju se kao jedan potpis, ako propisima ovlašteno na potpisivanje više osoba.

2. Pristojbu za ovjeru potpisa, odnosno rukoznaka iIi prijepisa plaća osoba koja traži ovjeru. Prije nego što se plati pristojba, ne smije se izvršiti ovjeravanje.

3. U potvrdi o ovjeri prijepisa treba naznačiti s koliko je pristojbe plaćen izvornik isprave čiji se prijepis ovjerava.

4. Pristojba za ovjeru potpisa; odnosno rukoznaka i prijepisa lijepi se na samom zahtjevu kojim se traži ovjeravanja, a u slučaju usmenog zahtijeva lijepi se na samoj ispravi, odnosno primjerku prijepisa koji ostaje kod javnog bilježnika,

5. Pod poluarkom podrazumijeva se list papira od dvije strane normalne uredske veličine. Započeti poluarak računa se kao cijeli poluarak.

6. Za ovjeru isprava potrebnih za ostvarivanje prava iz socijalnog osiguranja u inozemstvu, pristojba se ne plaća.

7. Ne plaća se posebna pristojba za zahtjev, bilo usmeni ili pisani, kojim se traži ovjeravanje.

8. Ne plaća se posebna pristojba ako se izvornik ili prijepis isprave izdaje istog dana kad je podnesen zahtjev.

9. Primanje izjava pod prisegom

Tar. br.12.

Za primanje izjava pod prisegom ili za primanje prisege, plaća se prema vrijednosti predmeta prisege, pristojba iz Tar. br. 1.

10. Izvod iz javnobilježničkog akta

Tar. br. 13.

Za izvod iz javnobilježničkog akta, plaća se po poluarku izvornika pristojba od 10,00 kuna.

11. Ostale javnobilježaičke isprave i javnobilježničke

radnje

Tar. br.14.

Za ostale javnobilježničke isprave, plaća se pristojba iz Tar. br. 3.

Za ostale javnobilježničke radnje, plaća se pristojba iz Tar. br. 1.

12. Punomoć

Tar. br.15.

Za sastav punomoći na zapisnik pred javnim bilježnikom, bilo tijekom neke radnje, bilo odvojeno, plaća se pristojba od 10,00 kuna.

Za opoziv ili otkaz punomoći koja se sastavlja pred javnim bilježnikom, plaća se pristojba od 20,00 kuna.

Napomena :

1. Za sam prijedlog, bilo usmeni ili pisani, da se sastavi ili opozove, odnosno otkaže punomoć, ne plaća se posebna pristojba.

2. Jedna pristojba plaća se, bez obzira na broj potpisnika na punomoći

3. Naplaćena pristojba lijepi se na primjerku javnobilježničkog zapisnika koji ostaje kod javnog bilježnika.

13. Javnobilježnički polog

Tar. br.16.

Za zahtjev o osnivanju pologa, plaća se pristojba od 10,00 kuna.

Za rješenje kojim javni bilježnik odobrava osnivanje pologa (novca, stvari ili vrijednosnih papira) plaća se godišnje od svakih zapoćetih 10.000,00 kuna vrijednosti, pristojba od 10,00 kuna i to za prvu godinu unaprijed, ali ne više od 1.000,00 kuna, a osoba u čiju se korist polog osniva plaća od svakih započetih 10.000,00 kuna vrijednosti, pristojbu od 10,00 kuna i to za sve ostale godine prilikom podizanja pologa; ali ne više od 1.000,00 kuna. Započeta godina računa se kao cijela. U slučaju prijenosa pologa od jednog javnog bilježnika drugom javnom bilježniku, a na zahtjev polagatelja, za prijenos se plaća iznos jednogodišnje pristojbe.

Kada se vrijednost stvari može utvrditi tek procjenom, predlagatelj (polagatelj) dužan je predati procjenu izvršenu od osobe koja se time bavi, a u pomanjkanju iste, od strane stalnog sudskog vještaka.

Napomena:

1. Kada je polog osnovan na zahtjev Republike Hrvatske ili jedinica lokalne samouprave ili uprave i njihovih tijela i organizacija, u tom slučaju pristojba za polog ne naplaćuje se unaprijed, već se obračunava i naplaćuje za drugu, te iduće godine od korisnika pologa u času preuzimanja položene vrijednosti.

2. Ukoliko je položen novčani iznos, a pristojba za polog nije naplaćena unaprijed za prvu godinu, ova pristojba naplatit će se od položenog iznosa.

3. Pristojba za polog plaća se i u slučaju kada predlagatelj odustane od pologa i zatraži njegovo izručenje (vraćanje).

4. Za čuvanje kod javnog bilježnika javnobilježničkog akta o izjavama posljednje volje, o odredbama za slučaj smrti i o nasljednim ugovorima, ne primjenjuje se ovaj Tar. br.

14. Protesti

Tar. br. 17.

Za molbu (usmenu ili pisanu) za protest mjenice, čeka i drugih isprava zbog neakceptiranja, neisplate ili neispunjenja, plaća se pristojba od 10,00 kuna.

Za protest plaća se pristojba prema vrijednosti, i to

do 10.000,00 kuna 20,00 kuna

iznad 10.000,00 kuna 40,00 kuna

Napomena :

1. Pristojba iz ovoga Tar. br., plaća se na proteste koji se podnose po propisima o mjenici i čeku, kao i na zamjene protesta. Pristojba za protest lijepi se na samoj molbi kojom je tražen protest, a u slučaju usmene molbe, pristojba se lijepi na prijepis protesta koji ostaje kod javnog bilježnika. Na isti način postupa se i glede lijepljenja pristojbe za samu molbu.

2. Ako se jednom molbom traži više protesta, odnosno zamjena protesta, plaća se jedna pristojba za molbu, ali se u tom slučaju plaća i posebna pristojba za svaki protest, odnosno zamjenu protesta.

15. Razmatranje spisa

Tar. br.18.

Za razmatranje javnobilježničkih spisa, plaća se pristojba od 10,00 kuna.

Napomena:

1. Ne plaća se pristojba za razmatranje spisa u kojima je radnja u tijeku, ako spise razmatra stranka ili njezin zastupnik, odnosno punomoćnik.

2. Za pisani ili usmeni zahtjev za dopuštenje razmatranja spisa, ne plaća se pristojba.

3. Pristojba se lijepi na samom spisu koji se razmatra, a javni bilježnik ili osoba uposlena kod javnog bilježnika potvrđuje da je spis razmotren.

Članak 9.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u " Narodnim novinama".

Klasa:701-01/94-01/12

Zagreb, 20. rujna 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.

zatvori
Zakon o javnobilježničkim pristojbama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !