Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o kamatama – (“Narodne novine”, XX/04, XX/05 - čl. 1164. Zakona o obveznim odnosima)
označi tražene riječi printaj stranicu
94 12.7.2004 Zakon o kamatama

HRVATSKI SABOR

1773

Na temelju članka 88.L106122 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KAMATAMA

Proglašavam Zakon o kamatama, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. srpnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-2385/2
Zagreb, 7. srpnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O KAMATAMA

OpĆe odredbe

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje obračunavanje i plaćanje zateznih kamata kada dužnik kasni s ispunjenjem novčanih obveza.

(2) Novčanim obvezama iz stavka 1. ovoga članka smatraju se i porezi, prirezi, carine, pristojbe, doprinosi i drugi javni prihodi (u daljnjem tekstu: javni prihodi).

(3) Ovim se Zakonom određuju najviše dopuštene stope ugovorne kamate u novčanim obvezama između pravnih, te pravnih i fizičkih osoba koje stupaju u vjerovničko-dužničke odnose kao i obračunavanje i plaćanje kamata na više plaćene javne prihode.

ObraČunavanje zatezne kamate

Članak 2.

Stopa zatezne kamate kada dužnik kasni sa ispunjenjem novčane obveze ne može biti viša od stope zatezne kamate koje na preporuku Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa uredbom propiše Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

(1) Zatezna kamata obračunava se primjenom dekurzivnoga jednostavnoga kamatnog računa na dospjelu glavnicu bez pripisa zatezne kamate glavnici istekom obračunskog razdoblja.

(2) Pri obračunu zatezne kamate primjenjuje se ovaj matematički izraz:

C x p x n

K= ——————

100

 

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

n = broj godina

(3) Pri obračunu zatezne kamate za obračunsko razdoblje kraće od jedne godine primjenjuje se kalendarski broj dana za tu godinu i koristi se ovaj matematički izraz:

 

C x p x d

K= ——————

36.500

  

odnosno za prijestupnu godinu:

 

C x p x d

K= —————

36.600

 

gdje oznake imaju sljedeće značenje:

K = zatezna kamata

C = glavnica

p = stopa zatezne kamate

d = broj dana.

Članak 4.

Ne može se ugovarati kamata po dospijeću po stopi višoj od stope zatezne kamate propisane uredbom iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona.

NajviŠa dopuŠtena ugovorna kamatna stopa

Članak 5.

Stopa ugovorne kamate u novčanim obvezama između pravnih, te pravnih i fizičkih osoba koji stupaju u vjerovničko-
-dužničke odnose ne može biti viša od najviše dopuštene ugovorne kamatne stope koju na preporuku Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa uredbom propiše Vlada Republike Hrvatske.

Odbor za utvrĐivanje kamatnih stopa

Članak 6.

(1) Odbor za utvrđivanje kamatnih stopa stručno je tijelo čije članove čine predstavnici Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca te udruženja financijskih institucija i potrošača.

(2) Članove Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa imenuje ministar financija na vremenski period od četiri godine na prijedlog Ministarstva financija, Hrvatske narodne banke, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske udruge poslodavaca i udruženja financijskih institucija i potrošača.

(3) Način rada Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa utvrdit će se poslovnikom.

(4) Odbor za utvrđivanje kamatnih stopa sastaje se dva puta godišnje, a po potrebi i češće, te na temelju statističkih podataka dobivenih od Hrvatske narodne banke daje preporuke za donošenje uredbe o visini zateznih kamatnih stopa te uredbe o visini najviših stopa ugovornih kamata na novčane obveze.

Kamate na viŠe plaĆene javne prihode

Članak 7.

Na iznose više plaćenih javnih prihoda obračunavaju se kamate po kamatnoj stopi koju uredbom propiše Vlada Republike Hrvatske.

Nadzor nad provedbom Zakona

Članak 8.

Nadzor provedbe ovoga Zakona kod vjerovnika pravnih ili fizičkih osoba provode nadzorna tijela koja su, sukladno posebnim propisima, nadležna za nadzor njihova poslovanja.

Kaznene odredbe

Članak 9.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vjerovnik pravna ili fizička osoba:

1. ako ugovori ili obračuna ili naplati zateznu kamatu protivno odredbama članka 2.#clanak2 ovoga Zakona,

2. ako obračuna zateznu kamatu na način suprotan članku 3.#clanak3 ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vjerovnik pravna ili fizička osoba:

1. ako ugovori ili obračuna ili naplati kamatu protivno odredbama iz članka 5.#clanak5 ovoga Zakona.

(2) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je počinila prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Prijelazne i zavrŠne odredbe

Članak 11.

(1) U roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona Vlada Republike Hrvatske donijet će uredbe propisane ovim Zakonom.

(2) U roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar financija imenovat će članove Odbora za utvrđivanje kamatnih stopa.

Članak 12.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o zateznim kamatamaL106120 (»Narodne novine«, br. 28/96.).

(2) Uredba o visini stope zatezne kamateL106121 (»Narodne novine«, br. 72/02.), koja je donijeta na temelju Zakona o zateznim kamatama, ostaje na snazi do donošenja uredbe iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona.

Članak 13.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-14/04-01/01
Zagreb, 2. srpnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o kamatama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !