Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o knjižnicama – (“Narodne novine”, br. XX/97, XX/98-ispr, XX/00, XX/08 - čl. 165. st. 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, XX/09)
označi tražene riječi printaj stranicu
104 20.10.2000 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

2040

Na temelju članka 89.L69998 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o knjižnicama, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 10. listopada 2000.

Broj: 01-081-00-3398/2
Zagreb, 17. listopada 2000.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KNJIŽNICAMA

Članak 1.

U Zakonu o knjižnicamaL69997 (»Narodne novine«, br. 105/97. i 5/98.) u članku 3. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Zadaća knjižnica je da u ostvarivanju javne službe nastoje zadovoljiti obrazovne, kulturne i informacijske potrebe svih građana na području svoga djelovanja te da promiču čitanje i druge kulturne aktivnosti u cilju unapređivanja ukupnoga kulturnoga života zajednice.«

Članak 2.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Ravnatelja samostalne narodne knjižnice imenuje i razrješuje osnivač na prijedlog upravnog vijeća, a ravnatelja samostalne narodne knjižnice koja ima do 5 zaposlenih imenuje i razrješuje osnivač.«

Članak 3.

U članku 29. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Sredstva za rad samostalne knjižnice osiguravaju se i iz prihoda od obavljanja djelatnosti, sponzorstva, darovanja i na drugi način u skladu sa zakonom.«

Članak 4.

U članku 31. stavku 3. iza riječi: »Hrvatskoga knjižničnog vijeća« stavlja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije.«

Članak 5.

U članku 33. stavku 3. riječ: »knjižnično« zamjenjuje se riječju: »knjižničarsko«.

Članak 6.

U članku 35. stavku 3. na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije«.

Članak 7.

U članku 45. stavku 1. na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi: »uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije«.

Članak 8.

U članku 46. stavku 2. na kraju teksta stavlja se zarez i dodaju riječi:

»uz prethodnu suglasnost ministra prosvjete i športa i ministra znanosti i tehnologije«.

Članak 9.

U članku 50. stavku 1. u zagradi iza brojke: »37.« dodaje se brojka: »39.«.

Članak 10.

U članku 53. riječi: »u roku od dvije godine od stupanja na snagu ovoga Zakona« zamjenjuju se riječima: »do 31. prosinca 2005.«.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-04/00-01/01
Zagreb, 10. listopada 2000.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o knjižnicama –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !