Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o komunalnom gospodarstvu – (“Narodne novine”, br. XX/95, XX/97, XX/99, XX/00, XX/00, XX/01, XX/03-pr.txt, XX/04, XX/04-Uredba, XX/04, XX/09, XX/09, XX/09 - čl. 258. Zakona o vodama XX/11, XX/11, XX/11, XX/12, XX/13, XX/14, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
59 30.6.2001 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu

HRVATSKI SABOR

967

Na temelju članka 88.L74757 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnom gospodarstvu, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. lipnja 2001.

Broj: 01-081-01-2103/2
Zagreb, 29. lipnja 2001.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KOMUNALNOM GOSPODARSTVU

Članak 1.

U Zakonu o komunalnom gospodarstvuL74754 (»Narodne novine«, br. 36/95., 70/97., 128/99., 57/00. i 129/00.) u članku 2. stavku 2. briše se alineja 3. i dodaju se alineje 3. i 4. koje glase:

»– osigurati obavljanje komunalnih djelatnosti na načelima održivog razvoja,«

»– osigurati javnost rada.«

Članak 2.

U članku 3. stavku 10. iza riječi: »posebnih propisa« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »te gospodarenje cestovnim zemljištem uz nerazvrstane ceste«.

U stavku 14. iza riječi: »uređaja javne rasvjete« dodaju se riječi: »uključivo podmirivanje troškova električne energije«.

Iza stavka 14. dodaje se stavak 15. koji glasi:

»(15) Osim djelatnosti navedenih u stavku 1. ovoga članka predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može odlukom odrediti djelatnosti od lokalnog značenja koje se pod uvjetima iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona smatraju komunalnim djelatnostima.«

Članak 3.

Članak 6. mijenja se i glasi:

Jedinica lokalne samouprave u trgovačkom društvu iz članka 4. stavka 1. točke 1., odnosno jedinice lokalne samouprave u trgovačkim društvima iz članka 4. stavka 4. ovoga Zakona drže većinski dio dionica, odnosno udjela.«

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Koncesijom se može steći pravo obavljanja komunalnih djelatnosti te izgradnja i korištenje, objekata i uređaja komunalne infrastrukture u cilju obavljanja ovih komunalnih djelatnosti:

– opskrba pitkom vodom,

– odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda,

– crpenje, odvoz i zbrinjavanje fekalija iz septičkih, sabirnih i crnih jama,

– opskrba plinom,

– opskrba toplinskom energijom,

– prijevoz putnika u javnom prometu,

– skupljanje i odvoz komunalnog otpada,

– odlaganje komunalnog otpada,

– tržnice na malo,

– obavljanje pogrebnih poslova i

– obavljanje dimnjačarskih poslova.«

Iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odlukom određuje komunalne djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka kao i iz članka 3. stavka 15. ovoga Zakona te utvrđuje uvjete i mjerila za provedbu prikupljanja ponuda ili javnog natječaja za davanje koncesije.

(3) Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi poglavarstvo jedinice lokalne samouprave.«

Dosadašnji stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 5.

U članku 11. stavak 1. briše se.

Stavak 2. postaje stavak 1.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Odluka o davanju koncesije obavezno sadrži:

1. djelatnost za koju se koncesija daje,

2. vrijeme na koje se koncesija daje,

3. visinu i način plaćanja naknade za koncesiju,

4. cijenu i način naplate za pruženu uslugu i

5. obvezu koncesionara.«

Članak 6.

U članku 12. stavku 1. riječi: »s podnositeljem ponude« zamjenjuju se riječima: »s odabranim podnositeljem ponude«.

Članak 7.

U članku 13. stavku 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. sporazumom stranaka«.

Članak 8.

U članku 13.a stavku 2. iza riječi: »za provedbu« riječ: »javnoga« briše se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Odluku o objavi prikupljanja ponuda ili javnog natječaja donosi poglavarstvo jedinice lokalne samouprave.«

U stavku 3. koji postaje stavak 4. iza riječi: »nakon provedenoga« riječ: »javnog« briše se.

U stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »iz stavka 3.« zamjenjuje se riječima: »iz stavka 4.«

U stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »iz stavka 4.« zamjenjuju se riječima: »iz stavka 5.«

U stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »stavka 4.«.

Članak 9.

U članku 14. stavku 2. iz točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. korištenju javnih površina«.

Dosadašnje točke 3., 4., 5., 6. i 7. postaju točke 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 10.

U članku 15. stavku 1. riječi: »i propisa donijetih na temelju ovoga Zakona« brišu se.

Članak 11.

U članku 18. stavku 3. iza riječi: »na području« dodaju se riječi: »ili za potrebe«, a riječi: »iz članka 22. stavka 4.:« zamjenjuju se riječima: »iz članka 22. stavka 2. i 3.«.

Članak 12.

U članku 18.a stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Isporučitelj komunalnih usluga dužan je pri svakoj promjeni cijene, odnosno tarife svojih usluga pribaviti prethodnu suglasnost poglavarstva jedinice lokalne samouprave na području kojih se isporučuje usluga.«

Iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2., 3. i 4. koji glase:

»(2) Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave dužno je očitovati se u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva za pribavljanje prethodne suglasnosti.

(3) Ukoliko se poglavarstvo jedinice lokalne samouprave u roku iz stavka 2. ovoga članka ne očituje, smatra se da je suglasnost dana.

(4) Kada se uskrati suglasnost poglavarstva jedinica lokalne samouprave na nove cijene, nove cijene, odnosno tarife usluga primjenjuju se kada ih prihvate jedinice lokalne samouprave koje drže većinski paket vlasništva isporučitelja komunalne usluge.«

Dosadašnji stavci 3. i 5. brišu se, a stavci 2. i 4. postaju stavci 5. i 6.

Članak 13.

U članku 19. stavku 1. iza točke 4. dodaje se nova točka 5. koja glasi:

»5. Održavanje groblja i krematorija«.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 6.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Komunalna naknada plaća se za nekretnine iz stavka 2. ovoga članka koje se nalaze unutar građevinskog područja naselja kao i za stambeni poslovni prostor izvan građevinskog područja naselja na kojem se najmanje obavljaju komunalne djelatnosti iz stavka 1. točke 3., 4. i 6. ovoga članka i koje su opremljene najmanje pristupnom cestom, objektima za opskrbu električnom energijom i vodom prema mjesnim prilikama te čine sastavni dio infrastrukture jedinice lokalne samouprave.«

Iza stavka 6. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Obveznik plaćanja komunalne naknade iz stavka 2. ovoga članka (fizička ili pravna osoba) dužan je u roku od 15 dana od dana nastanka obveze ili promjene osobe obveznika istu prijaviti upravnom tijelu nadležnom za komunalno gospodarstvo jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi nekretnina.«

Članak 14.

U članku 20. stavku 1. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5. koji glasi:

»– rokovi plaćanja komunalne naknade«.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 6.

Dosadašnji podstavak 6. koji postaje podstavak 7. mijenja se i glasi:

»– opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti potpuno ili djelomično oslobađanje od plaćanja komunalne naknade.«

Iza podstavka 7. dodaje se podstavak 8. koji glasi:

»– izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalne naknade«.

U stavku 2. riječi: »upravni odjel« zamjenjuju se riječima: »upravno tijelo« a riječi: »do 31. siječnja« zamjenjuju se riječima: »do 31. ožujka«.

U stavku 3. iza riječi: »mjesečni iznos komunalne naknade« stavlja se zarez i dodaju riječi: »osim za nekretnine iz članka 20.d stavka 4. ovoga Zakona«.

Stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 5. iza riječi: »izvršava« dodaju se riječi: »upravno tijelo iz stavka 2. ovoga članka«.

U dosadašnjem stavku 7. koji postaje stavak 6. iza riječi: »iz stavka 2.« stavlja se zarez i dodaju riječi: »4.i«.

Članak 15.

U članku 20.b stavku 1. riječ: »rujna« zamjenjuje se riječju: »studenoga«.

U stavku 3. riječ: »rujna« zamjenjuje se riječju: »studenoga«.

Članak 16.

U članku 20.d iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»(4) Za hotele, apartmanska naselja i kampove visina godišnje komunalne naknade ne može biti veća od 1,5% ukupnoga godišnjeg prihoda iz prethodne godine, ostvarenog u hotelima, apartmanskim naseljima i kampovima koji se nalaze na području dotične jedinice lokalne samouprave.«

Članak 17.

U članku 21. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Sredstva prikupljena komunalnom naknadom, mogu se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave upotrijebiti i u svrhu održavanja objekata školskoga, zdravstvenog i socijalnog sadržaja.«

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 18.

Iza članka 21. dodaje se članak 21.a koji glasi:

»Članak 21.a

Izgradnja objekta i uređaja komunalne infrastrukture od interesa je za Republiku Hrvatsku.«

Članak 19.

Članak 22. mijenja se i glasi:

»(1) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za:

1. javne površine,

2. nerazvrstane ceste,

3. groblja i krematorije,

4. javnu rasvjetu,

financira se iz:

1. komunalnog doprinosa,

2. proračuna jedinice lokalne samouprave,

3. naknade za koncesiju,

4. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom

(2) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:

1. opskrbu pitkom vodom,

2. odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda,

3. opskrbu plinom,

4. opskrbu toplinskom energijom,

financira se iz:

1. cijene komunalne usluge,

2. naknade za priključenje,

3. proračuna jedinice lokalne samouprave,

4. naknade za koncesije,

5. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

(3) Građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i nabavka opreme za:

1. prijevoz putnika,

2. održavanje čistoće,

3. odlaganje komunalnog otpada,

4. tržnice na malo,

financira se iz:

1. cijene komunalne usluge,

2. proračuna jedinice lokalne samouprave,

3. naknade za koncesije,

4. drugih izvora utvrđenih posebnim zakonom.

(4) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave, u skladu s predvidivim sredstvima i izvorima financiranja donosi Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka, za četverogodišnje kalendarsko razdoblje koje obvezatno sadrži:

– opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja, te za nabavku opreme,

– iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

(5) Poglavarstvo jedinice lokalne samouprave dužno je do kraja ožujka svake godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave izvješće o izvršenju Programa iz stavka 4. ovoga članka za prethodnu kalendarsku godinu.

Članak 20.

U članku 23. stavku 3. podstavku 4. ispred riječi: »uvjeti« dodaje se riječ: »opći«.

Iza podstavka 4. dodaje se podstavak 5. koji glasi:

»– izvore sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa«.

Članak 21.

U članku 24. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Rješenje o komunalnom doprinosu donosi upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za komunalno gospodarstvo, na temelju odluke o komunalnom doprinosu iz članka 23. stavka 3. ovoga Zakona, u postupku pokrenutom po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.«

U stavku 3. točka 4. mijenja se i glasi:

»4. popis i rok izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture«.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Obveza plaćanja komunalnog doprinosa po rješenju iz stavka 2. ovoga članka počinje teći od dana konačnosti akta na temelju kojeg se može graditi.«

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 5. i 6.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. iza riječi: »doprinosu izvršava« dodaju se riječi: »upravno tijelo iz stavka 2. ovoga članka«.

Članak 22.

U članku 25. stavak 1. briše se.

U stavku 2. riječi: »pristupne površine iz stavka 1. ovog članka« zamjenjuju se riječima: »objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 1. točke 2. ovoga Zakona«.

Članak 23.

Članak 26. mijenja se i glasi:

»Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi Odluku o priključenju na komunalnu infrastrukturu za:

1. opskrbu pitkom vodom,

2. odvodnju otpadnih i oborinskih voda,

3. opskrbu plinom,

4. opskrbu toplinskom energijom.

(2) Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se:

– postupak,

– tehničko-tehnološki uvjeti,

– rokovi za pojedine priključke,

– naknada za priključenje,

– način plaćanja naknade i

– kaznene odredbe.

(3) Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda.

(4) Predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave može Odlukom iz stavka 1. ovoga članka utvrditi područja na kojima se vlasnik građevine može izuzeti od obveze priključenja na komunalnu infrastrukturu iz stavka 3. ovoga članka, ukoliko je isti na zadovoljavajući način pojedinačno osigurao svoje potrebe.«

Članak 24.

Iza članka 26. dodaje se članak 26.a koji glasi:

»Članak 26.a

(1) Vlasnik građevne čestice, odnosno građevine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala na izvedbi komunalnog priključka neposredno nositelju izvedbe priključka na temelju pisanog ugovora i računa za izvršeni posao.

(2) Naknada za priključenje iz članka 26. stavka 2. ovoga Zakona prihod je proračuna jedinice lokalne samouprave namijenjena za financiranje građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture u skladu s Programom građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 22. stavka 4. ovoga Zakona.

(3) Visina naknade za priključenje po pojedinom priključku za potrebe stanovanja ne može biti veća od prosječne mjesečne bruto plaće u Republici Hrvatskoj za prethodnu godinu.

Članak 25.

U dosadašnjem članku 26.a koji postaje članak 26.b u stavku 1. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«, a u stavku 2. riječi: »članka 26. stavka 3.« zamjenjuju se riječima: »članka 26.a stavka 2.«

Članak 26.

U dosadašnjem članku 26.b koji postaje članak 26.c u stavku 1. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 1.«

Članak 27.

Iza članka 26.c dodaje se članak 26.d koji glasi:

»Članak 26.d

(1) Upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave u čijem su djelokrugu poslovi komunalnog gospodarstva dužan je voditi evidenciju o visini komunalne naknade (vrijednosti boda, koeficijenta zone i koeficijenta namjene), naknade za priključenje i komunalnog doprinosa (jedinične vrijednosti komunalnog doprinosa za pojedine zone) u jedinicama lokalne samouprave na području županije.

(2) Upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave u čijem je djelokrugu gospodarstvo dužno je voditi evidencije o visini cijena komunalnih usluga iz članka 18. stavka 3. ovoga Zakona u jedinicama lokalne samouprave na području jedinice područne (regionalne) samouprave, te načinu njihova obračuna i plaćanja.«

Članak 28.

U članku 27. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona obavljaju gospodarski inspektori Državnog inspektorata, osim ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.«

Članak 29.

U članku 28. stavku 1. točka 5. mijenja se i glasi:

»5. ne pribavi prethodnu suglasnost pri promjeni cijene komunalne usluge (članak 18.a stavak 1.)«

U točki 6. riječi: »26. stavak 3.« zamjenjuju se riječima: »26.a stavka 1.«

Točka 7. mijenja se i glasi:

»7. pravna ili fizička osoba koja se protupravno koristi priključkom na uređaje za opskrbu pitkom vodom i odvodnjom otpadnih voda kaznit će se novčanom kaznom u visini od 3.000,00 do 7.000,00 kuna.«

U točki 8. riječi: »26.a« zamjenjuju se riječima: »26.b«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4, 5. i 6. koji glase:

»(4) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka pokreće Državni inspektorat.

(5) Fizička ili pravna osoba koja ne postupi sukladno odredbi članka 19. stavka 7. ovoga Zakona kaznit će se novčanom kaznom u iznosu godišnje komunalne naknade.

(6) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka za prekršaje iz stavka 5. ovoga članka pokreće upravno tijelo jedinice lokalne samouprave nadležno za poslove komunalnog gospodarstva.«

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 7.

Članak 30.

(1) Postupci započeti prema odredbama općih akata jedinice lokalne samouprave donesenim prije stupanja na snagu ovoga Zakona okončat će se prema odredbama tih propisa.

(2) Prekršajni postupci pokrenuti za djela koja su prema propisima koji su bili na snazi do stupanja na snagu ovoga Zakona bila propisana kao prekršaj dovršit će se prema propisima koji su važili do dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 31.

(1) Jedinice lokalne samouprave dužne su do 31. prosinca 2001. uskladiti svoje opće akte s odredbama ovoga Zakona.

(2) Propisi jedinice lokalne samouprave koji nisu usklađeni s odredbama ovoga Zakona prestaju važiti nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 32.

Odredbe članka 19.L74755 stavka 6. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 36/95, 70/97. i 128/99.) prestaju važiti 31. prosinca 2001.

Članak 33.

Ovlašćuje se Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o komunalnom gospodarstvu.

Članak 34.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 362-02/01-01/01
Zagreb, 29. lipnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

   
zatvori
Zakon o komunalnom gospodarstvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !