Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o kreditnim institucijama ("Narodne novine", br. XX/08, XX/09, XX/09, XX/12, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
74 29.06.2009 Zakon o izmjenama Zakona o kreditnim institucijama

HRVATSKI SABOR

1767

Na temelju članka 88.L459052 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o kreditnim institucijama, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 19. lipnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/92

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 23. lipnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA

Članak 1.

U Zakonu o kreditnim institucijamaL459051 (»Narodne novine«, br. 117/08.) u članku 369. stavku 4. uvodna rečenica mijenja se i glasi: »Kreditne institucije dužne su najkasnije s 31. ožujkom 2010. započeti poslovanje u cijelosti usklađeno sa sljedećim odredbama ovoga Zakona:«.

Stavci 5. i 6. mijenjaju se i glase:

»(5) Štedne banke iz stavka 1. ovoga članka dužne su najkasnije s 31. ožujkom 2010. biti usklađene sa člankom 157. ovoga Zakona.

(6) Kreditne institucije iz stavka 1. ovoga članka dužne su najkasnije s 31. ožujkom 2010. uskladiti svoje opće akte s odredbama iz stavka 4. ovoga članka i propisima donesenim na temelju tih odredaba.«

Članak 2.

U članku 373. stavku 1. iza brojke: »82.« stavlja se zarez, riječi: »do 84.« zamjenjuju se brojkom: »83.«, a riječi: »30. lipnja 2009.« zamjenjuju se riječima: »30. ožujka 2010.«

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 450-05/09-01/02

Zagreb, 19. lipnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v.r.

zatvori
Zakon o kreditnim institucijama
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !