Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča – (“Narodne novine”, br. XX/98.)
označi tražene riječi printaj stranicu
131 7.10.1998 Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L59068 Ustava Republike HrvatskeL59067, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KRETANJU SLIJEPE OSOBE UZ POMOĆ PSA VODIČA

Proglašavam Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 25. rujna 1998.

Broj: 081-98-1771/1
Zagreb, 1. listopada 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O KRETANJU SLIJEPE OSOBE UZ POMOĆ PSA VODIČA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje pravo slijepe osobe sa psom vodičem na korištenje prijevoznih sredstava i njihova slobodnog pristupa na javna mjesta.

Članak 2.

Pojedini izrazi upotrijebljeni u ovom Zakonu imaju ovo značenje:

1. Slijepa osoba u smislu ovoga Zakona je osoba čija je sljepoća utvrđena na osnovi posebnih propisa i koja je osposobljena za kretanje sa psom vodičem.

2. Pas vodič je školovani pas s položenim ispitom pred stručnim povjerenstvom koje osniva Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

3. Pod javnim prijevozom u smislu ovoga Zakona podrazumijeva se javni prijevoz u cestovnom, željezničkom, pomorskom, zračnom te gradskom prometu.

Članak 3.

(1) Osposobljavanje slijepe osobe za kretanje sa psom vodičem i školovanje pasa vodiča i mobilitet provodi Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

(2) Slijepa osoba ima pravo na korištenje psa vodiča bez naknade na temelju ugovora o dodjeli psa vodiča koji slijepa osoba sklapa s Hrvatskom udrugom za školovanje pasa vodiča i mobilitet.

(3) Program i način osposobljavanja slijepe osobe za kretanje uz pomoć psa vodiča, uvjete za polaganje ispita o osposobljenosti psa vodiča i slijepe osobe, uvjete korištenja psa vodiča, obrazac i sadržaj radne iskaznice i obrazac službene evidencije, propisat će ministar rada i socijalne skrbi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

II. PRAVA KORISNIKA

Članak 4.

Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo korištenja prijevoznih sredstava u javnom prijevozu, uključujući zadržavanje na svim prostorima koji su predviđeni za putnike.

Članak 5.

Slijepa osoba sa psom vodičem ne plaća voznu kartu za psa vodiča u prijevoznom sredstvu javnog prijevoza, bez obzira na smjer i dužinu puta, niti ulaznicu za psa za korištenje prostora i objekata koji su utvrđeni kao javna mjesta.

Članak 6.

(1) Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo pristupa na javna mjesta kao što su primjerice: uredi, hoteli, restorani, banke, pošte, kazališta, koncertne dvorane, športski objekti, tržnice, prodavaonice, škole, visoka učilišta i sl.

(2) Slijepa osoba sa psom vodičem ima pravo ulaska i korištenja čekaonica zdravstvenih ustanova i ljekarna.

III. NADLEŽNOST I POSTUPAK

Članak 7.

(1) Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet obavlja poslove koji joj se kao javne ovlasti povjeravaju ovim Zakonom, odnosno za čije je obavljanje ovlaštena posebnim zakonom.

(2) Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet ima sljedeće javne ovlasti:

- donosi rješenje o pravu slijepe osobe da sa psom vodičem koristi prijevozna sredstva javnog prijevoza i ima slobodan pristup na javna mjesta,

- izdaje iskaznicu kojom dokazuje da slijepa osoba ima pravo utvrđeno rješenjem iz podstavka 1. ovoga stavka,

(3) Protiv rješenja iz podstavka 1. stavka 2. ovoga članka slijepa osoba ima pravo žalbe Ministarstvu rada i socijalne skrbi.

Članak 8.

(1) Odredbe članka 4.#clanak4 do 10.#clanak10 ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način i na invalide u kolicima sa psom pomagačem i na trenera sa psom vodičem u školovanju.

(2) Prava iz članka 4.#clanak4 do 6.#clanak6 ovoga Zakona imaju i slijepe osobe sa psom vodičem koje su strani državljani, a koje odgovarajućim ispravama mogu dokazati da su slijepe osobe s pravom na korištenje psa vodiča prema propisima svoje zemlje.

(3) Odgovarajućim ispravama iz stavka 2. ovoga članka smatra se radna iskaznica i međunarodna zdravstvena iskaznica.

IV. NADZOR

Članak 9.

Upravni nadzor nad ostvarivanjem javnih ovlaštenja iz članka 7.#clanak7 ovoga Zakona provodi Ministarstvo rada i socijalne skrbi.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 10.

(1) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja slijepoj osobi sa psom vodičem onemogući korištenje javnih mjesta, javnih prijevoznih sredstava i čekaonica zdravstvenih ustanova i ljekarna sukladno ovom Zakonu.

(2) Novčanom kaznom od 1.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u pravnoj osobi koja slijepoj osobi sa psom vodičem onemogući korištenje javnih mjesta, javnih prijevoznih sredstava i čekaonica zdravstvenih ustanova i ljekarna sukladno ovom Zakonu.

(3) Prijavu za pokretanje prekršajnog postupka podnosi slijepa osoba posredstvom Hrvatske udruge za školovanje pasa vodiča i mobilitet ili osobno.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 562-01/97-01/04
Zagreb, 25. rujna 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Predsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
akademik Vlatko Pavletić, v.r.

zatvori
Zakon o kretanju slijepe osobe uz pomoć psa vodiča –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !