Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o kulturnim vijećima – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
48 14.4.2004 Zakon o kulturnim vijećima

HRVATSKI SABOR

1100

Na temelju članka 88.L103489 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA

Proglašavam Zakon o kulturnim vijećima, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 2. travnja 2004. godine.

Broj: 01-081-04-1353/2
Zagreb, 8. travnja 2004.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O KULTURNIM VIJEĆIMA

KULTURNA VIJEĆA MINISTARSTVA KULTURE

Članak 1.

(1) Kulturna vijeća (u daljnjem tekstu: Vijeća) osnivaju se pri Ministarstvu kulture za pojedina područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, a posebice predlaganja programa javnih potreba u kulturi za koja se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna Republike Hrvatske, te radi ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na donošenje odluka važnih za kulturu i umjetnost.

(2) U ostvarivanju zadaća iz stavka 1. ovoga članka, Vijeća pružaju stručnu pomoć ministru kulture pri donošenju i provedbi godišnjih i dugoročnih programa javnih potreba u kulturi od interesa za Republiku Hrvatsku i njihovo financiranje, suodlučuju o utvrđivanju kulturne politike i u tu svrhu daju stručne podloge i mišljenja Ministarstvu kulture i ministru, te obavljaju i druge poslove predviđene ovim Zakonom koji pridonose ostvarenju zadaća iz stavka 1. ovoga članka. O svojim zaključcima i prijedlozima Vijeća pisano izvještavaju ministra kulture.

(3) Vijeća na zahtjev ministra kulture raspravljaju o pojedinim pitanjima s područja kulture i umjetnosti i o njima daju ministru pisana mišljenja i prijedloge.

(4) Rad Vijeća je javan.

PODRUČJA DJELOVANJA VIJEĆA

Članak 2.

Pri Ministarstvu kulture osnivaju se Vijeća za:

– glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti,

– dramske umjetnosti,

– film i kinematografiju,

– knjigu i nakladništvo,

– likovne umjetnosti,

– nove medijske kulture i

– međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije.

SASTAV VIJEĆA

Članak 3.

(1) Vijeća imaju pet članova. Za članove Vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici iz područja umjetnosti i kulture koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva zbog kojih je Vijeće osnovano.

(2) Predsjednik Vijeća i ministar kulture mogu pozivati umjetnike i kulturne djelatnike da sudjeluju u radu sjednica Vijeća bez prava odlučivanja.

(3) U radu Vijeća sudjeluju bez prava odlučivanja i dužnosnici i drugi djelatnici Ministarstva kulture zaduženi za područje rada Vijeća.

IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak 4.

(1) Ministar kulture pokreće postupak izbora članova Vijeća pozivom institucijama i udrugama iz područja umjetnosti i kulture da podnesu pisane i obrazložene prijedloge osoba za izbor članova Vijeća s područja kulture i umjetnosti kojima se bave. Rok za podnošenje prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana poziva.

(2) Član Vijeća ne može biti osoba koja ima udio u vlasništvu ili sudjeluje u upravljanju pravne osobe koja obavlja djelatnosti u kulturi iz područja kulturnog vijeća.

(3) Na temelju prispjelih prijedloga ministar kulture imenuje članove Vijeća.

MANDAT ČLANOVA VIJEĆA

Članak 5.

(1) Članovi Vijeća imenuju se na četiri godine.

(2) Ministar kulture može članove Vijeća razriješiti i prije isteka mandata ako neopravdano ne nazoče sjednicama Vijeća, na osobni zahtjev ili pisani zahtjev predlagatelja iz članka 4.#clanak4 stavka 1. ovoga Zakona, te ako su osuđeni za kazneno djelo na bezuvjetnu kaznu zatvora.

KULTURNA VIJEĆA ŽUPANIJA I GRADOVA

Članak 6.

(1) Kulturno vijeće osniva se za područje županije, Grada Zagreba, te grada koji ima više od 30.000 stanovnika, a mogu ga osnovati i druge općine i gradovi ako to ocijene svrhovitim.

(2) Akt o osnivanju vijeća iz stavka 1. ovoga članka donosi predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba, grada, ili općine. Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i odlučivanja vijeća sukladno ovom Zakonu.

NACIONALNO VIJEĆE ZA KULTURU

Članak 7.

(1) Ministar kulture može sazvati Nacionalno vijeće za kulturu kao savjetodavno tijelo za pružanje stručne pomoći pri utvrđivanju strategije kulturnog razvitka.

(2) Nacionalno vijeće za kulturu čine predsjednici Vijeća iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona i predsjednici kulturnih vijeća osnovanih po posebnom zakonu, a predsjedava mu ministar kulture.

(3) U radu Nacionalnog vijeća za kulturu na poziv ministra kulture mogu sudjelovati i predsjednici kulturnih vijeća županija, Grada Zagreba, gradova i općina.

ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak 8.

(1) Stručne, administrativne, tehničke i druge potrebne poslove za Vijeća iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona, obavlja Ministarstvo kulture, a sredstva za njihov rad osiguravaju se u državnom proračunu.

(2) Poglavarstvo županije, Grada Zagreba, grada, odnosno općine osigurava obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća iz članka 6.#clanak6 ovoga Zakona, kao i sredstva potrebna za njihov rad.

ODLUČIVANJE VIJEĆA

Članak 9.

(1) Vijeća donose odluke većinom glasova od ukupnog broja svojih članova.

(2) Vijeća donose poslovnik o svom radu.

(3) Članovi Vijeća primaju naknadu za svoj rad. Visinu naknade utvrđuje ministar kulture, odnosno župan, gradonačelnik ili načelnik općine.

IZUZEĆE ČLANA VIJEĆA OD ODLUČIVANJA

Članak 10.

(1) Član Vijeća koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali je izuzet od odlučivanja.

(2) Smatra se da je član Vijeća neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju, ako se ono odnosi na umjetnički ili kulturni projekt u kojemu osobno sudjeluje.

POTICANJE I PROMICANJE KULTURNOG I UMJETNIČKOG STVARALAŠTVA, ALTERNATIVNE KULTURE I KULTURNOG AMATERIZMA

Članak 11.

Vijeća posebno razmatraju mjere za poticanje i promicanje profesionalnoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, kulturnog amaterizma i alternativnog stvaralaštva u području svoje nadležnosti, te ministru kulture, odnosno svojim osnivačima, predlažu mjere za njihovo unapređenje.

Članak 12.

Vijeća u svojem području djelovanja posvećuju posebnu pozornost promicanju potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i njihovom kulturnom stvaralaštvu.

MEĐUNARODNA KULTURNA SURADNJA

Članak 13.

(1) Vijeća u svom radu posebnu pozornost posvećuju promicanju hrvatskoga kulturnog i umjetničkog stvaralaštva u inozemstvu, kao i mjerama koje omogućuju hrvatskoj javnosti da se upoznaje s priznatim vrijednostima i suvremenim nastojanjima u umjetnosti i kulturi drugih naroda, te u tom smislu podnose svoje prijedloge Vijeću za međunarodnu kulturnu suradnju i europske integracije.

(2) Polazeći od potreba u kulturi i umjetnosti nacionalnih manjina i razvoja međunarodne suradnje na području kulture, Vijeća u svom radu potvrđuju načela multikulturalnosti.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

(1) Ministar kulture će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona pokrenuti postupak imenovanja Vijeća iz članka 2.#clanak2 ovoga Zakona.

(2) Predstavnička tijela županija, Grada Zagreba i gradova donijet će do 31. prosinca 2004. akte o osnivanju kulturnih vijeća i u daljnjem roku od 30 dana provesti postupak imenovanja njihovih članova, sukladno aktu o osnivanju i ovom Zakonu. Akt o osnivanju vijeća dostavit će ministru kulture.

Članak 15.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje mandat članova Vijeća za arhitekturu i urbanizam, te Vijeća za medijsku kulturu, a članovima ostalih Vijeća iz članka 3.L103485 stavka 1. Zakona o kulturnim vijećima (»Narodne novine«, br. 53/01.), prestaje mandat danom imenovanja novih članova Vijeća prema odredbama ovoga Zakona.

(2) Članovima vijeća županija, Grada Zagreba i gradova koja su osnovana prema Zakonu o kulturnim vijećimaL103487 (»Narodne novine«, br. 53/01.), prestaje mandat danom imenovanja novih članova vijeća prema odredbama ovoga Zakona.

Članak 16.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o kulturnim vijećimaL103488 (»Narodne novine«, br. 53/01.).

Članak 17.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/04-01/01
Zagreb, 2. travnja 2004.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.

zatvori
Zakon o kulturnim vijećima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !