Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o kulturnim vijećima – (“Narodne novine”, br. XX/04, XX/09, XX/13)
označi tražene riječi printaj stranicu
44 09.04.2009 Zakon o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima

HRVATSKI SABOR

1030

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatska, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama Zakona o kulturnim vijećima, kojega je Hvarski sabor donio na sjednici 3. travnja 2009. godine.

Klasa: 011-01/09-01/68

Urbroj: 71-05-03/1-09-2

Zagreb, 6. travnja 2009.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA ZAKONA O KULTURNIM VIJEĆIMA

Članak 1.

U Zakonu o kulturnim vijećimaL446259 (»Narodne novine«, br. 48/04.) u članku 2. podstavak 3. briše se.

Članak 2.

U članku 8. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Općinski načelnik, gradonačelnik, gradonačelnik Grada Zagreba i župan osiguravaju obavljanje stručnih, administrativnih, tehničkih i drugih poslova za potrebe Vijeća iz članka 6. ovoga Zakona, kao i sredstva potrebna za njihov rad.«

Članak 3.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih općih i redovitih izbora članova općinskih i gradskih vijeća, županijskih skupština i Gradske skupštine Grada Zagreba te općinskih načelnika, gradonačelnika, župana i gradonačelnika Grada Zagreba, a dosadašnja općinska, gradska i županijska poglavarstva te poglavarstvo Grada Zagreba nastavljaju s radom do stupanja na dužnost općinskog načelnika, gradonačelnika i župana te gradonačelnika Grada Zagreba izabranih na neposrednim izborima.

Klasa: 612-01/09-01/01

Zagreb, 3. travnja 2009.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.

zatvori
Zakon o kulturnim vijećima –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !