Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/03)
označi tražene riječi printaj stranicu
96 10.6.2003 Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža

HRVATSKI SABOR

1223

Na temelju članka 88.L98996 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O LEKSIKOGRAFSKOM ZAVODU MIROSLAV KRLEŽA

Proglašavam Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 29. svibnja 2003.

Broj: 01-081-03-2102/2
Zagreb, 3. lipnja 2003.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O LEKSIKOGRAFSKOM ZAVODU
MIROSLAV KRLEŽA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje status, djelatnost i ustrojstvo Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža (u daljnjem tekstu: Zavod) kao javne ustanove od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Na pitanja koja ovim Zakonom nisu uređena primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama.

Članak 2.

Osnivač Zavoda je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo znanosti i tehnologije.

II. NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 3.

(1) Naziv Zavoda je: Leksikografski zavod Miroslav Krleža.

(2) Sjedište Zavoda je u Zagrebu.

(3) Na zaštitu naziva Zavoda primjenjuju se na odgovarajući način odredbe zakona kojim se uređuje zaštita tvrtke trgovačkog društva.

(4) Zavod je pravna osoba upisana u registar Trgovačkog suda u Zagrebu.

III. DJELATNOST

Članak 4.

(1) Zavod je nositelj poslova u djelatnosti leksikografije i enciklopedike od interesa za Republiku Hrvatsku.

(2) Poslovi leksikografske i enciklopedičke djelatnosti u smislu ovoga Zakona osobito su:

• prikupljanje i obrada podataka,

• znanstveno istraživanje,

• dokumentiranje i čuvanje podataka,

• objavljivanje i davanje podataka na korištenje,

• znanstveno usavršavanje i stručna izobrazba,

• utvrđivanje i primjena strukovnih standarda.

(3) Djelatnost Zavoda pobliže se uređuje njegovim Statutom, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 5.

(1) Poslove iz odredaba ovoga Zakona obavljaju znanstveni i stručni suradnici (leksikografi).

(2) Uvjete stjecanja i napredovanja u zvanje utvrđuje ministar nadležan za znanstvenoistraživačku djelatnost, a postupak napredovanja provodi Znanstveno vijeće Zavoda.

Članak 6.

Poslove iz svoje djelatnosti Zavod obavlja samostalno ili u suradnji s drugim znanstvenim i kulturnim ustanovama, tijelima državne uprave i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Članak 7.

Javne ustanove i tijela državne uprave dužni su u sklopu svojih djelatnosti, odnosno djelokruga rada omogućiti Zavodu nesmetano obavljanje djelatnosti utvrđenih ovim Zakonom.

Članak 8.

Svoju djelatnost Zavod obavlja prema načelima znanstvene objektivnosti i strukovne neovisnosti.

Članak 9.

Zavod može biti osnivačem trgovačkih društava, uz prethodnu suglasnost osnivača.

Članak 10.

Zavod o svom radu jedanput na godinu izvješćuje Vladu Republike Hrvatske putem Ministarstva znanosti i tehnologije.

Članak 11.

Zavod je dužan pravodobno obavještavati javnost o obavljanju svoje djelatnosti, na način određen Statutom Zavoda, osim informacija koje su službena i poslovna tajna te osobni podaci fizičkih osoba.

IV. USTROJ I TIJELA ZAVODA

Članak 12.

(1) Zavod radi obavljanja svojih djelatnosti kao unutarnje ustrojstvene jedinice ima redakcije, odjele i službe.

(2) Zavod za pojedine poslove može ustrojiti ili osnovati posebne ustrojstvene jedinice (podružnice) koje će se financirati iz vlastite djelatnosti, u skladu sa Statutom Zavoda.

Članak 13.

(1) Unutarnji ustroj Zavoda, ovlasti te način odlučivanja njegovih tijela, kao i sva druga pitanja značajna za poslovanje i djelatnost Zavoda uredit će se pobliže Statutom Zavoda, sukladno ovom Zakonu.

(2) Statut Zavoda i njegove izmjene i dopune donosi Ravnateljstvo Zavoda, uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Ravnateljstvo

Članak 14.

(1) Zavodom upravlja Ravnateljstvo od pet članova.

(2) Na čelu Ravnateljstva je glavni ravnatelj.

(3) Glavnog ravnatelja i dva člana Ravnateljstva imenuje Vlada Republike Hrvatske, i to glavnog ravnatelja i jednog člana Ravnateljstva na prijedlog Ministarstva znanosti i tehnologije, a jednog člana ravnateljstva na prijedlog Ministarstva kulture, dva člana imenuje Znanstveno vijeće Zavoda.

(4) Glavni ravnatelj i članovi Ravnateljstva imenuju se na rok od četiri godine, s time da mogu ponovo biti imenovani.

Članak 15.

Ravnateljstvo Zavoda:

• planira rad Zavoda, donosi dugoročne i godišnje programe njegova rada i određuje osnove poslovne politike Zavoda,

• prati i nadzire ispunjenje poslovne politike,

• daje glavnom ravnatelju prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima,

• razmatra i donosi godišnja izvješća o radu Zavoda,

• odlučuje o raspolaganju sredstvima i dobiti Zavoda,

• donosi godišnji financijski proračun i godišnji obračun Zavoda,

• donosi Statut i druge opće akte Zavoda,

• donosi izmjene i dopune Statuta Zavoda,

• imenuje i razrješuje ravnatelja Zavoda,

• imenuje i razrješuje glavne urednike edicija i voditelje znanstvenih projekata,

• odlučuje o povezivanju Zavoda u poslovne i strukovne zajednice,

• odlučuje o uspostavljanju strukovne i poslovne suradnje Zavoda s drugim znanstvenim i kulturnim ustanovama, tijelima državne uprave i drugim pravnim i fizičkim osobama,

• odlučuje o osnivanju podružnica Zavoda te osnivanju trgovačkih društava u skladu sa Statutom i ovim Zakonom,

• donosi poslovnik o svom radu te obavlja druge poslove određene Zakonom i Statutom Zavoda.

Glavni ravnatelj

Članak 16.

Glavni ravnatelj na čelu je Ravnateljstva i obavlja sljedeće poslove:

• saziva i predsjedava sjednicama Ravnateljstva,

• odgovara za znanstveno-strukovni rad Zavoda,

• predlaže imenovanje i razrješenje glavnih urednika i voditelja znanstvenih projekata,

• obavlja i druge poslove u vezi s radom Ravnateljstva i svojim ovlastima koje su predviđene Statutom Zavoda.

Ravnatelj

Članak 17.

(1) Ravnatelj ima poslovodnu funkciju u Zavodu.

(2) Ravnatelj:

• predstavlja i zastupa Zavod sukladno ovlastima propisanima Statutom Zavoda,

• organizira i vodi rad i poslovanje Zavoda,

• brine se o izvršavanju odluka Ravnateljstva Zavoda te odgovara Ravnateljstvu za njihovu provođenje,

• odgovara za zakonitost rada Zavoda,

• obavlja i druge poslove određene zakonom i Statutom Zavoda.

Članak 18.

(1) Ravnatelj Zavoda imenuje i razrješuje Ravnateljstvo Zavoda na temelju javnog natječaja na rok od četiri godine, nakon kojeg može ponovo biti imenovan.

(2) Postupak izbora Ravnatelja Zavoda pobliže će se urediti Statutom Zavoda.

Znanstveno vijeće

Članak 19.

(1) Znanstveno vijeće je najviše znanstveno-strukovno tijelo Zavoda, mjerodavno za stručno bavljenje leksikografsko-enciklopedičkim poslovima.

(2) Znanstveno vijeće prati i ocjenjuje rad leksikografa te obavlja izbore i promaknuća u leksikografska zvanja.

(3) Znanstveno vijeće donosi poslovnik o svom radu.

(4) Sastav Znanstvenog vijeća utvrđuje se Statutom.

V. SREDSTVA I IMOVINA ZAVODA

Članak 20.

(1) Sredstva za rad Zavoda osiguravaju se:

• iz proračuna Republike Hrvatske,

• vlastitom djelatnošću,

• donacijama te ostalim prihodima sukladno zakonskim propisima.

(2) Ostvari li Zavod obavljanjem svoje djelatnosti dobit, ona se upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Zavoda, u skladu sa Statutom Zavoda.

Članak 21.

U vlasništvu Zavoda su nekretnine, pokretnine te intelektualna prava što ih je stekao tijekom svoga rada.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 22.

Zavod je dužan uskladiti svoje opće akte i svoje poslovanje s odredbama ovoga Zakona u roku od šest mjeseci od dana njegova stupanja na snagu.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Uredba Vlade Republike Hrvatske o Leksikografskom zavodu »Miroslav KrležaL98995« (»Narodne novine«, br. 6/91.).

Članak 24.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 612-01/02-01/02
Zagreb, 29. svibnja 2003.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

zatvori
Zakon o Leksikografskom zavodu Miroslav Krleža –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !