Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o listi profesionalnih bolesti – (“Narodne novine”, br. XX/98, XX/07)
označi tražene riječi printaj stranicu
162 22.12.1998 Zakon o listi profesionalnih bolesti

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Na osnovi članka 89.L61049 Ustava Republike HrvatskeL61048, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI

Proglašavam Zakon o listi profesionalnih bolesti, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 11. prosinca 1998.

Broj: 081-98-2223/1
Zagreb, 16. prosinca 1998.

Predsjednik
Republike Hrvatske
dr. Franjo Tuđman, v. r.

ZAKON

O LISTI PROFESIONALNIH BOLESTI

Članak 1.

Ovim se Zakonom utvrđuju bolesti koje se, prema članku 38. stavku 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: ZOMO), smatraju profesionalnim bolestima, poslovi pri čijem se obavljanju one javljaju i uvjeti pod kojima se te bolesti smatraju profesionalnim bolestima.

Članak 2.

(1) Profesionalnom bolešću smatra se bolest za koju se dokaže da je posljedica djelovanja štetnosti u procesu rada i/ili radnom okolišu, odnosno bolest za koju je poznato da može biti posljedica djelovanja štetnosti koje su u svezi s procesom rada i/ili radnim okolišem, a intenzitet štetnosti i duljina trajanja izloženosti toj štetnosti je na razini za koju je poznato da uzrokuje oštećenje zdravlja.

(2) Profesionalne bolesti iz stavka 1. ovoga članka dokazuju se pomoću u medicini rada prihvaćenih programa obrade (algoritama), a dijagnostički postupak obuhvaća:

1) radnu anamnezu i dokazivanje povezanosti bolesti i izloženosti pri radu;

2) kliničku sliku s pojavom oštećenja funkcije i/ili morfologije organa ili organskih sustava za koje je poznato da je određena radna štetnost može uzrokovati;

3) pozitivne nalaze dijagnostičkih metoda koje mogu objektivizirati to oštećenje.

(3) Prisutnost štetnosti iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se:

1) procjenom opasnosti ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi prisutnost štetnosti,

2) određivanjem intenziteta (mjerenjem, neposrednim uvidom u uvjete rada ili na drugi način koji omogućava da se sa sigurnošću utvrdi intenzitet štetnosti) i trajanja izloženosti toj štetnosti.

Članak 3.

Bolesti koje se smatraju profesionalnim bolestima utvrđuju se u Listi profesionalnih bolesti, koja glasi:

Red.
broj
Profesionalna bolest Poslovi pri čijem se obavljanju bolest pojavljuje

1

2

3

1.

Bolesti uzrokovane olovom i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost olovu i njegovim toksičnim spojevima

2.

Bolesti uzrokovane živom i njenim
toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost živi i njenim toksičnim spojevima

3.

Bolesti uzrokovane arsenom i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost arsenu i njegovim toksičnim spojevima

4.

Bolesti uzrokovane kromom i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost kromu i njegovim toksičnim spojevima

5.

Bolesti uzrokovane niklom i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost niklu i njegovim toksičnim spojevima

6.

Bolesti uzrokovane kobaltom i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost kobaltu i njegovim toksičnim spojevima

7.

Bolesti uzrokovane manganom i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost manganu i njegovim toksičnim spojevima

8.

Bolesti uzrokovane kadmijem i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost kadmiju i njegovim toksičnim spojevima

9.

Bolesti uzrokovane berilijem i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost beriliju i njegovim toksičnim spojevima

10.

Bolesti uzrokovane vanadijem i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost vanadiju i njegovim toksičnim spojevima

11.

Bolesti uzrokovane selenom i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost selenu i njegovim toksičnim spojevima

12.

Bolesti uzrokovane talijem i njegovim
toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost taliju i njegovim toksičnim spojevima

13.

Bolesti uzrokovane bakrom i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost bakru i njegovim toksičnim spojevima

14.

Bolesti uzrokovane kositrom i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost kositru i njegovim toksičnim spojevima

15.

Bolesti uzrokovane cinkom i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost cinku i njegovim toksičnim spojevima

16.

Bolesti uzrokovane fosforom i
njegovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost fosforu i njegovim toksičnim spojevima

17.

Bolesti uzrokovane halogenima i
njihovim toksičnim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost halogenima i njihovim toksičnim spojevima

18.

Bolesti uzrokovane pesticidima
Poslovi pri kojima postoji izloženost pesticidima i njihovim toksičnim spojevima

19.

Bolesti uzrokovane alifatskim ugljikovodicima
Poslovi pri kojima postoji izloženost alifatskim ugljikovodicima

20.

Bolesti uzrokovane vinilklorid monometrom
Poslovi pri kojima postoji izloženost vinilklorid monometru

21.

Bolesti uzrokovane halogenim derivatima alifatskih
ili aromatskih ugljikovodika
Poslovi pri kojima postoji izloženost halogenim derivatima alifatskih ili aromatskih ugljikovodika

22.

Bolesti uzrokovane benzenom, njegovim homolozima
i derivatima ili drugim cikličkim spojevima
Poslovi pri kojima postoji izloženost benzenu, njegovim homolo- zima i derivatima ili drugim cikličkim spojevima

23.

Bolesti uzrokovane nitro i aminoderivatima alifatskih
ili aromatskih ugljikovodika
Poslovi pri kojima postoji izloženost nitro i aminoderivatima alifatskih ili aromatskih ugljikovodika

24.

Bolesti uzrokovane alkoholima, eterima, esterima,
glikolima, aldehidima i ketonima
Poslovi pri kojima postoji izloženost alkoholima, eterima, esterima glikolima, aldehidima i ketonima

25.

Bolesti uzrokovane kemijskim zagušljivcima
Poslovi pri kojima postoji izloženost ugljik monoksidu, sumporo- vodiku, cijanovodiku i njegovim toksičnim derivatima

26.

Bolesti uzrokovane nadražljivcima dišnih putova
Poslovi pri kojima postoji izloženost dušikovim oksidima, ozonu, fozgenu, amonijaku, formaldehidu i drugim primarnim nadražljivcima

27.

Bolesti uzrokovane drugim kemijskim spojevima za koje je dokazana veza između izloženosti i bolesti
Poslovi pri kojima postoji izloženost spojevima za koje je dokazana veza između izloženosti i bolesti

28.

Oštećenje sluha uzrokovano bukom
Poslovi pri kojima razina buke prelazi N-85 krivulju frekventne analize buke

29.

Bolesti uzrokovane vibracijama (oštećenja mišića, tetiva, kostiju, zglobova, kralješnice, perifernih žila i perifernih živaca)
Poslovi s alatima, aparatima, strojevima i vozilima koji proizvode lokalne i opće vibracije

30.

Paraliza perifernih živaca gornjih udova uzrokovanog kumulativnom traumom
Poslovi uz prisutnost ponavljanih pokreta, stalnog pritiska, nefiziološkog položaja i mikrotrauma

31.

Kronične periartritičke promjene (tendovaginitis, epikondilitis, burzitis, sindrom karpalnog kanala) uzrokovane kumulativnom traumom
Poslovi uz prisutnost ponavljanih pokreta, stalnog pritiska, nefiziološkog položaja i mikrotrauma

32.

Oštećenje meniskusa koljena
Poslovi vezani uz dugotrajno klečanje ili stalne rotacije natkoljenice prema potkoljenici (80% radnog vremena)

33.

Poremećaji uzrokovani radom u uvjetima povećanog ili smanjenog atmosferskog tlaka ili naglih promjena tlaka
Poslovi u uvjetima povećanog ili smanjenog atmosferskog tlaka ili naglih promjena tlaka

34.

Bolesti uzrokovane ionizacijskim zračenjem
Poslovi s izvorima ionizacijskog zračenja

35.

Bolesti uzrokovane neonizacijskim zračenjem
Poslovi u zoni neonizacijskog zračenja

36.

Pneumokonioze i/ili druge bolesti uzrokovane fibrogenim mineralnim prašinama
Poslovi pri kojima se udiše prašina slobodnog silicijevog dioksida, azbesta, aluminija, talka i ugljena (pojedinačno ili u kombinaciji)

37.

Plućne bolesti uzrokovane prašinom tvrdog metala (fibroza, pneumonitis, astma)
Poslovi pri kojima se udiše prašina tvrdog metala

38.

Plućne bolesti uzrokovane prašinom bronhokonstriktornog djelovanja
Poslovi pri kojima se udiše prašina pamučnih, lanenih i konop- ljinih vlakana te drugih prašina bronhokonstriktornog djelovanja

39.

Bronhalna astma
Poslovi pri kojima se udišu spojevi senzibilizirajućeg, nadražuju- ćeg ili direktnog farmakološkog bronhokonstriktornog djelovanja

40.

Alergijski alveolitis
Poslovi pri kojima se udišu prašine zagađene mikroorganizmima i proteinskim česticama senzibilizirajućeg djelovanja

41.

Trajne promjene na glasnicama (čvorići i/ili fibrozacija vibratornog dijela glasnica)
Poslovi pri kojima je potreban osobit napor glasnica tijekom cijelog radnog vremena

42.

Kožne bolesti
Poslovi uz trajni ili ponovni kontakt s alergenima ili nadražljivcima kože

43.

Zarazne, parazitarne bolesti i zoonoze zadobivene na poslu pri kojem postoji rizik od kontaminacije
Poslovi vezani uz kontakt s ljudima oboljelim od zaraznih bolesti, sa zaraznim materijalom, zaraženim životinjama i njihovim otpacima

44.

Rak različitih organa i organskih sustava
Poslovi koji se obavljaju u zoni ionizacijskog ili ultraljubičastog zračenja ili pri čijem se obavljanju dolazi u kontakt s azbestom, arsenom, niklom, kromom i njihovim spojevima, vinilkloridom, bisklorometil eterom (BCME), benzenom, nitro i amino derivatima aromatskih ugljikovodika, policikličkim aromatskim ugljikovodicima, polikloriranim derivatima aromatskih ugljikovodika, katranima, smolama, čađom, bitumenom i drugim naftnim derivatima, emisijom iz koksare, prašinom tvrdog drva i drugim štetnostima za koje je znanstveno dokazana veza između izloženosti i razvoja malignoma

Članak 4.

Do početka primjene posebnog zakona o stažu osiguranja s povećanim trajanjem, primjenjuju se propisi o utvrđivanju staža osiguranja s povećanim trajanjem koji su na snazi do početka primjene ovoga Zakona.

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjivat će se od 1. siječnja 1999.

Klasa: 140-01/98-02/08
Zagreb, 11. prosinca 1998.

ZASTUPNIČKI DOM
HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA

Potpredsjednik
Zastupničkog doma
Hrvatskoga državnog sabora
Vladimir Šeks, dipl. iur., v. r.

zatvori
Zakon o listi profesionalnih bolesti –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !