Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o ljekarništvu – (“Narodne novine”, br. XX/03, XX/08, XX/08)
označi tražene riječi printaj stranicu
117 13.10.2008 Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o ljekarništvu

HRVATSKI SABOR

3377

Na temelju članka 88.L416267 Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O LJEKARNIŠTVU

Proglašavam Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o ljekarništvu, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. rujna 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/123
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 2. listopada 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O LJEKARNIŠTVU

Članak 1.

U Zakonu o ljekarništvuL416266 (»Narodne novine«, br. 121/03. i 35/08.) u članku 20. iza stavka 1. dodaju se novi stavci 2. i 3. koji glase:
»Opći uvjeti iz stavka 1. podstavka 2. i 4. ovoga članka ne odnose se na državljane država članica Europske unije.
Državljani država članica Europske unije moraju poznavati hrvatski jezik najmanje na razini koja je potrebna za nesmetanu i nužnu komunikaciju s pacijentom.«
Dosadašnji stavci 2. – 4. postaju stavci 4. – 6.

Članak 2.

U članku 21. stavku 2. riječi: »odnosno stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »odnosno stavka 2., 3. i 4.«.

Članak 3.

Hrvatska ljekarnička komora obvezna je uskladiti Statut s odredbama ovoga Zakona u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
Ostale opće akte Hrvatska ljekarnička komora obvezna je uskladiti s ovim Zakonom i Statutom u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 4.

Ovaj Zakon stupa na snagu na dan prijama Republike Hrvatske u Europsku uniju, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 510-11/08-01/02
Zagreb, 26. rujna 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.
 

zatvori
Zakon o ljekarništvu –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !