Hrvatski zakoni

 • A - ORGANIZACIJA I USTROJSTVO RH
 • B - SUDSTVO
 • C - VLASNIČKOPRAVNI ODNOSI, OBITELJSKO PRAVO
 • D - RADNO I SOCIJALNO PRAVO
 • E - PRETVORBA, PRIVATIZACIJA,TRGOVAČKA DRUŠTVA
 • F - GOSPODARSKE AKTIVNOSTI
 • G - FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA
 • H - KONTROLA I EVIDENCIJA POSLOVANJA
 • I - BANKOVNI I MONETARNI SUSTAV
 • J - OSIGURANJE
 • K - OBRAZOVANJE, ZNANOST, KULTURA, ŠPORT
 • X - PROPISI O PREUZIMANJU PROPISA IZ SL. I J.
 • OSTALA SUDSKA PRAKSA
 • ODLUKE I PRESUDE EUROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA
Registrirajte se na poslovna.hr
Tumač

Moja biblioteka

Moje zabilješke Sve moje mape
Dodaj novi dokument Stvori novu mapu
Ispis dokumentaIspis Preuzimanje mape u PDF formatuPreuzimanje u PDF formatu
Spremi članke u dokument Spremi članke
Dodaj novi članak u dokument Dodavanje članaka
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi – (“Narodne novine”, br. XX/01, XX/01, XX/05, XX/07, XX/08, XX/09, XX/09, XX/11, XX/12, XX/13, XX/15)
označi tražene riječi printaj stranicu
60 4.7.2001 Vjerodostojno tumačenje članka 31.<img src="/Public/Images/hzlink.gif"" class="externalLink" alt="L74765" border="0" /> stavka 1., članka 46.<img src="/Public/Images/hzlink.gif"" class="externalLink" alt="L74766" border="0" /> stavka 1. i 2., članka 53.<img src="/Public/Images/hzlink.gif"" class="externalLink" alt="L74767" border="0" /> stavka 4. i članka 90.<img src="/Public/Images/hzlink.gif"" class="externalLink" alt="L74768" border="0" /> stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01)

HRVATSKI SABOR

974

Na temelju članka 80.L74777 Ustava Republike Hrvatske i članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 28. lipnja 2001., daje

VJERODOSTOJNO TUMAČENJE

ČLANKA 31. STAVKA 1., ČLANKA 46. STAVKA 1.
I 2., ČLANKA 53.L74770 STAVKA 4. I ČLANKA 90.L74771 STAVKA 1. ZAKONA O LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI (»Narodne novine«, br. 33/01.)

Glede primjene pojma »u pravilu« sadržanog u odredbi članka 46.L74773 stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01. – u daljnjem tekstu: Zakon), nedvojbeno je da je zakonodavac utvrdio mogućnost da predstavnička tijela županija, gradova i općina članove svojih poglavarstava biraju u pravilu iz reda svojih članova, ali i da mogu birati sve članove poglavarstva ili određeni broj njih i iz reda osoba koje nisu članovi predstavničkih tijela, dakako, ako tu mogućnost, njihov broj, uvjete i način izbora, utvrde svojim statutom.

Odredba stavka 1. članka 31. u svezi s odredbom stavka 2. članka 90.#clanak90 ovoga Zakona znači da predsjednici predstavničkih tijela županija, gradova i općina tu dužnost ne mogu obnašati profesionalno, dakle nemaju pravo na plaću, a pravo na plaću član predstavničkog tijela može ostvariti ako je izabran za načelnika, gradonačelnika ili župana, odnosno za njihova zamjenika pod uvjetom da je tako općim aktom predstavničkog tijela određeno. Nedvojbeno je da članovi poglavarstva, koje je izvršno tijelo s propisanim djelokrugom, tu dužnost mogu obavljati profesionalno i tada imaju pravo na plaću, jer sukladno odredbi stavka 1. članka 5.L74775 Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/01.) ne mogu ni biti članovi predstavničkog tijela.

Pročelnik upravnog tijela županije, grada i općine ne može biti član poglavarstva, jer ono sukladno odredbi stavka 4. članka 53.#clanak53 ovoga Zakona imenuje pročelnike, ali član poglavarstva može biti zadužen za obavljanje određenih poslova iz područja djelokruga lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave, no ne kao pročelnik već u sklopu ovlasti i zadaća poglavarstva.

Klasa: 015-01/01-01/02
Zagreb, 28. lipnja 2001.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Zlatko Tomčić, v. r.

 
zatvori
Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi –
4
Klikom na link 'Kliknite za pregled zakona - možete pronaći sve verzije zakonskog akta kojeg gledate !